Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт зацвярджаюстаронка2/3
Дата12.05.2016
Памер0.58 Mb.
#48937
1   2   3


ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ЧАСТКА
Формы кантроля ведаў

 1. Індывідуальныя кансультацыі.

 2. Інтэрактыўныя метады

 3. Практычныя заданні (вусныя і пісьмовыя)

 4. Індывідуальнае апытанне

 5. Дыскусія

 6. Ролевая гульня

Літаратура


№№

п/п


Назва

Год

выдання

Основная
1.

Методика преподавания истории.

Мінск, 2012. - Электронная база кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян

2.

Довгялло М. С., Козик Л. А., Сальков А. П. Методика преподавания истории. Учебно-методическое пособие для студентов-заочников V-VI курсов исторического факультета БГУ. В 2 ч.

Минск, 2010. + Электронная база кафедры гісторыі паўднёвых і заходніх славян

3.

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Методика преподавания истории в школе.

М., 1999.


4.

Методика преподавания истории в средней школе.

М., 1986.

5.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.

М., 1998.

6.

Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе.

М., 2000.

7.

Часопісы: Беларускі гістарычны часопіс; Гісторыя: праблемы выкладання; Преподавание истории в школе; Школьные технологии; Преподавание истории и обществознания в школе.


Дадатковая

8.

Григальчук У. К., Губаревич Д. И., Губаревич И. Л., Петрусев С. В. Обучаем иначе: Стратегия активного обучения в школе.

Мн., 2003.

9.

Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории.

М., 1982.

10.

Турнер Д. Ролевые игры. Практическое руководство.

СПб., 2002.

11.

Гин А. А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителей.

Гомель, 1999.


Заданні для кантралюемай самастойнай работы студэнтаў


 1. Састаўце стужку часу. Дайце тлумачэнні.

 2. На падставе тэксту аднаго з параграфаў школьнага падручніка складзіце храналагічную табліцу. Пазначце галоўныя і негалоўныя даты ў табліцы. Дайце тлумачэнне.

 3. Складзіце на падставе гістарычнага сюжэта табліцу (альбо графік ці схему) і дайце яе тлумачэнне.

 4. Распрацуйце прыемы фарміравання ўмення аналізаваць, абагульняць, параўноўваць гістарычныя звесткі, рабіць выснову (у сукупнасці – 4 задання).

 5. Складзіце 5 пытанняў да ілюстрацыі.

 6. З дапамогай памяткі напішыце разгорнутую характарыстыку гістарычнага дзеяча.

 7. Складзіце пытанні да тэксту падручніка, дакумента, літаратурнага твора (5-3-2).

 8. Выберыце ў падручніку адно пытанне і заканспектуйце яго ў адпаведнасці з памяткай для вучняў “Асноўныя правілы канспектавання”. Складзіце тэзісы. Адзначце розніцу паміж канспектам і тэзісамі.

 9. Выберыце параграф падручніка і напішыце мэтавую устаноўку камбінаванага ўрока (мэта+задачы).

 10. У адпаведнасці з памяткай “Як скласці план” састаўце складаны план аднаго параграфа.

 11. Напішыце разгорнуты план-канспект камбінаванага ўрока па гісторыі.

 12. Складзіце пытанні, якія патрабуюць кароткага і разгорнутага адказу вучняў (5-3). Прапануйце тэму паведамлення.

 13. Распрацуйце рознаўзроўневыя заданні для праверкі ведаў вучняў на ўроку (10).

 14. Распрацуйце заданні для індывідуальнай працы моцных, сярэдніх і слабых вучняў (2-2-2).


Тэматыка кантрольных работ
для студэнтаў завочнай формы навучання

Тема 1. Методика формирования исторических понятий

План


1. Роль понятий в формировании исторических знаний.

2. Классификация понятий и их характеристика.

3. Основные приёмы и средства формирования исторических понятий.

4.Методические условия повышения эффективности в процессе формирования исторических понятий.

5. Образовательно-воспитательное значение исторических понятий.
Литература

Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. ― М., 1984.Багдановіч І. І. Методыка выкладання гісторыі ў школе. Мн., 2009.

Барыс С. Работа над паняццямi // Беларускi гiстарычны часопiс. ― 1997. ― № 1. ― С. 132―141.

Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. ― М., 1972.

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Теория и методика преподавания истории.: Учеб. для студ. высш. учебн. заведений. ― М., 2003.

Годер Г. И. Пути формирования пространственных представлений (5 класс) // Преподавание истории в школе. ― 1983. ― №5. ― С. 45―51.

История Беларуси, ХІХ―ХХІ в.: учебное пособие для 11-го кл. общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения / под ред. Е. К. Новика. ― Минск: Изд. центр БГУ, 2009.Калядка Л. Падрыхтоўка да экзаменаў па гiсторыi Беларусi (IX клас) // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1995. ― № 1. ― С. 83―90.

Клокова Г. В. Основные методические условия формирования понятий // Преподавание истории в школе. ― 1984. ― №3. ― С. 49―57.

Лупатаў В. Гiстарычныя тэрмiны i паняццi на ўроку i дома // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1997. ― № 4. ― С. 97―102.

Методика преподавания истории в средней школе. ― М., 1986.Ракуць В. Вывучэнне гісторыі Беларусі ў VІ класе //Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1997. ― №3. ― С. 71―78.

Ракуць В. Дыферэнцыраваны падыход да працы над гiстарычнымi паняццямi // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1994. ― № 1. ― С. 95―100.

Ракуць В. Рабоце над гістарычнымі паняццямі ― прыярытэтны накірунак у выкладанні прадмета // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1998. ― № 3. ― С. 42―59.

Солдатова О. Развитие мышления учащихся на уроках истории // Гiсторыя: праблемы выкладання. ― 1999. ― № 2. ― С. 43―54.

Стражев А. И. Методика преподавания истории. ― М., 1964.

Туміловіч Г. Аб некатарых метадычных аспектах фарміравання гістарычных паняццяў // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1997. ― №2. ― С. 31―36.
Практическое задание: разработать фрагмент урока с использованием исторического понятия.
Тема 2. Развитие учащихся в процессе изучения истории

План


1. Понятие развивающего обучения и его основные черты.

2. Проблема формирования умений и навыков в литературе.

3. Классификация умений. Методика формирования умений.

4. Специальные исторические умения и особенности их формирования на уроках истории.


Литература

Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. ― М., 1984.Алексашкина Л. Н., Ворожейкина Н. И. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении истории // Преподавание истории и обществознания в школе. ― 2008. ― №5. ― С. 15―22.

Анохина Л. Опорные схемы в преподавании истории // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1997. ― №2. ― С. 68―72.

Антипова И. и др. Развитие познавательной деятельности на уроках истории // Гісторыя: праблемы выкладаня. ― 2006. ― №5. ― С. 46―51.

Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. ― М., 1972.

Гісторыя Старажытнага свету: вучэбны дапаможнік для 5 класа агульнаадукацыйных школ: у 2 ч. / пад рэд. У. С. Кошалева. ― Мінск: Народная асвета, 2009.Дзікцяроў Л. Састаўленне пазнавальных і развіццёвых задач па гісторыі // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1998. ― №1. ― С. 77―83.

Жычко В., Кобрына Л., Міхайлава Л. Праблемныя гульні і пазнавальныя заданні ў выкладанні гісторыі // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1999. ― №3. ― С. 76―90.

Запорожец Н. И. Развитие умений учащихся // Преподавание истории в школе. ― 1981. ― №4. ― С. 23―28.

Кабанова-Меллер Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение. ― М., 1981.

Киршнер Л. А. Формирование познавательных возможностей учащихся в процессе изучения истории: Из опыта работы. ― М., 1982.

Клінцоў Ю. Навучыце школьнікаў думаць (X―XI клас) // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1996. ― №1. ― С. 143―148.

Конаржевский Ю. А. Анализ урока. ― М., 2000.

Лебедева В. П., Короткевич И. А. Опорный конспект по истории // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1998. ― №4. ― С. 65―77.

Лернер И. Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения истории. ― М., 1982.

Лошкарева Н. А. Формирование общих учебных умений и навыков у учащихся средней школы. ― М., 1985.

Меретукова З. К. Теоретические и практические основы развивающего обучения. ― Майкоп, 1994.

Методика преподавания истории в средней школе. ― М., 1986.Оберман В. Я. Опорные конспекты и схемы на уроках истории // Преподавание истории в школе. ― 1996. ― №3. ― С. 24―32.

Ракуць В. Актывізацыя мыслення школьнікаў як важны рэзерв удасканалення выкладання гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1996. ― №4. ― С. 132―140.

Ракуць В. Блок-схемы ў навучанні гісторыі // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2001. ― №2. ― С. 43―54.

Ракуць В. Нетрадыцыйныя сродкі навучання: аналітычныя табліцы ў навучанні гісторыі // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2000. ― №3. ― С. 63―75.

Секацкая К.И. Нестандартные уроки по истории средних веков. 6 класс. Поурочные разработки. ― Мн., 2005.

Солдатова О. Развитие мышления учащихся на уроках истории // Гiсторыя: праблемы выкладання. ― 1999. ― № 2. ― С. 43―54.

Сякацкая К. Фарміраванне ўменняў канспектавання і тэзавання на ўроках гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1998. ― №1. ― С. 94―99.

Усова А. В., Бобров А. А. Формирование у учащихся учебных умений. ― М., 1987.
Практическое задание: разработать фрагмент урока с элементом формирования специальных умений у учащихся.
Тема 3. Методы наглядного обучения истории

План


1.Особенности и роль наглядного обучения в решении образовательно-воспитательных задач.

2 Виды наглядных пособий.

3. Правила отбора и демонстрирования учебных наглядных пособий.

4. Методика работы с художественными и учебными картинами.


Литература

Аппарович Н. И. Изготовление самодельных наглядных пособий по истории: Пособие для учителя. ― М., 1983.

Вагин А. А. Методика преподавания истории в средней школе. ― М., 1968.

Гісторыя Беларусі, другая палова ХІІІ ― першая палова ХVІ ст.: вучэбны дапаможнік для 7 класа агульнаадукацыйных устаноў / пад рэд. Ю. М. Бохана. ― Мінск: Народная асвета, 2009.Гора П. В. Методические приемы и средства наглядности в обучении истории в школе. ― М., 1971.

История Беларуси (октябрь 1917 г. — начало ХХ в.): учебное пособие для 11 класса общеобразовательных учреждений / под ред. Я. И. Трещенка. — Минск: Народная асвета, 2009.Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. ― М., 1999.

Короткова М. Наглядность на уроках истории. ― М., 2000.

Методика преподавания истории в средней школе. ― М., 1986.Мурзаев А. А. Рисунки на классной доске в преподавании истории. ― М., 1963.

Никифоров Д. Н. Наглядность в преподавании истории. ― М., 1964.

Никифоров Д. Н., Скляренко С. Ф. Наглядность в преподавании истории и обществоведения. ― М., 1978.

Ракуць В. Нетрадыцыйныя сродкі навучання // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 1999. ― №2. ― С. 55―64; №3. ― С. 36―47; №4. ― С. 81―90.

Румынина В. В. Использование форм популярных телепередач во внеклассной работе // Преподавание истории в школе. ― 1998. ― № 3. ― С. 68―73.

Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории. В 2 ч. Ч. І. ― М., 2002.

Сусветная гісторыя ХІХ―ХХ стст.: падручнік для 11 класа агульнаадукацыйных школ / пад рэд. У. С. Кошалева. ― Мінск: Народная асвета, 2002.


Практическое задание: разработать фрагмент урока с использованием наглядности.
Тема 4. Методика работы с печатными текстами на уроках истории

План


1. Характеристика печатных средств обучения истории.

2. Роль учебника в обучении истории и методика работы с ним.

3. Использование исторических документов на уроке истории.

4. Методика использования научно-популярной и художественной литературы для изучения истории.


Литература

Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. ― М., 1972.

Внутрипредметные и межпредметные связи в обучении истории / под ред. А. Г. Колоскова. ― М., 1990.Волобуев О. В., Секиринский С. А. Художественно-историческая хрестоматия. Средние века. Пособие для учителя. ― М., 1977.

Всемирная история Новейшего времени, 1945 г.—начало ХХІ в.: 11-й кл.: хрестоматия: пособие для учащихся образоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / под ред. Г. А. Космача. — Минск: Народная асвета, 2009.Дайри Н. Г. Обучение истории в старших классах средней школы. ― М., 1966.

Забельникова О. Использование исторических источников в учебно-воспитательном процессе // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2009. ― №10. ― С. 58―60.

Залесский М. Художественная литература в помощь изучающим историю. ― М., 1993.

История Древнего мира: учеб. пособие для 5 класса общеобразовательных учреждений / под ред. В. С. Кошелева. ― Минск: Народная асвета, 2009.Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. ― М., 1999.

Котаў А. Выкарыстанне дапаможнай лiтаратуры пры вывучэннi гiсторыi Беларусi // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1996. ― № 2. ― С. 138―149.

Методика обучения истории в средней школе. В 2 ч. Ч. 1. ― М., 1978.Морозов А. Ю. Учебники по истории: традиции и новации // Преподавание истории в школе. ― 2007. ― №1. ― С. 7―13.

Озерский И. З. Начинающему учителю истории: из опыта работы. ― М., 1989.

Озерский И. З. Руководство внеклассным чтением по истории. ― М., 1989.

Селицкая Л. Методика работы с текстами // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2000. ― №3. ― С. 76―87.

Фамін В. М. Гісторыя Беларусі, другая палова 1940-х―пачатак ХХІ ст. 11 клас. Хрэстаматыя. ― Мінск, 2009.

Черваков Н. Н. Организация работы с документами на уроке // Преподавание истории в школе. ― 1999. ― 38. ― С. 47―50.
Практическое задание: разработать фрагмент урока с использованием материала учебника или хрестоматии.
Тема 5. Школьная лекция как прием уcтного метода обучения истории в старших классах

План


1. Сущность школьной лекции. Ее отличие от лекций в ВУЗе.

2. Основные требования к школьной лекции.

3. Особенности устного изложения исторического материала.

4. Структура школьной лекции. Виды школьных лекций. Вводная и заключительная беседы.


Литература

Беларусь ― страна твоего будущего. Книга для выпускника: учебное пособие для 11 класса общеобразовательных учреждений / авт.-сост.: Н. Г. Ванина, Н. Н. Ганущенко, В. И. Ивченков. ― Минск: Пачатковая школа, 2007.

Всемирная история Новейшего времени, 1945 г.—начало ХХІ в.: 11-й кл.: хрестоматия: пособие для учащихся образоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / под ред. Г. А. Космача. — Минск: Народная асвета, 2009.

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. ― М., 1999.

Казак Д. Я. Школьная лекция: Методические рекомендации. ― Мн., 1986.

Купцов А. И. Школьная лекция в обучении истории // Преподавание истории в школе. ― 1979. ― №3. ― С. ― 37―43.

Ракуць В. Лекцыйна-семiнарская сiстэма навучання гiсторыi // Народная асвета. ― 1992. ― № 5―12.

Тирская Е. А. О семинарских занятиях и групповой форме работы // Преподавание истории в школе. 1991. ― №3. ― С. 115―116.

Ткаченко В. А. Повышение эффективности уроков-лекций // Преподавание истории в школе. ― 1990. ― № 1. ― С. 95―98.
Практическое задание: разработайте фрагмент урока с использованием одного из приемов устного метода обучения.
Тема 6. Формирование у учащихся представлений об историческом времени

План


1. Пути и средства формирования представлений об исторических фактах.

2. Хронология. Формирование представлений о летоисчислении.

3. Методика закрепления и проверки знаний учащихся о хронологии.
Литература

Актуальные вопросы методики обучения истории в средней школе. ―М., 1984.Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. ― М., 1972.

Всемирная история Новейшего времени, 1945 г.—начало ХХІ в.: 11-й кл.: хрестоматия: пособие для учащихся образоват. учреждений с белорус. и рус. яз. обучения / под ред. Г. А. Космача. — Минск: Народная асвета, 2009.Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Способы формирования хронологических знаний и умений // История: еженедельное приложение к газете «Первое сентября». — М., 2006. — №23.

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Как сегодня преподавать историю в школе. — М., 1999.

Гора П. В. Методические приемы и средства наглядного обучения истории в средней школе. ― М., 1971.

Жук Т. Фарміраванне храналагічных ведаў і ўменняў на уроках гісторыі Беларусі ў V―VI класах // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2002. ― №4. ― С. 94―102.

Жулябин Ю. Н. О работе с хронологией // Преподавание истории в школе. ― 1982. ― № 6. ― С. 80.

Калечыц І. Л. Дапаможныя гістарычныя дысціпліны: вучэб.-метад. дапаможнік. ― Мінск: БДПУ, 2009.

Каменцева Е. И. Хронология: Учеб. пособие для студентов вузов. ― М., 2003.

Короткова М. В., Студеникин М. Т. Методика обучения истории в схемах, таблицах, описаниях. ― М., 1999.

Линко Г. М., Петрова Е. В. Работа с хронологией в школе. ― Л., 1960.

Методика обучения истории в средней школе. Пособие для учителей. В 2 ч. Ч.1. ― М., 1978.

Методика преподавания истории в средней школе. ― М., 1986.

Никифоров Д. Н., Скляренко С. Ф. Наглядность в преподавании истории и обществоведения. ― М., 1978.

Ракуць В., Барыс С. Храналогія на уроках гісторыі // Беларускі гістарычны часопіс. ― 1999. ― №1. ― С. 95―100; №2. ― С. 61―69.

Студеникин М. Т., Добролюбова В. И. Методика преподавания истории в начальной школе: Метод. пособие для учителя. ― М., 2004.
Практическое задание: Нарисовать ленту времени и дать к ней пояснения.
Тема 7. Формирование у учащихся представлений об историческом пространстве

План


1. Пути и средства формирования представлений об исторических фактах.

2. Формирование представлений об историческом времени. Работа с хронологией на уроке.

3. Локализация фактов в пространстве. Работа с исторической картой.
Литература

Аўдзееў І. А. і інш. Контурныя карты. Гісторыя Беларусі ў Сярэднія вякі. 6 клас. — Мінск: Белкартаграфія, 2007, 2008.

Аппарович Н. И. Карты по истории в страших классах // Преподавание истории в школе. ― 1984. ― №3. ― С. 65―70.

Гісторыя Беларусі, ХІХ ― пачатак ХХІ ст.: вучэбны дапаможнік для 11 класа агульнаадукацыйных устаноў / пад рэд. Я. К. Новіка. ― Мінск: ВЦ БДУ, 2009.Годер Г. И. Контурная карта на уроке истории древнего мира // Преподавание истории в школе. ― 1967. ― №2. ― С. 50―60.

Годер Г. И. Пути формирования пространственных представлений (5 класс) // Преподавание истории в школе. ― 1983. ― №5. ― С. 45―51.

Кошалеў У. С., Цемушаў В. М. Атлас. Сусветная гісторыя Новага часу, ХІХ—пачатак ХХ ст., 8 клас / пад рэд. У. С. Кошалева. — Мінск: Белкартаграфія, 2008.

Лизунова Е. Обучение способам деятельности с картографическим материалом при изучении истории в пятом классе // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2007. ― №8. ― С. 37―44.

Линко Г. М. Работа с исторической картой в восьмилетней школе: пособие для учителей. ― М., 1962.

Методика обучения истории в средней школе. Пособие для учителей. В 2 ч. Ч. 1. ― М., 1978.

Методика преподавания истории в средней школе. ― М., 1986.

Стражев А. И. Методы работы с исторической картой // Преподавание истории в школе. ― 2002. ― №10. ― С. 59―63.

Фатке В. Работа с картой // Преподавание истории в школе. ― 1992. ― №3―4. ― С. 48―54.
Практическое задание: разработать фрагмент урока с использованием исторической карты.
Тема 8. Проверка знаний и умений учащихся по истории

План


1. Задачи и содержание проверки знаний и умений учащихся.

2. Уроки диагностики знаний и умений.

3. Система проверки знаний и умений в 5―8 классах.

4. Система проверки знаний и умений в 9―11 классах.


Литература

Вагин А. А. Методика обучения истории в школе. ― М., 1972.

Волкава Т. Рыхтуемся да экзамена з верасня (IX клас) // Беларускі гістарычны часопіс. ― 2004. ― №8. ― С. 63―65.

Вяземский Е. Е., Стрелова О. Ю. Методика преподавания истории в школе: Практ. пособие. ― М., 1999.

Гісторыя Беларусі, 1917—1945 гг.: 10 кл.: хрэст.: дапам. для вучняў агульнаадукац. устаноў з беларус. і рус. мовамі навучання / пад рэд. А. А. Кавалені. — Мінск: Пачатковая школа, 2009.

Гісторыя Беларусі, ХІХ―пачатак ХХІ ст.: вучэбны дапаможнік для 11 класа агульнаадукацыйных устаноў / пад рэд. Я. К. Новіка. ― Мінск: ВЦ БДУ, 2009.

Короткова М. В., Студеникин М. Т. Практикум по методике преподавания истории в школе. ― М., 2000.

Лазіцкі В. Выкарыстанне электронных сродкаў навучання ў працэсе вывучэння гісторыі Беларусі на трэцяй ступені агульнай сярэдняй адукацыі // Беларускі гістарычны часопіс. ― 2008. ― №3. ― С. 44―52.

Материалы для проведения контрольных работ по истории. Всемирная история. История Беларуси. 10 класс: пособие для учителей учреждений, обеспечивающих получение общего среднего образования / М. А. Краснова, В. В. Ракуть. — Минск: Аверсэв, 2004.

О контроле результатов учебной деятельности учащихся и их аттестации // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2002. ― №4. ― С. 3―5.

О контроле результатов учебной деятельности учащихся и их аттестации (Методические рекомендации по учебным предметам). История. Человек. Общество. Государство // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2002. ― №4. ― С. 6―11.Панов С. Критерии оценки деятельности индивидуальных свойств и качеств учащихся // Гісторыя: праблемы выкладання. ― 2000. ― №3. ― С. 88―105.

Селицкая Л. И. Материалы для проведения контрольных работ по истории. 7 класс. ― Мн., 2005.

Степанищев А. Т. Методика преподавания и изучения истории. ― М., 2002.

Студеникин М. Т. Методика преподавания истории в школе. ― М., 2000.

Харковская Н. И. Предметная неделя истории в школе. Конкурсы, викторины, олимпиады. ― Ростов-на Дону, 2006.
Практическое задание: разработать вопросы и задания (5) для проверки знаний и умений учащихся.

Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> Як навукова-педагічная дысцыпліна змест І задачы методыкі выкладання беларускай літаратуры Методыка выкладання беларускай літаратуры
123456789 -> Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт геаграфічны факультэт кафедра агульнага землязнаўства
123456789 -> Я. Ф. Конеў трансфармацыя інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай І усходняй еўропы


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка