Беларускі дзяржаўны універсітэт філалагічны факультэт кафедра славянскіх літаратур
старонка1/3
Дата канвертавання15.03.2016
Памер468.92 Kb.
  1   2   3


БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ

ФІЛАЛАГІЧНЫ ФАКУЛЬТЭТ

Кафедра славянскіх літаратур

ВОСТРЫКАВА А. У.

МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ

ПА КУРСУ

ГІСТОРЫЯ СТАРАЖЫТНАЙЧЭШСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ”
Для студэнтаў спецыяльнасці

D 21 05 03 “Славянская філалогія”

МІНСК
2002

УДК


ББК

А ў т а р – с к л а д а л ь н і кА.У.Вострыкава


Р э ц э н е н т ы

кандыдат філалагічных навук, дацэнт С.Дз.Малюковіч,

кандыдат філалагічных навук, дацэнт М.М.Хмяльніцкі


Рэкамендавана на пасяджэнні Вучонага савета

філалагічнага факультэта

чэрвеня 2002 г., пратакол №

Метадычныя рэкамендацыі па курсу «Гісторыя старажытнай чэшскай літаратуры» / Аўт-склад. А.У.Вострыкава.—Мн.:БДУ, 2002.-- с.
У прапанаваным выданні ўтрымліваюцца метадычныя рэкамендацыі, уводзіны ў пазначаныя тэмы, пытанні і заданні да практычных заняткаў, пытанні да экзамену, тэмы рэфератаў і курсавых работ, спісы асноўнай і дадатковай літаратуры па гісторыі старажытнай чэшскай літаратуры. Рэкамендавана для студэнтаў аддзялення славянскіх моў і літаратур.

Метадычныя рэкамендацыі разлічаны на студэнтаў славянскага аддзялення філалагічнага факультэта і адрасаваны тым, хто вывучае чэшскую мову і літаратуру. Адначасова яны могуць зацікавіць студэнтаў іншых спецыяльнасцяў.

У метадычных рэкамендацыях прыводзяцца звесткі па кожнай вылучанай праблеме, прапаноўваюцца тэмы практычных заняткаў, пытанні і заданні для студэнтаў, спісы абавязковай і дадатковай літаратуры, тэмы рэфератаў і курсавых прац, а таксама абагульняючыя кантрольныя пытанні.

Метадычныя рэкамендацыі прадугледжваюць засваенне студэнтамі асноўных тэм, авалоданне ведамі, якія тычацца культурнага кантэксту названага перыяду чэшскай літаратуры, літаратурных кірункаў і стыляў, творчасцю найбольш значных пісьменнікаў, умення вылучаць праблематыку і характарызаваць паэтыку мастацкіх твораў. Прапаноўваюцца заданні па перакладу мастацкіх тэкстаў з мовы арыгінала на родную мову (падрадкоўны і літаратурны варыянты перакладу).


УДК

ББК
Вострыкава А.У., 2002

БДУ, 2002
Уводзіны

Старажытная чэшская літаратура

(сярэдзіна IX ст.-пачатак 70-х гг.XV ст.)

Перыядызацыя чэшскай старажытнай літаратуры:

Літаратура ранняга Сярэднявечча (сярэдзіна IX ст.-канец XIII ст.):

IX ст.: пісьменства вялікамараўскай эпохі (агіяграфічная літаратура, стараславянская Біблія, Евангеллі).

X ст.-першая палова XI ст.: стараславянская і лацінская літаратуры (легенды пра св.Вацлава, св.Людмілу, лірыка).

Другая палова XI ст.- канец XIII ст.: лацінская літаратура (Космава хроніка, Збраслаўская хроніка, лірыка).Літаратура сталага Сярэднявечча (XIV ст.):

Першая палова XIV ст.: развіццё літаратуры на чэшскай мове (лірыка, “Александрэіда”, Далімілава хроніка).

Другая палова XIV ст.: развіццё прозы і тэатра, з’яўленне дыдактычнай літаратуры. Лірыка, тэалагічная і філасофская літаратура.
Узнікненне чэшскай літаратуры на тэрыторыі сучаснай Чэхіі і Маравіі датуецца другой паловай IX стагоддзя. Але гэта не азначае, што раней тут не існавала творчасці. Яна мела вусны характар. Наяўнасць славеснай творчасці пацвярджаюць розныя віды мастацтваў, напрыклад, малюнкі і іншыя праявы жывапісу. У больш позніх літаратурных помніках таксама прысутнічаюць пэўныя згадкі наконт вуснай славеснай традыцыі. Асобныя часткі вусных твораў сустракаюцца ў літаратуры X-XII стагоддзяў.

Першай запісанай легендай лічыцца легенда аб Лібушы, змешчаная ў Космавай хроніцы. Увогуле вусная і пісьмовая літаратурная традыцыі доўгі час суіснавалі і ўплывалі адна на адну.

Узнікненне старажытных помнікаў пісьменства на тэрыторыі Чэхіі і Маравіі знаходзіцца ў непасрэднай залежнасці ад хрысціянства, якое ідэалагічна абслугоўвала патрэбы грамадства. Хрысціянства спрыяла развіццю пісьмовых помнікаў перш за ўсё для богаслужэння, а пазней і для іншых сфер царкоўнага і культурнага жыцця.

Штуршок да ўзнікнення царкоўнага пісьменства далі вялікамараўскія князі. Пачатак літаратурнай творчасці на Вялікай Мараве можна датаваць 60-мі гадамі IX ст., хаця працэс феадалізацыі гэтых земляў пачаўся значна раней. Вялікамараўскае княства было агульнай дзяржавай для чэхаў і славакаў, цэнтрам якога лічыўся Стары горад на Мараве. Гэтая раннефеадальная дзяржава распалася пасля 900 г.

Матэрыяльная культура чэхаў была добра развітай і ў больш старажытныя часы, пра што сведчаць археалагічныя знаходкі. Магчыма, вусная творчасць знаходзілася на дастаткова высокай ступені развіцця. Тым, што славесная творчасць чэшскіх славян дахрысціянскага перыяда не захавалася, тлумачыцца з’яўленне майстэрскіх падробак пад эпічныя і лірычныя творы старажытнага часу (напрыклад, Зеленагорскі і Краледворскі рукапісы). Уяўленне пра дахрысціянскую творчасць складаецца праз згадкі ў пазнейшых крыніцах, на аснове якіх мы можам меркаваць, што існавала і эпіка (паданні /pověsti/, казкі /pohádky/, казанні /báje/), і лірыка (працоўныя, культавыя песні і калыханкі) і драматычная творчасць (напрыклад, у Космавай хроніцы гаворыцца пра масавыя культавыя гульні).

На жаль, спецыфічныя культурныя і жыццёвыя ўмовы чэшскіх славян былі такімі, што ў іх не атрымаў развіцця гераічны гістарычны эпас, як у паўднёвых і ўсходніх славян. Дапускаюць існаванне эпічных “асколкаў”, твораў баладнага тыпу. З усёй багатай творчасці феадальных часоў мы можам скласці ўяўленне толькі пра паданні /pověsti/, паколькі яны апісаны ў легендах і хроніках пазнейшага перыяду. Храністы па-рознаму перадавалі іх, тым не менш гэта садзейнічала захаванню памяці пра мінулыя стагоддзі і падзеі. Названыя аповесці і паданні ствараюць вобразы ад часоў матрыярхату да зачаткаў зараджэння дзяржаўнай арганізацыі. Вусная народная славеснасць існавала адначасова з пісьмом, але хрысціянства адносілася да яе як да адгалоскаў язычніцтва негатыўна, таму яна і не захавалася.

Да чэшскіх славян хрысціянства прыйшло не толькі з захаду, але і з усходу—Візантыі. Такая ж сітуацыя была і на Мараве. Вялікамараўскі князь Расціслаў патрабаваў у візантыйскага імператара Міхала III выслаць славянскую місію з мэтай увядзення хрысціянства, умацавання і пашырэння ўлады царквы. Місія павінна была садзейнічаць стварэнню мясцовага духавенства. Так у Вялікай Маравіі з’явіліся Канстанцін, які прыняў пазней хроснае імя Кірыла, і яго брат Мяфодзій. Іх дзейнасць мела значэнне не толькі палітычнае і рэлігійнае, але і літаратурнае. Яны паклалі пачатак славянскай пісьменнасці, стварылі славянскую азбуку, спрыялі увядзенню богаслужэння на славянскай мове. На старажытнаславянскай мове размаўлялі ў тыя часы ў Македоніі каля Салуні (цяпер гэта грэчаскі горад Салонікі) і чэшскія продкі разумелі гэтую мову. Развіццю старажытнаславянскай кніжнай адукацыі спрыяла і самастойнасць царквы ў Вялікай Маравіі. У Рыме Мяфодзій быў названы архіепіскапам Вялікамараўскім.

Першыя старажытнаславянскія тэксты для патрэб кірыламяфодзіеўскай місіі мелі богаслужэбны характар. Асноўныя рэлігійныя тэксты былі перакладзены на мову продкаў чэхаў і славакаў. Старажытнаславянская мова была зразумела большасці, акрамя таго, усё створанае на гэтай мове прызначалася адукаваным людзям. Аб пачатках старажытнаславянскай пісьменнасці нам паведамляе “Жыціе Канстанціна” /“Život Konstantinův”/ і “жыціе Мяфодзія” /“Život Мetodějův”/. Адпаведна гэтым літаратурным помнікам, Канстанцін яшчэ ў Царградзе пачаў пісаць словы Евангелля. Потым браты пераклалі галоўныя богаслужэбныя кнігі: Евангелле, дзеянні апосталаў, выбраныя царкоўныя літургіі. Мяфодзій прадоўжыў братаву справу, пераклаўшы часткі Старога Запавету, кнігі айцоў царквы. Такім чынам, можна меркаваць, што развіццё старажытнаславянскай літаратуры ішло вельмі хутка і шырокамаштабна. Тэксты перакладаліся не толькі для богаслужэння, але і для распаўсюджвання асветы. Аб развіцці літаратуры сведчыць таксама ўзнікненне вершаваных твораў.

Характэрным для старажытнаславянскай пісьменнасці творам з’яўляецца „Nomokánon“зборнік царкоўных прадпісанняў (канонаў) і грамадзянскіх законаў (nomoi), якія тычыліся і царквы.

Асабліва трэба адзначыць праблему старажытнаславянскай славеснасці і яе адносін да народа. Старажытнаславянская літаратура і з фармальнага і з ідэйнага боку несла пазітыўныя каштоўнасці, была зразумелай народу. Але не трэба пераацэньваць гэты факт. У сілу свайго зместу літаратура перш за ўсё прызначалася для духавенства, якое было самай адукаванай часткай грамадства. У сваім далейшым развіцці старажытнаславянскае пісьменства мела вялікія цяжкасці, паколькі вельмі моцным быў ціск з захаду. Тым не меньш яно пусціла глыбокія карані на чэшскіх землях. Сведчаннем складанай сітуацыі, а таксама доказам наяўнасці адначасова заходняй і ўсходняй арыентацый чэшскай культуры сталі Кіеўскія лісткі , створаныя на тэрыторыі Чэхіі. Гэта адзіны рукапіс, які захаваўся з тых часоў у першапачатковым выглядзе. Пра існаванне іншых літаратурных помнікаў мы даведваемся толькі з жыцій Канстанціна і Мяфодзія. Кіеўскія лісткі паказваюць, што сярод старажытных помнікаў сустракаліся і вершы, напрыклад, “Проглас” /”Прогласъ”/,--вершаваная прадмова да перакладу Евангелля. Яна прыпісваецца Канстанціну-Кірыле, паколькі на грэчаскай мове ёсць сведчанні паэтычнага таленту Канстанціна. Акрамя таго, некаторыя літургічныя тэксты, якія перакладаў Канстанцін, у арыгінале мелі вершаваную форму. Таму лагічна меркаваць, што і перакладаліся яны таксама вершамі. Цікавым з'яўляецца і той факт, што высокая адукаванасць прадугледжвала веданне паэтыкі і ўменне складаць вершы. «Проглас»—гэта ўхваленне славянскай мовы. У ім увасоблена цэлая праграма кірыла-мяфодыеўскай місіі: права на богаслужэнне на роднай мове. Аўтар аплаквае ўбоства тых людзей, якія вымушаны для богаслужэння скарыстоўваць незразумелую ім мову. Ён падкрэслівае права чалавека на прамыя зносіны з богам праз родную мову, чым стварае пэўныя арыенціры і каштоўнасці ў славянскай культуры. Вялікую цікавасць выклікае форма разглядаемага твора. Гэта шасцістопны сілабічны верш, дванаццаціскладовы, падзелены на дзве часткі: пяці- і сяміскладовую. Націск на перадапошні склад. Трэба падкрэсліць паралелізм вершаванага і сказавага дзялення: межы сінтаксічных форм з'яўляюцца адначасова і межамі вершаваных форм. Адзначаны тып верша быў асноўнай вершаванай формай кірыла-мяфодзіеўскай эпохі. Сваімі асноўнымі характарыстыкамі і рысамі старажытнаславянскі верш нагадвае народны сербска-харвацкі.


Тэматыка практычных заняткаў і заданні па старажытнай чэшскай літаратуры.
ТЭМА №1. Агіяграфічная літаратура ранняга сярэднявечча на чэшскіх землях.

Самымі знакамітымі творамі названага перыяду з’яўляюцца “Жыціе Канстанціна-Кірылы”, “Жыціе Мяфодзія”. Гэтыя творы, напісаныя высокім стылем, з'яўляюцца адначасова і каштоўнымі гістарычнымі дакументмі. Проза жыцій месцамі чаргуецца з вершаванай формай. Тэксты жыцій сведчаць пра высокі культурны узровень іх стваральнікаў, уплыў візантыйскіх узораў і высокае развіццё старажытнаславянскай мовы.

«Жыціе Канстанціна-Кірылы» было напісана неўзабаве пасля смерці (869г.) Канстанціна, відаць, яшчэ пры жыцці Мяфодзія, адным з вучняў Канстанціна. Захавалася каля сарака рукапісаў жыція. Па сваім аб'ёме «Жыціе Канстанціна-Кірылы»--даволі вялікі твор.

“Жыціе Мяфодзія” аб'ёмам напалову меншае за «Ж.К.». Яно з'явілася ў IX ст. на Вялікай Мараве. Відавочна, што аўтары “Ж.К.” і “Ж.М.” розныя людзі. “Ж.М.” мела меньшае распаўсюджанне. Значна меньш захавалася і рукапісных версій гэтага твора.

Абодва тэксту апісваюць падзеі ад нараджэння святых да іх смерці. “Ж.М.” больш сціслае, быццам аўтар, які ствараў жыціе, дапускаў знаёмства чытача з “Ж.К.”. Мэта твораў—абараніць справу гэтых святых, абараніць славянскае богаслужэнне. У аповядзе дамінуюць рэальныя падзеі, якія сапраўды мелі месца. Аўтары імкнуцца вырашыць актуальную для свайго часу задачу—аспрэчыць “трохмоўнікаў”—людзей, якія лічылі магчымым весці богаслужэнне толькі на трох мовах (лацінскай, грэчаскай, яўрэйскай). “Ж.М.”яшчэ скіравана і супраць франкскіх князёў. “Ж.К.” у большай ступені набліжана да складаных багаслоўскіх праблем. У ім пераважае навуковасць, складанасць. Аўтар “Ж.М.” выражаецца прасцей. І той і другі твор трэба разглядаць як звенні аднаго ланцуга. Яны ўяўляюць сабой цэласнасць. Адно жыціе прадугледжвае знаёмства з другім. Мастацкія асаблівасці указваюць на розных аўтараў. Аўтары звярнуліся да самай распаўсюджанай у тыя часы літаратурнай формы легенды. У творах падкрэсліваюцца асабістыя якасці Канстанціна і Мяфодзія. Некаторыя падзеі нерэлігійнага характару транспануюцца ў рэлігійную сферу. У той жа час Канстанцін і Мяфодзій пазбаўлены аскетычных альбо пакутніцкіх рыс, характэрных для візантыйскай агіяграфічнай традыцыі. Іх гераізм—гэта гераізм на зямлі, у рэальным свеце. Безумоўна, аўтары жыцій былі сучаснікамі Канстанціна і Мяфодзія, іх вучнямі альбо паплечнікамі і, што самае значнае, славянамі. Мы даведваемся пра літаратурную дзейнасць братоў, пра адкрыццё славянскага пісьма, пра пераклады богаслужэбных кніг, палітычны характар іх місіі, а таксама пра цяжкасці, з якімі місія сутыкнулася. Усе падзеі падаюцца ў шырокіх сацыяльных, культурных і палітычных узаемасувязях і асвятленні.

Пісаліся жыціі згодна з грэчаскім літаратурным канонам і абодва вызначаюцца стылістычным майстэрствам. “Ж.М.” дае перш за ўсё жыццяпіс Мяфодзія, “Ж.К” засяроджана на філасофскай праблематыцы творчасці Канстанціна-Кірылы. Часта прыводзяцца цытыты з Бібліі. Увогуле жыціі Канстанціна і Мяфодзія лічацца аднымі з лепшых літаратурных твораў ранняга сярэднявечча.

У X ст.-першай палове XI ст. узнікаюць легенды пра самага папулярнага чэшскага святога—князя і пакутніка Вацлава і яго бабку Людмілу, якая была забіта па загаду маці Вацлава Драгаміры. Цыкл легенд, створаны на чэшскай глебе пра гэтых пакутнікаў, меў рашаючае значэнне для фарміравання самога ідэала святасці і асэнсавання яго грамадствам. Існавала некалькі цыклаў легенд пра гэтых святых, якія адрозніваліся і мовай, і мастацкімі адметнасцямі, і абставінамі свайго ўзнікнення. У розных легендах вацлаўскага і людмілінскага цыклаў, якія былі створаны на чэшскіх землях ці мелі тут распаўсюджванне, складвалася літаратурная форма, метад адлюстравання чалавека і апісання падзей, спосабы ідэалізацыі—усё, што стварала традыцыю і ўзор не толькі для сучаснікаў, але і для паслядоўнікаў, для пісьменнікаў наступных пакаленняў і не толькі ў агіяграфічным жанры. Вобраз св.Вацлава ўспрымаўся і як вобраз ідэальнага правіцеля краіны. Ён пераасэнсоўваўся ў грамадстве ў сувязі са зменамі ў свядомасці і эстэтычнай сферы. Вацлаўскія і Людмілінскія цыклы легенд адрозніваліся ад папярэдняй агіяграфічнай традыцыі сваёй манументальнасцю, кампазіцыйнай прастатой і мастацкай выразнасцю.

Мэта практычнага занятку—знаёмства з агіяграфічнай літаратурай вялікамараўскага перыяду, аналіз тэматычных і мастацкіх адметнсцяў жыцій, вызначэнне іх ролі ў чэшскай літаратуры і культуры.
Пытанні


  1. Стараславянская літаратура вялікамараўскага перыяда: “Жыціе Канстанціна-Кірылы”, “Жыціе Мяфодзія”. Час узнікнення. Праблема аўтарства. Мэта стварэння жыцій. Гістарызм, рэалістычнасць твораў. Багаслоўская праблематыка. Мова жыцій. Мастацкія асаблівасці. Стылістычнае майстэрства аўтараў. Вобразы Канстанціна і Мяфодзія. Адрозненне “Жыція Канстанціна-Кірылы” ад “Жыція Мяфодзія”. Значэнне твораў для чэшскай культуры і літаратуры.

  2. Вацлаўскі цыкл” легенд у чэшскай літаратуры: стараславянскія паданні пра св. Вацлава. Лацінская легенда. Асаблівасці літаратурнай формы і мастацкага метаду апісання чалавека і адлюстравання падзей, спосабы ідэалізацыі і канкрэтызацыі. Пераасэнсаванне вобраза св. Вацлава ў розных жыціях.

  3. Людмілінскі цыкл” легенд: гістарычны прататып, вобраз св.Людмілы. Паэтыка жыцій.


Заданні


  1. Высветліце, як і ў чым праяўляецца палітычная пазіцыя аўтара ў стараславянскай легендзе пра св. Вацлава.

  2. Вылучыце асаблівасці кампазіцыі стараславянскай легенды пра св. Вацлава.

  3. Адзначце, у якім месцы Крысціянавай легенды аўтар успамінае чэшскую сучаснасць.

  4. Параўнайце метафарычнасць Крысціянавай легенды і стараславянскага Жыцыі св. Вацлава. Патлумачце розніцу. Праілюструйце цытатамі.


Літаратура:
Antologie ze starší české literatury. Praha, 1987.

Literarní pamatky epochy velkomoravské, 863-885. Praha, 1996.

Nejstarší české veršované legendy. Soubor rukopisných zlomku. Praha, 1964.

Staroslovenské legendy českého původu. Praha, 1976.

Tisíc let české poezie. Stará česká poezie. Praha, 1974.

Výbor z české literatury od počátků po dobu Husovu. Praha, 1957.

Dostálová R. Byzantská vzdělanost. Praha, 1990.

Fiala Z. Hlavní pramen legendy Kristiánovy. Praha, 1974.

Fiala Z. Přemyslovské Čechy. Praha, 1965.

Hošna J. Kníže Václav v obrazu legend. Praha, 1986.

Králík O. Filiace vojtěsských legend. Praha, 1971.

Ludvíkovský J. Kristiánova legenda. Praha, 1978.

Svatováclavský sborník. Praha, 1934.

Vašica J. Literarní pamatky epochy velkomoravské, 863-885. Praha, 1966.

Vavřínek V. Staroslovenské Životy Konstantinův a Metodějův. Praha, 1963.
ТЭМА № 2. Космава хроніка: ідэйна-мастацкая адметнасць.
Казьма Пражскі, альбо Космас, (каля 1045-1125) быў названы заснавальнікам нацыянальнай гістарыяграфіі дзеячом чэшскага нацыянальнага адраджэння і гісторыкам Францішкам Палацкім. У літаратуры Казьма Пражскі застаўся як аўтар адзінага твора “Чэшская хроніка”, на лаціне “Chronika Boëmorum”, на чэшскай мове “Kronika Čechů“ альбо „Česká kronika“, але, хутчэй за ўсё, гэта ні першы і не адзіны твор названага пісьменніка. Пра самога апавядальніка, на жаль, дайшло вельмі мала звестак. Галоўным чынам, гэта ўсё тое, што ён нам паведаміў сам у сваім творы. Невядома, дзе нарадзіўся Космас, з якіх грамадскіх слаёў ён паходзіў. З упэўненасцю можна сцвярджаць толькі яго чэшскае паходжанне. Пачатковую адукацыю набыў у катэдральнай школе пры саборы св.Віта, спяваў у царкоўным хоры, працягнуў навучанне за мяжой на тэрыторыі сучаснай Бельгіі, дзе ўдасканальваўся большай часткай у граматыцы і дыялектыцы. У 1099 годзе стаў святаром, быў жанаты, як і мноства духоўных асоб тых часоў. Каля 1120-га г. быў прызначаны дэканам святавіцкага капітула. Выконваў шматлікія дыпламатычныя даручэнні і многа падарожнічаў па Германіі, Італіі, Славакіі і Венгрыі. З 1119 г. пачаў пісаць гісторыю сваёй зямлі. Аўтар ахапіў падзеі ад старажытнейшых, міфічных часоў да сваёй сучаснасці. Васьмідзесяцігадовы старац нават паспрабаваў не абмінуць пачатак уладарання Сабеслава I, які заняў княжаскі трон за некалькі месяцаў да смерці самога Космаса. Ён пісаў для сваіх адукаваных сяброў. Разам з тым аўтар імкнуўся падаць гісторыю згодна з патрэбамі пржэмыслаўскай дынастыі і пражскага біскупства пачатку XII стагоддзя. У хроніцы Космас сфармуляваў разуменне чэшскай нацыі і дзяржавы. “Чэшская хроніка” адлюстравала поспехі, якіх дасягнула чэшская дзяржава і пржэмыслаўцы: міжнароднае прызнанне як з эканамічнага, так і з палітычнага боку, перамога над язычніцтвам. Космас прытрымліваўся пэўных традыцый сярэднявечнай гістарыяграфіі, напрыклад, у фрагментарным пераказе біблейскіх гісторый у рамках свайго твора. Таксама аўтар дае паэтычную, але геаграфічна правільную характарыстыку становішча Чэхіі, апісвае прыродныя ўмовы, пачынаючы са старых часоў. Стылістычна Космас прытрымліваецца рымскай традыцыі. Уводзіць у аповед некалькі прадмоў да хронікі (існуе прадмова амаль да кожнай часткі). Іранічна разважае пра сваю пісьменніцкую недасканаласць, але ў гэтым наўмысным прыніжэнні можна заўважыць пробліскі разумення таго, што ён напісаў твор, які мае і навукова-гістарычную, і мастацкую каштоўнасць.

Паэтычнае багацце Космавай хронікі відавочна: аўтар выкарыстоўвае шмат рэдкіх эпітэтаў, актыўна ўжывае параўнанні, метафары, паказвае сваё цудоўнае веданне антычнай міфалогіі і літаратуры. Не пазбягае Космас прыказак і прымавак. Аўтар схільны да гукавога і рытмічнага ўпарадкавання слоў і сказаў; вельмі часта сустракаюцца асанансы і паступова ўводзіцца рытмізаваная проза. Месцамі Космас звяртаецца да гекзаметраў, выкарыстоўвае пентаметры, якія ён засвоіў у часы навучання. Твор уключае мноства кніжных цытат, алюзій і рэмінісцэнцый. Нават можна сустрэць цэлы шэраг прыкмет, заснаваных на нейкіх прыродных з’явах, якія аўтар назіраў пад час сваіх разнастайных падарожжаў. У хроніцы ёсць таксама згадкі пра розныя знакамітыя ў тую эпоху гарады, пра тагачасную музыку і іншае. Космас актыўна скарыстоўвае простую мову, выдумляе лісты і надгробныя надпісы. Такім чынам, яму не чужы і мастацкі вымысел. Аўтар ужывае парафразы, кароткія характарыстыкі вядомых асоб з апісаннем іх чалавечых якасцей. Аповед Космаса вызначаецца эпічнай шырынёй, і разам з тым у ім прысутнічаюць адступленні ад асноўнай лініі, напрыклад, для ўключэння нейкага анекдота альбо згадкі пра эзопаву байку. Тэкст хронікі чаргуецца з дыдактычнымі, філасофскімі і маральнымі разважаннямі самога аўтара. Значнасць твора Космаса была ацэнена ўжо яго сучаснікамі як эпахальная і заснавальніцкая, а сам аўтар застаўся ў чэшскай культуры як “Герадот чэшскай гісторыі”.Мэта практычнага занятку—высвятленне гістарычных і літаратурных уздзеянняў на “Чэшскую хроніку, а таксама жанравай і мастацкай адметнасці твора.

  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка