CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập Tự Do Hạnh Phúc
Дата канвертавання19.04.2016
Памер43.87 Kb.


SỞ KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

TP. HỒ CHÍ MINHTRUNG TÂM THÔNG TIN

K
HOA HỌC - CÔNG NGHỆ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số : 156/TĐTT-TTTT

V/v: Thẩm định thông tin

đề tài nghiên cứu


Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2006Kính gởi:

 • Phòng Quản Lý Khoa Học
  Sở Khoa Học và Công Nghệ TP. HCM

 • TS. Trần Thị Dung

Trung Tâm Thông Tin Khoa Học và Công Nghệ đã tiến hành thẩm định thông tin các tư liệu liên quan đến đề tài nghiên cứu "Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của giống lan Dendrobium bằng kỹ thuật công nghệ sinh học" do Trường Đại học Nông Lâm TP. HCM chủ trì và TS. Trần Thị Dung là chủ nhiệm đề tài. Trong phạm vi các nguồn thông tin tiếp cận được, Trung Tâm Thông Tin có ý kiến như sau:Ngoài các tài liệu đã nêu trong phiếu khảo sát thông tin, còn có các tài liệu, nghiên cứu liên quan đến từng khía cạnh của nội dung đề tài, cụ thể:

 1. NƯỚC NGOÀI:

  1. Sáng chế:

 • CN1667128 - Specific gDNA probe for germplasm identification of five kinds of dendrobium. Thăm dò gDNA đặc trưng để nhận dạng chất mầm của năm loại lan dendrobium.

 • HK1047753 - DNA sequences of dendrobium and the application of these sequences for species identification or for authenticating adulterants. Chuỗi DNA của lan dendrobium và ứng dụng để nhận dạng loài.

 • CN1541518 - Dendrobium unicum aseptic seeding and test tube seedling tecnnology. Nhân giống vô trùng lan dendrobium unicum và kiểm tra công nghệ nhân giống trong ống nghiệm.

 • CN1368504 - DNA sequence of dendrobium and method for discriminating its variety and judging if it is true or false. Chuỗi DNA của lan dendrobium, phương pháp xem xét các loại DNA và đánh giá đúng hoặc sai.

 • CN1631109 - High quality germchit tissure culturing and rapid breeding method of Dendrobium sp. Nuôi cấy mô tế bào mầm chất lượng cao và phương pháp nhân giống nhanh lan Drobium sp.

 • CN1402971 - Fast propagating method of Dendrobium Nobile Lindl . Phương pháp nhân giống nhanh lan Dendrobium Nobile Lindl .

  1. Tài liệu:

 • Intersimple sequence repeats (ISSR) molecular fingerprinting markers for authenticating populations of Dendrobium officinale Kimura et Migo. Phương pháp ISSR fingerprinting marker để xác nhận chủng loại lan dendrobium officinale Kimura et Migo. Tác giả : Shen J, Ding X, Liu D, Ding G, He J, Li X, Tang F, Chu B. Tháng 3, năm 2006.

 • A novel method for screening species-specific gDNA probes for species identification. Phương pháp mới xem xét các mẫu gDNA đặc trưng trong nhận dạng loài. Tác giả: Tong Xiang Li, JinKe Wang, YunFei Bai, XiangDong Sun, and ZuHong Lu.Tháng 3, năm 2004.

 • Determination of the genetic relationship of Dendrobium species (Orchidaceae) in Taiwan based on the sequence of the internal transcribed spacer of ribosomal DNA. Xác định mối liên hệ về mặt di truyền của các loài lan dendrobium ở Đài Loan dựa trên sự sao chép bên trong của chuỗi DNA ribosomal. Tác giả: Tsai C, Peng C.I, Huang S.C, Huang P.L, Chou C.H. Tạp chí: Scientia horticulturae. Năm 2004, số 3, tập 101, trang: 315-325.

 • Identification and molecular phylogeny of Epulorhiza isolates from tropical orchids. Sự phát sinh phân tử và nhận dạng epulorhiza biệt lập từ hoa lan nhiệt đới. Tác giả: Ma M, Tan TK, Wong SM. Tháng 9, năm 2003.

 • Characterization, expression and phylogenetic study of R2R3-MYB genes in orchid. Nghiên cứu đặc trưng hóa, biểu hiện và sự phát sinh các gen R2R3-MYB ở hoa lan. Tác giả: Wu XM, Lim SH, Yang WC. Tháng 4, năm 2003.

 • Allele-specific primers for diagnostic PCR authentication of Dendrobium officinale. Allele-specific primers để nhận biết PCR lan dendrobium. Tác giả : Ding X, Wang Z, Zhou K, Xu L, Xu H, Wang Y.Tháng 6, năm 2003.

 • Extraction and characterization of total DNA from Dendrobium. Sao chép và đặc trưng hóa toàn bộ DNA từ lan dendrobium. Tác giả : Peng R, Song HY, Li QS, Wang Y. Tháng 12, năm 2003.

 • Database establishment of the whole rDNA ITS region of Dendrobium species of "fengdou" and authentication by analysis of their sequences. Thiết lập cơ sở dữ liệu của toàn bộ rDNA của lan dendrobium và nhận biết bằng phân tích chuỗi rDNA. Tác giả : Ding XY, Wang ZT, Xu H, Xu LS, Zhou KY. Tháng 7, năm 2002.

 • Biodiversity or dendrobium( orchidaceae) in north eastern India: studies on their conservation for sustainable use. Đa dạng sinh học của lan dendrobium ở Đông Bắc Ấn Độ: nghiên cứu trên việc bảo tồn thiên nhiên để nhận biết sự phát triển. Tác giả: Yogendra Kumar. Năm 2002.

 • rDNA its sequencing of Herba Dendrobii (Huangcao). Sự sắp xếp chuỗi rDNA của herba dendrobii. Tác giả : Xu H, Li XB, Wang ZT, Ding XY, Xu LS, Zhou KY. Tháng 10, năm 2001.

 • Identification and characterization of three orchid MADS-box genes of the AP1/AGL9 subfamily during floral transition. Nhận dạng và đặc trưng hóa ba loại gen mads-box hoa lan của phân họ AP1/AGL9 suốt quá trình phát triển loài hoa. Tác giả : Yu H, Goh CJ. Tháng 8, năm 2000.

 • Identification guide to vietnamese orchids (Orchidaceae Juss.). Hướng dẫn nhận biết hoa phong lan Việt Nam. Tác giả L.V. Averyanov. Năm 1994.

 1. TRONG NƯỚC:

  1. Kết quả nghiên cứu:

 • Triển khai ứng dụng phong lan Dendrobium từ cấy mô ra sản xuất. Chủ nhiệm Trần Đức Thắng. Năm 1994.

  1. Đề tài đã thẩm định:

 • Tuyển chọn và lai tạo một số giống lan Dendrobium SP mới phục vụ công tác cải tạo giống lan ở Việt Nam. Chủ nhiệm: Lưu Việt Dũng. Năm 2006.

 • Cải thiện chất lượng Hoa lan Dendrobium trong điều kiện trồng ở Việt Nam . Chủ nhiệm: Trịnh Cẩm Tú . Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ. Năm 2004.

  1. Tài liệu:

 • Sử dụng kỹ thuật PCR-RAPD trong nghiên cứu tính đa dạng di truyền ở thực vật. Tác giả: Trần Thị Hoà, Ludwig Triest. Tạp chí : Sinh học. Năm 2000, số 2, tập 22, trang : 59-64.

 • Vi nhân giống hoa lan nhóm Dendrobium trên quy mô công nghiệp: nuôi trồng lan cấy mô. Tác giả Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Uyển. Tạp chí : Khoa học và Công nghệ. Năm 2000, số 2, tập 38, trang : 34-43.

 • Những kiến thức ban đầu về nuôi trồng phong lan denbrobium. Tác giả : Cù Lao Minh. Năm 1996.

Xin thông báo kết quả thẩm định của chúng tôi.

Trân trọng./.

KT. GIÁM ĐỐC

(Đã ký)


PGĐ. Lương Tú Sơn

Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu, VT, ĐBTT.

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM THÔNG TIN

Đề tài: " Đánh giá mức độ đa dạng di truyền của giống lan Dendrobium bằng kỹ thuật công nghệ sinh "Từ khóa: đa dạng di truyền, hoa lan, lan dendrobium, orchid, dendrobium, DNA marker, fingerprint, genetic diversity, heredity, microsatellite Simple sequence repeat ( SSR), I ntersimple sequence repeats(ISSR) ,..

 1. VISTA:

  1. Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu :

 • Triển khai ứng dụng phong lan Dendrobium từ cấy mô ra sản xuất. Chủ nhiệm Trần Đức Thắng, KS. 1994.

  1. Cơ sở dữ liệu STDOC: không có.

  2. Cơ sở dữ liệu STD :

 • Sử dụng kỹ thuật PCR-RAPD trong nghiên cứu tính đa dạng di truyền ở thực vật. Tác giả: Trần Thị Hoà, Ludwig Triest. Tạp chí : Sinh học. Năm 2000, số 2, tập 22, trang : 59-64.

 • Vi nhân giống hoa lan nhóm Dendrobium trên quy mô công nghiệp: nuôi trồng lan cấy mô. Tác giả Trần Văn Minh, Nguyễn Văn Uyển. Tạp chí : Khoa học và Công nghệ. Năm 2000, số 2, tập 38, trang : 34-43.

 • Những kiến thức ban đầu về nuôi trồng phong lan denbrobium. Tác giả : Cù Lao Minh. Năm 1996.

  1. Cơ sở dữ liệu SCITEC:

 1. Thư viện Khoa Học Tổng Hợp :

  1. Cơ sở dữ liệu Sách :

 2. ep.espacenet.com :

 • CN1667128 - Specific gDNA probe for germplasm identification of five kinds of dendrobium. Thăm dò gDNA đặc trưng để nhận dạng chất mầm của năm loại lan dendrobium.

 • HK1047753 - Dna sequences of dendrobium and the application ofthese sequences for species identification or for authenticating adulterants. Chuỗi DNA của lan dendrobium và ứng dụng để nhận dạng loài hoặc chứng minh sự làm giả.

 • CN1541518 - Dendrobium unicum aseptic seeding and test tube seedling tecnnology. Nhân giống vô trùng lan dendrobium unicum và kiểm tra công nghệ nhân giống trong ống nghiệm.

 • CN1368504 - DNA sequence of dendrobium and method for discriminating its variety and judging if it is true or false. Chuỗi DNA của lan dendrobium, phương pháp xem xét các loại DNA và đánh giá nếu đúng hoặc sai.

 • CN1631109 - High quality germchit tissure culturing and rapid breeding method of Dendrobium sp. Nuôi cấy mô tế bào mầm chất lượng cao và phương pháp nhân giống nhanh lan Drobium sp.

 • CN1402971 - Fast propagating method of Dendrobium Nobile Lindl . Phương pháp nhân giống nhanh lan Dendrobium Nobile Lindl .

 1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?CMD=search&DB=pubmed:

 • SSR Primer and SSR Taxonomy Tree: Biome SSR discovery. Primer SSR và cây phân loại SSR : khám phá SSR quần xã sinh vật. Tác giả : Jewell E,Robinson A, Savage D, Erwin T, Love CG, Lim GA, Li X, Batley J, Spangenberg GC, Edwards D. Tháng 7, năm 2006.

 • Color genes in the orchid Oncidium Gower Ramsey: identification, expression, and potential genetic instability in an interspecific cross. Các gen màu ở lan Oncidium Gower Ramsey : nhận dạng, biệu hiện và tính không ổn định về mặt di truyền trong lai tạo giữa các loài khác nhau. Tác giả : Hieber AD, Mudalige-Jayawickrama RG, Kuehnle AR. Tháng 2, năm 2006.

 • Intersimple sequence repeats (ISSR) molecular fingerprinting markers for authenticating populations of Dendrobium officinale Kimura et Migo. Phương pháp ISSR fingerprinting marker để chứng minh số lượng lan dendrobium officinale Kimura et Migo. Tác giả : Shen J, Ding X, Liu D, Ding G, He J, Li X, Tang F, Chu B. Tháng 3, năm 2006.

 • Identification and molecular phylogeny of Epulorhiza isolates from tropical orchids. Sự phát sinh phân tử và nhận dạng epulorhiza biệt lập từ hoa lan nhiệt đới. Tác giả: Ma M, Tan TK, Wong SM. Tháng 9, năm 2003.

 • Characterization, expression and phylogenetic study of R2R3-MYB genes in orchid. Nghiên cứu đặc trưng hóa, biểu hiện và sự phát sinh các gen R2R3-MYB ở hoa lan. Tác giả: Wu XM, Lim SH, Yang WC. Tháng 4, năm 2003.

 • Allele-specific primers for diagnostic PCR authentication of Dendrobium officinale. Các primer của gen đẳng vị (alen) đặc trưng để phân tích PCR lan dendrobium. Tác giả : Ding X, Wang Z, Zhou K, Xu L, Xu H, Wang Y.Tháng 6, năm 2003.

 • Extraction and characterization of total DNA from Dendrobium. Sao chép và đặc trưng hóa toàn bộ DNA từ lan dendrobium. Tác giả : Peng R, Song HY, Li QS, Wang Y. Tháng 12, năm 2003.

 • Database establishment of the whole rDNA ITS region of Dendrobium species of "fengdou" and authentication by analysis of their sequences. Thiết lập cơ sở dữ liệu của toàn bộ rDNA của lan dendrobium và nhận biết bằng phân tích chuỗi rDNA. Tác giả : Ding XY, Wang ZT, Xu H, Xu LS, Zhou KY. Tháng 7, năm 2002.

 • rDNA its sequencing of Herba Dendrobii (Huangcao). Sự sắp xếp chuỗi rDNA của herba dendrobii (Dendrobium Stem). Tác giả : Xu H, Li XB, Wang ZT, Ding XY, Xu LS, Zhou KY. Tháng 10, năm 2001.

 • Identification and characterization of three orchid MADS-box genes of the AP1/AGL9 subfamily during floral transition. Nhận dạng và đặc trưng hóa ba loại gen mads-box hoa lan của phân họ AP1/AGL9 suốt quá trình chuyển tiếp loài hoa. Tác giả : Yu H, Goh CJ. Tháng 8, năm 2000.
 1. www.google.com :

 • A novel method for screening species-specific gDNA probes for species identification. Phương pháp mới xem xét các mẫu gDNA đặc trưng trong nhận dạng loài. Tác giả: Tong Xiang Li, JinKe Wang, YunFei Bai, XiangDong Sun, and ZuHong Lu.Tháng 3, năm 2004.

 • Determination of the genetic relationship of Dendrobium species (Orchidaceae) in Taiwan based on the sequence of the internal transcribed spacer of ribosomal DNA. Xác định mối liên hệ về mặt di truyền của các loài lan dendrobium ở Đài Loan dựa trên sự sao chép bên trong của chuỗi DNA ribosomal. Tác giả: Tsai C, Peng C.I, Huang S.C, Huang P.L, Chou C.H. Tạp chí: Scientia horticulturae. Năm 2004, số 3, tập 101, trang: 315-325.

 • Biodiversity or dendrobium( orchidaceae) in north eastern India: studies on their conservation for sustainable use. Đa dạng sinh học của lan dendrobium ở Đông Bắc Ấn Độ: nghiên cứu trên việc bảo tồn thiên nhiên để chứng minh. Tác giả: Yogendra Kumar. Năm 2002.

 • Identification guide to vietnamese orchids (Orchidaceae Juss.). Hướng dẫn nhận biết hoa phong lan Việt Nam. Tác giả L.V. Averyanov. Năm 1994.

 1. TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TP.HCM :

  1. Tài liệu: không có.

  2. Sách : không có.

  3. Kết quả nghiên cứu:

 • Triển khai ứng dụng phong lan Dendrobium từ cấy mô ra sản xuất. Chủ nhiệm: Trần Đức Thắng. Năm 1994.

  1. Patent:

  2. Đề tài đã thẩm định:

 • Cải thiện chất lượng Hoa Lan Dendrobium trong điều kiện trồng ở Việt Nam.

 • Tuyển chọn và lai tạo một số giống lan DENROBIUM SP mới phục vụ công tác cải tạo giống lan ở Việt Nam.

4. Dissertation: không có.

5. www.engineringvillage2: Không có 1. CÁC ĐƠN VỊ KHÁC LIÊN QUAN :

1. :

 • Địa chỉ : Trung Tâm công nghệ sinh học TP. Hồ Chí Minh.

 • Điện thoại : 8222841

 • Người liên hệ : Chị Lan

 • Kết quả : Chưa có đề tài nghiên cứu có nội dung liên quan

2.

 • Địa chỉ : Viện Sinh học Nhiệt đới – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam

 • Điện thoại : 8293007

 • Người liên hệ : Chị Kim Oanh.

 • Kết quả : Chưa có đề tài nghiên cứu có nội dung liên quan
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка