Biuletyn Prawa Karnego nr 10/07
старонка1/10
Дата канвертавання18.04.2016
Памер443.71 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Biuletyn Prawa Karnego nr 10/07

Biuletyn Prawa Karnego jest opracowywany przez Zespół Prawa Karnego, Wojskowego i Europejskiego Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. Jego celem jest dostarczenie bieżącej informacji z zakresu szeroko rozumianego prawa karnego. Biuletyn dzieli się na następujące działy:
1. Orzecznictwo Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego

W tym dziale prezentowane jest bieżące orzecznictwo obu izb Sądu Najwyższego z okresu bezpośrednio poprzedzającego ukazanie się kolejnego numeru biuletynu. Założeniem tego działu jest omówienie wszystkich orzeczeń w sprawach karnych wydawanych przez Sąd Najwyższy, w których dołączono pisemne uzasadnienie. Dział ten zawiera także informacje o pytaniach prawnych, jakie wpłynęły do Sądu Najwyższego oraz przedstawia omówienie bieżących spraw znajdujących się na wokandzie SN.

2. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa karnego

W dziale tym zamieszone są bieżące informacje o sprawach rozpoznawanych w Trybunale Konstytucyjnym związanych z prawem karnym, jak również o wydanych przez Trybunał Konstytucyjny orzeczeniach.

3. Legislacja

Dział ten poświęcony jest informacji o uchwalonych i wchodzących w życie aktach normatywnych z zakresu prawa karnego, a także o pracach legislacyjnych rządu i parlamentu. Prezentowane są zarówno projekty aktów normatywnych, jak i informacje umożliwiające zapoznanie się z przebiegiem dyskusji wokół tych projektów. W dziale tym przedstawiane są także opinie sporządzane w toku prac legislacyjnych przez upoważnione podmioty.

4. Analizy

W dziale Analiz publikowane są opracowania i analizy z zakresu stosowania prawa karnego przygotowywane przez Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego oraz asystentów Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego

5. Informacja Międzynarodowa

W dziale Informacji Międzynarodowej zamieszczane są aktualne informacje dotyczące działalności legislacyjnej i orzeczniczej organów i trybunałów międzynarodowych, a także informacje o obowiązujących aktach prawa międzynarodowego odnoszących się do prawa karnego. W tej części Biuletynu prezentowane są także bieżące informacje o działaniach podejmowanych w ramach Unii Europejskiej mających związek z prawem karnym.

6. Przegląd książek i czasopism

W dziale tym anonsowane są nowe publikacje z zakresu prawa karnego.
Zarówno bieżący, jak i poprzednie numery Biuletynu, są umieszczone na stronie internetowej Sądu Najwyższego (www.sn.pl).

Ze względów redakcyjnych do cytowanych w Biuletynie orzeczeń wprowadzane są niekiedy dodatkowe zwroty lub zdania. Owe uzupełnienia wpisywane są nie kursywą, lecz zwykłą czcionką i umieszczane w nawiasach.

Zespół przygotowujący Biuletyn będzie wdzięczny za wszelkie uwagi, które pomogą udoskonalić formę przekazywanych informacji.


Włodzimierz Wróbel

Biuro Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

bsakww@sn.pl
SPIS TREŚCI


1.Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa 5

1.1. Uchwały i postanowienia – KZP 51.1.1. Odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych zeznań w kontekście wystąpienia podstaw do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów 5

1.1.2. Wyłączenie spółki cywilnej z katalogu podmiotów, o których mowa w art. 9§3 k.k.s. 5

1.1.3. Wyłączenie sędziego na podstawie art. 41§1 k.p.k., z uwagi na uprzednią ocenę tego samego materiału dowodowego, dokonaną w innej pod względem podmiotowym sprawie 5

1.1.4. Przedmiotowy i podmiotowy zakres wykorzystania dowodów uzyskanych w czasie kontroli operacyjnej 6

1.1.5. Prawo do wniesienia zażalenia na postanowienie wydane na podstawie art. 339 § 3 pkt. 1 i 2 k.p.k. a status oskarżyciela posiłkowego 12

1.1.6. Interpretacja normy intertemporalnej w kontekście depenalizacji częściowej 13

1.1.7. Pojęcie „wygranej rzeczowej” na gruncie ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych 14

1.2. Orzeczenia w sprawach kasacyjnych 161.2.1. Kryteria odmiennej oceny dowodów sądu pierwszej instancji; Nowe ustalenia faktyczne a zasada swobodnej oceny dowodów 16

1.2.2. Błąd co do prawa a treść oświadczenia lustracyjnego 17

1.2.3. Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów; modyfikacja wniosku prokuratora o skazanie bez rozprawy 19

1.2.4. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – zakres orzekania 20

1.2.5. Fałszywe zeznania złożone przez oskarżonego występującego uprzednio w charakterze świadka 21

1.2.6. Warunkowe zawieszenie wykonania kary w przypadku orzeczenia kary łącznej i wyroku łącznego 22

1.2.7. Treść uzasadnienia orzeczenia sądu drugiej instancji 23

1.2.8. Wymiar kary łącznej 24

1.2.9. „Czyn” a „przestępstwo”; przyznanie do winy 25

1.2.10. Wielość przestępstwa a kryterium impulsu woli 26

1.2.11. Zmiana wyroku w zakresie rozstrzygnięcia o powództwie cywilnym a podstawy kasacji 27

1.2.12. Uprawnienia strony nie wnoszącej środka odwoławczego; decyzja o tymczasowym aresztowaniu a wyłączenie sędziego w postępowaniu odwoławczym 28

1.2.13. Ujemne przesłanki procesowe a dopuszczalność rozpoznania kasacji na korzyść oskarżonego 30

1.2.14. Wieloodmianowość przestępstwa fałszerstwa dokumentów; przestępstwo oszustwa popełnione z wykorzystaniem fałszywych dokumentów 30

1.2.15. Podstawy kasacji w sprawach karnych 31

1.2.16. Pozbawienie wolności ze szczególnym udręczeniem; szczególny sposób działania jako znamię kwalifikujące w przypadku zbiegu kilku typów czynów zabronionych; ciąg przestępstw 34

1.3. Orzecznictwo Izby Wojskowej Sądu Najwyższego 361.3.1. Przedawnienie 36

1.3.2. Stosowanie tymczasowego aresztowania 38

1.4. Zagadnienia prawne 391.4.1. Należności biegłego – zwrot kosztów przejazdem 39

1.4.2. Odpowiedzialność karna lekarza dokonującego niezgodnych z prawdą wpisów w dokumentacji medycznej 40

1.4.3. Właściwość organów postępowania wykonawczego do odroczenia wykonania, rozłożenia na raty i umorzenia nawiązki na rzecz Skarbu Państwa oraz obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej stanowiącej równowartość orzeczonego przepadku 40

1.4.4. Zakres pojęcia „korzyść majątkowa” 41

1.4.5. Pojęcie wygranej rzeczowej w rozumieniu ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych 41

1.4.6. Osądzenie fragmentu czynu ciągłego 41

1.4.7. Skład sądu w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym przy ponownym rozpoznaniu sprawy 42

1.4.8. Przesłanki prowadzenia dochodzenia i śledztwa 42

1.4.9. Mienie objęte wspólnością majątkową jako przedmiot czynności wykonawczych przestępstwa przywłaszczenia 42

1.4.10. Przestępstwo „kradzieży” sygnału telewizyjnego 43

1.4.11. Właściwość sądu rejonowego w sprawach zażalenia na postanowienie prokuratora w przedmiocie wniosku o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego 43

1.4.12. Zgoda na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej a możliwość stosowania tymczasowego aresztowania 44

1.4.13. Postępowanie w przedmiocie zażalenia na odmowę nadania klauzuli wykonalności postanowieniu prokuratora o zabezpieczeniu majątkowym 44

2.Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego dotyczące prawa karnego. 45

2.1. Wyroki i postanowienia Trybunału Konstytucyjnego 45

2.2. Wokanda Trybunału Konstytucyjnego 452.2.1. Połączone wnioski grupy posłów na Sejm RP i Rzecznika Praw Obywatelskich o stwierdzenie zgodności z Konstytucją RP ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (sygn. akt K 2/07) 45

2.2.2. Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z art. 260 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego z art. 18 oraz art. 68 ust. 3 Konstytucji RP oraz § 33 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych czynności z art. 213 oraz z art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) oraz z art. 92 ust. 1 Konstytucji RP (K 24/07) – dotyczy stosowania tymczasowego aresztowania wobec kobiet ciężarnych. 55

2.2.3. Pytanie prawne Sądu Rejonowego w Szczecinie w sprawie zgodności art. 135 § 1 zd. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 45 ust. 1, art. 178 ust. 1, art. 179 i art. 180 ust. 1 Konstytucji RP (P 21/07) – dotyczy udział asesorów sądowych w postępowaniu sądowym. 55

2.2.4. Pytanie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w sprawie zgodności art. 213 § 2 Kodeksu karnego w części obejmującej zwrot „służący obronie społecznie uzasadnionego interesu” z:
a) art. 14 i art. 15 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, art. 10 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, art. 19 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych,
b) art. 2 i art. 42 ust. 1 Konstytucji RP, art. 7 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, z art. 15 ust. 1 zdanie 1 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych (P 15/07). 55


2.2.5. Pytanie Sądu Rejonowego w Rzeszowie sprawie zgodności art. 213 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, w części w której uzależnia stwierdzenie braku popełnienia przestępstwa w sytuacji podnoszenia lub rozgłaszania prawdziwego zarzutu od ustalenia, że zarzut ten służy obronie społecznie uzasadnionego interesu, z art. 54 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP (P 3/07). 55

2.2.6.Skarga konstytucyjna Stanisława S. w sprawie zgodności art. 114 § 6 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych z art. 32 Konstytucji RP, art. 45 Konstytucji RP i art. 6 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a także z art. 78 Konstytucji RP oraz z art. 91 ust. 2 Konstytucji RP (SK 3/07) – dotyczy pozbawienia prawa wniesienia do sądu dyscyplinarnego zażalenia na postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania. 55

3.Legislacja 56

3.1. Akty normatywne dotyczące prawa karnego 56

3.1.2. Wchodzą w życie: 56

3.2. Prace legislacyjne rządu 57

5.Informacja międzynarodowa 60

5.1. Rada Europy 60

5.2. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 60

5.2.1. Zasada nulla poena sine lege w orzecznictwie Trybunału 60

5.2.2. Prawo do rzetelnego procesu 62

5.3. Europejski Trybunał Sprawiedliwości 635.3.1. Odpowiedź na pytanie prejudycjalne zadane przez belgijski Cour d’arbitrage (sąd konstytucyjny) w sprawie Advocaten voor de Wereld VZW przeciwko Leden van de Ministerraad dotyczące ważności decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania 63

6.Przegląd książek i czasopism 67

6.1. Przegląd książek 67

6.2. Przegląd czasopism 67

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка