Bibliografia Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein 1997 355
Дата канвертавання27.04.2016
Памер34.05 Kb.
Bibliografia

Publikacje polskie poświęcone Edycie Stein
1997

355. Adamska Janina Immakulata od Ducha Świętego s. OCD: Bilet do Nieba? Rozm. przepr. Dorota Narewska. „Słowo. Dziennik Katolicki" R. 5: 1997 nr 22 s. 22, fot. Duchowość Edyty Stein.

356. Adamska Immakulata Janina OCD: Gdzie Duch, tam wolność. „Życie Konsekrowane" 1997 nr 2 s. 30-34. Problem Eucharystii w twórczości Edyty Stein.

357. Adamska Immakulata J. s. OCD: Sól ziemi. Rzecz o Edycie Stein. Wydawnictwo Pallottinum, Poznań 1997, ss. 207, 1 nlb., tabl., fot., portr.

358. Batzdorff Susanne M.: Tante Edith. Tłum. z ang. Justyna Łukasze­wicz. „Słowo. Dziennik Katolicki" R. 5: 1997 nr 3 s. 8. Wiersz o Edycie Stein.

359. Błogosławiona Edyta Stein będzie kanonizowana. „Gazeta Niedziel­na" R. 49: 1997 nr 24 s. 7.

360. Chylewska Aleksandra: „Upatrywałam w nim męża". Edyta Stein i Hans Lipps. „W drodze" 1997 nr 12 s. 37-46.

361. Cofałka Józef ks.: Pięćdziesięciolecie pracy salezjanów w archidie­cezji wrocławskiej. „Dolny Śląsk" Nr 4: 1997 s. 35-57, fot. Zawiera m.in. wzmiankę o kaplicy poświęconej bł. Edycie Stein we wroc­ławskim kościele pw. św. Michała oraz o działalności Towarzystwa im. Edyty Stein we Wrocławiu.

362. Cortese Enzo ks.: Ekspiacyjne cierpienie „Sfugi JHWH". Od Deute­ro-Izajasza do Oświęcimia i od E. Stein do św. Franciszka. Tłum. Ryszard Krempiak SDB. „Wrocławski Przegląd Teologiczny" R. 5: 1997 nr 2 s. 7-14.

363. Dudek Antoni: Jeden stopień do świętości. Notowała Maria Dory­wała. „Wieczór Wrocławia" R. 31: 1997 nr 47 s. 12, ilustr. Zarys biografii Edyty Stein.

364. [Budrewicz Leszek] (elbe): Prędzej strop stawiajcie cieśle. Towa­rzystwo im. Edyty Stein. „Wieczór Wrocławia" R. 31: 1997 nr 223 s. 4.

365. Edyta Stein – filozof i świadek epoki. Materiały Z Międzynarodowe­go Sympozjum w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997. Red. ks. Joachim Piecuch. Wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1997, ss. 164, 3 nlb. Uniwersytet Opolski. Wydział Teologiczny. Sympozja 21. Treść: ks. Joachim Piecuch: Wstęp; bp Alfons Nossol: Słowo powitania Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego; ks. Józef Tischner: Fenomenologia jako wydarzenie w kulturze. Zsfg.; ks. Ryszard Kijowski: Fenomenologia Edyty Stein w horyzoncie kręgu fenomenologów z Getyngi. Zsfg.; ks. Jan Krokus: Edyta Stein – od fe­nomenologii do Tomasza. Zsfg.; Jan Krasicki: Edyta Stein – świadek naszego czasu. Próba analizy fenomenologiczno-egzystencjalnej. Sum.; Andreas Uwe Muller: Von Gott sprechen nach AuschwitZ. Emmanuel Levinas und Edith Stein. Streszcz. pol.; ks. Franciszek Gruszka: Miejsce duszy w strukturze osoby ludzkiej według Edyty Stein. Zsfg.; Claudia Mariele Wulf: Das Phanomen Freiheit. Zur philosophischen Anthropolo­gie Edith Steins. Streszcz. pol.; ks. Kazimierz Wolsza: Filozofia przyrody w ujęciu Edyty Stein. Zsfg.; ks. Joachim Piecuch: Poznanie drugiego czło­wieka w ujęciu Edyty Stein. Teoria wczucia i jej granice. Zsfg.; Program sympozjum.

366. FAS: Być świętym jak Ona. „Gość Niedzielny" R. 74: 1997 nr 34 s. 19, fot. („Wrocławski Gość Niedzielny" 1997 nr 34). Uroczystość poświęcenia medalionu upamiętniającego zapowiedź kano­nizacji bł. Edyty Stein. Uroczystość odbyła się 9 sierpnia 1997 r. w kaplicy bł. Edyty Stein we wrocławskim kościele pw. św. Michała, w 55. rocznicę śmierci E. Stein.

367. Fikus Jan, sen.: Spacerkiem przez Lubliniec. WEST. Wydawnictwo Edyty Stein. Lubliniec 1997, ss. 95. Zawiera m.in. tekst wywiadu z Marią Krupską, wiceprezesem oddziału Towarzystwa im. Edyty Stein w Lublińcu (Wywiad przeprowadziła w 1995 r. Aleksandra Cyroń).

368. Fikus Jan, sen.: Steinowie w Lublińcu 1881-1890. WEST. Wydaw­nictwo Edyty Stein, Lubliniec 1997, ss. 21.

369. Grosfeld Jan: Problem Z Edytą Stein. „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 23 s. 8-9, fot.

370. Grygiel Ludmiła: „Miłość i ofiara podtrzymuję istnienie świata". Faustyny Kowalskiej i Edyty Stein naśladowanie Chrystusa. „Życie Du­chowe" R. 4: 1997 nr 12 s. 89-104.

371. Hroswitha Maria s.: Wspomnienie. Tłum. Aleksandra Chylewska. „W drodze" 1997 nr 12 s. 47-48. Szkic biograficzny o Edycie Stein obejmujący lata 1932-1933.

372. (Cibor): Wrocławska święta Edyta. „Wieczór Wrocławia" R. 31: 1997 nr 203 s. 1, 3, fot.

373. IBOR.: Z wizytą i remontem. Dom Edyty Stein. „Wieczór Wrocławia" R. 31: 1997 nr 221 s. 2.

374. Jan Paweł II: Przemówienie papieża... wygłoszone we Wrocławiu przed modlitwą Aniol Pański 1 czerwca 1997 r. „Biuletyn KAI" 1997 nr 22 s. 47-48. Zawiera m.in. wspomnienie wrocławskiego etapu życia Edyty Stein oraz zapowiedź jej kanonizacji.

Toż: „Gwiazda Morza. Gdański Dwutygodnik Katolicki" 1997 nr 14/15 s. 27-28.

Toż: „Nowe Życie" R. 14: 1997 nr 6-7 s. 18-19.

Toż: „Wrocławskie Wiadomości Kościelne" R. 50: 1997 nr 2 s. 153-155.375. Jan Paweł II przewodniczył konsystorzowi w sprawie kanonizacji bł. królowej Jadwigi i bł. Edyty Stein. „Wiadomości Archidiecezjalne War­szawskie" R. 87: 1997 nr 5 s. 384. Watykan, 22 V 1997 r.

376. Jana Pawła II pielgrzymka do Ojczyzny. 31 maja – 10 czerwca 1997 r. Przemówienia i homilie. Wyd. Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Ty­godnik Katolicki „Niedziela", Częstochowa 1997, ss. 214, 1 nlb., fot. (Prze­mówienie papieża Jana Pawła II przed modlitwą Anioł Pański. Wrocław, 1 czerwca 1997 r., s. 35-40).

377. Jezus Chrystus wczoraj, dziś i na wieki. Przemówienia z Pielgrzymki Apostolskiej Ojca Świętego do Polski w 1997 r. Apostolicum. Wydawnictwo KAI, Ząbki 1997, ss. 214, fot. (Przemówienie przed modlitwą Anioł Pański. Wrocław, 1 czerwca 1997 r., s. 33-36).

378. Kaczyński Andrzej: Siostra Benedykta od Krzyża. „Rzeczpospolita" 1997 nr 189 s. 28. Szkic biograficzny o Edycie Stein.

379. Kanonizacja Edyty Stein. Wrocław przed 46. Międzynarodowym Kon­gresem Eucharystycznym. „Słowo. Dziennik Katolicki" R. 5: 1997 nr 57 s. II, fot.

380. Kobylińska Zdzisława: Edyta Stein, czyli filozofia świętości. „Nie­dziela" R. 40: 1997 nr 31 s. 16, fot.

381. Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych uroczyście ogłosiła, w obec­ności Jana Pawła 11, dekrety w sprawie cudów, przypisywanych wstawien­nictwu bł. królowej Jadwigi oraz m. Marii Karkowskiej, m. Mami Jabłoń­skiej, a także bl. Edyty Stein. [...]. Kronika. Stolica Apostolska. „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 16 s. 2. Watykan, 22 V 1997 r.

382. Konsystorz w sprawie kanonizacji królowej Jadwigi i Edyty Stein. „Biuletyn KAI" 1997 nr 20 s. 16. Watykan, 22 V 1997 r.

383.Lubliniec – ukochane miasto Edyty Stein". Konkurs literacki. „Gość Niedzielny" R. 74: 1997 nr 15 s. 10. Konkurs zorganizowany przez Towarzystwo im. Edyty Stein – oddział w Lublińcu.

384. Łukaszewicz Marian: Towarzystwo im. Edyty Stein. W: Dzieje wro­cławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej i zaprzyjaźnionych Z nim stowa­rzyszeń 1957-1997. Praca zbior. pod red. Andrzeja Grocholskiego. Oficyna Wydawnicza SIGNUM, Wrocław 1997, s. 61-65.

385. Łukaszewicz Marian: Towarzystwo im. Edyty Stein. „Rodzina Ro­dzin. Biuletyn Informacyjny Parafii św. Michała Archanioła" 1997 nr 4 s. 15-16.

386. Mikołajczyk Mirosław: Bibliografia dialogu chrześcijańsko-żydow­skiego w Polsce za lata 1945-1995. Przedmowa: ks. Waldemar Chrostowski, rabin A. James Rudin. Wydawnictwo Akademii Teologii Katolickiej, War­szawa 1997, ss. 431, 1 nlb. Edyta Stein, poz.: 784, 1210, 1358, 2279.

387. Motak Lidia: „Siódmy pokój". Film o Edycie Stein. „Gość Niedziel­ny" R. 74: 1997 nr 28 s. 19, fot. Dot. filmu w reżyserii Marty Meszaros.

388. Mrozowska Danuta, Okólska Halina: Wrocław Edyty Stein. Prze­wodnik ilustrowany. Wydawnictwo Arboretum, Wrocław 1997, ss. 51, 1 nlb., fot., poru., mapa.

Toż: Edith Steins Spuren an Breslau. Baedeker illustriert von Prof. Ryszard Natusiewicz (Tłum. z pot. Ewa Wołoszyn). Wydawnictwo Arboretum, Wro­cław 1997, ss. 47, ilustr., porty., mapa.389. Myśli Edyty Stein s. Teresy Benedykty od Krzyża na każdy dzień. Warszawa 1997. Rec.: Chmielewski Wojciech: Tęsknota za Prawdą. „Tygodnik Solidar­ność" 1997 nr 24 s. 16.

390. Narewska Dorota oprac.: Utracić siebie z miłości. „Słowo. Dziennik Katolicki" R. 5: 1997 nr 37 s. 9, fot. Duchowość Edyty Stein.

391. Nie podjęto żadnych działań w sprawie kanonizacji Edyty Stein pod­czas pielgrzymki apostolskiej Jana Pawła II do Polski – powiedział dzien­nikarzom Joaquin Navarro-Valls, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej. [...]. Kronika. Stolica Apostolska. „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 23 s. 2.

392. Niesiołowski Stefan: Edyta Stein. „Powściągliwość i Praca" 1997 nr 12 s. 8-9.

393. Niewykluczone, że podczas wizyty Jana Pawła II we Wrocławiu doj­dzie do kanonizacji bł. s. Teresy Benedykty od Krzyża – Edyty Stein. [...] Kronika. Kościół w Polsce. „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 10 s. 2.

394. Noszczyk Jacek: Mówią o niej „nasza Edytka". Lublinieckie ślady przy­szłej świętej. „Gazeta Wyborcza. Magazyn Świąteczny" 1997 nr 53 s. 4, fot.

395. Okólska Halina, Mrozowska Danuta: Wrocławskie ślady Edyty Stein. lny Śląsk" Nr 4: 1997 s. 124-136, fot.

396. [Podsiadły Magda] PODS: Tu mieszkała Edyta Stein. Wrocław. Cen­trum Pojednania. „Gazeta Dolnośląska" 1997 nr 267 s. 3, fot.

397. PW: Na ołtarze. „Gazeta Wyborcza" 1997 nr 120 s. 2, fot. Dot. konsystorza w sprawie kanonizacji Edyty Stein (Watykan, 22 V a7 r.).

398. Perzyński Marek: Święta dialogu. Rocznica śmierci wrocławskiej błogosławionej. „Słowo Polskie" 1997 nr 183 s. 3, fot.

399. Piasecki Waldemar: Niechciana świętość Edyty Stein? „Życie War­szawy" 1997 nr 125 (Sobota. Dodatek cotygodniowy, s. 5).

400. [Piąta] V pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny. Przemówienia i homi­lie. Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 1997, ss. 159, 1 nlb., fot. przemówienie papieża Jana Pawła II przed modlitwą Anioł Pański. Wrocław, 1 czerwca, s. 29-32).

401. [Piąta] V. Pielgrzymka Jana Pawła 11 do Ojczyzny. [Przemówienia i homilie]. Wyd. Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej, Olsztyn 1997, . 198, 1 nlb., 86 fot. (Przemówienie papieża Jana Pawła II przed modlitwą niol Pański. Wrocław, 01.06.1997 r., s. 41-44).

402. Piecuch Joachim ks.: Sympozjum – „Edyta Stein a fenomenologia". Gość Niedzielny" R. 74: 1997 nr 18 s. 14 („Opolski Gość Niedzielny" 1997 18). Międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Katedrę Filozofii Syst­ematycznej i Historii Filozofii Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opol­skiego w Opolu – Kamieniu Śląskim w dniach 9-10 kwietnia 1997 r.

403. Pierzchała Aneta: Czas Karmelu. „Siódmy pokój" to filmowa biogr­afia Edyty Stein – jednej z najsłynniejszych kobiet XX wieku. „Życie" 1997 v 130 s. 7. Dot. filmu w reżyserii Marty Meszaros.

404. Pietrzyk Maria: Apostołka prawdy. Ekranizacja drogi Życia i świętości Edyty Stein. „Słowo. Dziennik Katolicki" R. 5: 1997 nr 92 s. 21. Dot. filmu Marty Meszaros „Siódmy pokój".

405. Pilch Agnieszka: „Patronka ludzi poszukujących prawdy". „Gość Niedzielny" R. 74: 1997 nr 20 s. 14, fot. („Wrocławski Gość Niedzielny" 97 nr 20). Spotkanie pt. „Wrocławianka Edyta Stein w wypowiedziach ludzi kultury nauki Wrocławia", zorganizowane przez Towarzystwo im. Edyty Stein we Wrocławiu 25 kwietnia 1997 r.

406. Praśkiewicz Szczepan T. o. OCD: Zatwierdzenie cudu do kanonizacji. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein). „Kronika Rzymska" R. 15: X97 nr 112 s. 17-19, fot.

407. Puciłowski Józef OP: Edyta Stein. „W drodze" 1997 nr 12 s. 35­

408. Sanocka Ewa: Świadkowie Nocy Kryształowej. „Gość Niedzielny" R. 74: 1997 nr 28 s. 16. Spotkanie z Alfredem Batzdorffem i jego żoną Susanne (siostrzenicą L Edyty Stein), zorganizowane przez Towarzystwo im. Edyty Stein we Wro­cławiu 23 czerwca 1997 r.

409. Skwara Janusz: Świetlana postać. Wokół filmu. „Myśl Polska" R. 56: 1997 nr 25 s. 16, fot. Dot. filmu Marty Meszaros o bł. Edycie Stein „Siódmy pokój".

410. Sobolewski Tadeusz: Biografia wyzwalająca. „Gazeta Wyborcza" 1997 nr 132 s. 19. Omówienie filmu Marty Meszaros „Siódmy pokój".

411. Stein Edith, imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża, błogosła­wiona (1891-1942). W: Mata encyklopedia powszechna PWN. Wydawnic­two Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 987.

412. Stein Edith, imię zakonne Teresa Benedykta od Krzyża, błogosła­wiona (1891-1942). W: Nowa encyklopedia powszechna PWN. Wydawnic­two Naukowe PWN, Warszawa 1997, t. 6, s. 42, fot.

413. Stein Edith (siostra Teresa Benedykta od Krzyża). W: Encyklopedia popularna PWN. Wyd. 27. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 810.

414. Szczypiński Grzegorz ks. SDB: Centrum Młodzieżowe im. Błogo­sławionej Edyty Stein. „Wiadomości Inspektorii św. Jana Bosko" 1997 nr 2 s. 15. Dot. działalności Centrum, utworzonego przy parafii św. Michała Archa­nioła we Wrocławiu.

415. W Sali Konsystorza w Watykanie odbył się konsystorz publiczny w spra­wie kanonizacji dwóch błogosławionych: polskiej królowej Jadwigi oraz kar­melitanki bosej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein, męczennicy obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (22 V). Kronika. „L'Osservatore Ro­maro" (wyd. pol.) R. 18: 1997 nr 8-9 s. 63, fot.

416. W Watykanie odbył się z udziałem Papieża konsystorz publiczny w sprawie kanonizacji dwóch błogosławionych – polskiej królowej Jadwi­gi oraz karmelitanki bosej Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein (22 maja). Kronika. Stolica Apostolska. „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 22 s. 2.

417. Weibel Berta: Edyta Stein. W okowach miłości. Przekł. Małgorzata Hoffmann. VERBINUM. Wydawnictwo Księży Werbistów, Warszawa 1997, ss. 113, 3 nlb., ilustr. Rec.: (as): Wybrała drogę krzyża. „Misjonarz" 1997 nr 7/8 s. 35, ilustr.; Chmielewski Wojciech: Tęsknota za Prawdę. „Tygodnik Solidarność" 1997 nr 24 s. 16, ilustr.

418. Wolą Papieża jest, aby kanonizacja Edyty Stein odbyła się w Rzymie, gdyż Edyta Stein jest szczególnym znakiem dla Kościoła powszechnego i świa­ta – oświadczył dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Joaquin Na­varro-Valls. [...]. Kronika. Wokół pielgrzymki. „Tygodnik Powszechny" 1997 nr 24 s. 2.

419. Wolsza Kazimierz ks.: „Niby żywe kamienie jesteście budowani jako duchowa świątynia". W dziesiątą rocznicę beatyfikacji Edyty Stein. „Gość Niedzielny" R. 74: 1997 nr 17 s. 13 („Opolski Gość Niedzielny" 1997 nr 17).

420. [Wołowski Paweł] pw: Możliwość kanonizacji Edyty Stein. „Biuletyn KAI" 1997 nr 9 s. 20.

421. [Zalewski Zbigniew ks.] Z.Z.: Sympozjum naukowe poświęcone bł. Edycie Stein. „Wiadomości Urzędowe Diecezji Opolskiej" R. 52: 1997 nr 6 s. 244. Opole – Kamień Śląski, 9-10 IV 1997 r.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка