«Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі»
старонка2/3
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.79 Mb.
1   2   3

Пералік вучэбных дысцыплін, засваенне якіх неабходна


для вывучэння дадзенай вучэбнай дысцыпліны


№ пп

Назва дысцыпліны

Раздзел, тэма

1.

Гісторыя Беларусі (у кантэксце сусветных цывілізацый)

Беларусь у гады Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.)
 1. Змест вучэбнай дысцыпліны
тэм


Найменне

раздзелаў, тэмЗмест тэм

1

2

3
Уводзіны

Прадмет, мэты і задачы курса, яго структура і змест.

Актуальнасць вывучэння гісторыі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў. Перыядызацыя Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

Міжнароднае становішча ў свеце ў 30-х гг. ХХ ст. Ачагі ваеннай напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе. Савецка-французска-англійскія перагаворы ў Маскве летам 1939 г. Савецка-германскія адносіны ў канцы 30-х гг. ХХ ст. Сакрэтны дадатковы пратакол да савецка-германскага дагавору аб ненападзенні ад 23 жніўня 1939 г. Пачатак Другой сусветнай вайны, яе прычыны і характар

2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

Уступленне войск Чырвонай Арміі ў заходнія вобласці Беларусі і Украіны. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР. СССР і краіны Балтыі ў 1939 – 1940 гг. Утварэнне Малдаўскай ССР. Савецка-фінская вайна. Акупацыя Германіяй краін Еўропы. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана «Барбароса». Дзейнасць савецкага кіраўніцтва па падрыхтоўцы краіны да абароны: дасягненні і пралікі. Заходняя Асобая ваенная акруга

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. Мабілізацыя сіл і сродкаў краіны для барацьбы з фашысцкай агрэсіяй

4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

Баявыя дзеянні на франтах. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі. Прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам – восенню 1941 г. Ваенна-палітычнае і міжнароднае значэнне разгрома нямецка-фашысцкіх войск пад Масквой

5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

Ваенна-эканамічныя і палітычныя пераўтварэнні акупацыйных улад на захопленых тэрыторыях. Калабарацыянізм

6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

Партызанская барацьба. Падпольны рух. Дзейнасць ваенных фарміраванняў Арміі Краёвай і Арганізацыі ўкраінскіх нацыяналістаў

7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

Пашырэнне маштабаў Другой сусветнай вайны. Перамогі саюзных войск у Афрыцы, Міжземнамор’і і на Ціхім акіяне. Сталінградская і Курская бітвы. Карэнны пералом у вайне. Савецкія стратэгічныя наступальныя аперацыі ў 1944 г. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў

8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

Адкрыццё другога фронту. Заключныя аперацыі Чырвонай Арміі ў Еўропе. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны. Уклад беларускага народа ў разгром фашысцкай Германіі. Разгром Квантунскай арміі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны
Заключэнне

Крыніцы перамогі, вынікі і ўрокі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войнаў


2. Інфармацыйна-метадычная частка
2.1 Літаратура

2.1.1 Крыніцы


 1. Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне, 1941 – 1945: Энцыклапедыя. – Мн, 1990.

 2. Белорусские остарбайтеры: Угон населения Беларуси на принудительные работы в Германию, 1941 – 1944: Док. и материалы: В 2 кн. – Мн., 1996 – 1997.

 3. Великая Отечественная война 1941–1945: Энциклопедия. – М.., 1985.

 4. Всенародное партизанское движение в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Док. и материалы: В 3 т. – Мн., 1967.

 5. Нацистская политика геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии, 1941–1944. – Мн., 1984.

 6. Нюрнбергский процесс над главными немецкими военными преступниками: Сб. материалов: В 8 т. – М., 1987.

 7. Нямецка-фашысцкі генацыд на Беларусі (1941 – 1944). – Мн., 1995.

 8. Преступления немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии 1941 –1944: Док. и материалы. – Мн., 1965.

 9. Партизанские формирования Белоруссии в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 – июль 1944): Краткие сведения об орг. структуре партиз. соединений, бригад (полков), отрядов (батальонов) и их личном составе. – Мн., 1983.

 10. Судебный процесс по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Белорусской ССР (15 – 29 января 1946 г.). – Мн., 1947.


2.1.2. Асноўная

 1. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Вучэб. дапам. для студэнтаў устаноў, якія забяспечваюць атрыманне вышэйш. Адукацыі/ Пад рэд. праф. А.А. Кавалені і праф. М.С. Сташкевіча. – Мн., 2004.

 2. Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков: В 3 т. – Мн., 1983.

 3. Долготович, Б.Д. Военачальники – сыны Беларуси на фронтах Великой Отечественной войны/ Б.Д. Долготович. – Мн., 2003.

 4. История Второй мировой войны. 1939–1945. В 12 т. – М., 1973 – 1982.

 5. Каваленя, А.А. Беларусь у выпрабаваннях вайны (1939–1945 гг.): Вучэб.-метад. дапам./ А.А. Каваленя. – Мн., 2001.

 6. Кузьменко, В. Интеллигенция Беларуси в период немецко-фашистской оккупации (1941–1944 гг.)/ В. Кузьменко. – Мн., 2001.

 7. Літвін, А.М. Акупацыя Беларусі (1941–1944): пытанні супраціву і калабарацыі/ А.М. Літвін. – Мн., 2000.

 8. Новік, Я.К. Вялікая Айчынная вайна савецкага народа (у кантэксце Другой сусветнай вайны): Курс лекцый / Я.К.Новік, Н.Я.Новік. – Мн.: БДУІР, 2006.

 9. Олехнович, Г. И. Трудящиеся Белоруссии – фронту: Трудовая деятельность белорусского населения, эвакуированного в годы Великой Отечественной войны в советский тыл. 1941–1943/ Г.И. Олехнович. – Мн., 1972.

 10. Подвиги их бессмертны: О подпольной борьбе советских людей в захваченных фашистскими оккупантами городах и селах Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, 1941 – 1944. – Мн., 1978.

 11. Пономаренко, П.К. Всенародная борьба в тылу немецко-фашистских захватчиков 1941 – 1944/ П.К. Пономаренко. – М., 1986.


2.1.3. Дадатковая

 1. Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайы: Праблемы гістарыяграфіі і крыніцазнаўства. – Мн., 1999.

 2. В едином строю. Воспоминания участников партизанского движения в Белоруссии 1941–1944. – Мн., 1970.

 3. Гальдер, Ф. Военный дневник. В 3 т./ Ф. Гальдер. – М., 1969.

 4. Долготович, Б.Д. Беларусь в годы Великой Отечественной войны в вопросах и ответах/ Б.Д. Долготович. – Мн., 1994.

 5. Иоффе, Э.Г. Белорусские евреи: трагедия и героизм 1941–1945/ Э.Г. Иоффе. –Мн., 2003.

 6. Каваленя, А.А. Прагерманскія саюзы моладзі на Беларусі 1941 – 1944. Вытокі. Структура. Дзейнасць/ А.А. Каваленя. – Мн., 1999.

 7. Каваленя, А.А. Беларусь у гады Другой сусветнай вайны (1939 – 1945)/ А.А. Каваленя. – Мн., 1996.

 8. Лемешонок, В.И. Идейно-политическая работа Компартии Белоруссии в годы Великой Отечественной войны/ В.И. Лемешонок. – Мн., 1988.

 9. Новікаў, С.Я. Эканамічная палітыка нацысцкай Германіі ў Беларусі 1941 – 1944 гг. (агляд крыніц і германскай гістарыяграфіі 1990-х гадоў)/ С.Я. Новікаў.– Мн., 2002.

 10. Откровения и признания: Нацистская верхушка о войне “третьего рейха” против СССР: Секретные речи. Дневники. Воспоминания: Сб. – Смоленск, 2000.

 11. 55 гадоў Перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне: погляд праз гады, новыя канцэпцыі і падыходы. У 2 ч. – Мн., 2000.

 12. Семиряга, М.И. Коллаборационизм. Природа, типология и проявления в годы Второй мировой войны/ М.И. Семиряга. – М., 2000.


2.2 Пералік кампьютарных праграм, наглядных і іншых дапаможнікаў, метадычных указанняў і матэрыялаў, тэхнічных сродкаў навучання, абсталявання для выканання лабараторных работ
2.2.1. Электронныя наглядныя дапаможнікі па тэме «Савецкая Беларусь ва ўмовах новай эканамічнай палітыкі і пабудовы сацыялізму: савецкая мадэль мадэрнізацыі. Заходняя Беларусь пад уладай Польшчы (1921–1939 гг.)».

2.2.2. Электронныя наглядныя дапаможнікі па тэме «Беларусь у гады Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны (верасень 1939 г. – верасень 1945 г.)».

2.2.3. Карта Рэспублікі Беларусь.

2.2.4. Электронныя наглядныя дапаможнікі па праблемах Вялікай Айчыннай вайны (карты, табліцы, схемы, ілюстрацыі).

2.2.5. Кінафрагменты.

2.3. Пералік тэм практычных заняткаў, іх назва

Мэтай практычных заняткаў з’яўляецца замацаванне тэарэтычнага курса, набыццё навыкаў вырашэння практычных задач, актывізацыя самастойнай работы студэнтаў.
№ тэмы па п.1

Назва практычнага занятку

Змест

Забяспечанасць

па пункту 2.21

2

3

4.

1

Савецкі Саюз напярэдадні і ў пачатку Другой сусветнай вайны

 1. Ачагі ваеннай напружанасці на Далёкім Усходзе, у Еўропе і Паўночнай Афрыцы. Спроба стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе.

 2. Савецка-германскія дагаворы. Сакрэтны пратакол да савецка-германскага дагавора ад 23 жніўня 1939 г.

3. Вызваленчы паход Чырвонай Арміі ў Заходнюю Беларусь і Заходнюю Украіну ў верасні 1939 г. Катынская трагедыя. Народны сход Заходняй Беларусі ў Беластоку. Гістарычнае значэнне ўз’яднання Заходняй Беларусі з БССР


2.2.1. – 2.2.5.

2.

СССР і БССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

 1. СССР і краіны Балтыі ў 1939 – 1940 гг. Далучэнне да СССР Бесарабіі і Паўночнай Букавіны. Савецка-фінская вайна.

 2. Мерапрыемствы па ўмацаванні абароназдольнасці СССР.

3. Беларуская ССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны


2.2.1. – 2.2.5.

3, 4

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

  1. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

  2. Прычыны няўдач і паражэнняў Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г.

3. Бітва пад Масквой, яе ваенна-палітычнае і міжнароднае значэнне

2.2.2. – 2.2.5.

5.

Савецкі тыл ў гады Вялікай Айчыннай вайны

 1. Перавод эканомікі СССР на ваенны лад. Эвакуацыя прадпрыемстваў і ўстаноў з тэрытоорыі Беларусі.

 2. Дзейнасць беларускіх устаноў і арганізацый ў савецкім тыле.

3. Працоўны подзвіг савецкага народа

2.2.2. – 2.2.5.

6.

Партызанскі і падпольны рух

 1. Станаўленне партызанскага руху ў Беларусі.

 2. Асноўныя напрамкі баявой дзейнасці партызан. Уклад партызан у дасягненне перамогі над ворагам.

 3. Развіццё падпольнай барацьбы ў наесленых пунктах Беларусі, яе значэнне
2.2.2. – 2.2.5.

7.

Карэнны пералом у ходзе Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны

 1. Ход баявых дзеянняў на асноўных франтах (тэатрах) Другой сусветнай вайны.

 2. Сталінградская і Курская бітвы як пераломныя падзеі ў ходзе Вялікай Айчыннай вайны.

 3. Сутнасць і значэнне карэннага пералому ў ходзе Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай вайны
2.2.2. – 2.2.5.

7.

Вызваленне Беларусі ад германскіх захопнікаў

 1. Пачатковы этап вызвалення Беларусі восенню 1943 – зімою 1944 г. Аднаўленне народнай гаспадаркі і культуры на вольнай ад ворага тэрыторыі рэспублікі.

 2. Беларуская наступальная аперацыя “Баграціён”. Вызваленне Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў
2.2.2. – 2.2.5.

8.

Вынікі і ўрокі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн. Гістарычнае значэнне Вялікай Перамогі

1. Уклад беларускага народа ў разгром нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

2. Крыніцы перамогі, вынікі і ўрокі вайны2.2.2. – 2.2.5.


2.4. Пералік тэм лабараторных заняткаў, іх назва

Не прадугледжаны вучэбнымі планамі спецыяльнасцей.


2.5. Курсавая работа, яе характарыстыка

Не прадугледжана вучэбнымі планамі спецыяльнасцей.


2.6. Кантрольная работа, яе характарыстыка

Выконваецца 1 кантрольная работа на аснове індывідуальных заданняў, на выкананне якіх адводзіцца 2 гадзіны. Матэрыял трэба выкладаць у адпаведнасці з планам работы, паслядоўна, аргументавана, з выкарыстаннем фактаў і прыкладаў. Асноўная мэта выканання кантрольнай работы – садзейнічанне больш глыбокаму засваенню гістарычных ведаў, набыццё даследчыцкіх навыкаў
№ тэмы па п.1

Найменне

кантрольнай работыЗмест

Забяспечанасць

па пункту 2.21

2

3

4

1.

МІЖНАРОДНЫЯ АДНОСІНЫ Ў ЕЎРОПЕ І СВЕЦЕ

Ў 20-30 гг. ХХ ст.
 1. Узнікненне ачагоў ваеннага напружання на Далёкім Усходзе, у Еўропе, Паўночнай Афрыцы.

 2. Правал палітыкі стварэння сістэмы калектыўнай бяспекі ў Еўропе
2.2.1. – 2.2.5..

1.

ЗНЕШНЯЯ ПАЛІТЫКА СССР НАПЯРЭДАДНІ І Ў ПЕРШЫ ПЕРЫЯД ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

 1. Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве летам 1939 г.

 2. Савецка-германскія дагаворы ў жніўні-верасні 1939 г.

 3. Савецка-фінляндская вайна 1939 – 1940 гг.

2.2.1. – 2.2.5.

1.

ПАЧАТАК ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

 1. Нападзенне Германіі на Польшчу і перарастанне канфлікта ў Другую сусветную вайну.

 2. Уз’яднанне заходнебеларускіх тэрыторый з Беларускай ССР. Змест рашэнняў Народнага сходу Заходняй Беларусі ў Беластоку
2.2.1. – 2.2.5.

2.

ПАДРЫХТОЎКА ГЕРМАНІІ ДА ВАЙНЫ З САВЕЦКІМ САЮЗАМ

 1. Характэрыныя рысы дзейнасці ўрада Германіі ў 30-я гг. ХХ ст.

 2. Падрыхтоўка Германіі да вайны з СССР. Прыняцце плана “Барбароса”
2.2.1. – 2.2.5.

2.

Акупацыя Германіяй краін Еўропы (1940 – чэрвень 1941 г.)


1. Пашырэнне германскай акупацыі ў Еўропе.

2. Вынікі агрэсіі Германіі на Балканах
2.2.1. – 2.2.5.

2.

СССР І БССР НАПЯРЭДАДНІ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

 1. Дзейнасць савецкага кіраўніцтва па падрыхтоўцы краіны да абароны: дасягненні і пралікі.

 2. Вынікі сацыяльна-эканамічных і палітычных пераўтварэнняў у БССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны.

 3. Роля грамадскіх арганізацый ў ваенна-патрыятычнай і абаронна-масавай рабоце напярэдадні вайны
2.2.1. – 2.2.5.

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

 1. Суадносіны сіл Германіі і СССР напярэдадні вайны

 2. Нападзенне фашысцкай Германіі на СССР. Мэты Германіі ў вайне супраць Савецкага Саюза.

 3. Дзейнасць савецкіх і партыйных органаў СССР і БССР па мабілізацыі сіл і сродкаў для барацьбы з агрэсарам

2.2.2. – 2.2.5.

4.

АБАРОНЧЫЯ БАІ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ Ў 1941 г.

 1. Гераічнае супраціўленне абаронцаў Брэсцкай крэпасці, Мінска, Магілёва, Віцебска, Гомеля і іншых гарадоў і населеных пунктаў.

 2. Эвакуацыя насельніцтва, прадпрыемстваў, маёмасці ў савецкі тыл летам 1941 г.
2.2.2. – 2.2.5.

4.

ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ ЛЕТАМ-ЗІМОЮ 1941 г.

 1. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны няўдач Чырвонай Арміі летам-восенню 1941 г.

 2. Бітва пад Масквой і яе міжнароднае і ваенна-палітычнае значэнне
2.2.2. – 2.2.5.

4.

МЕРАПРЫЕМСТВЫ СССР ПА ПАВЫШЭННЮ ЭФЕКТЫЎНАСЦІ ВАЕННЫХ ДЗЕЯННЯЎ І ЎМАЦАВАННЮ ВОІНСКАЙ ДЫСЦЫПЛІНЫ Ў 1941 – 1943 гг.

 1. Колькасны і якасны рост Узброеных сіл СССР. Увядзенне інстытута ваенных камісараў, штрафных рот і батальёнаў, загараджальных атрадаў. Загад № 227.

 2. Ваенна-арганізацыйныя мерапрыемствы па разгортванню партызанскай і падпольнай барацьбы ў тыле ворага
2.2.2. – 2.2.5.

4.

УКЛАД СССР У СТВАРЭННЕ АНТЫГІТЛЕРАЎСКАЙ КААЛІЦЫІ

 1. Рост антыфашысцкага руху ў Еўропе і свеце ў сувязі з падзеямі на Усходнім фронце.

 2. Падпісанне СССР Дэкларацыі Аб’яднаных Нацый ў Вашынгтоне
2.2.2. – 2.2.5.

5.

УСТАНАЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ

 1. Генеральны план “Ост” – праграма каланізацыі тэрыторыі, германізацыі, высялення і знішчэння народаў Усходняй Еўропы.

 2. Ваенна-эканамічнае і палітычнае становішча на акупіраванай тэрыторыі Беларусі
2.2.2. – 2.2.5.

5.

ГЕРМАНСКАЯ ПАЛІТЫКА ГЕНАЦЫДУ І “ВЫПАЛЕНАЙ ЗЯМЛІ”

 1. Ваенна-адміністрацыйны падзел акупіраванай тэрыторыі Беларусі.

 2. Палітыка генацыду і “выпаленай зямлі” – план тэрору і здзекаў з мясцовага насельніцтва
2.2.2. – 2.2.5.

5.

УЗМАЦНЕННЕ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКАГА АКУПАЦЫЙНАГА РЭЖЫМУ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

 1. Угон насельніцтва на прымусовыя работы ў Германію і падначаленыя ёй краіны.

 2. Калабарацыянізм і яго праявы ў Беларусі
2.2.2. – 2.2.5.

6.

УМАЦАВАННЕ ВАЕННА-АПЕРАТЫЎНАГА КІРАЎНІЦТВА ПАРТЫЗАНСКІМ І ПАДПОЛЬНЫМ РУХАМ

 1. Стварэнне Цэнтральнага і Беларускага штабоў партызанскага руху і ўзмацненне баявой дзейнасці партызанскіх брыгад і атрадаў.

 2. Аперацыя “Рэйкавая вайна” ў Беларусі і яе аператыўна-стратэгічнае значэнне
2.2.2. – 2.2.5.

6.

БАЯВЫЯ ДЗЕЯННІ ПАРТЫЗАН БЕЛАРУСІ СУПРАЦЬ НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ АКУПАНТАЎ

 1. Станаўленне і разгортванне ўсенароднага партызанскага руху на тэрыторыі Беларусі. Утварэнне і функцыяніраванне партызанскіх зон.

 2. Зрыў народнымі мсціўцамі карных аперацый ворага
2.2.2. – 2.2.5.

6.

УСЕНАРОДНЫ ХАРАКТАР ПАРТЫЗАНСКАЙ БАРАЦЬБЫ Ў БЕЛАРУСІ

 1. Разгром партызанамі варожых гарнізонаў.

 2. Дапамога партызан і падпольшчыкаў ваінам Чырвонай Арміі ў час правядзення беларускай наступальнай аперацыі “Баграціён”
2.2.2. – 2.2.5.

6.

УЗДЫМ АНТЫФАШЫСЦКАГА ПАДПОЛЬНАГА СУПРАЦІЎЛЕННЯ НА ТЭРЫТОРЫІ БЕЛАРУСІ

 1. Партыйнае, камсамольскае антыфашысцкае падполле на тэрыторыі Беларусі. Арганізацыйная структура і склад.

 2. Роля гарадскіх падпольных арганізацый у стварэнні партызанскіх атрадаў і брыгад.

 3. Знішчэнне партызанамі і падпольшчыкамі Мінска нямецкага гаўляйтэра Вільгельма Кубэ
2.2.2. – 2.2.5.

6.

ВІДЫ СУВЯЗІ ПАРТЫЗАН І ПАДПОЛЬШЧЫКАЎ БЕЛАРУСІ З “ВЯЛІКАЙ ЗЯМЛЁЙ”

 1. “Віцебскія вароты”, роля авіяцыі.

 2. Дзейнасць на тэрыторыі Беларусі дыверсійных атрадаў, накіраваных з “Вялікай зямлі”.

 3. Дапамога савецкага тыла партызанам
2.2.2. – 2.2.5.

6.

ПАРТЫЗАНСКІ І ПАДПОЛЬНЫ РУХ НАПЯРЭДАДНІ ВЫЗВАЛЕННЯ БЕЛАРУСІ АД НЯМЕЦКА-ФАШЫСЦКІХ ЗАХОПНІКАЎ


 1. Узаемадзеянне партызан і падпольшчыкаў з часцямі Чырвонай Арміі.

 2. Выратаванне ад вывазу і разбурэння акупантамі прадпрыемстваў, сродкаў сувязі, культурных каштоўнасцей
2.2.2. – 2.2.5.

6.

АНТЫФАШЫСЦКАЕ СУПРАЦІЎЛЕННЕ Ў БЕЛАРУСІ НА ЗАКЛЮЧНЫМ ЭТАПЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

 1. Узаемадзеянне партызан і падпольшчыкаў з часцямі Чырвонай Арміі ў ходзе вызвалення Беларусі і аперацыі “Баграціён”.

 2. Польскае падполле і “Армія Краёва” на тэрыторыі Беларусі ў 1944-1945 гг.
2.2.2. – 2.2.5.

7.

СТАЛІНГРАДСКАЯ БІТВА – ПАЧАТАК КАРЭННАГА ПЕРАЛОМУ Ў ХОДЗЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

 1. Абарончы і наступальны перыяды Сталінградскай бітвы.

 2. Ваенна-стратэгічнае і міжнароднае значэнне перамогі пад Сталінградам
2.2.2. – 2.2.5.

7.

КУРСКАЯ БІТВА. ЗАВЯРШЭННЕ КАРЭННАГА ПЕРАЛОМУ Ў ХОДЗЕ Вялікай Айчыннай вайны

 1. Курская бітва, яе ваенна-стратэгічнае і гістарычнае значэнне.

 2. Пачатак вызвалення Беларусі. Наступленне Чырвонай Арміі восенню і зімою 1943 – 1944 гг.
2.2.2. – 2.2.5.

7.

БЕЛАРУСКАЯ НАСТУПАЛЬНАЯ АПЕРАЦЫЯ “БАГРАЦІЁН”

 1. Падрыхтоўка Беларускай наступальнай аперацыі.

 2. Этапы аперацыі “Баграціён”. Вызваленне Мінска ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

 3. Поўнае вызваленне Беларусі. Вынікі і значэнне аперацыі “Баграціён”
2.2.2. – 2.2.5.

7.

Падзеі на франтах ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ (1942 – 1943 гг.)

 1. Перамогі саюзных войск у Афрыцы, Міжземнамор’і, на Ціхім акіяне.

 2. Тэгеранская міжнародная канферэнцыя і праблема адкрыцця Другога фронту
2.2.2. – 2.2.5.

7.

Савецкі тыл ў гады Вялікай Айчыннай вайны

1. Перабудова эканомікі СССР на ваенны лад у пачатковы перыяд вайны: задачы, цяжкасці, вынікі.

2. Працоўны гераізм народа. Роля працаўнікоў тыла ў справе перамогі над ворагам
2.2.2. – 2.2.5.

7.

ПРАЦОЎНЫЯ БЕЛАРУСІ Ў САВЕЦКІМ ТЫЛЕ

 1. Эвакуацыйныя мерапрыемствы на тэрыторыі Беларусі летам 1941 г.

 2. Удзел эвакуіраванага насельніцтва Беларусі ў выкананні дзяржаўных праграм у савецкім тыле

2.2.2. – 2.2.5.

8.

АНТЫГІТЛЕРАЎСКАЯ КААЛІЦЫЯ НА ЗАКЛЮЧНЫМ ЭТАПЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

 1. Адкрыццё Другога фронту. Вызваленне Чырвонай Арміяй краін Еўропы.

 2. Ялцінская канферэнцыя і яе рашэнні2.2.2. – 2.2.5.

8.

ЗАКАНЧЭННЕ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ

 1. Берлінская аперацыя і капітуляцыя Германіі. Заканчэнне Вялікай Айчыннай вайны.

 2. Берлінская (Патсдамская) канферэнцыя. Абмеркаванне і прыняцце рашэнняў аб асноўных праблемах паслеваеннага ўладкавання свету
2.2.2. – 2.2.5.

8.

ЗАКАНЧЭННЕ ДРУГОЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЫ

1. Прычыны удзелу СССР ў вайне з Японіяй. Ход баявых дзеянняў на Усходзе.

2. Разгром Квантунскай арміі. Капітуляцыя Японіі. Заканчэнне Другой сусветнай вайны
2.2.2. – 2.2.5.

8.

Вынікі і ўрокі Другой сусветнай і Вялікай Айчыннай войн

1. Бессмяротны подзвіг і гістарычны ўклад беларускага народа ў перамогу над фашызмам.

2. Крыніцы Перамогі. Вынікі і ўрокі Другой сусветнай вайны і Вялікай Айчыннай вайны2.2.2. – 2.2.5.

3. 1 Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны ў дзённай форме навучання


Нумар раздзела, тзмы па п.1

Назва раздзела, тэмыКолькасць аудыторных гадзін

Самастойная работа, гадзіны

Форма контроля ведаў студэнтаў

ЛК

ПЗ


Лаб. зан.

1

2

3

4

5

6

7
Уводзіны

1

-

-

2

Бягучае апытанне

1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

2

2

-

4

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

2

2

-

4

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

2

1

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

2

1

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

2

2

-

6

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

2

2

-

4

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

2

4

-

2

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

2

2

-

4

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты.

Праверка рэфератаў


Заключэнне

1

-

-

2

-
Цякучая атэстацыя

залік
Разам

18

16

-

38

3. 2 Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны ў вячэрняй форме навучання

Нумар раздзела, тзмы па п.1

Назва раздзела, тэмыКолькасць аудыторных гадзін

Самастойная работа, гадзіны

Форма контроля ведаў студэнтаў

ЛК

ПЗ


Лаб. зан.

1

2

3

4

5

6

7
Уводзіны

1

-

-

2

-

1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

2

-

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

2

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

1

-

-

6

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

1

-

-

6

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

2

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

2

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

2

2

-

7

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

2

-

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты
Заключэнне

1

-

-

2

-
Цякучая атэстацыя

залік
Разам

16

8

-

48

3. 3 Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны ў завочнай форме навучання


Нумар раздзела, тзмы па п.1

Назва раздзела, тэмыКолькасць аудыторных гадзін

Самастойная работа, гадзіны

Форма контроля ведаў студэнтаў

ЛК

ПЗ


Лаб. зан.

1

2

3

4

5

6

7
Уводзіны

-

-

-

3

-

1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

-

-

-

8

Абарона кантрольнай работы, тэсты

2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

-

-

-

8

Абарона кантрольнай работы, тэсты

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

1

-

-

7

Абарона кантрольнай работы, тэсты

4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

1

-

-

7

Абарона кантрольнай работы, тэсты

5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

-

-

-

8

Абарона кантрольнай работы, тэсты

6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

-

2

-

6

Абарона кантрольнай работы, тэсты

7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

1

-

-

9

Абарона кантрольнай работы, тэсты

8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

1

2

-

5

Абарона кантрольнай работы, тэсты
Заключэнне

-

-

-

3

-
Цякучая атэстацыя

залік
Разам

4

4

-

64


3. 4 Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны ў вячэрняй форме навучання для атрымання вышэйшай адукацыі, інтэграванай з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй

Нумар раздзела, тзмы па п.1

Назва раздзела, тэмыКолькасць аудыторных гадзін

Самастойная работа, гадзіны

Форма контроля ведаў студэнтаў

ЛК

ПЗ


Лаб. зан.

1

2

3

4

5

6

7
Уводзіны

1

-

-

2

-

1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

1

2

-

7

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты

8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

1

2

-

5

Бягучае апытанне. Кантрольныя работы. Тэсты
Заключэнне

1

2

-

-

-
Цякучая атэстацыя

залік
Разам

10

18

-

44

3. 5 Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны ў завочнай форме навучання для атрымання вышэйшай адукацыі, інтэграванай з сярэдняй спецыяльнай адукацыяй


Нумар раздзела, тзмы па п.1

Назва раздзела, тэмыКолькасць аудыторных гадзін

Самастойная работа, гадзіны

Форма контроля ведаў студэнтаў

ЛК

ПЗ


Лаб. зан.

1

2

3

4

5

6

7
Уводзіны

-

-

-

3

-

1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

-

-

-

8

Абарона кантрольнай работы, тэсты

2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

-

-

-

8

Абарона кантрольнай работы, тэсты

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

1

-

-

7

Абарона кантрольнай работы, тэсты

4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

1

-

-

7

Абарона кантрольнай работы, тэсты

5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

-

-

-

8

Абарона кантрольнай работы, тэсты

6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

-

2

-

6

Абарона кантрольнай работы, тэсты

7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта

1

-

-

9

Абарона кантрольнай работы, тэсты

8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

1

2

-

5

Абарона кантрольнай работы, тэсты
Заключэнне

-

-

-

3

-
Цякучая атэстацыя

залік
Разам

4

4

-

64

3.6 Вучэбна-метадычная карта вучэбнай дысцыпліны ў дыстанцыйнай форме навучання:


Нумар раздзела, тэмы па п.1

Назва раздзела, тэмыКолькасць работ

Самастойная работа, гадзіны

Форма контроля ведаў студэнтаў

КР

ІПР


Лаб. зан.

1

2

3

4

5

6

7
Уводзіны

1


-

-

3

Тэсты

1.

Міжнароднае становішча напярэдадні Другой сусветнай вайны

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

2.

Другая сусветная вайна, падзеі ў Еўропе і Беларусі. СССР напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

3.

Пачатак Вялікай Айчыннай вайны

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

4.

Баявыя дзеянні на франтах Вялікай Айчыннай вайны

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

5.

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

6.

Партызанская і падпольная барацьба супраць германскіх агрэсараў на захопленай тэрыторыі Беларусі

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

7.

Падзеі на франтах вайны ў 1943 – першай палове 1944 г. Крушэнне наступальнай стратэгіі германскага вермахта
-

-

10

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты

8.

Заканчэнне Вялікай Айчыннай і Другой сусветнай войнаў

-

-

8

Залік па кантрольнай рабоце, тэсты
Заключэнне

-

-

3

-
Цякучая атэстацыя

залік
Разам

1721   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка