Crambe tataria Sebeók (katran tatársky) I. Zhodnotenie súčasného stavu
Дата канвертавання18.04.2016
Памер43.23 Kb.
Crambe tataria Sebeók

(katran tatársky)
I. Zhodnotenie súčasného stavu
I.1. Stanovištné nároky

Suché trávnaté (stepné) stráne v nižších pahorkatinách s hlbokým pôdnym profilom, spravidla na pieskovcoch alebo sprašiach so zvýšeným obsahom karbonátov. Dáva prednosť miestam s nezapojenou vegetáciou, často rastie na úhoroch. Porasty patria k spoločenstvám zväzu Festucion valesiacae, vzácne zväzu Bromion erecti.


I.2. Areál

Eurázijský druh s pontickým a sarmatských rozšírením. Rastie v strednej a východnej Európe (Morava, Slovensko, Rakúsko, Maďarsko, bývalá Juhoslávia, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Rusko) a v západnej Sibíri.

Na Slovensku druh rastie v juhovýchodnej časti Podunajskej nížiny.
I.3. Veľkosť slovenskej populácie a populačné trendy

Tri populácie s početnosťou cca 50, 200 a 400 jedincov. V minulosti bola populácia aj pri obci Malé Kosihy.

Veľkosť populácií druhu ako aj ich počet na Slovensku sa mierne zmenšuje. Vzhľadom na početnosť populácií však druhu nehrozí na našom území bezprostredný zánik.
I.4. Zastúpenie lokalít v územiach pSCIs

V navrhovaných ÚEV sa nachádza: 66,7 % lokalít druhu.


I.5. Územia pSCIs s výskytom druhu

SKUEV0157 – Starý vrch


I.6. Stupeň ohrozenia

Zaradenie do medzinárodných dohovorov: nie

Zaradenie do Vyhlášky MŽP SR č. 24/2003: áno

Ohrozenosť na Slovensku podľa Feráková et al. 2001: kriticky ohrozený (CR)


III. Monitoring a manažment
III.1. Odporúčané manažmentové opatrenia

  • Odstraňovanie náletových a sukcesných drevín (stromov a krov) s ponechaním solitérov drevín na výmere 5 % z lokality.

  • Odstraňovanie inváznych a nepôvodných invázne sa správajúcich druhov rastlín, ak sa vyskytujú na lokalitách druhu a to spôsobom definovaným pre konkrétny problematický druh.

  • Zamedziť úmyselnému zalesneniu lokalít drevinami a zabrániť terénnym úpravám, ktoré by mohli mať za následok poškodenie lokality druhu (napr. terasovanie).

  • V prípade potreby (tzn. vytvárania zapojených trávnych porastov s hromadením väčšieho množstva stariny) zabezpečiť kosenie lokality raz za 2 až 4 roky. Druh Crambe tataria bude pri tomto spôsobe starostlivosti obchádzaný (len obkosený dookola) alebo sa kosenie bude zabezpečovať až po vysemenení druhu (najskôr v septembri).

  • Je možné na lokalitách realizovať aj extenzívnu pastvu oviec alebo kôz so zaťažením cca 0,3 DJ/ha.

  • Sú možné aj aktivity na záchranu druhu v podmienkach ex-situ.III.2. Frekvencia monitoringu

Na všetkých lokalitách druhu vykonávať monitoring každoročne.

Najvhodnejšie obdobie pre monitoring: v čase kvitnutia druhu (apríl-jún).

II. Hodnotenie stavu zachovalosti

Súčasný počet lokalít na Slovensku: 3
Tab. 1.11: na lokalitnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti lokality

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

I.1. Veľkosť plochy výskytu [m2]

0,1

> 10 000

1 000 – 10 000

100 - 999

 100

I.2. Počet jedincov

0,3*

> 200

50 – 200

10 – 49

 10

I.3. Vitalita populácie

0,1

kvit. rastlín >75% alebo plod. rastlín >50%

kvit. rastlín 5075% alebo plod. rastlín 2550 %

kvit. rastlín 25-49% alebo plod. rastlín 10-24%

kvit. rastlín 25% alebo plod. rastlín 10%

I.4. Stav biotopu


I.4.1. veľkosť biotopu [m2]

0,1

> 20 000

2 000 – 20 000

200 - 1 999

 200

I.4.2. % inváznych neofytných taxónov

0,05

< 1 %

1  5 %

6 - 20 %

20%

I.4.3. zatienenie kríkmi a stromami

0,05

< 5 %

5  20 %

21 - 40 %

30%

I.4.4. nepriaznivé vplyvy**

0,2

žiadne alebo len mierne,

na lokalite ± pravidelný a vyhovujúci manažmentžiadne alebo len mierne;

lokalita bez pravidelného manažmentumierne až zreteľné,

lokalita ohrozená z dlhodobého hľadiskazreteľné,

lokalita ohrozená z krátkodobého hľadiska (ca menej ako 3 roky)I.5. Dynamika populácie


0,1

početnosť rastúca alebo stabilizovaná (v rámci prirodzenej miery fluktuácie)

počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o < 10%

alebo každý rok klesá v priemere o < 1%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o 10-50%

alebo každý rok klesá v priemere o 1-5%***počet jedincov klesol za posledných 10 rokov o > 50%

alebo každý rok klesá v priemere o > 5%**** Váha početnosti populácie zistenej jednorazovo sa zníži z hodnoty 0,3 na 0,2 a odobraná hodnota 0,1 boda sa prerozdelí rovným dielom (0,05 a 0,05 boda) medzi kritériá I.4.2. (% inváznych neofytných taxónov) a I.4.3. (miera zatienenia).

** na lokalite si všímať najmä: zarastanie expanzívnymi druhmi; úpravy svahov (terasovanie a pod.)

*** vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokovTab. 2.11: na národnej úrovni

Kritérium /

hodnotenie kritéria

váha

stav zachovalosti

A

priaznivý

veľmi dobrýB

priaznivý

dobrýC

nepriaznivý

- zlý

D

nepriaznivý

- veľmi zlý

II.1. Zmeny v počte lokalít

0,2

počet lokalít rastie alebo je ± stabilný

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 5%

alebo každý rok klesá v priemere o 0,5%*počet lokalít klesol za posledných 10 r. o 5-25% alebo každý rok klesá v priemere o 0,5-2,5%*

počet lokalít klesol za posledných 10 rokov o 25% alebo každý rok klesá v priemere o 2,5%*

II.2. Počet lokalít

0,35

> 4

2  4

1

0

II.3. Veľkosť slovenského areálu km

0,25

> 10

5  10

2 - 4


 2

II.4. Priemerná kvalita populácií

0,2

 0,9

0,65 – 0,89

0 – 0,64

< 0

* vzťahuje sa na populácie sledované menej ako 10 rokov


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка