Bijlage 1: Tabellen soorten Flora- en faunawet Tabel 1: Algemene soorten
Дата канвертавання24.04.2016
Памер103.08 Kb.


Bijlage 1: Tabellen soorten Flora- en faunawet

Tabel 1: Algemene soorten
Voor deze soorten geldt een vrijstelling. Er hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, maar wel moet de zorgplicht worden nagekomen.

Zoogdieren

Aardmuis Microtus agrestis

Bosmuis Apodemus sylvaticus

Bunzing Mustela putorius

Dwergmuis Micromys minutus

Dwergspitsmuis Sorex minutus

Egel Erinaceus europaeus

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus

Haas Lepus europaeus

Hermelijn Mustela erminea

Huisspitsmuis Crocidura russula

Konijn Oryctolagus cuniculus

Ondergrondse woelmuis Microtus subterraneus

Ree Capreolus capreolus

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus

Veldmuis Microtus arvalis

Vos Vulpes vulpes

Wezel Mustela nivalis

Woelrat Arvicola terrestris


Reptielen en amfibieën

Bruine kikker Rana temporaria

Gewone pad Bufo bufo

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris

Meerkikker Pelophylax ridibundus

Middelste groene kikker Pelophylax klepton esculentus


Mieren

Behaarde bosmier Formica rufa

Kale bosmier Formica polyctena

Stronkmier Formica truncorum

Zwartrugbosmier Formica pratensis
Vervolg tabel 1: Algemene soorten

Slakken

Wijngaardslak Helix pomatia


Vaatplanten

Aardaker Lathyrus tuberosus

Akkerklokje Campanula rapunculoides

Brede wespenorchis Epipactis helleborine

Breed klokje Campanula latifolia

Gewone dotterbloem Caltha palustris ssp. palustris

Gewone vogelmelk Ornithogalum umbellatum

Grasklokje Campanula rotundifolia

Grote kaardenbol Dipsacus fullonum

Kleine maagdenpalm Vinca minor

Knikkende vogelmelk Ornithogalum nutans

Koningsvaren Osmunda regalis

Slanke sleutelbloem Primula elatior

Zwanenbloem Butomus umbellatus

Tabel 2: Overige soorten
Als een goedgekeurde gedragscode op de activiteiten van toepassing is, geldt een vrijstelling. Er hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden, maar de activiteiten moeten aantoonbaar worden uitgevoerd zoals in de gedragscode is opgenomen. Tevens geldt de zorgplicht.
Als niet gewerkt kan worden volgens een goedgekeurde gedragscode, dient een ontheffing aangevraagd te worden. De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:


  • In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-plaats aangetast door de activiteiten?

  • Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?


Zoogdieren

Damhert Cervus dama

Edelhert Cervus elaphus

Eekhoorn Sciurus vulgaris

Grijze zeehond Halichoerus grypus

Grote bosmuis Apodemus flavicollis

Steenmarter Martes foina

Wild zwijn Sus scrofa


Reptielen en amfibieën

Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara
Dagvlinders

Moerasparelmoervlinder Euphydryas aurinia

Vals heideblauwtje Lycaeides idas
Vissen

Beekdonderpad Cottus rhenanus

Kleine modderkruiper Cobitis taenia

Rivierdonderpad Cottus perifretum
Vaatplanten

Aangebrande orchis Neotinea ustulata

Aapjesorchis Orchis simia

Beenbreek Narthecium ossifragum

Bergklokje Campanula rhomboidalis

Bergnachtorchis Platanthera chlorantha

Bijenorchis Ophrys apifera

Blaasvaren Cystopteris fragilisVervolg tabel 2: Overige soorten

Blauwe zeedistel Eryngium maritimum

Bleek bosvogeltje Cephalantera damasonium

Bokkenorchis Himantoglossum hircinum

Brede orchis Dactylorhiza majalis majalis

Bruinrode wespenorchis Epipactis atrorubens

Daslook Allium ursinum

Dennenorchis Goodyera repens

Duitse gentiaan Gentianella germanica

Franjegentiaan Gentianopsis ciliata

Geelgroene wespenorchis Epipactis muelleri

Gele helmbloem Pseudofumaria lutea

Gevlekte orchis Dactylorhiza maculata

Groene nachtorchis Dactylorhiza viridis

Groensteel Asplenium viride

Grote keverorchis Neottia ovata

Grote muggenorchis Gymnadenia conopsea

Gulden sleutelbloem Primula veris

Harlekijn Anacamptis morio

Herfstschroeforchis Spiranthes spiralis

Herfsttijloos Colchicum autumnale

Hondskruid Anacamptis pyramidalis

Honingorchis Herminium monorchis

Jeneverbes Juniperus communis

Klein glaskruid Parietaria judaica

Kleine keverorchis Neottia cordata

Kleine zonnedauw Drosera intermedia

Klokjesgentiaan Gentiana pneumonanthe

Kluwenklokje Campanula glomerata

Koraalwortel Corallorrhiza trifida

Kruisbladgentiaan Gentiana cruciata

Lange ereprijs Veronica longifola

Lange zonnedauw Drosera anglica

Mannetjesorchis Orchis mascula

Maretak Viscum album

Moeraswespenorchis Epipactis palustris

Muurbloem Erysimum cheiri

Parnassia Parnassia palustris

Pijlscheefkelk Arabis hirsuta sagittata

Poppenorchis Orchis anthropophora

Prachtklokje Campanula persicifolia

Purperorchis Orchis purpurea

Rapunzelklokje Campanula rapunculus

Vervolg tabel 2: Overige soorten

Rechte driehoeksvaren Gymnocarpium robertianum

Rietorchis Dactylorhiza majalis praetermissa

Ronde zonnedauw Drosera rotundifolia

Rood bosvogeltje Cephalanthera rubra

Ruig klokje Campanula trachelium

Schubvaren Asplenium ceterach

Slanke gentiaan Gentianella amarella

Soldaatje Orchis militaris

Spaanse ruiter Cirsium dissectum

Spindotterbloem Caltha palustris araneosa

Steenanjer Dianthus deltoides

Steenbreekvaren Asplenium trichomanes

Stengelloze sleutelbloem Primula vulgaris

Stengelomvattend havikskruid Hieracium amplexicaule

Stijf hardgras Catapodium rigidum

Tongvaren Asplenium scolopendrium

Valkruid Arnica montana

Veenmosorchis Hammarbya paludosa

Veldgentiaan Gentianella campestris

Veldsalie Salvia pratensis

Vleeskleurige orchis Dactylorhiza incarnata

Vliegenorchis Ophrys insectifera

Vogelnestje Neottia nidus-avis

Voorjaarsadonis Adonis vernalis

Wantsenorchis Anacamptis coriophora

Waterdrieblad Menyanthes trifoliata

Weideklokje Campanula patula

Welriekende nachtorchis Platanthera bifolia

Wilde gagel Myrica gale

Wilde kievitsbloem Fritillaria meleagris

Wilde marjolein Origanum vulgare

Wit bosvogeltje Cephalanthera longifolia

Witte muggenorchis Pseudorchis albida

Zinkviooltje Viola lutea calaminaria

Zomerklokje Leucojum aestivum

Zwartsteel Asplenium adiantum-nigrum
Kevers

Vliegend hert Lucanus cervus


Kreeftachtigen

Rivierkreeft Astacus astacus


Tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL
Als bij een ruimtelijke ingreep verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet overtreden (kunnen) worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden op grond van een wettelijk belang uit artikel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten (soor-ten bijlage 1 AMvB) of uit de Habitatrichtlijn (soorten bijlage IV HRL).
Deze belangen zijn o.a.:

  • Bescherming van flora en fauna (b)

  • Volksgezondheid of openbare veiligheid (d)

  • Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (e)

  • Uitvoering werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j)

Onderdeel j geldt niet bij overtreding van de Europese Habitatrichtlijn.
De aanvraag wordt beoordeeld op de volgende punten:

  • In welke mate wordt de functionaliteit van de vaste voortplantings-, rust- en/of verblijf-plaats door de activiteiten aangetast?

  • Is er een wettelijk belang (belang b, d, e of j)?

  • Is er een bevredigende oplossing?

  • Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar?Soorten bijlage 1 AMvB:
Zoogdieren

Boommarter Martes martes

Das Meles meles

Eikelmuis Eliomys quercinus

Gewone zeehond Phoca vitulina

Veldspitsmuis Crocidura leucodon

Waterspitsmuis Neomys fodiens
Reptielen en amfibieën

Adder Vipera berus

Hazelworm Anguis fragilis

Ringslang Natrix natrix

Vinpootsalamander Lissotriton helveticus

Vuursalamander Salamandra salamandra

Vissen

Beekprik Lampetra planeri

Bittervoorn Rhodeus amarus

Elrits Phoxinus phoxinus

Gestippelde alver Alburnoides bipunctatus

Grote modderkruiper Misgurnus fossilis


Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL

Vervolg soorten bijlage 1 AMvB:
Dagvlinders

Bruin dikkopje Erynnis tages

Dwergblauwtje Cupido minimus

Dwergdikkopje Thymelicus acteon

Groot geaderd witje Aporia crataegi

Grote ijsvogelvlinder Limenitis populi

Heideblauwtje Plebeius argus

Iepenpage Satyrium w-album

Kalkgraslanddikkopje Spialia sertorius

Keizersmantel Argynnis paphia

Klaverblauwtje Polyommatus semiargus

Purperstreepparelmoervlinder Brenthis ino

Rode vuurvlinder Lycaena hippothoe

Rouwmantel Nymphalis antiopa

Tweekleurig hooibeestje Coenonympha arcania

Veenbesparelmoervlinder Euphydryas aurinia

Veenhooibeestje Coenonympha tullia

Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia

Woudparelmoervlinder Melitaea diamina

Zilvervlek Bolaria euphrosyne


Vaatplanten

Groot zeegras Zostera marina


Soorten bijlage IV HRL:
Zoogdieren

Bechsteins vleermuis Myotis bechsteinii

Bever Castor fiber

Bosvleermuis Nyctalus leisleri

Brandts vleermuis Myotis brandtii

Bruinvis Phocoena phocoena

Franjestaart Myotis nattereri

Gewone baardvleermuis Myotis mystacinusGewone dolfijn Delphinus delphis

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus

Gewone grootoorvleermuis Plecotus auritus

Grijze grootoorvleermuis Plecotus austriacus

Grote hoefijzerneus Rhinolophus ferrumequinum

Hazelmuis Muscardinus avellanariusVervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL

Vervolg soorten bijlage IV HRL:
Hamster Cricetus cricetus

Ingekorven vleermuis Myotis emarginatus

Kleine dwergvleermuis Pipistrellus pygmaeus

Kleine hoefijzerneus Rhinolophus hipposideros

Laatvlieger Eptesicus serotinus

Lynx Lynx lynx spp. lynx

Meervleermuis Myotis dasycneme

Mopsvleermuis Barbastella barbastellus

Noordse woelmuis Microtus oeconomus

Otter Lutra lutra

Rosse vleermuis Nyctalus noctula

Ruige (Nathusius’) dwergvleermuis Pipistrellus nathusii

Tuimelaar Tursiops truncatus

Tweekleurige vleermuis Vespertilio murinus

Vale vleermuis Myotis myotis

Watervleermuis Myotis daubentonii

Wilde kat Felis silvestris

Witflankdolfijn Lagenorhynchus acutus

Witsnuitdolfijn Lagenorhynchus albirostris
Reptielen en amfibieën

Boomkikker Hyla arborea

Geelbuikvuurpad Bombina variegate

Gladde slang Coronella austriaca

Heikikker Rana arvalis

Kamsalamander Triturus cristatus

Knoflookpad Pelobates fuscus

Muurhagedis Podarcis muralis

Poelkikker Pelophylax lessonae

Rugstreeppad Epidalea calamita

Vroedmeesterpad Alytes obstetricans

Zandhagedis Lacerta agilisDagvlinders

Donker pimpernelblauwtje Maculinea nausithous

Grote vuurvlinder Lycaena dispar

Pimpernelblauwtje Maculinea teleius

Tijmblauwtje Maculinea arion

Zilverstreephooibeestje Coenonympha hero

Vervolg tabel 3: Soorten bijlage 1 AMvB/ bijlage IV HRL


Vervolg soorten bijlage IV HRL:
Libellen

Bronslibel Oxygastra curtusii

Gaffellibel Ophiogomphus cecilia

Gevlekte witsnuitlibel Leucorrhinia pectoralis

Groene glazenmaker Aeshna viridis

Noordse winterjuffer Sympecma paedisca

Oostelijke witsnuitlibel Leucorrhinia albifrons

Rivierrombout Gomphus flavipes

Sierlijke witsnuitlibel Leucorrhinia caudalis


Vissen

Houting Coregonus maraena

Steur Acipenser sturio
Vaatplanten

Drijvende waterweegbree Luronium natans

Groenknolorchis Liparis loeselii

Kruipend moerasscherm Apium repens

Zomerschroeforchis Spiranthes aestivalis

Kevers

Brede geelrandwaterroofkever Dytiscus latissimus

Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus

Heldenbok Cerambyx cerdo

Juchtleerkever Osmoderma eremita
Tweekleppigen

Bataafse stroommossel Unio crassusSlakken

Platte schijfhoren Anisus vorticulus

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка