Commission Regulation (EC) No 834/2004 regolament tal-kummissjoni (KE) nru 834/2004
Дата канвертавання21.04.2016
Памер112.77 Kb.
{0>Commission Regulation (EC) No 834/2004<}100{>REGOLAMENT TAL-KUMMISSJONI (KE) NRU 834/2004 {0>of 28 April 2004<}0{>tat-28 ta’ April 2004 {0>amending Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein<}0{>li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom

<0}

{0>THE COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,<}100{>IL-KUMMISSJONI TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ,<0}

{0>Having regard to the Treaty establishing the European Community,<}100{>Wara li kkunsidrat it-Trattat li jistabbilixxi l-Komunitá Ewropea,<0}

{0>Having regard to Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein(1), and in particular Article 19(3) thereof,<}0{>Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 tad-9 ta' Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ speċi ta' fawna u flora selvaġġi billi jkun regolat il-kummerċ fihom(1), u partikolarment l-Artikolu 19(3) tiegħu,<0}

{0>Whereas:<}100{>Billi:<0}

{0>(1) Council Regulation (EC) No 338/97 lists animal and plant species in respect of which trade is restricted or controlled.<}0{>(1) Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 iniżżel speċi ta’ annimali u pjanti fir-rigward ta’ liema kummerċ u restritt jew ikkontrollat.<0} {0>Those lists incorporate the lists set out in the annexes to the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, hereinafter "the CITES Convention".<}0{>Dawk il-listi jinkorporaw il-listi stabbiliti fl-annessi tal-Konvenzjoni dwar Kummerċ Internazzjonali fi Speċi li Qegħdin fil-Periklu ta’ Fawna u Flora Selvaġġa, hawnhekk iżjed 'il quddiem "il-Konvenzjoni CITES".<0}

{0>(2) Annex A of Council Regulation (EC) No 338/97 includes the species listed in Appendix I to the Convention for which the Member States have not entered a reservation and consequently Varanus nebulosus should be included on that Annex.<}0{>(2) L-Anness A tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 338/97 jinkludi l-ispeċi mniżżlin fl-Appendiċi I tal-Konvenzjoni għal liema l-Istati Membri m’għamlux riserva u minħabba f’hekk Varanus nebulosus għandu jiġi inkluż f’dak l-Anness.<0}

{0>(3) Amendments to Appendix III to the Convention made in accordance with the provisions of Article XVI of the Convention should be reflected in Annex C of Council Regulation (EC) No. 338/97 and in the "Notes on interpretation of Annexes A, B, C and D".<}0{>(3) Emendamenti għall-Appendiċi III tal-Konvenzjoni magħmulin skond id-disposizzjonijiet ta’ l-Artikolu XVI tal-Konvenzjoni għandhom jiġu riflessi fl-Anness I Ċ tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru. 338/97 u fin-"Noti dwar l-interpretazzjoni ta’ l-Annessi A, B, Ċ u D".<0} {0>In particular, it is necessary to list Argentina, Australia, Indonesia, Mexico, New Zealand and Peru as range States of species included in Appendix III to the Convention.<}0{>Partikolarment, hu meħtieġ li jitniżżlu l-Arġentina, l-Awstralja, l-Indoneżja, il-Messiku, in-New Zealand u l-Peru bħala Stati ta’ limitu ta’ speċi inklużi fl-Appendiċi III tal-Konvenzjoni.<0}

{0>(4) The annotation relating to some coral species needs to be adapted in order to incorporate some of the terms of CITES Resolution Conf.<}0{>(4) L-annotazzjoni relatata ma’ xi speċi tal-koral teħtieġ li tiġi adattata sabiex tinkorpora xi wħud mit-termini tar-Riżoluzjoni Conf. CITES.<0} {0>11.10 concerning definitions of coral sand and coral fragments, in accordance with the definition of "specimens" given by Article 2(t) of Regulation (EC) No 338/97; the annotation regarding Aloe spp. needs to make an explicit reference to the species listed in Annex A; and the annotation to Guaiacum spp. needs to be changed in order to designate the parts and derivatives decided upon at the 12th Conference.<}0{>11.10 dwar tifsiriet ta’ ramel tal-korall u frak tal-korall, skond it-tifsira ta’ "kampjuni” mogħtija mill-Artikolu 2(t) tar-Regolament (KE) Nru 338/97; l-annotazzjoni fir-rigward ta’ l-Aloe spp. teħtieġ li tagħmel referenza espliċita għall-ispeċi mniżżlin fl-Anness A; u l-annotazzjoni għall-Guaiacum spp. teħtieġ li tinbidel sabiex jiġu deskritti l-partijiet u derivattivi li ġew deċiżi fit-12-il Konferenza.<0}

{0>(5) The Scientific Review Group has established, on the basis of the criteria set out in Article 3(4)(a) of Regulation (EC) No 338/97, that certain species must be withdrawn from the list of animals whose importation into the Community should, on account of the volume involved, be monitored, whilst certain other species must be added to that list.<}0{>(5) Il-Grupp ta’ Reviżjoni Xjentifiku stabbilixxa, fuq il-bażi tal-kriterji stabbiliti fl-Artikolu 3(4)(a) tar-Regolament (KE) Nru 338/97, li ċerti speċi għandhom jiġu rtirati mil-lista ta’ annimali li l-importazzjoni tagħhom għal ġol-Komunità għandha, minħabba l-volum in kwistjoni, tiġi kkontrollata, filwaqt li ċerti speċi oħra għandhom jiġu miżjuda ma dik il-lista.<0}

{0>(6) Regulation (EC) No 338/97 should therefore be amended accordingly.<}0{>(6) Ir-Regolament (KE) Nru 338/97 għandu għalhekk jiġi emendat skond dan.<0}

{0>(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Committee on Trade in Wild Fauna and Flora established pursuant to Article 18 of Regulation (EC) No 338/97,<}0{>(7) Il-miżuri previsti f’dan ir-Rgolament huma skond l-opinjoni tal-Kumitat dwar il-Kummerċ fil-Fawna u l-Flora Selvaġġa stabbilit skond l-Artikolu 18 tar-Regolament (KE) Nru 338/97,<0}

{0>HAS ADOPTED THIS REGULATION:<}100{>ADOTTAT DAN IR-REGOLAMENT:<0}

{0>Article 1<}100{>Artikolu 1 <0}

{0>The Annex to Regulation (EC) 338/97 is amended in accordance with the Annex to this Regulation.<}0{>L-Anness tar-Regolament (KE) 338/97 hu emendat skond l-Anness ta’ dan ir-Regolament.<0}

{0>Article 2<}100{>Artikolu 2 <0}

{0>This Regulation shall enter into force on the twenty-first day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.<}0{>Dan ir-Regolament għandu jidħol fis-seħħ fil-wieħed u għoxrin jum wara dak tal-pubblikazzjoni tiegħu fil-Ġurnal Uffiċjali ta’ l-Unjoni Ewropea.<0}

{0>This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.<}100{>Dan ir-Regolament għandu jorbot fl-intier tiegħu u japplika direttament fl-Istati Membri kollha.

<0}

{0>Done at Brussels, 28 April 2004.<}0{>Magħmul fi Brussel,

28 April 2004.<0}{0>For the Commission<}100{>Għall-Kummissjoni<0}

{0>Margot Wallström<}100{>Margot Wallström<0}

{0>Member of the Commission<}100{>Membru tal-Kummissjoni<0}

{0>(1) OJ L61, 3.3.1997, p. 1. Regulation as last amended by Commission Regulation (EC) No 1497/2003 (OJ L 215, 27.8.2003, p. 3).<}0{>

{0>ANNEX<}100{>ANNESS <0}

{0>The Annex to Regulation (EC) No 338/97 is amended as follows:<}0{>L-Anness tar-Regolament (KE) Nru 338/97 hu emendat kif ġej:<0}

1. {0>In Note No 9 of the "Notes on interpretation of Annexes A, B, C and D", the following entries are inserted:<}0{>Fin-Nota Nru 9 tan-"Noti dwar l-interpretazzjoni ta’ l-Annessi A, B, Ċ u D", id-daħħliet li ġejjin huma inseriti:<0}{0>(a) "AR (Argentina)" and "AU (Australia)" before the entry "BO (Bolivia)"; <}0{>(a) "AR (l-Arġentina)" u "AU (l-Awstralja)" qabel id-dħul "BO (il-Bolivia)"; <0}

{0>(b) "ID (Indonesia)" after the entry "IN (India)"; <}0{>(b) "ID (l-Indoneżja)" wara d-dħul "IN (l-Indja)"; <0}

{0>(c) "MX (Mexico)" after the entry "MU (Mauritius)"; <}0{>(c) "MX (il-Messiku)" wara d-dħul "MU (il-Mawrizju)"; <0}

{0>(d) "NZ (New Zealand)" and "PE (Peru)" after the entry "NP (Nepal)"<}0{>(d) "NZ (in-New Zealand)" u "PE (il-Peru)" wara d-dħul "NP (in-Nepal)"

<0}

2. {0>the column entitled "Annex A" is amended as follows:<}0{>il-kolonna intitolata "l-Anness A" hi emendata kif ġej:<0}{0>the Kingdom:<}0{>ir-Renju:<0} {0>FAUNA Phylum:<}0{>FAWNA Phylum:<0} {0>CHORDATA, Class:<}0{>CHORDATA, Klassi:<0} {0>REPTILIA, Order:<}0{>REPTILIA, Ordni:<0} {0>SAURIA is amended as follows:<}0{>SAURIA hi emendata kif ġej:<0} {0>with reference to the family "Varanidae", the entry "Varanus nebulosus" is added following the entry "Varanus komodoensis"<}0{>b’referenza għall-familja "Varanidae", id-daħla "Varanus nebulosus" hi miżjuda wara d-daħla "Varanus komodoensis"<0}

3. {0>the column entitled "Annex B" is amended as follows:<}92{>il-kolonna intitolata "l-Anness B" hi emendata kif ġej:<0}{0>(a) in the Kingdom:<}72{>(a) fir-Renju:<0} {0>FAUNA<}0{>FAWNA<0}

{0>Phylum:<}0{>Phylum:<0} {0>CNIDARIA (Corals, Fire Corals, Sea Anemones) the words "(fossils are not subject to the provisions of this Regulation)" are replaced throughout by the following:<}0{>CNIDARIA (Koralli, Koralli tan-Nar, Anemones tal-Baħar) il-kliem "(fossili mhumiex suġġetti għad- disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament)" huma mibdulin kullimkien minn dan li ġej:<0}

{0>"The following are not subject to the provisions of this Regulation:<}0{>"Dawn li ġejjin mhumiex suġġetti għad-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament:

<0}

{0>Fossils<}0{>Fossili

<0}

{0>Coral sand, that is to say material consisting entirely or in part of finely crushed fragments of dead coral no larger than 2 mm in diameter and which may also contain, amongst other things, the remains of Foraminifera, mollusc and crustacean shell, and coralline algae.<}0{>Ramel tal-korall, jiġifieri materjal li jikkonsisti fl-intier tiegħu jew in parti fi frak imfarrak b’mod fin ta’ korall mejjet mhux akbar minn 2 mm fid-dijametru u li jistgħu jkunu jinsabu fih, fost affarijiet oħrajn, il-fdal ta’ Foraminifera, mollusk u qoxra krustaċja, u alka korallina.

<0}

{0>Coral fragments (including gravel and rubble), that is to say unconsolidated fragments of broken finger-like dead coral and other material between 2 and 30 mm in diameter."<}0{>Frak tal-korall (inkluż żrar u biċċiet tal-ġebel), jiġifieri frak mhux ikkonsolidat ta’ korall mejjet bħal difer li hu mkisser u materjal ieħor bejn 2 u 30 mm fid-dijametru."<0}

{0>(b) the Kingdom:<}75{>(b) ir-Renju:<0} {0>FLORA is amended as follows:<}0{>FLORA hi emendata kif ġej:<0}

{0>(i) with reference to the family "LILIACEAE", the text in brackets after the entry "Aloe spp." is replaced by the following:<}0{>(i) b’referenza għall-familja "LILIACEAE", it-test fil-parentesi wara d-daħla "Aloe spp." hu mibdul minn dan li ġej:<0}

{0>"(Except for the species included in Annex A and except Aloe vera; also referenced as Aloe barbadensis, which is not included in the Annexes to this Regulation) >REFERENCE TO A GRAPHIC>1"<}0{>"(Ħlief għall-ispeċi inklużi fl-Anness A u ħlief għall-Aloe vera; mogħtija referenza wkoll bħala Aloe barbadensis, li mhijiex inkluża fl-Annessi ta’ dan ir-Regolament) >REFERENZA GĦAL GRAFIKA>1"<0}

{0>(ii) with reference to the family "ZYGOPHYLLACEAE", the entry "Guaiacum spp.<}0{>(ii) b’referenza għall-familja "ZYGOPHYLLACEAE", id-daħla "Guaiacum spp.<0} {0>>REFERENCE TO A GRAPHIC>1" is replaced by "Guaiacum spp.<}0{>>REFERENZA GĦAL GRAFIKA>1" hi mibdula minn "Guaiacum spp.<0} {0>>REFERENCE TO A GRAPHIC>2".<}0{>>REFERENZA GĦAL GRAFIKA>2".<0}

4. {0>In the column entitled "Annex C", in the Kingdom:<}0{>Fil-kolonna intitolata "Anness ¬", fir-Renju:<0} {0>FAUNA the following is added preceding the Phylum CNIDARIA:<}0{>FAWNA dan li ġej hu miżjud qabel il-Phylum CNIDARIA:<0}{0>"Phylum:<}0{>"Phylum:<0} {0>ECHINODERMATA (Starfish, Brittle Stars, Sea Urchins and Sea Cucumbers)<}0{>ECHINODERMATA (Stilla tal-baħar, Brittle Stars, Rizzi u Ħjarat tal-Baħar)<0}

{0>Class:<}100{>Klassi:<0} {0>HOLOTHUROIDEA (Sea Cucumbers)<}0{>HOLOTHUROIDEA (Ħjarat tal-Baħar)<0}

{0>Order:<}0{>Ordni:<0} {0>ASPIDOCHIROTIDA (Beche de mer, Trepang etc.)<}0{>ASPIDOCHIROTIDA (Beche de mer, Trepang eċċ.)<0}

{0>Family:<}0{>Familja:<0} {0>Stichopodidae (Sea Cucumbers)<}0{>Stichopodidae (Ħjarat tal-Baħar)<0}

{0>Isostichopus fuscus (synonym:<}0{>Isostichopus fuscus (sinonimu:<0} {0>Stichopus fuscus) (III EC) Sea cucumber"<}0{>Stichopus fuscus) (III KE) Ħjara tal-Baħar "<0}

5. {0>The column entitled "Annex D" is amended as follows:<}0{>Il-kolonna intitolata "l-Anness D" hi emendata kif ġej:<0}{0>(a) the Kingdom:<}0{>(a) ir-Renju:<0} {0>FAUNA Phylum:<}0{>FAWNA Phylum:<0} {0>CHORDATA, Class:<}0{>CHORDATA, Klassi:<0} {0>REPTILIA, Order:<}100{>REPTILIA, Ordni:<0} {0>SAURIA is amended as follows:<}100{>SAURIA hi emendata kif ġej:<0}

{0>(i) with reference to the family "Gekkonidae", the entry "Geckolepis maculata" is deleted; <}0{>(i) b’referenza għall-familja "Gekkonidae", id-daħla "Geckolepis maculata" hi mħassra; <0}

{0>(ii) with reference to the family "Agamidae", the entry "Acanthosaura armata" is deleted; <}0{>(ii) b’referenza għall-familja "Agamidae", id-daħla "Acanthosaura armata" hi mħassra; <0}

{0>(iii) with reference to the family "Cordylidae", the entries "Zonosaurus laticaudatus" and "Zonosaurus madagascariensis" are deleted; <}0{>(iii) b’referenza għall-familja "Cordylidae", id-daħliet "Zonosaurus laticaudatus" u "Zonosaurus madagascariensis" huma mħassrin; <0}

{0>(iv) with reference to the family "Scincidae", the entries "Tiliqua gerrardii", " Tiliqua gigas" and " Tiliqua scincoides" are deleted; <}0{>(iv) b’referenza għall-familja "Scincidae", id-daħliet "Tiliqua gerrardii", " Tiliqua gigas" u " Tiliqua scincoides" huma mħassrin; <0}

{0>(b) the Order:<}0{>(b) l-Ordni:<0} {0>SERPENTES is amended as follows:<}0{>SERPENTES hu emendat kif ġej:<0}

{0>(i) with reference to the family "Xenopeltidae", the entry "Xenopeltis unicolor §1" is deleted; <}0{>(i) b’referenza għall-familja "Xenopeltidae", id-daħla "Xenopeltis unicolor §1" hi mħassra; <0}

{0>(ii) with reference to the family "Acrochordidae", the entry "Acrochordus granulatus §1" is deleted; <}0{>(ii) b’referenza għall-familja "Acrochordidae", id-daħla "Acrochordus granulatus §1" hi mħassra; <0}

{0>(iii) with reference to the family "Colubridae", the following entries are deleted:<}0{>(iii) b’referenza għall-familja "Colubridae", id-daħliet li ġejjin huma mħasssrin:<0}

{0>Ahaetulla prasina §1<}0{>Ahaetulla prasina §1<0}

{0>Boiga dendrophila §1<}0{>Boiga dendrophila §1<0}

{0>Enhydris chinensis §1<}0{>Enhydris chinensis §1<0}

{0>Enhydris enhydris §1<}0{>Enhydris enhydris §1<0}

{0>Enhydris plumbea §1<}0{>Enhydris plumbea §1<0}

{0>Rhabdophis chrysargus §1<}0{>Rhabdophis chrysargus §1<0}

{0>Zaocys dhumnades §1<}0{>Zaocys dhumnades §1<0}

{0>(iv) with reference to the family "Elapidae", the following entries are deleted:<}0{>(iv) b’referenza għall-familja "Elapidae", id-daħliet li ġejjin huma mħassrin:<0}

{0>Bungarus candidus §1<}0{>Bungarus candidus §1<0}

{0>Laticauda colubrine §1<}0{>Laticauda colubrine §1<0}

{0>Laticauda crockery §1<}0{>Laticauda crockery §1<0}

{0>Laticauda laticaudata §1<}0{>Laticauda laticaudata §1<0}

{0>Laticauda schisorhynchus §1<}0{>Laticauda schisorhynchus §1<0}

{0>Laticauda semifasciata §1<}0{>Laticauda semifasciata §1<0}

{0>(v) with reference to the family "Hydrophiidae", the following entries are deleted:<}0{>(v) b’referenza għall-familja "Hydrophiidae", id-daħliet li ġejjin huma mħassrin:<0}

{0>Hydrophis atriceps §1<}0{>Hydrophis atriceps §1<0}

{0>Hydrophis belcheri §1<}0{>Hydrophis belcheri §1<0}

{0>Hydrophis bituberculatus §1<}0{>Hydrophis bituberculatus §1<0}

{0>Hydrophis brookii §1<}0{>Hydrophis brookii §1<0}

{0>Hydrophis caerulescens §1<}0{>Hydrophis caerulescens §1<0}

{0>Hydrophis cantoris §1<}0{>Hydrophis cantoris §1<0}

{0>Hydrophis coggeri §1<}0{>Hydrophis coggeri §1<0}

{0>Hydrophis cyanocinctus §1<}0{>Hydrophis cyanocinctus §1<0}

{0>Hydrophis czeblukovi §1<}0{>Hydrophis czeblukovi §1<0}

{0>Hydrophis elegans §1<}0{>Hydrophis elegans §1<0}

{0>Hydrophis fasciatus §1<}0{>Hydrophis fasciatus §1<0}

{0>Hydrophis geometricus §1<}0{>Hydrophis geometricus §1<0}

{0>Hydrophis gracilis §1<}0{>Hydrophis gracilis §1<0}

{0>Hydrophis inornatus §1<}0{>Hydrophis inornatus §1<0}

{0>Hydrophis klossi §1<}0{>Hydrophis klossi §1<0}

{0>Hydrophis lamberti §1<}0{>Hydrophis lamberti §1<0}

{0>Hydrophis lapemoides §1<}0{>Hydrophis lapemoides §1<0}

{0>Hydrophis macdowelli §1<}0{>Hydrophis macdowelli §1<0}

{0>Hydrophis mamillaris §1<}0{>Hydrophis mamillaris §1<0}

{0>Hydrophis melanocephalus §1<}0{>Hydrophis melanocephalus §1<0}

{0>Hydrophis melanosoma §1<}0{>Hydrophis melanosoma §1<0}

{0>Hydrophis obscurus §1<}0{>Hydrophis obscurus §1<0}

{0>Hydrophis ornatus §1<}0{>Hydrophis ornatus §1<0}

{0>Hydrophis pacificus §1<}0{>Hydrophis pacificus §1<0}

{0>Hydrophis parviceps §1<}0{>Hydrophis parviceps §1<0}

{0>Hydrophis semperi §1<}0{>Hydrophis semperi §1<0}

{0>Hydrophis spiralis §1<}0{>Hydrophis spiralis §1<0}

{0>Hydrophis stricticollis §1<}0{>Hydrophis stricticollis §1<0}

{0>Hydrophis torquatus §1<}0{>Hydrophis torquatus §1<0}

{0>Hydrophis vorisi §1.<}0{>Hydrophis vorisi §1.<0}

{0>(c) in the Kingdom:<}0{>(c) fir-Renju:<0} {0>FLORA, the following entry is added preceding the family PORTULACACEAE:<}0{>FLORA, id-daħla li ġejja hi miżjuda qabel il-familja PORTULACACEAE:<0}

{0>"Family:<}0{>"Familja:<0} {0>PEDALIACEAE (Sesame, Devil's claw) Harpagophytum spp.<}0{>PEDALIACEAE (Ġulġlien, Devil's claw) Harpagophytum spp.<0} {0>(Devil's claw)"<}0{>(Devil's claw)"<0}

1 ĠU L61, 3.3.1997, p. 1. Ir-Regolament kif l-aħħar emendat mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1497/2003 (ĠU L 215, 27.8.2003, p. 3).<0}


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка