Бібліятэка бдэу бюлетэнь новых паступленняў літаратуры
Дата канвертавання15.03.2016
Памер89.96 Kb.
Бібліятэка БДЭУ

БЮЛЕТЭНЬ новых паступленняў літаратуры

выпуск 17-18 (364-365)

13.05.2014

Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра друкаваныя і электронныя выданні якія паступілі на працягу тыдня ў бібліятэку.

Выпуск змяшчае інфармацыю аб 42 выданнях. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка – 20 назваў, гісторыя, палітыка – па 7, мовазнаўства, мастацтва – па 2, і інш.

Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна пазначыць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў у бібліятэцы.

Выберыце патрэбны тэматычны раздзел:


Таваразнаўства

Гісторыя


Эканоміка

Палітыка

Права

Культура


Мовазнаўства

ЛітаратуразнаўстваМастацтва

Таваразнаўства
30
Н 632
Николаева, М.А.
   Теоретические основы товароведения : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Товароведение и экспертиза товаров" и "Коммерция" / М. А. Николаева. - Москва : НОРМА ; : ИНФРА-М, 2014. - 437 с. : ил. - Библиогр.: с. 436-437 (32 назв.). - ISBN 978-5-91768-426-0 (НОРМА). - ISBN 978-5-16-009124-2 (ИНФРА-М) : 238680 р.
Сигла: ф;

Гісторыя
63.3(3)
М 585
Мизес, Л. фон.
   Всемогущее правительство : тотальное государство и тотальная война / Мизес Л. фон ; [пер. с англ. Б.С. Пинскера ; под науч. ред. А.В. Куряева ; коммент. В.В. Кизилова]. - Москва ; Челябинск : Социум, 2013. - 456, [1] с. - Библиогр.: с. 388-390. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-91603-074-7 : 165750 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
К 965
Кушнярэвіч, А.М.
   Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага / А. М. Кушнярэвіч ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літ., Мінскі дзярж. лінгвіст. ун-т. - 2-е выд., дап. - Мінск : Беларуская навука, 2014. - 240, [4] с., [3] л. іл. : іл. - Бібліягр. у падрадковых заўвагах. - Рэзюмэ парал. рус., пол., англ. - ISBN 978-985-08-1683-2 : 53528 р.
Сигла: х;63.3(4Беи)
Л 63
Ліс, А.
   Выбранае / А. Ліс ; [укладанне і каментар аўтара ; прадмова М. Казлоўскага]. - Мінск : Беларуская навука, 2014. - 588 с. - (Беларускі кнігазбор. Серыя 2, Гісторыка-літаратурныя помнікі). - Бібліягр. у падрадковых заўвагах. - ISBN 978-985-08-1659-7 : 50681 р.
Сигла: х;63.3(4Беи)
М 369
Мацук, А.У.
   Полацкае ваяводства ў XVIII ст.: ваявода, шляхецкая эліта, соймікі / А. У. Мацук ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2014. - 230, [3] с. : іл. - Бібліягр. у канцы кн. і ў падрадковых заўвагах. - ISBN 978-985-08-1675-7 : 52068 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
М 998
Мяцельскі, А.А.
   Мсціслаўскае княства і ваяводства ў XII-XVIII стст. : [манаграфія] / А. А. Мяцельскі ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. - 2-е выд., выпр. - Мінск : Беларуская навука, 2014. - 663, [1] с. : іл. - Бібліягр.: с. 477-546 (1514 назв.) і ў падрадковых заўвагах. - ISBN 978-985-08-1663-4 : 115141 с.
Сигла: н;63.3(4Беи)
Н 308
   Нарысы гісторыі культуры Беларусі : У 4 т. Т. 1 : Культура сацыяльнай эліты XIV - пачатку XX ст. / [А.І. Лакотка і інш. ; навук. рэд. А.І. Лакотка] ; Нац. акад. навук Беларусі, Цэнтр даследаванняў беларус. культуры, мовы і літаратуры, Філ. "Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы". - Мінск : Беларуская навука, 2013. - 573, [2] с. : іл. - Бібліягр. у падрадковых заўвагах. - Аўт. указаны на адвароце тыт. л. - ISBN 978-985-08-1567-5 : 82576 р.
Сигла: т;63.5(4Беи)
Т 65
   Традиционная культура белорусов во времени и пространстве / [А.В. Титовец и др. ; под науч. ред. А.В. Титовца] ; Нац. акад. наук Беларуси, Центр исследований белорус. культуры, языка и лит., Фил. "Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы". - Минск : Беларуская навука, 2013. - 578, [1] с., [8] л. ил. : ил. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-08-1627-6 : 69040 р.
Сигла: х;

Эканоміка
65.01
Л 33
Ле Гранд, Дж.
   Экономический анализ социальных проблем / Ле Гранд, Дж., К. Проппер, С. Смит. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 318 с. : ил. - Библиогр.: с. 301-309. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-7598-1030-8 : 160680 р.
Сигла: в;65.012.3
Л 84
Лукас, Р.Э.
   Лекции по экономическому росту / Р. Э. Лукас ; пер. с англ. Д. Шестакова. - Москва : Издательство Института Гайдара, 2013. - 281 с. : ил. - Библиогр.: с. 274-281. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-93255-364-0 : 126360 р.
Сигла: в;65.012.3
М 168
   Макроэкономика. Сборник задач и упражнений : практическое пособие / [А.В. Аносова и др.] ; под ред. С.Ф. Серегиной ; Высшая школа экономики, Нац. исследовательский ун-т. - Москва : Юрайт, 2014. - 154 с. : ил. - (Базовый курс. Бакалавр) (Учебники НИУ ВШЭ). - Библиогр. в подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-9916-3483-0 : 125190 р.
Сигла: в;65.02
И 262
Иглтон, Т.
   Почему Маркс был прав / Т. Иглтон ; [предисл. М. Хазина ; пер. с англ. П. Норвилло]. - Москва : Карьера Пресс, 2013. - 302 с. - Библиогр. в примеч. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-904946-77-7 : 195780 р.
Сигла: н;65.02
С 347
Сидорина, Т.Ю.
   Государство всеобщего благосостояния: от утопии к кризису / Т. Ю. Сидорина ; Российский гос. гуманитар. ун-т. - Москва : РГГУ, 2013. - 355, [2] с. - Библиогр.: с. 327-349 и в примеч. - ISBN 978-5-7281-1471-0 : 214890 р.
Сигла: н;65.02
У 767
Усоскин, В.М.
   "Денежный мир" Милтона Фридмена / В. М. Усоскин. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Ленанд, 2014. - 170, [4] с. - Библиогр.: с. 162-171. - ISBN 978-5-9710-0694-7 : 119340 р.
Сигла: в;65.052
М 91
Муравицкая, Н.К.
   Тесты по бухгалтерскому учету: теория бухгалтерского учета, бухгалтерский финансовый учет, управленческий учет, бухгалтерская финансовая отчетность : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" / Н. К. Муравицкая, Г. И. Лукьяненко ; под ред. Т.В. Воропаевой. - Изд. 2-е, доп. - Москва : Финансы и статистика, 2013. - 270, [1] с. - ISBN 978-5-279-03260-0 : 88140 р.
Сигла: в;65.262
Р 541
   Риск-менеджмент в коммерческом банке : монография / [И.В. Ларионова и др.] ; под ред. И.В. Ларионовой ; ФГОБУ ВПО "Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации". - Москва : КНОРУС, 2014. - 454 с. : ил. - Библиогр.: с. 453-454 (73 назв.). - На тит. л.: К 95-летию Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. - Авт. указаны на 6-й с. - ISBN 978-5-406-02907-7 : 574860 р.
Сигла: в;65.290
Б 293
Баумоль, У.
   Микротеория инновационного предпринимательства / У. Баумоль ; пер. с англ. Ю. Каптуревского, под ред. Т. Дробышевской. - Москва : Издательство Института Гайдара, 2013. - 420, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-93255-376-3 : 317070 р.
Сигла: в;65.291.5
С 842
Стрелкова, Л.В.
   Экономика и организация инноваций. Теория и практика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям "Экономика" и "Менеджмент" / Л. В. Стрелкова, Ю. А. Макушева. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. - 235 с. : ил. - Библиогр.: с. 230-233 (57 назв.). - На тит. л.: Соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 3-го поколения. - ISBN 978-5-238-02451-6 : 183690 р.
Сигла: в;65.40
С 797
Стерлигова, А.Н.
   Управление запасами в цепях поставок : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080506 "Логистика и управление цепями поставок" / А. Н. Стерлигова. - Москва : ИНФРА-М, 2014. - 428, [1] с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 420-426. - На тит. л.: Соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 3-го поколения. - ISBN 978-5-16-003089-0 : 160680 р.
Сигла: у; ч;65.428
А 656
Андрейчук, Е.Л.
   Экономика таможенного дела : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 036401 "Таможенное дело" / Е. Л. Андрейчук, В. Ю. Дианова, В. П. Смирнов. - Санкт-Петербург : Интермедия, 2014. - 237 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-4383-0020-5 : 414180 р.
Сигла: в;65.432
М 167
Макринова, Е.И.
   Управление персоналом в гостиничном менеджменте : учебное пособие для бакалавров высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 101100.62 "Гостиничное дело" / Е. И. Макринова, А. Г. Васильев, А. С. Васильева. - Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2013. - 206 с. : ил. - (Учебное пособие). - Библиогр.: с. 173-176 (66 назв.). - ISBN 978-5-4377-0020-4 : 255840 р.
Сигла: ф;65.433
Б 348
Бгатов, А.П.
   Туристские формальности : учебник для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Туризм" / А. П. Бгатов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 365, [1] с. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 363. - ISBN 978-5-4468-0328-6 : 252330 р.
Сигла: ф;65.433
Б 742
Боголюбов, В.С.
   Экономика туризма : учебник для студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки "Туризм" / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2013. - 190, [2] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-5-7695-8542-5 : 154830 р.
Сигла: ф;65.433
З-179
Зайцева, Н.А.
   Менеджмент в сфере услуг: туризм и гостиничное дело : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Туризм", "Гостиничное дело" и "Сервис" / Н. А. Зайцева. - Москва : Академия, 2013. - 286, [1] с. : ил. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат). - Библиогр.: с. 283-284. - ISBN 978-5-7695-9564-6 : 265980 р.
Сигла: ф;65.5
Д 632
   Доклад о человеческом развитии, 2011. Устойчивое развитие и равенство возможностей: лучшее будущее для всех / [пер. с англ. Д. Голосной, Н. Заборин, А. Скобелкин]. - Москва : Весь Мир, 2011. - 176 с. : ил. - Библиогр.: с. 105-117. - ISBN 978-5-7777-0172-5 : 366210 р.
Сигла: н;65.5
К 637
   Комплексный системный анализ, математическое моделирование и прогнозирование развития стран БРИКС : предварительные результаты / отв. ред. А.А. Акаев [и др.] ; Российская акад. наук, Ин-т востоковедения, Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. - Москва : КРАСАНД, 2014. - 391 с. : ил. - Библиогр. в конце отд. глав. - ISBN 978-5-396-00537-2 : 219180 р.
Сигла: в;65.5
М 168
   Макроэкономическое регулирование в условиях Единого экономического пространства : [монография / А.И. Лученок и др.] ; под науч. ред. А.И. Лученка ; Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т экономики. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 241, [2] с. : ил. - Библиогр.: с. 226-233 (144 назв.). - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-08-1636-8 : 34053 р.
Сигла: в; ч;г7469
ГОСТ ISO 19011-2013.
   Руководящие указания по аудиту систем менеджмента : (ISO 19011:2011, IDT) / БелГИСС. - Введ. 2014-03-01. - Минск : Госстандарт, 2013. - V, 37 с. : ил. - (Государственный стандарт Республики Беларусь). - Библиогр.: с. 35-36 (23 назв.). - Загл. парал. на рус. и белорус. яз. - Б. ц.
Сигла: н;

Палітыка
66
М 545
   Методология исследования политического: основные подходы и направления : коллективная монография / [Т.В. Карадже и др.] ; под ред. Т.В. Карадже ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Московский пед. гос. ун-т. - Москва : МПГУ, 2013. - 193 с. - Библиогр. в конце отд. статей и в подстроч. примеч. - Авт. указаны в конце книги. - ISBN 978-5-7042-2398-6 : 204750 р.
Сигла: н;66
М 69
Михайлова, О.В.
   Сети в политике и государственном управлении : [научные исследования : монография] / О. В. Михайлова ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. гос. управления. - Москва : Университет, 2013. - 330 с. : ил. - Библиогр.: с. 317-330. - ISBN 978-5-98227-931-6 : 157950 р.
Сигла: н;66
М 767
Момот, М.В.
   Демократия и ее последствия : о происхождении "народного правления", госдолге, неравенстве и налогах / М. В. Момот. - Москва : Территория будущего, 2013. - 170, [1] с. - (Публичная библиотека Александра Погорельского). - Библиогр. в конце кн. и в подстроч. примеч. - ISBN 5-91129-042-1 : 114270 р.
Сигла: н;66
М 982
Мюллер, Я.-В.
   Споры о демократии : политические идеи в Европе XX века / Мюллер Я.-В. ; пер. с англ. А. Яковлева. - Москва : Издательство Института Гайдара, 2014. - 397, [1] с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - Доп. тит. англ. - ISBN 978-5-93255-377-0 : 163410 р.
Сигла: н;66
О-753
   Основы политической элитологии : учебное пособие по дисциплине "Политология" для студентов высших учебных заведений, обучающихся по гуманитарным и социально-экономическим направлениям подготовки и специальностям / Г.К. Ашин [и др.]. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : Либроком, 2013. - 502 с. - Библиогр.: с. 492-496 и в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-397-03980-2 : 207480 р.
Сигла: ч;66
П 504
   Политика. XXI век. Инновационные технологии : [монография / М.Г. Анохин и др.] ; под общ. ред. М.Г. Анохина, В.М. Платонова, О.Е. Гришина]. - Москва : Российский университет дружбы народов, 2013. - 434, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 412-431 и в подстроч. примеч. - Авт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-209-05443-6 : 195390 р.
Сигла: ч;66.3(3)
В 778
   Восстание меньшинств. Косово. Молдавия. Украина. Грузия. Курдистан : сборник информационного агентства REGNUM. - Москва : Университет : Европа, 2013. - 176, [3] с. : ил. - (Серия "Евровосток"). - ISBN 978-5-9739-0059-2 (Европа). - ISBN 978-5-906226-35-8 (ИД КДУ) : 130650 р.
Сигла: н;

Права
67.404.2
Т 529
Толстой, Ю.К.
   Жилищное право : учебник / Ю. К. Толстой. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 192 с. - Библиогр. в подстроч. примеч. - ISBN 978-5-392-11567-9 : 114660 р.
Сигла: п;

Культура
72
К 85
Крывічаніна, К.А.
   Навукова-тэхнічнае супрацоўніцтва Беларусі з краінамі ЕС і СНД, 1991-2000 гг. : [манаграфія] / К. А. Крывічаніна ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі ; [навук. рэд. Г.У. Карзенка]. - Мінск : Беларуская навука, 2014. - 263, [2] с. - Бібліягр. у падрадковых заўвагах. - ISBN 978-985-08-1665-8 : 59524 р.
Сигла: н;

Мовазнаўства
81
Д 279
Дейк, Т.А.
   Дискурс и власть. Репрезентация доминирования в языке и коммуникации / Т. А. Дейк ; пер. с англ. Е.А. Кожемякина, Е.В. Переверзева, А.М. Аматова. - Изд. стер. - Москва : Либроком, 2014. - 340 с. - Библиогр.: с. 311-340. - ISBN 978-5-397-04375-5 : 290160 р.
Сигла: н;81.41Рус
С 568
   Современный русский литературный язык : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Филология" / П.А. Лекант [и др.] ; под ред. П.А. Леканта ; Российская акад. наук, Ин-т рус. яз. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2013. - 766 с. - (Академический учебник). - Библиогр. в конце разделов. - ISBN 978-5-462-01357-7 : 390390 р.
Сигла: ч;

Літаратуразнаўства
83.3(4Беи)
Г 62
Голуб, Т.С.
   Летапіс жыцця і творчасці Аркадзя Куляшова : [манаграфія] / Т. С. Голуб ; Нац. акад. навук Беларусі ; [навук. рэд. М.І. Мушынскі]. - 2-е выд., выпр. і дап. - Мінск : Белауская навука, 2014. - 346, [1] с., [10] л. іл. - ISBN 978-985-08-1674-0 : 53237 р.
Сигла: х;

Мастацтва
85.12
Л 68
Лобачевская, О.А.
   Белорусский народный текстиль : художественные основы, взаимосвязи, новации / О. А. Лобачевская. - Минск : Беларуская навука, 2013. - 527 с. : ил. - Библиогр.: с. 492-515 (610 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-08-1638-2 : 179050 р.
Сигла: ф;85.12
М 99
Мядзведзева, В.У.
   Касцярэзная вытворчасць Полацкай зямлі ІX-XIII стст. : [манаграфія] / В. У. Мядзведзева ; Нац. акад. навук Беларусі, Ін-т гісторыі. - Мінск : Беларуская навука, 2013. - 235, [1] с., [6] л. іл. : іл. - Бібліягр.: с. 196-231 (745 назв.). - Рэзюмэ парал. рус., англ. - ISBN 978-985-08-1647-4 : 56102 р.
Сигла: х;


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка