Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
старонка21/21
Дата канвертавання14.03.2016
Памер2.33 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Тлумачальная запіска (Т. І. Шамякіна, А. І.  Бельскі)

УВОДЗІНЫ (Т. І. Шамякіна)


РАЗДЗЕЛ 1. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

ПЕРЫЯДУ НАЦЫЯНАЛЬНАГА АДРАДЖЭННЯ (1900—1930) (М. А  Тычына)

1.1. Янка Купала (А. Л. Верабей)

1.2. Якуб Колас (А. Л. Верабей, В. В  Казлова)

1.3. Максім Багдановіч (А. Л.  Верабей

1.4. Цётка (А. Л.  Верабей)


1.5. Ядвігін Ш. (А. Л.  Верабей)

1.6. Змітрок Бядуля (А. Л.  Верабей)

1.7. Максім Гарэцкі (А. Л.  Верабей)


1.8. Цішка Гартны (У. А. Навумовіч)

1.9. Алесь Гарун (А. І. Бельскі, А. Л. Верабей)

1.10. Вацлаў Ластоўскі (А. Л. Верабей)РАЗДЗЕЛ 2. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

30-Х — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 50-Х ГАДОЎ (А. І. Бельскі, П. І. Навуменка, Т. І. Шамякіна)

2.1. Кузьма Чорны (А. Л. Верабей)

2.2. Кандрат Крапіва (П. І. Навуменка)


2.3. Міхась Лынькоў (В. В. Казлова)

2.4. Уладзімір Дубоўка (А. Л. Верабей)

2.5. Міхась Зарэцкі (А. Л. Верабей)

2.6. Язэп Пушча (А. І. Бельскі)

2.7. Андрэй Мрый (П. І. Навуменка)

2.8. Уладзімір Жылка (У. А. Навумовіч)

2.9. Лукаш Калюга (П. І. Навуменка)

2.10. Янка Маўр (Т. І. Шамякіна)
РАЗДЗЕЛ 3. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

ДРУГОЙ ПАЛОВЫ 50-Х — 60-Х ГАДОЎ (А. І. Бельскі)

3.1. Максім Танк (А. Л. Верабей)

3.2. Пятрусь Броўка (А. І. Бельскі)


3.3. Аркадзь Куляшоў (Т. І. Шамякіна)

3.4. Янка Брыль (В. В. Казлова)

3.5. Пімен Панчанка (А. І.  Бельскі)


3.6. Іван Мележ (А. Л.  Верабей)

3.7. Андрэй Макаёнак (Т. І. Шамякіна)

3.8. Міхась Стральцоў (У. А. Навумовіч)
РАЗДЗЕЛ 4. БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА

70-Х — ПЕРШАЙ ПАЛОВЫ 80-Х ГАДОЎ (У. А. Навумовіч)

4.1. Васіль Быкаў (М. А. Тычына)

4.2. Іван Навуменка (Т. І. Шамякіна)

4.3. Алесь Адамовіч (М. А. Тычына)

4.4. Уладзімір Караткевіч (А. Л. Верабей)

4.5. Ніл Гілевіч (А. І. Бельскі)

4.6. Анатоль Вярцінскі (А. І. Бельскі)


4.7. Іван Пташнікаў (Т. І. Шамякіна)

4.8. Вячаслаў Адамчык (М. А. Тычына)
РАЗДЗЕЛ 5. СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ (З СЯРЭДЗІНЫ 80-Х ГАДОЎ) (А. І. Бельскі)

5.1. Іван Шамякін (А. І. Бельскі)

5.2. Іван Чыгрынаў (М. А. Тычына)

5.3. Рыгор Барадулін (А. І  Бельскі)


5.4. Янка Сіпакоў (У. А. Навумовіч)

5.5. Віктар Казько (М. А. Тычына)

5.6 Раіса Баравікова (Т. І. Шамякіна)

5.7 Алесь Разанаў (М. А. Тычына)

5.8 Яўгенія Янішчыц (А. І. Бельскі)


5.9 Аляксей Дудараў (М. А. Тычына)
Крыніцы мастацкіх тэкстаў (А. І  Бельскі)

Літаратура (А. І  Бельскі, А. Л. Верабей, М. А. Тычына)

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя:

Г 51 Вучэбная праграма для вышэйшых навучальных устаноў па спецыяльнасцях

1-21 05 01 Беларуская філалогія, 1-21 05 02 Руская філалогія,

1-21 05 04 Славянская філалогія”, 1-21 05 06 Рамана-германская філалогія
/ пад навук. рэд. праф. Т. І. Шамякінай і праф. А. І. Бельскага;

склад. А. І. Бельскі, А. Л. Верабей, В. В. Казлова і інш. — Мн.: РІВШ,

2006. — с.

Праграма складзена на аснове аўтарскіх навуковых распрацовак, з улікам назапашанага вышэйшай школай метадычнага вопыту і найноўшых дасягненняў сучаснага беларускага літаратуразнаўства.

Адрасуецца студэнтам філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў, дзе сістэматычна вывучаецца курс гісторыі беларускай літаратуры.
УДК 882.6. (073.8)

ББК 83.3

ISBN

Вучэбнае выданнеГісторыя беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя


Вучэбная праграма

для вышэйшых навучальных устаноў

Пад навуковай рэдакцыяй
праф. Т. І. Шамякінай і праф. А. І. Бельскага


Складальнікі:
Бельскі Алесь Іванавіч;


Верабей Анатоль Леанідавіч;

Казлова Вольга Васільеўна;

Навуменка Павел Іванавіч;

Навумовіч Уладзімір Аляксандравіч;

Тычына Міхась Аляксандравіч;

Шамякіна Таццяна Іванаўна

Рэдактар Л. А. Ламека

Стыльрэдактар А. У. Бельская

Падпісана да друку 00.00.2006 Формат 60х84/16.Папера афс. № 1.

Гарнітура Тіmes New Roman. Друк афсетны. Ум.-друк. арк. 0,00.

Ул.-выд. арк. 0,00. Тыраж 300 экз. Заказ № .


Надрукавана ў .

Ліцэнзія ЛВ № ........... ад 00.00.2000.


220000, г. Мінск, вул .

 Уводная лекцыя чытаецца студэнтам на пачатку курса гісторыі беларускай літаратуры ХХ — пачатку ХХІ стагоддзя.

1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка