Беларусь у перыяд Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 года і грамадзянскай вайны. Стварэнне беларускай дзяржаўнасці
старонка5/5
Дата канвертавання17.03.2016
Памер0.83 Mb.
1   2   3   4   5

Літаратура

А. І. [Антон Луцкевіч]. Усходняя Беларусь. Статыстычныя і гістарычныя матэрыялы.

Выданне БНР. Мінск, 1918.

Абразоўскі В. Ад кастрычніка 1917-га да лютага 1918-га // Літ. і мастацтва. 1991. 7, 4 чэрвеня.

Адамушка Уладзімір. Палітычныя рэпрэсіі 20—50-ых гадоў на Беларусі. Мінск, 1994.

Арлоў Уладзімір, Сагановіч Генадзь. Дзесяць вякоў беларускай гісторыі (862—1918):

Падзеі. Даты. Ілюстрацыі. Вільня, 1999.

Архівы Беларускай Народнай Рэспублікі. У 2 т. Т. 1. Кн. 1—2 / Уклад. С. Шупа. Вільня—

Нью-Ёрк—Менск—Прага, 1998.

Беларусь. Нарысы гісторыі, эканомікі, культурнага і рэвалюцыйнага руху. Мінск, 1924.

Біч Міхась. Беларускае адраджэнне ў ХІХ – пачатку ХХ ст. Гістарычныя асаблівасці,

узаемаадносіны з іншымі народамі. Мінск, 1993.

Бригадин П. И. Эсеры в Беларуси (конец ХІХ – февраль1917 г.). Минск, 1994.

Бунд в Беларуси, 1897—1921: Документы и материалы / Cост. Э. М. Савицкий. Минск,

1997.

Варонка Я. Беларускі рух ад 1917 да 1920 году. Коўна, 1920.Весялкоўскі Ю. Беларусь у першай сусветнай вайне: Гістарычны нарыс. Беласток—

Лондан, 1996.

Віцьбіч Юрка (Стукаліч Юрый). Антыбальшавіцкія паўстаньні і партызанская барацьба

на Беларусі. Нью-Ёрк, 1996.

Волобуев П. Февральская революция: её противоречия, альтернативы и историческое

место // Наука и жизнь. 1992. № 10.

Гісторыя Беларусі ад старажытнасці да ХХІ стагоддзя: Кароткі нарыс. Склад. К. Матусевіч.

Мінск, 2000.

Гісторыя Беларускай ССР. У 5 т. Т. 2—5. Мінск, 1972—1975.

Грицак Ярослав. Нарис історіï Украïни: формування модерноï украінськоï націï ХІХ—ХХ

cтоліття. Киïв, 1996.

Доўнар-Запольскі М. В. Гісторыя Беларусі. Мінск, 1994.

Запруднік Янка. Беларусь на гістарычных скрыжаваннях. Мінск, 1996.

Ігнатоўскі Усевалад. Гісторыя Беларусі ў ХІХ і ў пачатку ХХ сталецця. Мінск, 1926.

(3-е выданне – 1928).

Ігнатоўскі У. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі. Мінск, 1919. (5-е выданне – 1991).

Из истории установления Советской власти в Белоруссии и образования БССР:

Документы и материалы по истории Белоруссии. У 4 т. Т.4. Минск, 1954.

Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі / Аўтар-складальнік І. П.Хоўратовіч.

Мінск, 1995.

Иоффе Э. Г. Страницы истории евреев Беларуси: Краткий научно-популярный

очерк. Минск, 1996.

История Беларуси в документах и материалах / Сост. И. Н. Кузнецов, В. Г. Мазец. Минск, 2000.

История Беларуси: Словарь-справочник / Под ред. С. Ф. Дубенецкого. Минск, 2000.

История Белоруссии. Вопросы и ответы. Минск, 1993.

Казлоў Леў, Цітоў Анатоль. Беларусь на сямі рубяжах. Мінск, 1993.

Калубовіч А. Т. Крокі гісторыі. Мінск, 1993.

Кандыбовіч Сымон. Разгром нацыянальнага руху ў Беларусі. Мінск, 2000.

Канчер Е. С. Белорусский вопрос: Сб. статей. Петроград, 1919.

Канфесіі на Беларусі (канец ХVІІІ—ХХ ст.). Навук. рэд. У. І. Навіцкі. Мінск,1998.

Касцюк Міхаіл. Бальшавіцкая сістэма ўлады на Беларусі. Мінск, 2000.

Каўка Аляксей. Беларускі вызваленчы рух: Спроба агляду // Спадчына. 1991. № 5.

Круталевич В. А. История Беларуси: Становление национальной державности. Минск,

1999.


Ладысеў У. Ф., Брыгадзін П. І. На пераломе эпох: станаўленне беларускай дзяржаўнасці

(1917—1920). Мінск, 1999.

Лисяк-Рудницьки Іван. Історичні есе. У 2 т. Т. 1—2. Київ, 1994.

Луцкевіч А. За дваццаць пяць гадоў (1903—1928). Вільня, 1928 (2-е выданне – 1992).

Ляхоўскі У. Беларуская справа падчас польскай акупацыі 1919—1920 гг. // Спадчына.

1994. № 6.

Мазец В. БНР: дзеля культурна-нацыянальнага адраджэння // Голас Радзімы. 1992. 17

снеж.; 1993. 11 лют., 4, 25 сакав.

Мірановіч Яўген. Навейшая гісторыя Беларусі. Беласток, 1999.

Мишутина И. В. Польско-советская война 1919—1920 гг. Москва, 1994.

Найдзюк Я., Касяк І. Беларусь учора і сёння: Папулярны нарыс з гісторыі Беларусі. Мінск,

1993.


Нарысы гісторыі Беларусі. У 2 т. Т.1-2. Мінск, 1994—1995.

Национальные окраины Российской империи: Становление и развитие системы

управления. Москва, 1997.

Октябрь 1917 и судьбы политической оппозиции. Ч. 1. Материалы и документы по

истории общественных движений и политических партий Республики Беларусь. Гомель,

1993.


Рагач П. Кароткі агляд гісторыі Беларусі. Кліўленд—Нью-Йорк—Талін, 1990.

Рудовіч Станіслаў. Час выбару: Праблема самавызначэння Беларусі ў 1917 годзе. Мінск,

2001.

Савицкий Э. М. Революционное движение в Белоруссии (август 1914 – февраль 1917 гг.).Минск, 1981.

Cидоревич А. Антон Луцкевич // Неман. 1990. № 7.

Смалянчук А.Ф. Паміж краёвасцю і нацыянальнай ідэяй. Польскі рух на беларускіх і

літоўскіх землях 1864—1917 г. Гродна, 2001.

Смиловицкий Леонид. Евреи Беларуси: Из нашей общей истории, 1905—1953 гг. Минск, 1999.

Станкевіч А. Да гісторыі беларускага палітычнага вызвалення. Вільня, 1934.

100 пытанняў і адказаў з гісторыі Беларусі / Уклад. І. Саверчанка, З .Санько. Мінск, 1993

(2-е выданне – 1994).

Стужынская Ніна. Беларусь мяцежная: з гісторыі антысавецкага ўзброенага супраціву. 20-я

гады ХХ стагоддзя. Вільня, 2000.

Турук Ф. Белорусское движение. Очерк истории национального и революционного

движения белорусов. Менск, 1921.

Хоскинг Джеффри. История Советского Союза. 1917—1991. Москва, 1994.

Цвикевич А. Краткий очерк возникновения Белорусской Народной Республики. Киев,

1918.

Цвикевич А. Беларусь. Краткий политический очерк. Берлин, 1919.Цвікевіч А. Адраджэнне Беларусі і Польшчы. Менск—Вільня—Берлін, 1921.

Цвікевіч А. "Западно-руссизм": Нарысы з гісторыі грамадзкай мысьлі на Беларусі ў ХІХ і

пачатку ХХ в. Мінск, 1993.

Шалькевіч В. Ф. Гісторыя палітычнай і прававой думкі Беларусі. Мінск, 1999.

Шышыгіна-Патоцкая К. Я.Скарбы Нясвіжа. Мінск, 1993.

Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. У 6 т. Т. 1—6. Мінск, 1993—2001.

Юхо Я. А.Кароткі нарыс гісторыі дзяржавы і права Беларусі. Мінск, 1992.

Янушкевіч Я. Неадменны сакратар Адраджэння: Вацлаў Ластоўскі. Мінск, 1995.


Białokozowicz Bazyli. Między Wschodem a Zachodem. Z dziejów formowania się białoruskiej

świadomości narodowej. Białystok, 1998.

Cabanowski Marek. Generał Stanisław Bułak-Bałachowicz – zapomniany bohater.

Warszawa, 1993.

Darski Józef. Białoruś. Historia, współczesność, konflikty narodowe. Warszawa, 1994.

Deruga Aleksy. Polityka wschodnia Polski wobec ziem Litwy, Białorusi i Ukrainy w latach 1918—1919. Warszawa, 1969.

Dylągowa Hanna. Historia Polski. 1795—1990. Lublin, 2000.

Eberhardt P. Przemiany narodowościowe na Białorusi: 1900—1989. Warszawa, 1994.

Głogowska Helena. Bjałoruś 1914—1929. Kultura pod presją polityki. Białystok, 1996.

Gomólka K. Polskie ugrupowania wobec kwestii białoruskiej: 1918—1922. Warszawa, 1998.

Handbuch der Geschichte Weiβruβlands. Herausgegeben von Dietrich Beyray und Rainer

Lindner. Göttingen, 2001.

Historia Europy Środkowo-Wschodniej. t. 1—2. Redakcja: Jerzy Kłoczowski. Lublin, 2000.

Hrycak Jarosław. Historia Ukrainy. 1772—1999. Narodziny nowoczesnego narodu. Lublin, 2000.

Holtbrügge D. Weiβruβland. Dortmund, 1996.
Iwanicki Mieczysław. Ukraińcy, Białorusini, litwini i nemcy w Polsce w latach 1918—1990.

Siedlce, 1991.

Iwanow Mikołaj. Pierwszy Naród ukarany. Polacy w Związku Rodzieckim, 1921—1939.

Warszawa—Wrocław, 1991.

Kosman Marceli. Historia Białorusi. Wrocław, 1979.

Krajewski Z. Geneza dzieje wewnętrzne Litwy Środkowej (1920—1922). Lublin, 1996.

Łatyszonek Oleg. Białoruskie formacje wojskowe 1917—1923. Białystok, 1995.

Lewandowski Józef. Federalizm. Litwa i Białoruś w polityce obozu belwederskogo (XI. 1918—

IV. 1920). Warszawa, 1962.

Mackiewicz Stanisłfw. Historia Polski ad 11 listopada 1918 do 17 września 1939 roku. Londyn,

1941.

Polska—Białoruś 1918—1945: Zbiór studiów i materiałów / Pod red. W.Balceraka. Warszawa,1994.

Pruszyński Mieczysław. Dramat Piłsudskiego. Wojna 1920. Warszawa, 1994.

Sakalouski Uladzimir. Weiβruβland und Deutschland: Geistes- und Kulturbeziehungen zwischen

1914 und 1941. Band 1. Köln—Weimar—Wien, 2000.Wielhorski Władysław. Naród białoruski wśród swych sąciadów. London, 1949.

Wrobel Piotr. Ksztaltowanie się bialoruskiej świadomości narodowej a Polska. Warszawa, 1990.
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка