беларуская літаратура
старонка4/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.5 Mb.
1   2   3   4

Грамадчанка Т. К., Гурская А. С., Гарэлік Л. М. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі. — Мн., 1996.

 • Грахоўскі С. Так і было: Арт., успаміны, эсэ. — Мн., 1986.

 • Грынчык М. Аркадзь Куляшоў: Крытыч.-біягр. нарыс. —Мн., 1964.

 • Гурэвіч Э. М. Пафас гераізму. — Мн., 1979.

 • Да 100-годдзя Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Жылкі, Кузьмы Чорнага: Зб. навук. арт. — Мн., 2001.

 • Дасаева Т. М. Максім Гарэцкі і Янка Брыль: Тыпалогія малых жанраў. — Мн., 2004.

 • Дасаева Т. М. Паэтыка лірызму ў беларускай прозе. — Мн., 2001.

 • Дасаева Т. М. Пошукі героя: З вопыту бел. прозы 20-х гг. — Мн., 1993.

 • Дзюбайла П. К. Беларускі раман: Гады 70-я. — Мн., 1982.

 • Дзюбайла П. К. Праблемы стылю ў сучаснай беларускай прозе. — Мн., 1973.

 • Дзюбайла П. К. У пошуках духоўных каштоўнасцей: Бел. проза сёння. — Мн., 1987.

 • Дедков И. Василь Быков. — М., 1980.

 • Драздова З. У. Моўна-стылёвыя праблемы жанру 20-х гадоў: Партрэт. Пейзаж. — Мн., 2001.

 • Друк Г. М. У храме Слова: Міфатворчасць В. Казько. — Мн., 2005.

 • Жураўлёў В. П. Актуальнасць традыцый: Якуб Колас у пісьменніцкім асяродку. — Мн., 2002.

 • Зборнік дакладаў: Матэрыялы дакл. і паведамл. Міжнар. навук.-практ. канф. (2001 г.) “Максім Багдановіч і іншанацыянальныя літаратуры”. — Мн., 2003.

 • Кабаковіч А. К. Беларускі свабодны верш. — Мн., 1984.

 • Кабаковіч А. К. Паэзія Максіма Багдановіча: Дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага. — Мн., 1978.

 • Кабржыцкая Т., Рагойша В. Слядамі знічкі: Пра С. Палуяна. — Мн., 1990.

 • Каваленка В. А., Мушынскі М. І., Яскевіч А. А. Шляхі развіцця беларускай савецкай прозы. —Мн., 1972.

 • Каваленка В. Голас чалавечнасці: Пра некаторыя гуманістыч. матывы ў бел. літ. — Мн., 1970.

 • Каваленка В. Покліч жыцця: Літ. крытыка. — Мн., 1987.

 • Каваленка В. Пошукі і здзяйсненні: Творчасць З. Бядулі. — Мн., 1963.

 • Каваленка В. Прага духоўнасці: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1975.

 • Казбярук У. М. Паэма Якуба Коласа “Новая зямля”: У святле славянскіх традыцый. — Мн., 1979.

 • Казека Я. Гартаванне слова: Выбр. — Мн., 1985.

 • Казека Я. Падарожжа ў маладосць: Арт., літ. партрэты, успаміны. — Мн., 1984.

 • Калеснік У. Лёсам пазнанае: Выбр. літ. партрэты і нарысы. — Мн., 1982.

 • Калеснік У. Паэзія змагання: Максім Танк і заходнебеларуская літаратура. — Мн., 1959.

 • Каяла У. І. Станаўленне і развіццё жанру байкі. — Гродна, 2002.

 • Кісялёў Г. В. З жыццяпісу Якуба Коласа: Дакументы і матэрыялы. — Мн., 1982.

 • Клышка А. Права на верш. — Мн., 1967.

 • Колас Г. Карані міфаў: Жыццё і творчасць Янкі Купалы. — Мн., 1998.

 • Конан У. Адам Бабарэка: Крытыка-біягр. нарыс. — Мн., 1976.

 • Конон В. М. Проблемы искусства и эстетики в общественной мысли Белоруссии начала ХХ в. — Мн., 1985.

 • Кузьма Чорны: Зб. матэрыялаў аб жыцці і творчай дзейнасці пісьменніка. — Мн., 1959.

 • Кулешов Ф. И. Подвиг художника: Лит. путь И. Мележа. — Мн., 1982.

 • Куляшоў Ф. І. Міхась Лынькоў: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1979.

 • Лазарев Л. Василь Быков: Очерк творчества. — М., 1979.

 • Лазарук М. А. Пімен Панчанка: Літ.-крытыч. нарыс. — Мн., 1959.

 • Ламека Л., Ламека Н. Сучасная беларуская літаратура. — Мн., 2003.

 • Лаўшук С. С. На драматургічных скрыжаваннях. — Мн., 1989.

 • Лаўшук С. С. Сучасная беларуская драматургія. — Мн., 1977.

 • Лашкевіч В. А. Змітрок Бядуля — дзецям. — Мн., 1986.

 • Лойка А. А. “Новая зямля” Якуба Коласа: Вытокі, веліч, хараство. — Мн., 1961.

 • Лойка А. А. Беларуская паэзія пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1972.

 • Лойка А. Максім Багдановіч. — Мн., 1966.

 • Лявонава Е. А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і еўрапейскі літаратурны вопыт: Дапам. для студэнтаў філал. фак. — Мн., 2002.

 • Лявонава Е. А. Плыні і постаці: З гісторыі сусветн. літ. другой паловы ХІХ — ХХ стст. — Мн., 1998.

 • Ляшук В. Я. Іван Мележ у школе: Дапам. для наст. — Мн., 2002.

 • Майсеенка А. Ф. Творчасць Міхася Зарэцкага. — Мн., 1978.

 • Максім Гарэцкі: Успаміны, арт., дакументы. — Мн., 1984.

 • Максімовіч В. М. Беларускі мадэрнізм: Эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку ХХ ст. — Мн., 2001.

 • Марціновіч А. Далучанасць: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1990.

 • Марціновіч А. Дарога ў запаветнае: Нарысы, арт. — Мн., 1992.

 • Матрунёнак А. П. Псіхалагічная проза: Традыцыі і час. — Мн., 1988.

 • Мікуліч М. На скрыжаваннях стагоддзя. — Мн., 2000.

 • Міцкевіч Д. Любіць і помніць: Успамінае сын Якуба Коласа. — Мн., 2000.

 • Мушынская Т. Ф. Беларуская літаратура 20—40-х гадоў ХХ стагоддзя. — Мн., 2000.

 • Мушынскі М. І. Ад задумы да здзяйснення: Творчая гісторыя “Новай зямлі” і “Сымона-музыкі”. — Мн., 1965.

 • Мушынскі М. Каардынаты пошуку: Бел. крытыка: набыткі перспектывы. — Мн., 1988.

 • Навуменка І. Кніга адкрывае свет: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1978.

 • Навумовіч У. А. Беларуская літаратура: вучэб дапам. — Мн., 2000.

 • Няфёд У. Францішак Аляхновіч. — Мн., 1996.

 • Орочко Н. Н. Поэзия и война. — Мн., 1987.

 • Палітыка Д. Янка Купала — перакладчык. — Мн., 1986.

 • Песні беларускай валадар: Зб. арт. — Мн., 1981.

 • Пра час і пра сябе: Аўтабіягр. бел. пісьменнікаў. — Мн., 1966.

 • Пуцявінамі Янкі Купалы: Дакументы і матэрыялы / Уклад. Г. В. Кісялёва. — Мн., 1981.

 • Пшыркоў Ю. С. Беларуская савецкая проза (20-я — пачатак 30-х гадоў). — Мн., 1960.

 • Пшыркоў Ю. С. Летапісец свайго народа: Жыццё і творчы шлях Якуба Коласа. —Мн., 1982.

 • Пяцьдзесят чатыры дарогі: Аўтабіягр. бел. пісьменнікаў. — Мн., 1963.

 • Рагойша В. I нясе яна дар...: Бел. паэзія на рус. і ўкр. мовах. — Мн., 1977.

 • Рагойша В. Кантакты: Літ.-крытыч. арт., эсэ. — Мн., 1982.

 • Рагойша В. Напісана рукой Купалы. — Мн., 1981.

 • Рагойша В. Паэтыка Максіма Танка. — Мн., 1968.

 • Рагойша В. Пераклаў Якуб Колас... — Мн., 1972.

 • Ратабыльская Т. А. “Спыніся, імгненне...”: Старонкі тэатр. жыцця Беларусі 1990-х гг. — Мн., 2000.

 • Саламаха У. Сусвет дабрыні: Эсэ, арт., дыялогі. — Мн., 2005.

 • Санюк Д. Эстэтыка творчасці Янкі Купалы. — Мн., 2000.

 • Cачанка Б. Жывое жыццё: Арт., эсэ, успаміны, нататкі. — Мн., 1985.

 • Семашкевіч Р. Выпрабаванне любоўю: Эсэ, арт. — Мн., 1982.

 • Смыкоўская В. Творчая канцэпцыя пісьменніка. — Мн., 1976.

 • Спадчына Янкі Купалы і яго музей у сучасным асэнсаванні. — Мн.,1996.

 • Станюта А. Плошча Свабоды: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

 • Стральцова В. М. Шлях да сябе: Сучас. аўтабіягр. проза як сістэма. — Мн., 2002.

 • Стральцоў М. Пячатка майстра: Літ.-крытыч. арт., эсэ. — Мн., 1986.

 • Стральцоў М. У полі зроку: Літ.-крытыч. арт. і эсэ. — Мн., 1976.

 • Стыль пісьменніка: Зб. арт. — Мн., 1974.

 • Сямёнава А. Слова сапраўднага лад: Літ. эцюды. — Мн., 1987.

 • Такі ён быў: Успаміны пра Я. Купалу. — Мн., 1975.

 • Тарасюк Л. К. Вернасць вытокам: Фальклорныя традыцыі ў сучас. бел. паэзіі. — Мн., 1985.

 • Тычина М. Народ и война. — Мн., 1985.

 • Тычына М. Змена квадры: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1983.

 • Тычына М. Час прозы: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1988.

 • Уладзімір Караткевіч. Быў. Ёсць. Буду!: Успаміны, інтэрв’ю. Эсэ. — Мн., 2005.

 • Уладзімір Караткевіч і сучаснасць: Зб. арт. — Наваполацк, 2001.

 • Уладзімір Караткевіч і яго творчасць у еўрапейскім культурным кантэксце: Навук. зб. — Мн., 2000.

 • Усікаў Я. Беларуская камедыя: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1979.

 • Успаміны пра Змітрака Бядулю. — Мн., 1988.

 • Успаміны пра Івана Мележа. — Мн., 1982.

 • Успаміны пра Цішку Гартнага. — Мн., 1984.

 • Успаміны пра Якуба Коласа. — Мн., 1982.

 • Успаміны пра Янку Купалу. — Мн., 1982.

 • Ханеня С. І. Амплітуда смеласці: Умоўнасць у бел. прозе канца ХХ ст. — Гомель, 2001.

 • Хведаровіч М. Памятныя сустрэчы. — 3-е выд., перапрац. — Мн., 1977.

 • Чабан Т. К. Крылы рамантыкі: Рамантыч. тэндэнцыі ў сучас. бел. паэзіі. — Мн., 1982.

 • Чыгрын І. П. Станаўленне беларускай прозы і фальклор. — Мн., 1971.

 • Чыгрынаў І. Новае ў жыцці, новае ў літаратуры: крытыка, публіцыстыка. — Мн., 1983.

 • Шаблоўская І. В. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. — Мн., 1998.

 • Шамякіна А. І. “Вобразы мілыя роднага краю...”: Прастора і час у трылогіі Я. Коласа “На ростанях”. — Мн., 2004.

 • Шамякін І. Карэнні і галіны. — Мн., 1986.

 • Шамякіна Т. І. Міфалогія Беларусі: Нарысы. — Мн., 2000.

 • Шамякіна Т.І. Славянская міфалогія. Мн., 2005.

 • Шаўлоўская М. Ф. Беларуская драматургія. — Мн., 1981.

 • Шаўлякова І. Сентыментальнае паляванне: Артыкулы, рэцэнзіі. — Мн., 2000.

 • Шлях паэта: Зб. успамінаў і бібліягр. матэрыялаў пра М. Багдановіча. — Мн., 1975.

 • Шпакоўскі Я. Узрушанасць: Арт. пра сучас. бел. паэзію. — Мн., 1978.

 • Штэйнер І. Deja vu, або Успамін пра будучыню: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 2003.

 • Шупенька Г. Галоўнае — талент: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

 • Шынкарэнка В. К. Пад ветразем дабра і прыгажосці: Жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча. — Мн., 1995.

 • Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі: У 5 т. — Мн., 1984—1987.

 • Юрэвіч У. Абрысы: Выбр. з літ. крытыкі. — Мн., 1976.

 • Якуб Колас у творчасці мастакоў. — Мн., 1982.

 • Янка Купала — публіцыст. — Мн., 1998.

 • Янка Купала і “Наша ніва”. — Мн., 1997.

 • Янка Купала і Адам Міцкевіч: Навук. зб. — Мн., 2000.

 • Янка Купала і еўрапейскі літаратурны працэс. — Мн., 2003.

 • Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур. — Мн., 2002.

 • Янка Купала і Якуб Колас у літаратурным працэсе Беларусі. — Мн., 1993.

 • Янка Купала ў літаратурнай крытыцы і мастацтвазнаўстве: Бібліягр. — Мн., 1980.

 • Янка Купала: Да 100-годдзя з дня нараджэння: Бібліягр. паказ. — Мн., 1984.

 • Ярош М. Р. Янка Купала і Якуб Колас: Параўнальны аналіз творчасці. — Мн., 1988.

 • Ярош М. Р., Бечык В. Л. Беларуская савецкая лірыка. — Мн., 1979.

 • Яскевіч А. Выхад за круг: Літаратуразн. арт. — Мн., 1985.

 • Яскевіч А. Грані майстэрства. — Мн., 1974.
 • 1   2   3   4


  База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
  звярнуцца да адміністрацыі

      Галоўная старонка