Беларускiя назвы сузор’яў II: Плеяды
Дата канвертавання18.05.2016
Памер50.04 Kb.

Беларускiя назвы сузор’яў II: Плеяды

Авiлiн Цiмафей Вячаслававiч


Плеяды - Велiсазар, Валасажар, Волосозар, Волоцозар, Волосары, Волосузар, Цары-волосары, Валосны, Полосозар, Вiсы(а)жар,Вiсожары, Валоскi, Бабы, Сiцо, Сiтко, Сiтцо(а),Сiцца, Сiтцы, Сiцячко, Рашотка, Рэшата, Рашато, Рэшатнi, Гняздо, Кучкi, Стажар, Стажэрка, Курочка, Курачке, Сямiзвёздачка. Зорнае скопiшча Плеяды – адзiн з самых прыгожых аб’ектаў на зорным небе. Яго выявы можна знайсцi на розных старажытных прадметах хатняга ўжытку, амулетах i насценных роспiсах па ўсiм свеце. Велiсазар (Валасажар, Волосузар ды iнш.) - адна са шматлiкiх назваў Плеядаў у беларусаў. Звязана яна з паганскiм богам славян Вялесам, якi дорыць багацце i з’яўляецца богам варажбы i валадаром падземнага царства (у хрысцiянскiм сэнсе - пекла). Верагодна, гэтая назва пайшла ад ранейшай "Власежелище" (г.зн. месца, дзе жыў Вялес, сама апраметная цi ўваход у яе). Але з прыходам хрысцiянства назва i сэнс пачалi мяняцца, бо хрысцiяне, як вядома, рабiлi ўсё, каб знiшчыць паганства i асаблiва тое, што звязана з Вялесам, - яго хрысцiянскi аналаг наблiжаўся да Д’ябла. Так, з цягам часу ў назве Власежилище-Власежарище-Власажар-Валасажар засталося толькi яго iмя (Вялес ), якое асацыявалася ў народзе з валасамi (Валосны) - "Велес чесався и волосья разбросал", а не з месцам, дзе ён жыў, як гэта было напачатку. Але iншыя назвы ўсё ж захавалi пэўную сувязь з першапачатковай.

Яшчэ адна назва Плеядаў - Вiсажар - вiдаць, паходзiць ад старажытнарускага слова вiсс (вiсса, вiссон, вiссос) - назва раслiны, экстрактам з якой фарбавалi тканiну: iльняная тканiна, пафарбаваная iм; i ўвогуле адзенне з такой тканiны лiчылася каштоўным, самым тонкiм i мяккiм. Верагодна, раней звязвалi прыгажосць Плеядаў, што ўзыходзяць на свiтанку, з гэтай найлепшай тканiнай (скопiшча часта назiралася да свiтання): "Уставай малацiць, ужо скора дзень будзiць: Вiсыжар на небе сусiм зайшоў". А вось - адна з песняў, дзе гаворыцца пра Плеяды (зара ключы, Плеяды, пагубляла-знiклi ў дзённым святле):А пара нам дамоў iсцi,
Пагубляла зара ключы
Каля постуцi iдучы.
- А хто ж мае ключы знойдзiць,
Той жа ў восень замуж пойдзець,
А дзяўчынка йшла i ключыкi знайшла
I ўвосень замуж пайшла.


У метафарычным сэнсе гэтая назва магла суадносiцца з Боскай адзежай: "Седяше же на престоле том господь мой Иисус Христос в висосе блещащимся в багряници, пущающе заря".

Бабы. Бабай, акрамя асноўных значэнняў (старая жанчына, бабуля, жонка), беларусы называюць таксама варажбiтку цi павiтуху. Гэтая назва скопiшча ёсць i ў слоўнiку I. Сразнеўскага. Магчыма, яна звязана з уяўленнем пра душы вядзьмарак, што адправiлiся да Вялеса. Напэўна, малочныя вядзьмаркi, цi кароўнiцы - адны з iх верагодных правобразаў, бо свае чарадзейскiя намеры ажыццяўлялi да ўзыходу сонца i найчасцей на святога Юр’я - свята, якое цесна звязана з Плеядамi. Акрамя таго, часам яны ператваралiся ў розных жывёлiн, сярод якiх была i курыца, а Курочка цi Курачке - таксама назвы Плеядаў. У харватаў захавалася паданне, быццам на Плеядах жывуць сем вiл; даўно, на пачатку свету, хадзiлi гэтыя вiлы па зямлi, спявалi i вадзiлi карагоды, а потым пакiнулi зямны свет i пасялiлiся на зорках Плеядаў, дзе i дагэтуль кожную ноч водзяць кола. Як бачым, яны адправiлiся на той свет, i менавiта на Плеяды, г.зн. у тое месца, дзе жыў Вялес ("Власежилище"), у яго падземнае царства. Магчыма, з гэтай назвай звязаны папярэднiя (Валоскi, Валосны), якiя, верагодна, з’яўляюцца формамi стараславянскай назвы Валасынi. Некаторыя даследчыкi лiчаць тых чараўнiц жонкамi Вялеса, i не дзiва, калi ўлiчваць, што Вялес быў i богам варажбы. Назва гэтая згадваецца ў наступнай беларускай песнi (гара - тут неба):

У нас маслены дзень,
На гары бабы сядзелi,
Кулаком зямлю пабiлi,
Аб нявестках судзiлi.


Гэтая песня выконвалася падчас Масленiцы, старажытнага свята славян, якое адзначалася на 8-ым перадвелiкодным тыднi, i некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што яно было прысвечана шанаванню Вялеса. Галоўная мэта абрадаў - праводзiны зiмы, святкаванне наблiжэння вясны, забеспячэнне багатага ўраджаю, а таксама шанаванне тых, хто пабраўся шлюбам, i ганьбаванне маладых людзей, якiя дасягнулi шлюбнага ўзросту, але не стварылi сям’i. I вось што цiкава: чацвер святочнага тыдня, якi вылучаўся асаблiвым разгулам i саступаў толькi запускам (апошнi дзень свята), называлi днём Валоскi (Волосся, Уласкi, Аўлассе) - так, як i зорнае скопiшча. Калi згадаць паданне пра вiлаў i ўлiчыць, што вiламi называлi душы нявестаў, памерлых пасля заручынаў, можна дапусцiць iснаванне пэўнай сувязi памiж iмi i святам, бо галоўнымi суб’ектамi святочных дзеянняў з’яўлялiся замужнiя жанчыны.

А яшчэ бабай (бабкай) называлi ўкладку снапоў на полi, таму гэтая назва можа датычыцца назвы Кучкi.Сiца, Рэшата ды iнш. Вядома, што Плеяды - месца, дзе "анёлы адсеiваюць праведныя душы ад грэшных". I зноў прасочваецца пэўная сувязь памiж "Власежилищем" i гэтымi назвамi. Больш за тое, у Славакii ёсць гара Сiтна, дзе "знаходзiцца ўваход у пекла", а словы сiтна i сiта - аднаго кораня.

Таксама гэтыя назвы былi злучаныя з земляробчым святам Дажынкi. Вось адна з песняў, якiя спяваюцца падчас свята:На гарэ святлела,
Казлова барада гарэла,
"Iдiтя хлопчыкi, гасiтя,
Рэшатамi ваду насiтя".


Па-першае, бародкай, цi Нiколiнай бародкай, называлi невялiкi кусцiк жыта, якi пакiдалi пры дажынках. У песнi пяяецца "казлова бародка", з улiкам таго, што казёл быў сiмвалам Вялеса, можна дапусцiць, што гэты кусцiк пакiдаўся менавiта для яго. Па-другое, у песнi гаворыцца "на гарэ святлела", г.зн. дзеянне адбывалася зранку, якраз у тую пару, калi Плеяды пачынаюць знiкаць у святле зары. I апошняе: у песнi клiчуць хлопцаў, каб тыя рэшатамi ваду насiлi - заклiкалi дождж - такая дзея адбываецца i на веснавое свята Юр’я, што цесна звязана з Плеядамi.

Кучкамi называюць некалькi (дзесяць) снапоў. Вiдаць, раней уяўлялi, што на небе, там дзе гараць гэтыя зорачкi, знаходзяцца снапы, i параўноўвывалi iх з зямнымi:Часты густы зоры на небе -
Часцей, гусцей снапы ў полi.
Як на небе высок месяц -
Так за iмi вышэй копы.


Гэтая назва скопiшча звязана з iншай - Стажар (Стажэрка). Як ужо адзначалася ў тэксце вышэй - гэта жэрдкi для апоры, якiя ставiлiся ў сярэдзiне стога.

Гняздо.  Акрамя птушынага жылля, гняздом называюць унутраную частку рамачнага вулля, куды ўстаўляюцца рамкi (рашоткi): у iм пчолы i зiмуюць. Напрыклад, расійскiя назвы скопiшча - Улей, Осье Гнездо. Вiдаць, гэтае найменне таксама звязана з "Власежелищем" (пчолы як сiмвал багацця i дастатку належалi Вялесу). Напрыклад, у казцы "Бог i Адiявал" (Дэман-Вялес) гаворыцца: "Завёв Дэман сад сабе i завёв пчол, i ўвознав Господзь i прiшов к Дэману: " дай ты мне тры пчалы толькi!.." У пчол i ў чалавека, паводле ўяўленняў беларусаў, "адзiн дух": " На яе [пчалу] ня можна казаць, як на скацiну, - здохла, а трэба казаць памерла. Бо ў яе i ў галуба, i ў чалавека адзiн дух" (казка "Пчала i галуб"). Як вядома, усходнiя славяне лiчылi, што душы нябожчыкаў на зiму адятаюць на той свет, а ўвесну, калi ўся прырода абуджаецца, вяртаюцца на зямлю. Найбольш iнтэнсiўна адраджэнне прыроды адбываецца падчас вясенняга свята Юр’я 5-6 мая (23 красавiка ст.ст.). Ужо ў XVII ст. гэты дзень быў юрыдычным тэрмiнам. З гэтага дня налiчвалася арэнда фальваркаў i ўстанаўлiваўся тэрмiн найму парабкаў. У гэты дзень упершыню у новым годзе выпускалi гавяду на выган. Менавiта ў гэты дзень зранку Плеяды ўзыходзяць на паўночным захадзе, а 8-9 снежня (26 лiстапада па ст. ст.), падчас восеньскага свята св. Юр’я, зранку i заходзяць. Па ўзыходзе i захадзе Плеядаў вызначалi пачатак i заканчэнне земляробчых работ:

"Ты, пчолка ярая,
Ты вылець з-за мора,
Ты вынесi ключыкi,
Ключыкi залатыя,


       

Адамкнi лецечка
Лета цёплае,
Замкнi зiманьку,
Зiму сцюдзёную!
"

Такiм чынам, Гняздо з пчоламi параўноўваюцца з падземным царствам ("Власежелище") i душамi, якiя ў iм жывуць зiмой, а ўвесну вяртаюцца на зямлю.

Назва Сямiзвёздачка, вiдаць, проста звязана з колькасцю зорак у скопiшчы, якiя можна ўбачыць няўзброеным вокам.Акрамя вызначэння пачатку гадавых святаў, па гэтым сузор’i даведвалiся i пра астранамiчны час: "Даўней, як пралi чуць не да ранiцы, казалi: "ужо Валасажар на поўднi - трэба спаць лажыцца"", "Велiсазар ужо на поўднi - пара iсцi малацiць" цi "Звечара Сiтца падоймiцца, а пад ранiцу знiжаецца".


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка