беларуская літаратура
старонка3/4
Дата канвертавання15.03.2016
Памер0.5 Mb.
1   2   3   4

ЛІТАРАТУРА ХІ — ХІХ стст.

Навуковая літаратура 1. Александровіч С.Х. Пуцявіны роднага слова. — Мн., 1971.

 2. Багдановіч І.Э. Авангард і традыцыя: Беларуская паэзія на хвалі нацыянальнага адраджэння. — Мн., 2001.

 3. Багдановіч М. Беларускае Адраджэнне. Літаратурныя артыкулы. — Мн., 1994.

 4. Багушэвіч Ф. // Крыніца. — 1995.— № 11-12 (16).

 5. Барысенка В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізма ў беларускай літаратуры ХІХ стагоддзя. — Мн., 1957.

 6. Булахаў М.Г. "Слова пра паход Ігаравы" і Беларусь: У 2 ч. — Мн., 2000.

 7. Вечна жывое “Слова”. — Мн., 1989.

 8. Гаранін С.Л. Шляхамі даўніх вандраванняў. Гістарычна-тэарэтычны нарыс развіцця беларускай паломніцкай літаратуры XII—XVI стст. — Мн., 1999.

 9. Грынчык М.М. Фальклорныя традыцыі ў беларускай дакастрычніцкай паэзіі. — Мн., 1969.

 10. Дорошкевич В.И. Новолатинская поэзия Белоруссии и Литвы: Первая половина ХVI в. — Мн., 1979.

 11. Жураўлёў В.П. У пошуках духоўных ідэалаў.На матэрыяле беларускай літаратуры ХІХ — пачатку ХХ ст. — Мн., 2000.

 12. Каваленка В.А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. — Мн., 1975.

 13. Каваленка В.А. Міфа-паэтычныя матывы ў беларускай літаратуры. — Мн., 1981.

 14. Кавалёў С.В. Героіка-эпічная паэзія Беларусі і Літвы канца ХVI ст. — Мн., 1993.

 15. Кавалёў С.В. Літаратура Беларусі позняга Рэнесансу: жанры, творы, асобы. — Мн., 2005.

 16. Казбярук У. Ступені росту: Беларуская літаратура канца ХІХ — пачатку ХХ ст. і традыцыі польскіх пісьменнікаў. — Мн., 1974.

 17. Калеснік У. Тварэнне легенды. — Мн., 1987.

 18. Карский Е.Ф. Белорусы. Т. 3. Вып. 2. — Пг., 1921.

 19. Киркор А.Г. Живописная Россия. Т. 3. Ч. 1—2. С.-СПб., 1882.

 20. Кісялёў Г. Ад Чачота да Багушэвіча. — Мн., 1993; 2003.

 21. Кісялёў Г. Пошукі імя. — Мн., 1978.

 22. Кісялёў Г. Сейбіты вечнага. — Мн., 1963.

 23. Кісялёў Г. Спасцігаючы Дуніна-Марцінкевіча. — Мн., 1988.

 24. Конон В.М. От ренессанса к классицизму. — Мн., 1978.

 25. Короткий В.Г. Творческий путь Мелеция Смотрицкого. — Мн., 1987.

 26. Коршунов А.Ф. Афанасий Филиппович: Жизнь и творчество. — Мн., 1965.

 27. Лазарук М.А. Станаўленне беларускай паэмы. — Мн., 1968.

 28. Ларчанка М. Па шляху рэалізма. — Мн., 1959.

 29. Левшун Л. В. История восточнославянского книжного слова ХI--ХVII вв. — Мн., 2001.

 30. Лихачёв Д.С. "Слово о полку Игореве" и культура его времени. — М., 1978.

 31. Лихачёв Д.С. Поэтика древнерусской литературы. — М., 1979.

 32. Лихачёв Д.С. Развитие русской литературы Х—ХVII вв. Эпохи и стили. — Л., 1973.

 33. Лихачёв Д.С. Человек в литературе Древней Руси. — М., 1970.

 34. Майхрович С.К. Жизнь и творчество Ф. Богушевича. — Мн., 1961.

 35. Мальдзіс А. Падарожжа ў ХІХ стагоддзе. — Мн., 1969.

 36. Мальдзіс А. Таямніцы старажытных сховішчаў. — Мн., 1974.

 37. Мальдзіс А.І. На скрыжаванні славянских традыцый: Літаратура Беларусі пераходнага перыяду: другая палавіна ХVII—ХVIII ст. — Мн., 1980.

 38. Мархель У. Вяшчун славы і волі: Уладзіслаў Сыракомля. — Мн., 1989.

 39. Мельников А.А. Путь непечален. Исторические свидетельства о святости Белой Руси. — Мн., 1992.

 40. Мельнікаў А.А. З неапублікаванай спадчаны. — Мн., 2005.

 41. Мельнікаў А.А. Кірыл, епіскап Тураўскі: Жыцце, спадчына, светапогляд. — Мн., 1997.

 42. Міско С.М. Школьны тэатр Беларусі ХVI — ХVIIІ в. — Мн., 2000.

 43. Навуменка І. Я. Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. — Мн., 1992.

 44. Навуменка І. Я. Пісьменнікі-дэмакраты. — Мн., 1967.

 45. Падокшын С. А. Беларуская думка ў кантэксце гісторыі і культуры. — Мн.,2003.

 46. Парэцкі Я. І. Ян Вісліцкі. — Мн., 1991.

 47. Порецкий Я. И. Николай Гусовский. — Мн., 1984.

 48. Родчанка Р. Альгерд Абуховіч: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1984.

 49. Рыбаков Б. А. Петр Бориславич. Поиск автора “Слова о полку Игореве”. — М., 1991.

 50. Саверчанка І. В. Старажытная паэзія Беларусі: ХVI — першая палова ХVII ст. — Мн., 1992.

 51. Саверчанка І. В. Сымон Будны — гуманіст і рэфарматар. — Мн., 1993.

 52. Саверчанка І. В.: Кніжна-пісьмовая культура Беларусі. Адраджэнне і ранняе барока. — Мн., 1998.

 53. Самбук С. М. Общественно-политическая мысль Белоруссии во второй половине ХІХ века. — Мн., 1976.

 54. Семашкевіч Р. М. Беларускі літаратурна-грамадскі рух у Пецярбургу: Канец ХІХ — пачатак ХХ ст. — Мн., 1971.

 55. Семяновіч А.А. Гісторыя беларускай драматургіі. ХІХ — пачатак ХХ ст. — Мн., 1985.

 56. Скарына і яго час. — Мн., 1990.

 57. Словарь книжников и книжности Древней Руси: XI—первая половина XIV века. Л., 1987.

 58. Содаль У. Сцежкамі Мацея Бурачка. — Мн., 1991.

 59. Тарасюк Л. К. Апалогія красы: Кніга пра беларускую паэзію. — Мн., 2003.

 60. Творчасць Элізы Ажэшкі і беларуская культура: Зборнік навуковых прац. Гродна, 2002.

 61. Улащик Н. Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания. — М., 1985.

 62. Усікаў Я. Беларуская камедыя. — Мн., 1979.

 63. Францыск Скарына і яго час: Энцыклапедычны даведнік. — Мн., 1988.

 64. Хромчанка К.Р. Беларуская мастацкая проза (канец ХІХ — пачатак ХХ ст.). — Мн., 1979.

 65. Цвірка К. А. Лісце забытых алеяў: Эсэ. — Мн., 1993.

 66. Чамярыцкі В. А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры. — Мн., 1969.

 67. Шахматов А. А. "Повесть временных лет" и ее источники  //  ТОДРЛ. М.-Л., 1940. Т. 4.

 68. Штэйнер І. Ф. Беларуская балада. — Мн., 1989.

 69. Штэйнер І. Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя. — Мн., 2002.

 70. Янка Лучына ў кантэксце самаідэнтыфікацыі беларускай літаратуры: Матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі. — Мн., 2002.

 71. Янушкевіч Я. Беларускі Дудар. — Мн., 1991.

 72. Янушкевіч Я. За архіўным парогам. — Мн., 2002.

 73. Янчук М. А. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры. Старадаўні перыяд. — Мн., 1922.

 74. Яскевич А. С. Становление белорусской художественной традиции. — Мн., 1987.

 75. Яскевіч А. А. Абранне вечнасці. Універсалізм традыцыі і гістарызм сучаснасці. — Мн., 1999.

 76. Яскевіч А. Падзвіжнікі і іх святыні. — Мн., 2001.

ЛІТАРАТУРА ХХ — пачатку ХХІ стст.

Навуковая літаратураАсноўная

 1. Адамовіч А. “Браму скарбаў сваіх адчыняю...” — Мн., 1980.

 2. Адамовіч А. М. Маштабнасць прозы: Урокі творчасці Кузьмы Чорнага. — Мн., 1972.

 3. Александровіч С. Слова — багацце: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1981.

 4. Александровіч С. Х., Александровіч В. С. Беларуская літаратура ХІХ — пачатку ХХ ст.: Хрэстаматыя крытыч. матэрыялаў. — Мн., 1978.

 5. Андраюк С. Чалавек на зямлі: Нарыс творчасці І. Пташнікава. — Мн., 1987.

 6. Арабей Л. Стала песняй у народзе: Жыццё і творчасць Цёткі. — 2-е выд., дап. і дапрац. — Мн., 1998.

 7. Арочка М. Максім Танк: Жыццё ў паэзіі. — Мн., 1984.

 8. Афанасьеў І. Чарнобыльскае светаадчуванне ў сучаснай беларускай літаратуры. — Мн., 2001.

 9. Багдановіч І. Э. Авангард і традыцыя: Бел. паэзія на хвалі нац. адраджэння. — Мн., 2001.

 10. Багдановіч І. Э. Янка Купала і рамантызм. — Мн., 1989.

 11. Беларускія пісьменнікі і літаратурны працэс 20—30-х гадоў. — Мн., 1985.

 12. Беларуская літаратура: ХІ—ХХ стст.: Дапам. для шк., ліцэяў, гімназій, ВНУ / А. І. Бельскі, У. Г. Кароткі, П. І. Навуменка і інш. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 2001.

 13. Беларускія пісьменнікі (1917): Даведнік / Склад. А. К. Гардзіцкі. — Мн., 1994.

 14. Беларускія пісьменнікі: Біябібліягр. слоўнік: У 6 т. — Мн., 1992—1995.

 15. Бельскі А. Свет ад травы да зор: Сістэма вобразаў прыроды, паэтыка пейзажу: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 1998.

 16. Бельскі А. Сучасная літаратура Беларусі: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 2000.

 17. Бечык В. Выбранае. — Мн., 1989.

 18. Бечык В. Шлях да акіяна: Кн. пра паэзію А. Куляшова. — Мн., 1981.

 19. Бугаёў Д. Зброяй сатыры, зброяй праўды. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2004.

 20. Бугаёў Д. Максім Гарэцкі. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2003.

 21. Бугаёў Д. Паэзія Максіма Танка. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2003.

 22. Бугаёў Д. Уладзімір Дубоўка: Кн. пра паэта. — Мн., 2005.

 23. Бярозкін Р. Паэзія — маё жыццё: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

 24. Бярозкін Р. Свет Купалы. Звенні: Літ. крытыка: Выбр. — Мн., 1981.

 25. Васючэнка П. Пошукі страчанага дзяцінства: Бел. празаікі “сярэд. пакалення” аб Вялікай Айчыннай вайне. — Мн., 1995.

 26. Васючэнка П. Сучасная беларуская драматургія. — Мн., 2000.

 27. Верабей А. Абуджаная памяць: Нарыс жыцця і творчасці У. Караткевіча. — Мн., 1997.

 28. Верабей А. Л. Максім Танк і польская літаратура. — Мн., 1984.

 29. Верабей А. Уладзімір Караткевіч: Жыццё і творчасць. — 2-е выд., дапрац. і выпраўл. — Мн., 2005.

 30. Гарадніцкі Я. А. Думка і вобраз: Праблема інтэлектуалізму ў сучас. беларус. лірыцы. — Мн., 1986.

 31. Гаранін Л. Я. Нацыянальная ідэя ў беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1996.

 32. Гарэлік Л. Зямля дала мне права: Станаўленне творчай індывідуальнасці Р. Барадуліна. — Мн., 1983.

 33. Гарэцкі М. Гісторыя беларускае літаратуры. — Мн., 1992.

 34. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4 т. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 1999—2003. — Т. 1: 1901—1920; — Т. 2: 1921—1941; — Т. 3: 1941—1965; — Т. 4, кн. 1: 1966—1985; кн. 2: 1986—2000 .

 35. Гісторыя беларускай літаратуры: ХІХ — пачатак ХХ ст.: / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 1998.

 36. Гісторыя беларускай літаратуры: ХХ стагоддзе: 20—50-я гг.: / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука, А. А. Семяновіча. 2-е выд., дапрац. — Мн., 2000.

 37. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры: 1941—1980 / Пад агул. рэд. М. А. Лазарука і А. А. Семяновіча. — Мн., 1983.

 38. Гніламёдаў У. Ад даўніны да сучаснасці: Нарыс пра беларус. паэзію. — Мн., 2001.

 39. Гніламёдаў У. В. Янка Купала: Жыццё і творчасць. — Мн., 2002.

 40. Гніламёдаў У. Іван Мележ: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1984.

 41. Гніламёдаў У. Класікі і сучаснікі: Арт., нарысы, старонкі ўспамінаў. — Мн., 1987.

 42. Грамадчанка Т. К. Перад праўдай высокай і вечнай: Бел. проза сёння. — Мн., 1991.

 43. Гурэвіч Э. С. Янка Маўр: Нарыс жыцця і творчасці. — 2-е выд., дапрац. — Мн., 2004.

 44. Дасаева Т. М. Летапіс жыцця і творчасці Максіма Гарэцкага. — Мн., 1993.

 45. Дзюбайла П. Панарама сучаснай беларускай прозы. — Мн., 1986.

 46. Драздова З. У. Творчасць А. Мрыя і Л. Калюгі: Стылявыя асаблівасці. — Мн., 1997.

 47. Жук І. Сустрэчны рух: Літаратуразн. эцюды. — Гродна, 1998.

 48. Жураўлёў В. П. На шляху духоўнага самасцвярджэння. — Мн., 1995.

 49. Жураўлёў В. П. У пошуку духоўных ідэалаў: На матэрыяле бел. літ. ХІХ — пачатку ХХ ст. — Мн., 2002.

 50. Жураўлёў В. П. Якуб Колас і паэтыка беларускага рамана. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2004.

 51. Замоцін І. І. Творы: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

 52. Каваленка В. Веліч праўды: Выбранае. — Мн., 1989.

 53. Каваленка В. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць. — Мн., 1975.

 54. Каваленка В. Іван Шамякін: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1980.

 55. Каваленка В. Міфапаэтычныя матывы ў беларускай літаратуры. — Мн., 1981.

 56. Кавалёў С. Партрэт шкла: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1991.

 57. Казбярук У. М. Рамантычны пошук: Назіранні над бел. рамантызмам пачатку ХХ ст. — Мн., 1983.

 58. Казбярук У. М. Светлай волі зычны звон: А. Гарун. — Мн., 1991.

 59. Калеснік У. Ветразі Адысея: У. Жылка і рамантыч. традыцыя ў бел. паэзіі. — Мн., 1977.

 60. Калеснік У. Зорны спеў: Літ. партрэты, нарысы, эцюды. — Мн., 1981.

 61. Калеснік У. Янка Брыль: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1990.

 62. Канэ Ю. Плынь: Літ. крытыка. — Мн., 1983.

 63. Кісліцына Г. Алесь Разанаў: Праблема мастацкай свядомасці. — Мн., 1997.

 64. Козіч В. І. Чалавек і прырода ў сучаснай беларускай прозе. — Мн., 1998.

 65. Колас Г. Аўтографы Андрэя Макаёнка. — Мн., 1992.

 66. Конан У. Ля вытокаў самапазнання: Станаўленне духоўных каштоўнасцей і фальклор. — Мн., 1989.

 67. Коўтун В. Стала песняй у народзе: Нарыс жыцця і творчасці Цёткі. — Мн., 1998.

 68. Лазарук М. А. Беларуская паэма ў другой палавіне ХІХ — пачатку ХХ стагоддзя. — Мн., 1970.

 69. Лаўшук С. Кандрат Крапіва і беларуская драматургія. — 2-е выд. — Мн., 2002.

 70. Лойка А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: Дакастрычніцкі перыяд: У 2 ч. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 1989. — Ч. 2.

 71. Локун В. І. Маральна-філасофскія пошукі беларускай ваеннай і гістарычнай прозы, 1950—1960-я гг. — Мн., 1995.

 72. Локун В. Кругі жыцця — кругі літаратуры. — Мн., 2002.

 73. Лысенка А. Лінія гарызонта: Нарыс творчасці Я. Сіпакова. — Мн., 1986.

 74. Лявонава Е. А. Агульнае і адметнае: Творы беларус. пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусветнай літаратуры. — Мн., 2004.

 75. Макарэвіч А. М. Праблема жанравых мадыфікацый у беларускай прозе ХІХ — пачатку ХХ ст. — Магілёў, 1999.

 76. Максімовіч В. А. Шыпшынавы край: Старонкі бел. літ. 20—30-х гг. ХХ ст.: Дапам. для наст. — Мн., 2002.

 77. Мальдзіс А. Жыццё і ўзнясенне Уладзіміра Караткевіча: Партр. пісьменніка і чалавека. — Мн., 1990.

 78. Марціновіч А. А. Шляхам праўды: Выбр. старонкі бел. літ. у святле сённяшняга дня: Дапам. для настаўніка. — Мн., 1994.

 79. Марціновіч А. Іван Чыгрынаў: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1998.

 80. Мельнікава З. П. “На горне душы...”: Творчасць З. Бядулі і бел. літ. першай трэці XX ст. — Брэст, 2001.

 81. Мішчанчук М. І. Беларуская савецкая паэзія 20—30-х гадоў. — Мн., 1988.

 82. Мішчанчук М. І., Шпакоўскі І. С. Беларуская літаратура ХХ ст.: Вучэб. дапам. — Мн., 2001.

 83. Мушынскі М. І. І нічога, апроч праўды: Якой быць “Гісторыі беларускай літаратуры”. — Мн., 1990.

 84. Мушынскі М. І. Якуб Колас: Летапіс жыцця і творчасці. — Мн., 1982.

 85. Мушынскі М. Нескароны талент: Праўдзівая гісторыя жыцця і творчасці М. Зарэцкага. — 2-е выд. — Мн., 2005.

 86. Навуменка І. Змітрок Бядуля. — 2-е выд. — Мн., 2004.

 87. Навуменка І. Я. Максім Багдановіч. — Мн., 1997.

 88. Навуменка І. Я. Ранні Кузьма Чорны (1923—1929). — Мн., 2000.

 89. Навуменка І. Я. Якуб Колас: Духоўны воблік героя. — 2-е выд., дапрац. і перапрац. — Мн., 1981.

 90. Навуменка І. Я. Якуб Колас: Нарыс жыцця і творчасці — 2-е выд., са змяненнямі. — Мн., 2003.

 91. Навуменка І. Я. Янка Купала. — 2-е выд., дап. — Мн., 1980.

 92. Навумовіч У. А. Шляхамі арлянят: Проза “Маладняка”. — Мн., 1984.

 93. Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязей: Культур.-гіст. і літ. аспекты прабл. / Нац. акад. навук Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 2002.

 94. Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей: У 4 кн. / АН Беларусі. Ін-т літ. імя Я. Купалы. — Мн., 1993—1995. — Кн. 2—4.

 95. Піскун Л. Іван Навуменка. — Мазыр, 1997.

 96. Пяткевіч А. Сюжэт. Кампазіцыя. Характар: Аб прозе Кузьмы Чорнага. — Мн., 1981.

 97. Рагойша В. І адгукнецца слова ў слове: Літ.-крытыч. арт., эсэ, дыялогі. — Мн., 1992.

 98. Рагойша В. П. Вяршыні: З невядомага і забытага пра Я. Купалу, Я. Коласа і М. Багдановіча. — Мн., 1991.

 99. Русецкі А. Уладзімір Караткевіч: Праз гісторыю ў сучаснасць. — Мн., 2000.

 100. Сабалеўскі А. В. Кандрат Крапіва: Постаць і творы. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 2003.

 101. Семяновіч А. А. Гісторыя беларускай драматургіі: XIX — пачатак XX ст. — Мн., 1985.

 102. Семяновіч А. А. Гісторыя беларускай савецкай драматургіі: 1917—1955 гг. — Мн., 1990.

 103. Сіненка Г. Іван Навуменка: Нарыс творчасці. — Мн., 1981.

 104. Стральцоў М. Загадка Багдановіча. — Мн., 1969.

 105. Тарасюк Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ — пачатку ХХ стст. — Мн., 1999.

 106. Тычына М. А. Аляксандр Пушкін і Якуб Колас. — Мн., 1999.

 107. Тычына М. Карані і крона: Фальклор і літ. — 2-е выд. — Мн., 2002.

 108. Тычына М. Кузьма Чорны: Эвалюцыя мастацкага мыслення. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн., 2004.

 109. Усікаў Я. Андрэй Макаёнак: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1984.

 110. Чабан Т. К., Гарадніцкі Я. А. Сучасная паэзія і фальклор. — Мн., 1988.

 111. Чарота І. А. Пошук спрадвечнай існасці: Бел. літ. ХХ ст. у працэсах нац. самавызначэння. — Мн., 1995.

 112. Чыгрын І. П. Крокі: проза “Узвышша”. Мн., 1989.

 113. Чыгрын I. П. Проза “Маладняка”. — Мн., 1985.

 114. Шамякіна Т. І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія. — Мн., 2001.

 115. Шамякіна Т. На лініі перасячэння: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1981.

 116. Шкраба Р. Моваю вобразаў: Выбр. — Мн., 1989.

 117. Шупенька Г. Прага мастацкасці: Выбр. — Мн., 1996.

 118. Шынкарэнка В. К. Нястомных пошукаў дарога: Праблемы паэтыкі сучас. бел. гістарычнай прозы. — Мн., 2002.

 119. Юрэвіч У. Выбранае. — Мн., 1987.

 120. Янка Купала: Энцыкл. давед. — Мн., 1986.

 121. Янушкевіч Я. Неадменны сакратар Адраджэння: В. Ластоўскі. — Мн., 1995.

 122. Ярош М. Р. Пясняр роднай зямлі:Жыццё і творчасць Я. Купалы. — 2-е выд. — Мн., 2003.

 123. Яфімава М. Б. Цэлы свет — дзецям: Творч. партрэт Я. Маўра — Мн., 1983.

Дадатковая

 1. Адамовіч А. Здалёк і зблізку: Зб. літ.-крытыч. арт. — Мн., 1976.

 2. Адамовіч А. Літаратура, мы і час: Арт. і выступленні. — Мн., 1979.

 3. Адамовіч А. М. Беларускі раман: Станаўленне жанру. — Мн., 1961.

 4. Адамовіч Я. К. Гармонія абставін — гармонія душы: Бел. апавяданне 50—60-х гг. — Мн., 1998.

 5. Александровіч С. Кнігі і людзі: Даследаванні, архіўныя знаходкі, успаміны, эсэ. — Мн., 1976.

 6. Александровіч С. Тут зямля такая. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн., 1985.

 7. Андраюк С. А. Традыцыі і сучаснасць. — Мн., 1981.

 8. Андраюк С. Жыць чалавекам: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1983.

 9. Андраюк С. Пісьменнікі. Кнігі: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1997.

 10. Арочка М. М. Беларуская савецкая паэма. — Мн., 1979.

 11. Арочка М. М., Дзюбайла П. К., Лаўшук С. С. На парозе 90-х: Літ. агляд. — Мн., 1993.

 12. Арочка М. Пад высокай зоркай: Паэзія М. Ю. Лермантава ў творч. лёсе А. Куляшова. — Мн., 1990.

 13. Барсток М. М. Адзінства і разнастайнасць сучаснай беларускай паэзіі. — Мн., 1973.

 14. Бачыла А. Дарогамі Максіма Багдановіча. — 2-е выд., перапрац. і дап. — Мн., 1983.

 15. Беларуская савецкая проза: Апавяданне і нарыс. — Мн., 1971.

 16. Беларуская савецкая проза: Раман і аповесць. — Мн., 1971.

 17. Белорусская литература и мировой литературный процесс: Междунар. научн. сб. — Новополоцк, 2005.

 18. Бельскі А. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя: Гісторыя і сучаснасць. — Мн., 2005.

 19. Бельскі А. І. Жывая мова краявідаў. — Мн., 1997.

 20. Бельскі А. І. Класікі і сучаснікі ў школе. — Мн., 2005.

 21. Бельскі А. Краса і смутак: Дапам. для настаўнікаў. — Мн., 2000.

 22. Бельскі А. Пакуль баліць душа: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1995.

 23. Бечык В. Прад высокаю красою…: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1984.

 24. Бугаёў Д. Арганічнасць таленту: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1989.

 25. Буран В. Васіль Быкаў. Нарыс творчасці. — Мн., 1976.

 26. Быкаў В. Праўдай адзінай: Літ. крытыка, публіцыстыка, інтэрв’ю. — Мн., 1984.

 27. Бярозкін Р. Кніга пра паэзію: Выбр. — Мн., 1974.

 28. Бярозкін Р. Пімен Панчанка: Крытыч.-біягр. нарыс. — Мн., 1968.

 29. Бярозкін Р. Постаці: Арт. пра паэтаў. — Мн., 1971.

 30. Васючэнка П. Драматургія і час. — Мн., 1991.

 31. Ватацы Н. Б. Максім Багдановіч: Паказальнік твораў, аўтографаў і крытыч. літ. — Мн., 1977.

 32. Верабей А. Л. Беларуска-рускі паэтычны ўзаемапераклад 20—30-х гадоў. — Мн., 1990.

 33. Вытокі песні: Аўтабіягр. бел. пісьменнікаў. — Мн., 1973.

 34. Гапава В. Перачытваючы “Спадчыну” Янкі Купалы. — Мн., 1983.

 35. Гарадніцкі Я. А. Мастацкі свет беларускай літаратуры ХХ стагоддзя. — Мн., 2005.

 36. Гардзіцкі А. Гутаркі, інтэрв’ю, дыялогі пра літаратуру. — Мн., 1988.

 37. Гардзіцкі А. Сустрэчы. — Мн., 1972.

 38. Гаробчанка Т. На мяжы стагоддзяў: Сучас. бел. драм. тэатр. — Мн., 2002.

 39. Гарэлік Л. М. Аляксей Пысін: Нарыс жыцця і творчасці. — Мн., 1981.

 40. Гарэлік Л. М. Сатыры слова гнеўнае. — Мн., 1989.

 41. Гарэцкі Р. “Ахвярую сваім “Я”... (Максім і Гаўрыла Гарэцкія). — Мн., 1998.

 42. Гарэцкія чытанні: Навук. зб. — Горкі; Мн., 1992—2005.

 43. Гілевіч Н. Удзячнасць і абавязак: Літ.-крытыч. арт. і нататкі. — Мн., 1982.

 44. Гніламёдаў У. В. Сучасная беларуская паэзія: Творчая індывідуальнасць і літ. працэс. — Мн., 1983.

 45. Гніламёдаў У. Ля аднаго вогнішча: Літ.-крытыч. арт. — Мн., 1984.

 46. Гніламёдаў У. Упоравень з векам: Арт., эсэ, штрыхі да партрэтаў. — Мн., 1976.

 47. Гніламёдаў У. Янка Купала: Новы погляд. — Мн., 1995.

 48. Голуб Т. С. У творчай майстэрні класіка: Тэксталогія тв. М. Гарэцкага. — Мн., 2002.
1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка