Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратурстаронка3/3
Дата15.03.2016
Памер468.92 Kb.
#560
1   2   3

Заданні

 1. Назавіце, у якіх папярэдніх старажытных творах мы сустракаліся з парадамі правіцелям?

 2. Апішыце пазіцыю аўтара. Дайце прыклады з тэкста.

 3. Высветліце, якія творы таго часу знаходзяцца ў ідэйнай процілегласці з “Новай радай”?


Літаратура:
Nová rada. Praha, 1950.

Staročeské satiry Hradeckého rukopisu a Smilovy školy. Praha, 1962.

Josef Hrabak. Nová rada//Smilova škola. Praha, 1941.

Josef Hrabak. Nová rada//Studie ze starší české literatury. Praha, 1962.

Eduard Petrů. Nová rada//Zašifrovaná skutečnost. Praha, 1972.
ТЭМА № 10. Чэшская лірыка Сярэднявечча.
Чэшскую лірыку старажытнасці і Сярэднявечча можна ўмоўна, адпаведна часу ўзнікнення і мастацка-ідэйных асаблівасцей, падзяліць на пяць груп:


 • найстаражытнейшыя тэксты;

 • вершаваныя тэксты, створаныя каля 1300 года;

 • духоўная лірыка;

 • куртуазная лірыка;

 • некуртуазная лірыка.

Першыя лірычныя помнікі на чэшскай мове зафіксаваны ў пісьмовых крыніцах, якія па часу ўзнікнення значна больш познія, чым гэтыя помнікі. Але менавіта сярэднявечнай тэндэнцыі цытаваць у адным творы тэксты розных жанраў мы абавязаны звесткамі пра старажытныя ўзоры духоўнай чэшскай лірыкі, напрыклад, верш “Госпадзі, памілуй нас!”. Гэта песня набывае значэнне дзяржаўнага сімвала і ўключаецца пры Карле IV у абрад каранацыі чэшскіх каралей. У знакамітым „Святым Вацлаве“ знайшло адлюстраванне ўяўленне пра св.Вацлава як вечнага правіцеля чэшскай зямлі. Паступова ўскладняецца і ўдасканальваецца вершаваная форма духоўных песень на чэшскай мове. Паглыбляецца іх змест, тэалагічны аспект, па-майстэрску будуюцца строфы.

Паэтычная творчасць развівалася вельмі плённа ў XIV стагоддзі. Значнае месца ў паэтычнай спадчыне займае куртуазная лірыка, якая сваім ўзнікненнем абавязана абрадам майскіх гулянняў і мінезангу, які квітнеў пры пржэмыслоўскім двары. Трэба ўлічваць і ўплыў лацінскай любоўнай лірыкі, з якой пазнаёміў чэшскую культурную публіку Генрых Ізернскі. Некаторыя даследчыкі адмаўляюцца ад гэтага ўздзеяння, таму што не знаходзяць ў чэшскай куртуазнай лірыцы міфалагічнай вобразнасці. Напачатку чэшскія паэты прытрымліваліся еўрапейскіх узораў, але пазней іх вершы засвойваліся мясцовай традыцыяй і збліжаліся з лірыкай шкаляроў.Паэзія чэшскіх шкаляроў уяўляе сабой аналаг паэтычнай творчасці еўрапейскіх вагантаў з характэрнай макаранічнай вершаванай мовай, гумарыстычнымі матывамі. Тэкстаў дайшло ня шмат. Адзін з самых вядомых --“Песня вясёлай галыцьбы”. Увогуле літаратура становіцца боьш дыферэнцыраванай у жанравым і стылістычным планах.

Мэта практычнага занятку—азнаямленне з чэшскай лірыкай Сярэднявечча, тэматычнымі і мастацкімі адметнасцямі вершаў, асэнсаванне асноўных тэндэнцый развіцця чэшскай паэзіі.
Пытанні


 1. Найстаражытнейшыя тэксты X-XIII стагоддзяў (“Госпадзі, памілуй нас!”, “Святы Вацлаў”, “Слова на света стварэнне”). Гіпотэзы іх паходжання. Мастацкія адметнасці.

 2. Вершаваныя тэксты перыяду каля 1300 года (“Кунгуціна малітва” і інш.). Асаблівасці, значэнне для развіцця чэшскай сярэднявечнай лірыкі.

 3. Чэшская духоўная лірыка.

 4. Куртуазная лірыка. Асноўныя тэмы, матывы.

 5. Некуртуазная лірыка. Асноўныя тэмы, матывы.


Заданні


 1. Зрабіць аналіз аднаго паэтычнага тэксту з кожнай вызначанай групы.

 2. Параўнаць ідэйна-тэматычную і мастацкую адметнасць лірыкі розных груп.

 3. Вывучыць верш “Госпадзі, памілуй нас!”


Прыкладны план аналізу паэтычнага тэксту1


 1. Высвятленне фонавай інфармацыі: характарыстыка эпохі, часу стварэння тэксту, культурнага фона, біяграфічных дадзеных пісьменніка і г.д.

 2. Аналіз моцных пазіцый: загаловак, эпіграф, першая і апошняя фразы, ключавыя і дамінантныя словы, антрапонімы. (Моцныя пазіцыі з’яўляюцца сэнсавым стрыжнем твора, дазваляюць пранікнуць у тэму і ідэю тэксту). Моцныя пазіцыі звязаць з ідэйным і эстэтычным зместам тэксту, зрабіць высновы пра тэму.

 3. Аналіз рытму, рыфмы, інтанацыі і фанетычных асаблівасцяў тэксту. Высветліць кола вобразных асацыяцый, звязаных з тымі ці іншымі гукамі ў паэтычным маўленні.

 4. Граматычныя сродкі: выявіць часціны мовы, якія пераважаюць і якія радзей за ўсё выкарыстоўваюцца. Чаму аўтар ужывае менавіта іх? У якіх адносінах з прыведзенымі часцінамі мовы знаходзяцца астатнія? Чым можна патлумачыць такія суадносіны?

 5. Лексічная характарыстыка вершаванага тэксту. У межах лексічнай характарыстыкі правесці наступную працу:

 • скласці слоўнік дадзенага паэтычнага тэксту;

 • высветліць колькасць скарыстаных слоў і зрабіць высновы пра лексічнае багацце верша;

 • размеркаваць словы па тэматычных групах, вырашыць, колькі тэматычных груп можна вызначыць у аналізуемым вершы;

 • звярнуць увагу на паўторы, патлумачыць іх ролю;

 • вылучыць метафары, эпітэты, параўнанні і іншыя тропы і фігуры ў тэксце;

 • знайсці сімвалы, асэнсаваць іх значэнне ў вершы; калі іх няма, адзначыць гэтую адсутнасць.

 1. Выпісаць нестандартныя спалучэнні слоў і патлумачыць іх ролю ў паэтычным тэксце.

 2. Сінтаксічныя з’явы ў вершы.

 3. Якія вобразы ўзнікаюць дзякуючы ўзаемадзеянню моўных сродкаў усіх узроўняў? Адзінкі якога ўзроўню найбольш актыўна ствараюць вобраз у тэксце?

 4. Асаблівасці структуры і кампазіцыі верша.

 5. Зрабіць падрадкоўнік і, па магчымасці, мастацкі пераклад аналізуемага верша.


Літаратура:
Antologie ze starší české literatury. Praha, 1987.

Barvy všecky: čtvero setkáni se starou českou poezii. Praha, 1982.

Česká středověká lyrika. Praha, 1990.

Krásných paní milování a jiné rýmy (staročeská poezie). Praha, 1963.

Tisíc let české poezie. Stará česká poezie. Praha, 1974.

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, 1957.

Hrabák J. O charakter českého verše. Praha, 1970.

Hrabák J. Studie o českém verši. Praha, 1959.

Jakobson R. Nejstarší české písně duchovní. Praha, 1929.

Jakobson R. Spor duše s tělem. O nebezpečném času smrtí. Praha, 1927.

Postavení skladby Podkoní a žák v naší literatuře 14století//Petrů E. Vzdalené hlasy: Studie o starší české literatuře. Olomouc, 1996.

Nejstarší česká duchovní lyrika//Škarka A. Půl tisiciletí českého písemnictví. Praha, 1986.


Пытанні да экзамену па курсу

Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры”
 1. Перыядызацыя старажытнай чэшскай літаратуры. Агульная характарыстыка.

 2. Стараславянская літаратура вялікамараўскага перыяду (IX стагоддзе).

 3. Агіяграфічная традыцыя ранняга сярэднявечча. Жыція Канстанціна-Кірылы і Мяфодзія.

 4. Стараславянская і лацінская літаратуры X-першай паловы XI ст.ст. Легенды пра св.Вацлава і св.Людмілу.

 5. Сазаўскі манастыр і яго значэнне ў захаванні і развіцці стараславянскай традыцыі XI ст.

 6. “Чэшская хроніка” Казьмы Пражскага.

 7. Развіццё гістарыяграфічнага жанру ў XII ст. Прадаўжальнікі традыцыі Казьмы Пражскага.

 8. Зараджэнне літаратуры на чэшскай мове. “Апатавіцкі зборнік”.

 9. Найстаражытнейшыя лірычныя тэксты на чэшскай мове (“Госпадзі, памілуй нас”; ”Святы Вацлаў”; “”Кунгуціна малітва”).

 10. Літаратура сталага сярэднявечча. Агульная характарыстыка: працэсы абміршчэння літаратуры.

 11. “Александрэіда”—першы свецкі эпас на чэшскай мове.

 12. “Далімілава хроніка”—першы гістарычны твор на чэшскай мове.

 13. “Збраслаўская хроніка”.

 14. Праблема лацінска-нямецка-чэшскага культурнага ўзаемадзеяння на чэшскіх землях.

 15. Росквіт чэшскай літартуры на мяжы XIII-XIV ст.ст. Характарыстыка асноўных тэндэнцый ў развіці літартуры гэтага перыяду.

 16. Чэшская культура ў гады ўладарання КарлаIV.

 17. Літаратурная дзейнасць КарлаIV.

 18. Вершаваная эпіка: Легенда пра св.Кацярыну.

 19. Вершаваная эпіка: Легенда пра св.Пракопа.

 20. Сатыры Градзецкага рукапісу.

 21. Развіццё драмы ў сярэднявечнай чэшскай літаратуры. Містэрыя “Гандляр гаючымі мазямі”.

 22. Дыялагічны жанр у чэшскай літаратуры: “Спрэчка душы з целам”.

 23. Пропаведзь, трактат, прамова ў чэшскай літаратуры XIV ст. Дзейнасць Конрада Вальдхаўзэра і Яна Міліча.

 24. Літаратурная і асветніцкая дзейнасць Томаша Шцітнага.

 25. Дыдактычная паэзія: ”Новая рада” Сміля Фляшкі.

 26. Куртуазная і некуртуазная лірыка. Агульная характарыстыка.

 27. Духоўная лірыка. Агульная характарыстыка.

 28. Евангелле. Псалтыр. Проглас.

 29. Чэшская і руская/беларуская агіяграфічныя традыцыі. Агульнае і адметнае.

 30. Проза пра падарожжа: падарожныя нататкі т.зв. Мандэвіля, Марка Пола “Мільён”.


Тэматыка курсавых работ па старажытнай чэшскай літаратуры


 1. Своеасаблівасць літаратурнай творчасці чэхаў у вялікамараўскую эпоху.

 2. Чэшская жыційная літаратура:мастацкая і тэматычная адметнаць.

 3. Вацлаўскі цыкл легенд у старажытнай чэшскай літаратуры.

 4. Людмілінскі цыкл легенд у старажытнай чэшскай літаратуры.

 5. Вобразы першых чэшскіх святых у літаратурнай спадчыне старажытнасці.

 6. Мастацкая сталасць твораў чэшскай агіаграфіі.

 7. Жыцці пракопоўскага цыкла ў старажытнай чэшскай літаратуры.

 8. “Чэшская хроніка” Казьмы Пражскага як выдатнейшае дасягненне чэшскай сярэднявечнай гістарыяграфіі.

 9. Жанравы сінкрэтызм хронікі Казьмы Пражскага.

 10. Літаратурныя запазычанні ў “Чэшскай хроніцы” Казьмы Пражскага.

 11. “Чэшская хроніка” Казьмы Пражскага як тыповы твор сярэднявечча.

 12. Мастацкая і тэматычная своеасаблівасць “Апатавіцкага зборніка”.

 13. Чэшская духоўная лірыка гатычнай эпохі.

 14. Жанравая спецыфіка сярэднявечнай чэшскай лірыкі.

 15. Нацыянальная арыгінальнасць і антынямецкі пафас чэшскай сярэднявечнай лірыкі.

 16. Жанр дыялога ў чэшскай сярэднявечнай лірыцы.

 17. Чэшская “Александрэіда” як узор першага рыцарскага рамана ў нацыянальнай літаратуры.

 18. Чэшская “Александрэіда” у кантэксце еўрапейскай рыцарскай літаратуры.

 19. Стылёвая адметнасць “Далімілавай хронікі”.

 20. Фальклор у “Далімілавай хроніцы”.

 21. Чэшская сацыяльная літаратура Сярэднявечча .

 22. Легенда “Жыціе св. Кацярыны”, “Жыціе св. Пракопа” і праблема перепрацоўкі лацінскіх крыніц.

 23. Асноўныя тэндэнцыі развіцця чэшскага тэатра Сярэднявечча.

 24. Жанр містэрыі ў чэшскай сярэднявечнай літаратуры.

 25. Чэшская проза Сярэднявечча.

 26. Рыцарская тэматыка ў чэшскай прозе Сярэднявечча.

 27. Дыдактычная літаратура Сярэднявечча.

 28. Літаратурная спадчына Карла IV.

 29. Аўтабіяграфічны жанр у сярэднявечнай чэшскай літаратуры.

 30. Стыхія камічнага ў творы “Гандляр гаючымі мазямі”.

 31. Жанр пропаведзі ў сярэднявечнай чэшскай літаратуры.

 32. Перакладчыцкая спадчына Т.Шцітнага.

 33. Наватарства Т.Шцітнага.

 34. Жанравая адметнасць “Новай рады” Сміля Фляшкі.

 35. Жанр падарожных замалёвак у сярэднявечнай чэшскай літаратуры.Тэксты для абавязковага прачытання па курсу


Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры”

Ранняе Сярэднявечча

Стараславянская пісьменнасць:


 • Staroslověnsky evangelium a žaltář

 • Proglasъ—veršovaná předmluva k evangeliu

 • Život Konstantina-Cyrila

 • Život Metodějův

 • Život svatého Václava

Лацінская літаратура:

 • Umučení svaté Ludmily (Fuit…)

 • Kosmova Kronika česká

 • Legenda o svatém Václavu (Oriente…)

 • Kristián, Život a umučení sv. Václava a báby jeho sv. Ludmily

 • Krátké sepsání o sv. Cyrilovi a Metodějovi

Першыя чэшскія літаратурныя творы

Лірыка:

 • Hospodine, pomiluj ny

 • Svatý VáclaveСталае Сярэднявечча

Свецкая эпіка:

 • Alexandreida

 • Dalimilova kronika

Лірыка:

 • Kunhutina modlitba

 • Spor duše s télem

 • тэксты духоўнай лірыкі (не меньш пяці вершаў)

 • тэксты куртуазнай лірыкі (не меньш пяці вершаў)

 • тэксты некуртуазнай лірыкі (не меньш пяці вершаў)

Лацінская літаратура:

 • Petr Žitavský, Kronika Zbraslavská

Драма:

 • Mastičkář

Вершаваная эпіка:

 • Legenda o svatém Prokopu

 • Legenda o svaté Kateřině

Дыдактычная паэзія:

 • Smil Flaška z Pardubic, Nova Rada

Проза:

 • Tkadleček

 • Tomaš ze Štítného, Sbornik Vyšehradsky

Проза гістарычная і пра падарожжы:

 • Vlastní životopis Karla IV

 • Cestopis t.zv. Mandevillův

 • Marko Polo, Milion

Сатыра:

 • Satiry Hradeckého rukopisu


Спіс літаратуры.
Тэксты і анталогіі:
Alexandreida. Praha, 1963.

Antologie ze starší české literatury. Praha, 1987.

Barvy všecky: čtvero setkáni se starou českou poezii. Praha, 1982.

Česká středověká lyrika. Praha, 1990.

Dvě legendy z doby Karlovy. Praha, 1959.

Krásných paní milování a jiné rýmy (staročeská poezie). Praha, 1963.

Literarní pamatky epochy velkomoravské, 863-885. Praha, 1996.

Nejstarší české veršované legendy. Soubor rukopisných zlomku. Praha, 1964.

Proza českého středověku. Praha, 1983.

Rytiřské srdce majíce: česká rytiřská epika 14 stoleti. Praha, 1984.

Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Praha, 1988.

Staroslovenské legendy českého původu. Praha, 1976.

Tisíc let české poezie. Stará česká poezie. Praha, 1974.

Tomaš ze Štitného. Sbornik Vyšehradský. Praha, 1960-1969.

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, 1957.
Гісторыя літаратуры
Падручнікі і вучэбныя дапаможнікі:
Кузнецова Р. История чешской литературы. М., 1987.

История литератур западных и южных славян. От истоков до середины XVIII века. Т.1. М., 1997.


Dějiny české literatury. Sv.1: Starší česká literatura. Praha, 1959.

Dějiny české literatury. Praha, 1959-60.

Česká literatura od počatků k dnešku. Praha, 1998.

Hošna J, Kopecký M. Přehled dějin starší české literatury. Praha, 1987-1989.

Hrabák J. Ze starší české literatury. Praha, 1964.

Hrabák J. Starší česká literatura: úvod do studia. Praha, 1979.

Hrabák J, Jeřabek D, Tichá Z. Průvodce po dějinach české literatury. Praha, 1984.

Kopecký M. Dějiny starší české literatury. Opava, 1991.

Novák A. Dějiny českého písemnictví. Praha, 1994.

Přehledné dějiny literatury. Dějiny české a slovenské literatury s přehledem vývojovych tendencí světové literatury do první světové války. Praha, 1992.

Švab M. Přehled dějin starší české literatury. Se srovnácím nástinem slovenského vývoje. Praha, 1964.

Vlček J. Dějiny české literatury. Praha, 1960.


Слоўнікі і энцыклапедычныя даведнікі:
Lexikon české literatury: Osobnosti, díla, instituce. Praha, 1985, t.1; 1993, t.2.

Panorama české literatury. Olomouc, 1994.

Št´astný R. Čeští spisovatelé deseti století. Slovník českých spisovatelů od nejstarších dob do počatku 20 století.Praha, 1974.
Дадатковая літаратура

Літаратуразнаўчыя даследванні, манаграфіі, артыкулы:
Флоровский А. Чехи и восточные славяне. Прага, 1935.
Dostálová R. Byzantská vzdělanost. Praha, 1990.

Fiala Z. Hlavní pramen legendy Kristiánovy. Praha, 1974.

Fiala Z. Předhusitské Čechy. 1310-1419. Praha, 1969.

Fiala Z. Přemyslovské Čechy. Praha, 1965.

Hošna J. Kníže Václav v obrazu legend. Praha, 1986.

Hrabák J. Hlavní proudy v starší české litaratuře. Praha, 1960.

Hrabák J. Jedenact století. Praha, 1982.

Hrabák J. K metodologii studia starší české literatury. Praha, 1961.

Hrabák J. O charakter českého verše. Praha, 1970.

Hrabák J. Polyglotta. Brno, 1971.

Hrabák J. Studie o českém verši. Praha, 1959.

Hrabák J. Úvahy o literatuře. Praha, 1983.

Jakobson R. Nejstarší české písně duchovní. Praha, 1929.

Jakobson R. Spor duše s tělem. O nebezpečném času smrtí. Praha, 1927.

Kopecký M. Starší česká a slovacká literatura. Praha, 1987.

Králík O. Filiace vojtěsských legend. Praha, 1971.

Králík O. Kosmová kronika a předchozí tradice. Praha, 1976.

Králík O. Nejstarší rodokmen české literatury. Praha, 1971.

Králík O. Od Radima ke Kosmovi. K nejstarším dějinám české vzdělanoosti. Praha, 1968.

Krejči K. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha, 1975.

Kyas V. První český překlad bible. Praha, 1971.

Lehár J. Nejstarší česká epika: Dalimilova kronika, Alexandreida, pro ní veršované legendy. Praha, 1983.

Ludvíkovský J. Kristiánova legenda. Praha, 1978.

Ludvíkovský J. Latinské legendy českého středověku//SPFF. Brno, 1973-1974.

Merhautová A, Třeštík D. Ideové proudy v českém umění 12 st. Praha, 1985.

Mukařovský J. Studie z poetiky. Praha, 1982.

Petrů E. Vývoj českého exempla v době předhusitské. Praha, 1966.

Petrů E. Vzdalené hlasy: Studie o starší české literatuře. Olomouc, 1996.

Petrů E. Zašifrovana skutečnost. Deset otázek a odpovědí na obranu literární medievistiky. Ostrava, 1972.

Pražák E. Stati o české středověké literatuře. Praha, 1996.

Speculum mtdiiaevi=Zrcadlo středověku: Sbornik přednašek v ramci cyklu o kultuře středověku. Praha, 1998.

Spěváček J. Karel IV. Život a dilo. Praha, 1979.

Spunar P. Kultura českého středověku. Praha, 1985.

Spunar P, Svobodová D. Smích a plač středověku. Praha, 1987.

Škarka A. Půl tisiciletí českého písemnictví. Praha, 1986.

Št´astný R. Tajemství jmena Dalimil. Praha, 1991.

Tichá Z. Cesta starší české literatury. Praha, 1984.

Třeštík J. Kosmas. Praha, 1966.

Třeštík J. Kosmova kronika. Studie k počatkům českého dějepisectví a politického myšlení. Praha, 1968.

Tříška J. Pražská rétorika. Praha, 1987.

Tříška J. Studie a prameny k rétorice a k universitní literatuře. Praha, 1972.

Vašica J. Literarní pamatky epochy velkomoravské, 863-885. Praha, 1966.

Večerka R. Slovenské počatky české knižní vzdělanosti. Praha, 1963.

Vilikovský J. Písemnictví českého středověku. Praha, 1948.ЗМЕСТ
Уводзіны 4


Тэма № 1. Агіяграфічная літаратура ранняга Сярэднявечча на чэшскіх землях 6

Тэма № 2. „Космава хроніка“: ідэйна-мастацкая адметнасць 9

Тэма № 3. „Александрэіда“—першы чэшскі рыцарскі раман 11

Тэма № 4. „Далімілава хроніка“ — першы гістарычны твор на чэшскаймове 14

Тэма № 5. Вершаваныя легенды XIV стагоддзя (“Жыціе св. Кацярыны”, “Жыціе св. Пракопа”) 16

Тэма № 6. Сатыры Градзецкага рукапісу 18

Тэма № 7. Узнікненне і развіццё чэшскага тэатра. Містэрыя „Гандляр гаючымі мазямі“ 20

Тэма № 8. Творчасць Томаша Шцітнага—першага чэшскага свецкага літаратара 21

Тэма № 9. Сміль Фляшка з Пардубіц і яго алегарычны вершаваны твор „Новая рада“ 25

Тэма № 10. Чэшская лірыка Сярэднявечча 26

Прыкладны план аналізу паэтычнага тэксту 27

Пытанні да экзамену па курсу „Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры“ 29

Тэматыка курсавых работ па старажытнай чэшскай літаратуры 30

Тэксты для абавязковага прачытання па курсу “Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры” 31

Спіс літаратуры 32

Вучэбнае выданне


Метадычныя рэкамендацыі па курсу

Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры”


Для студэнтаў спецыяльнасці D 21 05 03

Славянская філалогія”


Аўтар-складальнік

Вострыкава Алена Уладзіміраўна
У аўтарскай рэдакцыі

Тэхнічны рэдактар

Карэктар
Адказны за выпуск А.У.Вострыкава
Падпісана да друку . Фармат 60 х 84 / 16. Папера афсетная.

Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. . Ул.-выд. арк. . Тыраж 50 экз. Зак. .


Беларускі дзяржаўны універсітэт.

Ліцэнзія ЛВ № 315 ад 14.07.98.

220050, Мінск, праспект Францыска Скарыны, 4.
Надрукаванв на капіравальна-размнажальнай тэхніцы

філалагічнага факультэта

Беларускага дзяржаўнага уніветсітэта

220030, Мінск, вул. К.Маркса,6.
1 Гл.: Маслова В.А. Филологический анализ поэтического текста. Минск, 1999.


Каталог: documents -> %D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%96%D1%85%20%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80 -> %D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%96%20%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%87%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%9E -> %D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Бажэна Немцава. Першая жанчына-пісьменніца ў чэшскай літаратуры
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратур
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратур
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> А. У. Вострыкава выразнік чэшскай ментальнасці
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратур
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Вострыкава Алена Уладзіміраўна Чэшскі пісьменнік Ёзаф Шкворацкі і англаамерыканская літаратура
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Праблема магчымасцей чалавечага пазнання ў творах міхала айваза
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Практычныя заняткі Паэма “Май” як вяршыня паэзіі Махі
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Творчасць Бажэны Бенешавай у кантэксце развіцця чэшскай псіхалагічнай прозы першай паловы ХХ стагоддзя
%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%A3 -> Алена Вострыкава Мастацтва рамана Мілана Кундэры Раман як кропка адліку


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка