Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
старонка20/21
Дата канвертавання14.03.2016
Памер2.33 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

ЛІТАРАТУРА

Асноўная


Адамовіч А. “Браму скарбаў сваіх адчыняю...” — Мн., 1980.

Адамовіч А. М. Маштабнасць прозы: Урокі творчасці Кузьмы Чорнага. — Мн., 1972.

Адамович А. Ничего важнее: Соврем. пробл. воен. прозы. — 2-е изд. — Мн., 1987.

Александровіч С. Слова — багацце: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1981.

Александровіч С. Х., Александровіч В. С. Беларуская літаратура ХІХ — пачатку ХХ ст.: Хрэстаматыя крытыч. матэрыялаў. — Мн., 1978.

Андраюк С. А жыццё — вышэй за ўсё: Выбр. — Мн., 1992.

Андраюк С. Чалавек на зямлі: Нарыс творчасці І. Пташнікава. — Мн., 1987.

Арабей Л. Стала песняй у народзе: Жыццё і творчасць Цёткі. — 2-е выд., дап. і дапрац. — Мн., 1998.

Арочка М. Максім Танк: Жыццё ў паэзіі. — Мн., 1984.

Афанасьев И. Кто восходит на Голгофу?: Антывоенная идея в творчестве В. Быкова. — Мн., 1993.

Афанасьеў І. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры. — Мн., 2001.

Багдановіч І. Э. Авангард і традыцыя: Бел. паэзія на хвалі нац. адраджэння. — Мн., 2001.

Багдановіч І. Э. Янка Купала і рамантызм. — Мн., 1989.

Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20—30-х гадоў. — Мн., 1985.Беларуская літаратура: ХІ—ХХ стст.: Дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. І. Навуменка і інш. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 2001.

Беларускія пісьменнікі (1917): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі. — Мн., 1994.

Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік: У 6 т. — Мн., 1992—1995.

Бельскі А. І. Сучасная беларуская літаратура: Станаўленне і развіццё творчых індывідуальнасцяў (80—90-я гг.): Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 1997.

Бельскі А. Свет ад травы да зор: Сістэма вобразаў прыроды, паэтыка пейзажу: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 1998.

Бельскі А. Сучасная літаратура Беларусі: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 2000.

Бечык В. Выбранае. — Мн., 1989.

Бечык В. Шлях да акіяна: Кн. пра паэзію А. Куляшова. — Мн., 1981.

Бугаёў Д. Вернасць прызванню: Творчая індывідуальнасць I. Мележа. — Мн., 1977.

Бугаёў Д. Зброяй сатыры, зброяй праўды. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2004.

Бугаёў Д. Максім Гарэцкі. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2003.

Бугаёў Д. Паэзія Максіма Танка. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2003.

Бугаёў Д. Праўда і мужнасць таленту: Выбранае. — Мн., 1995.

Бугаёў Д. Уладзімір Дубоўка: Кн. пра паэта. — Мн., 2005.

Бярозкін Р. Аркадзь Куляшоў: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1978.

Бярозкін Р. Паэзія — маё жыццё: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

Бярозкін Р. Свет Купалы. Звенні: Літ. крытыка: Выбр. — Мн., 1981.

Бярозкін Р. Чалавек напрадвесні: Расказ пра Максіма Багдановіча. — Мн., 1986.

Васючэнка П. В. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм. — Мн., 2004.

Васючэнка П. В. Драматургічная спадчына Янкі Купалы. — Мн., 1994.

Васючэнка П. Пошукі страчанага дзяцінства: Бел. празаікі “сярэд. пакалення” аб Вялікай Айчыннай вайне. — Мн., 1995.

Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія. — Мн., 2000.

Верабей А. Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творчасці У. Караткевіча. — Мн., 1997.

Верабей А. Л. Максім Танк і польская літаратура. — Мн., 1984.

Верабей А. Уладзімір Караткевіч: Жыццё і творчасць. — 2-е выд., дапрац. і выпраўл. — Мн., 2005.

Гарадніцкі Я. А. Думка і вобраз: Праблема інтэлектуалізму ў сучас. беларус. лірыцы. — Мн., 1986.

Гаранін Л. Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1996.

Гарэлік Л. Зямля дала мне права: Станаўленне творчай індывідуальнасці Р. Барадуліна. — Мн., 1983.

Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. — Мн., 1992.

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 1999—2003. — Т. 1: 1901—1920; — Т. 2: 1921—1941; — Т. 3: 1941—1965; — Т. 4, кн. 1: 1966—1985; кн. 2: 1986—2000 .

Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ — пачатак ХХ ст.: / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 1998.

Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ стагоддзе: 20—50-я гг.: / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. — Мн., 2000.

Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941—1980 / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мн., 1983.

Гніламёдаў У. Ад даўніны да сучаснасці: Нарыс пра беларус. паэзію. — Мн., 2001.

Гніламёдаў У. В. Янка Купала: Жыццё і творчасць. — Мн., 2002.

Гніламёдаў У. Іван Мележ: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1984.

Гніламёдаў У. Класікі і сучаснікі: Арт., нарысы, старонкі ўспамінаў. — Мн., 1987.

Грамадчанка Т. К. Жывая памяць народа: Нарыс творчасці І. Чыгрынава. — Мн., 1984.

Грамадчанка Т. К. Перад праўдай высокай і вечнай: Бел. проза сёння. — Мн., 1991.

Гурэвіч Э. С. Янка Маўр: Нарыс жыцця і творчасці. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 2004.

Дасаева Т. М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага. — Мн., 1993.

Дзюбайла П. Панарама сучаснай беларускай прозы. — Мн., 1986.

Драздова З. У. Творчасць А. Мрыя і А. Калюгі: Стылявыя асаблівасці. — Мн., 1997.

Драздова З. У. Майстэрства слова: Моўна-стылявыя асаблівасці “Палескай хронікі” І. Мележа. — Мн., 1993.

Жук І. Сустрэчны рух: Літаратуразн. эцюды. — Гродна, 1998.

Жураўлёў В. П. На шляху духоўнага самасцвярджэння. — Мн., 1995.

Жураўлёў В. П. У пошуку духоўных ідэалаў: На матэрыяле бел. літ. ХІХ — пачатку ХХ ст. — Мн., 2002.

Жураўлёў В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2004.

Замоцін І. І. Творы: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

Каваленка В. Веліч праўды: Выбранае. — Мн., 1989.

Каваленка В. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. — Мн., 1975.

Каваленка В. Іван Шамякін: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1980.

Каваленка В. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры. — Мн., 1981.

Коваленко В. А. Общность судеб и сердец: Бел. проза о Великой Отечественной войне в контексте русской и других литератур. — Мн., 1985.

Кавалёў С. Партрэт шкла: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

Казбярук У. М. Рамантычны пошук: Назіранні над бел. рамантызмам пачатку ХХ ст. — Мн., 1983.

Казбярук У. М. Светлай волі зычны звон: А. Гарун. — Мн., 1991.

Калеснік У. Ветразі Адысея: У. Жылка і рамантыч. традыцыя ў бел. паэзіі. — Мн., 1977.

Калеснік У. Зорны спеў: Літ. партрэты, нарысы, эцюды. — Мн., 1981.

Калеснік У. Максім Танк: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1981.

Калеснік У. Тварэнне легенды: Літ. партрэты і нарысы. — Мн., 1987.

Калеснік У. Усё чалавечае: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1993.

Калеснік У. Янка Брыль: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1990.

Канэ Ю. Плынь: Літ. крытыка. — Мн., 1983.

Канэ Ю. Як паветра і хлеб: Жыццёвы і творчы шлях Я. Брыля. — Мн., 1988.

Кісліцына Г. Алесь Разанаў: Праблема мастацкай свядомасці. — Мн., 1997.

Козіч В. І. Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай прозе. — Мн., 1998.

Колас Г. Аўтографы Андрэя Макаёнка. — Мн., 1992.

Конан У. Ля вытокаў самапазнання: Станаўленне духоўных каштоўнасцей і фальклор. — Мн., 1989.

Конан У. Святло паэзіі і цені жыцця: Лірыка М. Багдановіча. — Мн., 1991.

Коўтун В. Стала песняй у народзе: Нарыс жыцця і творчасці Цёткі. — Мн., 1998.

Лазарук М. А. Беларуская паэма ў другой палавіне ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1970.

Лаўшук С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія. — 2-е выд. — Мн., 2002.

Лецка Я. Хараство і боль жыцця: Нарыс творчасці В. Адамчыка. — Мн., 1985.

Лойка А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд: У 2 ч. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 1989. — Ч. 2.

Лойка А. А. Паэзія і час: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1981.

Лойка А. Галгофа: Кн. лёсаў. — Слонім, 2001.

Локун В. І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы, 1950—1960-я гг. — Мн., 1995.

Локун В. Кругі жыцця — кругі літаратуры. — Мн., 2002.

Лысенка А. Лінія гарызонта: Нарыс творчасці Я. Сіпакова. — Мн., 1986.

Лявонава Е. А. Агульнае і адметнае: Творы беларус. пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусветнай літаратуры. — Мн., 2004.

Макарэвіч А. М. Праблема жанравых мадыфікацый у беларускай прозе ХІХ — пачатку ХХ ст. — Магілёў, 1999.

Максімовіч В. А. Шыпшынавы край: Старонкі бел. літ. 20—30-х гг. ХХ ст.: Дапам. для наст. — Мн., 2002.

Максімовіч В. А. Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя: Дапам. для студэнтаў філал. фак. ВНУ. — Мн., 2000.

Мальдзіс А. Жыцце і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партр. пісьменніка і чалавека. — Мн., 1990.

Марціновіч А. А. Шляхам праўды: Выбр. старонкі бел. літ. у святле сённяшняга дня: Дапам. для настаўніка. — Мн., 1994.

Марціновіч А. Іван Чыгрынаў: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1998.

Мельнікава З. П. “На горне душы...”: Творчасць З. Бядулі і бел. літ. першай трэці XX ст. — Брэст, 2001.

Мікуліч М. У. Максім Танк і сучасная беларуская лірыка. — Мн., 1994.

Мішчанчук М. І. Беларуская савецкая паэзія 20—30-х гадоў. — Мн., 1988.

Мішчанчук М. І. Ёсць у паэта свой аблог цалінны: Жанрава-стылявая разнастайнасць сучас. беларус. лірыкі. — Мн., 1992.

Мішчанчук М. І., Шпакоўскі І. С. Беларуская літаратура ХХ ст.: Вучэб. дапам. — Мн., 2001.

Мушынскі М. І. І нічога, апроч праўды: Якой быць “Гісторыі беларускай літаратуры”. — Мн., 1990.

Мушынскі М. І. Якуб Колас: Летапіс жыцця і творчасці. — Мн., 1982.

Мушынскі М. Нескароны талент: Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці М. Зарэцкага. — 2-е выд. — Мн., 2005.

Навуменка І. Змітрок Бядуля. — 2-е выд. — Мн., 2004.

Навуменка І. Я. Максім Багдановіч. — Мн., 1997.

Навуменка І. Я. Ранні Кузьма Чорны (1923—1929). — Мн., 2000.

Навуменка І. Я. Якуб Колас: Духоўны воблік героя. — 2-е выд., дапрац. і перапрац. — Мн., 1981.

Навуменка І. Я. Якуб Колас: Нарыс жыцця і творчасці — 2-е выд., са змяненнямі. — Мн., 2003.

Навуменка І. Я. Янка Купала. — 2-е выд., дап. — Мн., 1980.

Навумовіч У. А. Шляхамі арлянят: Проза “Маладняка”. — Мн., 1984.

Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: Культур.-гіст. і літ. аспекты прабл. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 2002.

Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: У 4 кн. / АН Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 1993—1995. — Кн. 2—4.

Піскун Л. Іван Навуменка. — Мазыр, 1997.

Пяткевіч А. Сюжэт. Кампазіцыя. Характар: Аб прозе Кузьмы Чорнага. — Мн., 1981.

Рагуля А. Імгненні… — Мн., 1990.

Рагойша В. І адгукнецца слова ў слове: Літ.-крытыч. арт., эсэ, дыялогі. — Мн., 1992.Рагойша В. П. Вяршыні: З невядомага і забытага пра Я. Купалу, Я. Коласа і М. Багдановіча. — Мн., 1991.

Русецкі А. Уладзімір Караткевіч: Праз гісторыю ў сучаснасць. — Мн., 2000.

Сабалеўскі А. В. Кандрат Крапіва: Постаць і творы. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 2003.

Cачанка Б. Сняцца сны аб Беларусі: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1990.

Семяновіч А. А. Гісторыя беларускай драматургіі: XIX — пачатак XX ст. — Мн., 1985.

Семяновіч А. А. Гісторыя беларускай савецкай драматургіі: 1917—1955 гг. — Мн., 1990.

Сіненка Г. Іван Навуменка: Нарыс творчасці. — Мн., 1981.

Сіненка Г. Ніл Гілевіч: Нарыс творчасці. — Мн., 1981.

Стральцоў М. Загадка Багдановіча. — Мн., 1969.

Тарасюк Л. Апалогія красы: Кн. пра беларускую паэзію. — Мн., 2003.

Тарасюк Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ — пачатку ХХ стст. — Мн., 1999.

Тычына М. А. Аляксандр Пушкін і Якуб Колас. — Мн., 1999.

Тычына М. Карані і крона: Фальклор і літ. — 2-е выд. — Мн., 2002.

Тычына М. Кузьма Чорны: Эвалюцыя мастацкага мыслення. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2004.

Усікаў Я. Андрэй Макаёнак: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1984.

Хромчанка К. Р. Беларуская мастацкая проза (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.). — Мн., 1979.

Чабан Т. К., Гарадніцкі Я. А. Сучасная паэзія і фальклор. — Мн., 1988.

Чарота І. А. Пошук спрадвечнай існасці: Бел. літ. ХХ ст. у працэсах нац. самавызначэння. — Мн., 1995.

Чыгрын І. П. Крокі: проза “Узвышша”. Мн., 1989.

Чыгрын I. П. Проза “Маладняка”. — Мн., 1985.

Чыгрын І. П. Паміж былым і будучым: Проза Максіма Гарэцкага. — 2-е выд., выпр. —Мн., 2003.

Чыгрын І. П. Рэальнае і магчымае: Проза Якуба Коласа. — Мн., 1991.

Шамякіна Т. І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. — Мн., 2001.

Шамякіна Т. На лініі перасячэння: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1981.

Шкраба Р. Моваю вобразаў: Выбр. — Мн., 1989.

Штэйнер І. Балада: генезіс, эвалюцыя, перспектывы жанру. — Мн., 2003.

Шупенька Г. Прага мастацкасці: Выбр. — Мн., 1996.

Шынкарэнка В. К. Нястомных пошукаў дарога: Праблемы паэтыкі сучас. бел. гістарычнай прозы. — Мн., 2002.

Юрэвіч У. Выбранае. — Мн., 1987.

Янка Купала: Энцыкл. давед. — Мн., 1986.

Янушкевіч Я. Неадменны сакратар Адраджэння: В. Ластоўскі. — Мн., 1995.

Ярош М. Р. Пясняр роднай зямлі:Жыццё і творчасць Я. Купалы. — 2-е выд. — Мн., 2003.

Яфімава М. Б. Цэлы свет — дзецям: Творч. партрэт Я. Маўра — Мн., 1983.
Дадатковая

Адамовіч А. Здалёк і зблізку: Зб. літ.-крытыч. арт. — Мн., 1976.

Адамовіч А. Літаратура, мы і час: Арт. і выступленні. — Мн., 1979.

Адамовіч А. М. Беларускі раман: Станаўленне жанру. — Мн., 1961.

Адамовіч Я. К. Гармонія абставін — гармонія душы: Бел. апавяданне 50—60-х гг. — Мн., 1998.

Александровіч С. Кнігі і людзі: Даследаванні, архіўныя знаходкі, успаміны, эсэ. — Мн., 1976.

Александровіч С. Тут зямля такая. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 1985.

Алесь Адамовіч і час: Матэрыялы Адамовічаўскіх чытанняў. — Мн., 1998.

Андраюк С. А. Традыцыі і сучаснасць. — Мн., 1981.

Андраюк С. Жыць чалавекам: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1983.

Андраюк С. Пісьменнікі. Кнігі: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1997.

Арочка М. М. Беларуская савецкая паэма. — Мн., 1979.

Арочка М. М., Дзюбайла П. К., Лаўшук С. С. На парозе 90-х: Літ. агляд. — Мн., 1993.

Арочка М. Пад высокай зоркай: Паэзія М. Ю. Лермантава ў творч. лёсе А. Куляшова. — Мн., 1990.

Афанасьеў І. Будзем садзіць сад...: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

Барадулін Р. Парастак радка, галінка верша: Арт., эсэ. — Мн., 1987.

Барсток М. М. Адзінства і разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі. — Мн., 1973.

Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мн., 1983.

Беларуская савецкая проза: Апавяданне і нарыс. — Мн., 1971.

Беларуская савецкая проза: Раман і аповесць. — Мн., 1971.

Белорусская литература и мировой литературный процесс: Междунар. научн. сб. — Новополоцк, 2005.

Бельскі А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Гісторыя і сучаснасць. — Мн., 2005.

Бельскі А. І. Жывая мова краявідаў. — Мн., 1997.

Бельскі А. І. Класікі і сучаснікі ў школе. — Мн., 2005.

Бельскі А. Краса і смутак: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 2000.

Бельскі А. Пакуль баліць душа: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1995.

Бечык В. Прад высокаю красою…: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1984.

Бугаёў Д. Арганічнасць таленту: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

Бугаёў Д. Васіль Быкаў: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1987.

Бугаёў Д. Служэнне Беларусі: Прабл. арт., літ. партрэты, эсэ, успаміны. — Мн., 2003.

Бугаёў Д. Спавядальнае слова: Літ. крытыка, успаміны. — Мн., 2001.

Бугаёў Д. Талент і праца: Літ. крытыка. — Мн., 1979.

Буран В. Васіль Быкаў. Нарыс творчасці. — Мн., 1976.

Быкаў В. Праўдай адзінай: Літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю. — Мн., 1984.

Бярозкін Р. Кніга пра паэзію: Выбр. — Мн., 1974.

Бярозкін Р. Пімен Панчанка: Крытыч.-біягр. нарыс. — Мн., 1968.

Бярозкін Р. Постаці: Арт. пра паэтаў. — Мн., 1971.

Васючэнка П. Драматургія і час. — Мн., 1991.

Ватацы Н. Б. Максім Багдановіч: Паказальнік твораў, аўтографаў і крытыч. літ. — Мн., 1977.

Верабей А. Л. Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 20—30-х гадоў. — Мн., 1990.

Верабей А. Л. Жывая повязь часоў: Нарыс творчасці У. Караткевіча. — Мн., 1985.

Вобраз–86: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1986.

Вобраз–88: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1988.

Вобраз–90: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1990.

Вытокі песні: Аўтабіягр. бел. пісьменнікаў. — Мн., 1973.

Гальмакоў Д. I. Стыль прозы Якуба Коласа. Мн., 1973.

Гапава В. Перачытваючы “Спадчыну” Янкі Купалы. — Мн., 1983.

Гарадніцкі Я. А. Мастацкі свет беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. — Мн., 2005.

Гардзіцкі А. Гутаркі, інтэрв’ю, дыялогі пра літаратуру. — Мн., 1988.

Гардзіцкі А. Сустрэчы. — Мн., 1972.

Гаробчанка Т. На мяжы стагоддзяў: Сучас. бел. драм. тэатр. — Мн., 2002.

Гарэлік Л. М. Аляксей Пысін: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1981.

Гарэлік Л. М. Сатыры слова гнеўнае. — Мн., 1989.

Гарэлік Л. М., Козіч В. І., Лаўшук С. С. і інш. Літаратура // Беларусь на мяжы стагоддзяў. — Мн., 2000. — С. 305—320.

Гарэцкі Р. “Ахвярую сваім “Я”... (Максім і Гаўрыла Гарэцкія). — Мн., 1998.

Гарэцкія чытанні: Навук. зб. — Горкі; Мн., 1992—2005.

Гілевіч Н. С. Акрыленыя рэвалюцыяй. — Мн., 1962.

Гілевіч Н. Удзячнасць і абавязак: Літ.-крытыч. арт. і нататкі. — Мн., 1982.

Гніламёдаў У. В. Сучасная беларуская паэзія: Творчая індывідуальнасць і літ. працэс. — Мн., 1983.

Гніламёдаў У. Ля аднаго вогнішча: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1984.

Гніламёдаў У. Упоравень з векам: Арт., эсэ, штрыхі да партрэтаў. — Мн., 1976.

Гніламёдаў У. Янка Купала: Новы погляд. — Мн., 1995.

Голуб Т. С. У творчай майстэрні класіка: Тэксталогія тв. М. Гарэцкага. — Мн., 2002.

Грамадчанка Т. К., Гурская А. С., Гарэлік Л. М. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі. — Мн., 1996.

Грахоўскі С. Так і было: Арт., успаміны, эсэ. — Мн., 1986.

Грынчык М. Аркадзь Куляшоў: Крытыч.-біягр. нарыс. —Мн., 1964.Грынчык М. М. Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі. — Мн., 1969.

Грынчык М. Максім Багдановіч і народная паэзія. — Мн., 1963.

Гурэвіч Э. М. Пафас гераізму. — Мн., 1979.

Да 80-годдзя народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава: Зб. навук. арт. — Мн., 2005.

Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зб. навук. арт. — Мн., 2001.

Дасаева Т. М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: Тыпалогія малых жанраў. — Мн., 2004.

Дасаева Т. М. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе. — Мн., 2001.

Дасаева Т. М. Пошукі героя: З вопыту бел. прозы 20-х гг. — Мн., 1993.

Дзюбайла П. К. Беларускі раман: Гады 70-я. — Мн., 1982.

Дзюбайла П. К. Праблемы стылю ў сучаснай беларускай прозе. — Мн., 1973.

Дзюбайла П. К. У пошуках духоўных каштоўнасцей: Бел. проза сёння. — Мн., 1987.

Дедков И. Василь Быков. — М., 1980.

Драздова З. У. Моўна-стылёвыя праблемы жанру 20-х гадоў: Партрэт. Пейзаж. — Мн., 2001.

Друк Г. М. У храме Слова: Міфатворчасць В. Казько. — Мн., 2005.

Жураўлёў В. П. Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку. — Мн., 2002.

Зборнік дакладаў: Матэрыялы дакл. і паведамл. Міжнар. навук.-практ. канф. (2001 г.) “Максім Багдановіч і іншанацыянальныя літаратуры”. — Мн., 2003.

Ішчанка Г. М. Уладзімір Караткевіч у школе: Дапам. для наст. — Мн., 2002.

Кабаковіч А. К. Беларускі свабодны верш. — Мн., 1984.

Кабаковіч А. К. Паэзія Максіма Багдановіча: Дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага. — Мн., 1978.

Кабржыцкая Т., Рагойша В. Слядамі знічкі: Пра С. Палуяна. — Мн., 1990.Каваленка В. А., Мушынскі М. І., Яскевіч А. А. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы. —Мн., 1972.

Каваленка В. Голас чалавечнасці: Пра некаторыя гуманістыч. матывы ў бел. літ. — Мн., 1970.

Каваленка В. Жывое аблічча дзён: Літ.-крытыч. артыкулы. — Мн., 1979.

Каваленка В. Покліч жыцця: Літ. крытыка. — Мн., 1987.

Каваленка В. Пошукі і здзяйсненні: Творчасць З. Бядулі. — Мн., 1963.

Каваленка В. Прага духоўнасці: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1975.

Кавалёў С. Як пакахаць ружу...: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

Казбярук У. М. Паэма Якуба Коласа “Новая зямля”: У святле славянскіх традыцый. — Мн., 1979.

Казека Я. Гартаванне слова: Выбр. — Мн., 1985.

Казека Я. Падарожжа ў маладосць: Арт., літ. партрэты, успаміны. — Мн., 1984.

Каласавіны: Матэрыялы. навук. канф. — Мн., 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2002, 2003.

Калеснік У. Лёсам пазнанае: Выбр. літ. партрэты і нарысы. — Мн., 1982.

Калеснік У. Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура. — Мн., 1959.

Каяла У. І. Станаўленне і развіццё жанру байкі. — Гродна, 2002.

Кісялёў Г. В. З жыццяпісу Якуба Коласа: Дакументы і матэрыялы. — Мн., 1982.

Клышка А. Права на верш. — Мн., 1967.Колас Г. Карані міфаў: Жыццё і творчасць Янкі Купалы. — Мн., 1998.

Конан У. Адам Бабарэка: Крытыка-біягр. нарыс. — Мн., 1976.Конон В. М. Проблемы искусства и эстетики в общественной мысли Белоруссии начала ХХ в. — Мн., 1985.

Кузьма Чорны: Зб. матэрыялаў аб жыцці і творчай дзейнасці пісьменніка. — Мн., 1959.

Кулешов Ф. И. Подвиг художника: Лит. путь И. Мележа. — Мн., 1982.

Куляшова В. Лясному рэху праўду раскажу...: Літаратуразн. эсэ. — Мн., 1989.

Куляшоў Ф. І. Міхась Лынькоў: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1979.

Купалаўскія чытанні: Навук. зб. — Мн., 1991.

Лазарев Л. Василь Быков: Очерк творчества. — М., 1979.

Лазарук М. А. Пімен Панчанка: Літ.-крытыч. нарыс. — Мн., 1959.Ламека Л., Ламека Н. Сучасная беларуская літаратура. — Мн., 2003.

Лаўшук С. С. На драматургічных скрыжаваннях. — Мн., 1989.

Лаўшук С. С. Сучасная беларуская драматургія. — Мн., 1977.

Лашкевіч В. А. Змітрок Бядуля — дзецям. — Мн., 1986.

Лебядзевіч Д. М. З жыватворных крыніц Гелікона: Антыч. спадчына і станаўленне бел. класіч. традыцыі. — Слонім, 2002.

Лойка А. А. “Новая зямля” Якуба Коласа: Вытокі, веліч, хараство. — Мн., 1961.

Лойка А. А. Беларуская паэзія пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1972.

Лойка А. Максім Багдановіч. — Мн., 1966.

Лойка А., Пшыркоў Ю. Пясняр высокіх дум і глыбокіх пачуццяў // На высокай хвалі. Мн., 1980.

Лявонава Е. А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і еўрапейскі літаратурны вопыт: Дапам. для студэнтаў філал. фак. — Мн., 2002.

Лявонава Е. А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветн. літ. другой паловы ХІХ — ХХ стст. — Мн., 1998.

Ляшук В. Я. Вывучэнне творчасці Янкі Брыля ў школе.: Дапам. для наст. — Мн., 2004.

Ляшук В. Я. Іван Мележ у школе: Дапам. для наст. — Мн., 2002.

Майсеенка А. Ф. Творчасць Міхася Зарэцкага. — Мн., 1978.

Макмілін А. Беларуская літаратура ў 50—60-я гады ХХ стагоддзя. — Мн., 2001.

Максім Гарэцкі: Успаміны, арт., дакументы. — Мн., 1984.

Максімовіч В. М. Беларускі мадэрнізм: Эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку ХХ ст. — Мн., 2001.

Марціновіч А. Далучанасць: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1990.

Марціновіч А. Дарога ў запаветнае: Нарысы, арт. — Мн., 1992.

Марціновіч А. Дзе ж ты, храм праўды?: Літ.-крытыч. арт., эсэ. — Мн., 1996.

Марціновіч А. Пад небам вечнасці: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1990.

Марціновіч А. Сувязь: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1994.

Матрунёнак А. П. Псіхалагічная проза: Традыцыі і час. — Мн., 1988.

Матрунёнак А. П. Псіхалагічны аналіз і станаўленне беларускага рамана. — Мн., 1975.

Матрунёнак А. П. Псіхалагічны аналіз у сучасным беларускім рамане. — Мн., 1972.

Мікуліч М. На зломе часу: Старонкі інтэрв’ю, дыялогі. — Мн., 1995.

Мікуліч М. На скрыжаваннях стагоддзя. — Мн., 2000.

Мікуліч М. Паэзія рэчаіснасці: У свеце М. Танка. — Мн., 2001.

Міцкевіч Д. Любіць і помніць: Успамінае сын Якуба Коласа. — Мн., 2000.

Мішчанчук М. І. Беларуская літаратура на сучасным этапе: Літ.-крытыч. артМн., 1978.

Мушынская Т. Ф. Беларуская літаратура 20—40-х гадоў ХХ стагоддзя. — Мн., 2000.

Мушынскі М. І. Ад задумы да здзяйснення: Творчая гісторыя “Новай зямлі” і “Сымона-музыкі”. — Мн., 1965.

Мушынскі М. Каардынаты пошуку: Бел. крытыка: набыткі перспектывы. — Мн., 1988.

Навуменка І. Кніга адкрывае свет: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1978.

Навумовіч У. А. Беларуская літаратура: вучэб дапам. — Мн., 2000.

Няфёд У. Францішак Аляхновіч. — Мн., 1996.

Орочко Н. Н. Поэзия и война. — Мн., 1987.

Палітыка Д. Янка Купала — перакладчык. — Мн., 1986.

Песні беларускай валадар: Зб. арт. — Мн., 1981.

Пра час і пра сябе: Аўтабіягр. бел. пісьменнікаў. — Мн., 1966.

Пуцявінамі Янкі Купалы: Дакументы і матэрыялы / Уклад. Г. В. Кісялёва. — Мн., 1981.

Пшыркоў Ю. С. Беларуская савецкая проза (20-я — пачатак 30-х гадоў). — Мн., 1960.

Пшыркоў Ю. С. Летапісец свайго народа: Жыццё і творчы шлях Якуба Коласа. —Мн., 1982.

Пяцьдзесят чатыры дарогі: Аўтабіягр. бел. пісьменнікаў. — Мн., 1963.

Рагойша В. I нясе яна дар...: Бел. паэзія на рус. і ўкр. мовах. — Мн., 1977.

Рагойша В. Кантакты: Літ.-крытыч. арт., эсэ. — Мн., 1982.Рагойша В. Напісана рукой Купалы. — Мн., 1981.

Рагойша В. Паэтыка Максіма Танка. — Мн., 1968.

Рагойша В. Пераклаў Якуб Колас... — Мн., 1972.

Рагуля А. Пафас станаўлення: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

Ратабыльская Т. А. “Спыніся, імгненне...”: Старонкі тэатр. жыцця Беларусі 1990-х гг. — Мн., 2000.

Савік Л. Адна між замкаў: Літ. партрэт В. Іпатавай. — Мн., 2003.

Саламаха У. Сусвет дабрыні: Эсэ, арт., дыялогі. — Мн., 2005.

Санюк Д. Эстэтыка творчасці Янкі Купалы. — Мн., 2000.

Cачанка Б. Жывое жыццё: Арт., эсэ, успаміны, нататкі. — Мн., 1985.

Семашкевіч Р. Выпрабаванне любоўю: Эсэ, арт. — Мн., 1982.Смыкоўская В. Творчая канцэпцыя пісьменніка. — Мн., 1976.

Спадчына Янкі Купалы і яго музей у сучасным асэнсаванні. — Мн.,1996.

Станюта А. Плошча Свабоды: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

Стральцова В. М. Шлях да сябе: Сучас. атабіягр. проза як сістэма. — Мн., 2002.

Стральцоў М. Пячатка майстра: Літ.-крытыч. арт., эсэ. — Мн., 1986.

Стральцоў М. У полі зроку: Літ.-крытыч. арт. і эсэ. — Мн., 1976.

Стыль пісьменніка: Зб. арт. — Мн., 1974.

Сямёнава А. Слова сапраўднага лад: Літ. эцюды. — Мн., 1987.

Такі ён быў: Успаміны пра Я. Купалу. — Мн., 1975.Танкаўскія чытанні: Зб. матэрыялаў навук. канф. — Мн., 1998.

Тарасюк Л. К. Вернасць вытокам: Фальклорныя традыцыі ў сучас. бел. паэзіі. — Мн., 1985.

Тычина М. Народ и война. — Мн., 1985.

Тычына М. Змена квадры: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1983.

Тычына М. Час прозы: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1988.

Тэатральная Беларусь: Энцыкл.: У 2 т.. — Мн., 2002—2003.

Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду!: Успаміны, інтэрв’ю. Эсэ. — Мн., 2005.

Уладзімір Караткевіч і сучаснасць: Зб. арт. — Наваполацк, 2001.

Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце: Навук. зб. — Мн., 2000.

Усікаў Я. Беларуская камедыя: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1979.

Успаміны пра Змітрака Бядулю. — Мн., 1988.

Успаміны пра Івана Мележа. — Мн., 1982.

Успаміны пра Цішку Гартнага. — Мн., 1984.

Успаміны пра Якуба Коласа. — Мн., 1982.

Успаміны пра Янку Купалу. — Мн., 1982.

Ханеня С. І. Амплітуда смеласці: Умоўнасць у бел. прозе канца ХХ ст. — Гомель, 2001.

Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы. — 3-е выд., перапрац. — Мн., 1977.

Чабан Т. К. Крылы рамантыкі: Рамантыч. тэндэнцыі ў сучас. бел. паэзіі. — Мн., 1982.

Чыгрын І. П. Станаўленне беларускай прозы і фальклор. — Мн., 1971.

Чыгрынаў І. Новае ў жыцці, новае ў літаратуры: крытыка, публіцыстыка. — Мн., 1983.

Шаблоўская І. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. — Мн., 1998.

Шамякіна А. І. “Вобразы мілыя роднага краю...”: Прастора і час у трылогіі Я. Коласа “На ростанях”. — Мн., 2004.

Шамякін І. Карэнні і галіны. — Мн., 1986.Шамякіна Т. І. Міфалогія Беларусі: Нарысы. — Мн., 2000.

Шаўлоўская М. Ф. Беларуская драматургія. — Мн., 1981.Шаўлякова І. Сентыментальнае паляванне: Артыкулы, рэцэнзіі. — Мн., 2000.

Шлях паэта: Зб. успамінаў і бібліягр. матэрыялаў пра М. Багдановіча. — Мн., 1975.

Шпакоўскі Я. Узрушанасць: Арт. пра сучас. бел. паэзію. — Мн., 1978.

Штэйнер І. Deja vu, або Успамін пра будучыню: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 2003.

Шупенька Г. Галоўнае — талент: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

Шынкарэнка В. К. Пад ветразем дабра і прыгажосці: Жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча. — Мн., 1995.

Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. — Мн., 1984—1987.

Юрэвіч У. Абрысы: Выбр. з літ. крытыкі. — Мн., 1976.Якуб Колас у творчасці мастакоў. — Мн., 1982.

Янка Купала — публіцыст. — Мн., 1998.

Янка Купала і “Наша ніва”. — Мн., 1997.

Янка Купала і Адам Міцкевіч: Навук. зб. — Мн., 2000.

Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс. — Мн., 2003.

Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур. — Мн., 2002.

Янка Купала і Якуб Колас у літаратурным працэсе Беларусі. — Мн., 1993.

Янка Купала ў літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве: Бібліягр. — Мн., 1980.

Янка Купала: Да 100-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. паказ. — Мн., 1984.

Ярош М. Р. Янка Купала і Якуб Колас: Параўнальны аналіз творчасці. — Мн., 1988.

Ярош М. Р., Бечык В. Л. Беларуская савецкая лірыка. — Мн., 1979.

Яскевіч А. Выхад за круг: Літаратуразн. арт. — Мн., 1985.

Яскевіч А. Грані майстэрства. — Мн., 1974.
ЗМЕСТ


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка