Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт Філалагічны факультэт Кафедра гісторыі беларускай мовы
Дата канвертавання30.03.2016
Памер32.85 Kb.
Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт

Філалагічны факультэт

Кафедра гісторыі беларускай мовы
Анатацыя да дыпломнай работы
Міхеевай Марыі Міхайлаўны
Сінонімы ў аповесці Уладзіміра Караткевіча
“Дзікае паляванне караля Стаха”


Навуковы кіраўнік Кулеш Ганна Іванаўна
2015

РЭЗЮМЭ
Ключавыя словы: сінонімы, праблема азначэння сіноніма, сінанімічныя рады, семантычная тоеснасць, класіфікацыя сінонімаў, функцыі сінонімаў у мастацкім тэксце.
Мэта дыпломнага даследавання – правесці лексіка-семантычны аналіз сінонімаў у творы Уладзіміра Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”.

У адпаведнасці з пастаўленай мэтай вырашаюцца наступныя задачы:

1) вывучыць навуковую літаратуру па тэме даследавання; сістэматызаваць публікацыі па аспектах вывучэння сінаніміі і ролі сінонімаў у мастацкім тэксце, зрабіць іх сціслы агляд;

2) выявіць фактычны матэрыял для правядзення даследавання – сінанімічныя рады ў аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”;

3) класіфікаваць выяўлены матэрыял;

4) прааналізаваць выяўленыя сінонімы паводле значэння, стылістычнай і эмацыянальнай афарбоўкі і асаблівасцей ўжывання.Аб’ектам даследавання выступаюць сінанімічная лексіка ў аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”.

Прадметам даследавання з’яўляюцца семантычныя, стылістычныя, сінтаксічныя асаблівасці сінонімаў у залежнасці ад іх класіфікацыі.

Метады даследавання. Асноўны метад, які выкарыстоўваўся пры даследаванні, – апісальны метад, які ўключыў ў сябе назіранне, фіксацыю, абагульненне, класіфікацыю, інтэрпрэтацыю.

Агульны аб’ём дыпломнай работы – 58 с., асноўны тэкст – 50 с. Дыпломнае даследаванне ўключае ўводзіны, дзве главы, заключэнне, бібліяграфічны спіс (40 пазіцый).

РЕЗЮМЕ
Ключевые слова: синонимы, проблема определения синонима, синонимические ряды, семантическое тождество, классификация синонимов, функции синонимов в художественном тексте.
Цель дипломного исследования — провести лексико-семантический анализ синонимов в произведении Владимира Короткевича «Дикая охота короля Стаха».

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи:

1) изучить научную литературу по теме исследования; систематизировать публикации по аспектам изучения синонимии и роли синонимов в художественном тексте, сделать их краткий обзор;

2) выявить фактический материал для проведения исследования – синонимические ряды в повести В. Короткевича «Дикая охота короля Стаха»;

3) классифицировать выявленный материал;

4) проанализировать выявленные синонимы по значению, стилистической и эмоциональной окраске и особенностям применения.Объектом исследования выступают синонимическая лексика в повести В. Короткевича «Дикая охота короля Стаха».

Предметом исследования являются семантические, стилистические, синтаксические особенности синонимов в зависимости от их классификации.

Методы исследования. Основной метод, который использовался при исследовании, – описательный метод, который включил в себя наблюдение, фиксацию, обобщение, классификацию, интерпретацию.

Общий объем дипломной работы – 58 с., основной текст – 50 с. Дипломное исследование включает введение, две главы, заключение, библиографический список (40 позиций).

SUMMARY
Keywords: synonyms, the problem of determining a synonym, synonymous rows, semantic identity, classification of synonyms, function of synonyms in a literary text.
The purpose of graduate studies – to hold the lexical-semantic analysis of synonyms in the work of Uladzimir Karatkevich “The Wild Hunt of King Stach”.

In accordance with the purpose of the work the following tasks are fulfilled:

1) to study the scientific literature on the research topic; systematize publications on the aspects of the study of synonymy and the role of synonyms in fiction, make their brief overview.

2) to identify factual material for the study – synonymous rows in the novel of U. Karatkevich “The Wild Hunt of King Stach”.

3) to classify the discovered material.

4) to analyze the identified synonyms in meaning, stylistic and emotional colouring and features of the application.The object of the study is synonymous lexicon in the novel of U. Karatkevich “The Wild Hunt of King Stach”.

The subjects of the study are semantic, stylistic, syntactic features of synonyms, depending on their classification.

Research methods. The main method used in the study is a descriptive method, which included observation, fixation, generalization, classification, interpretation.

The total volume of the thesis is 58 p., the main text – 50 p. The Diploma study includes an introduction, two chapters, a conclusion, bibliography (40 positions).


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка