Бдэу. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка
Дата канвертавання15.03.2016
Памер133.8 Kb.

БДЭУ. Беларускі дзяржаўны эканамічны універсітэт. Бібліятэка.

БГЭУ. Белорусский государственный экономический университет. Библиотека.°.

BSEU. Belarus State Economic University. Library.

http://www.bseu.by elib@bseu.by


Бібліятэка БДЭУ

БЮЛЕТЭНЬ новых паступленняў

выпуск 43 (273)

27.12.2011

Бюлетэнь новых паступленняў уключае звесткі пра літаратуру і электронныя вучэбна-метадычныя выданні, якія паступілі на працягу тыдня ў бібліятэку.

Выпуск змяшчае інфармацыю аб 71 выданні. Літаратура згрупавана па тэматычных раздзелах у адпаведнасці з табліцамі бібліятэчна-бібліяграфічнай класіфікацыі (ББК): эканоміка - 24 назвы, права – 9, гісторыя Беларусі – 5, мовазнаўства - 6 і інш. Электронныя вучэбна-метадычныя выданні (2 назвы) размешчаны ў алфавітным парадку.

Кожны бібліяграфічны запіс складаецца з набору элементаў (шыфр, бібліяграфічнае апісанне, сігла), якія неабходна паказваць у чытацкім патрабаванні пры заказе выданняў ў бібліятэцы.

Выберыце патрэбны раздзел:


Прыродазнаўчыя навукі 2

Тэхніка 3

Сацыялогія 3

Гісторыя Беларусі 4

Эканоміка 5

Права 8


Адукацыя. Бібліятэчная справа 10

Мовазнаўства 10

Гісторыя і крытыка міравой літаратуры 11

Мастацтва 11

Філасофскія навукі 12

Псіхалогія 12

Мастацкая літаратура 13

Электронныя вучэбна-метадычныя выданні 13

Прыродазнаўчыя навукі
22.1
Ш 966
Шупляк, В.И.
   Математическая статистика : курс лекций / В. И. Шупляк ; Гос. учреждение образования "Респ. ин-т высшей школы". - Минск : РИВШ, 2011. - 227, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 215 (21 назв.). - ISBN 978-985-500-429-6 : 18600 р.
Сигла: ч;26.89(4Беи)
К 906
   Культавыя і гістарычныя валуны Беларусі / [А.К. Карабанаў і інш.] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т прыродакарыстання. - Мінск : Беларуская навука, 2011. - 234, [1] с., [4] л. каляр. іл. - Бібліягр.: с. 191-209. - Геаграфічны паказальнік камянёў, згаданых у кнізе: с. 227-233. - ISBN 978-985-08-1295-7 : 26000 р.
Сигла: н;

Тэхніка
32.97
Е 721
Ермакова, Т.А.
   Компьютерные информационные технологии и Интернет : учебно-методическое пособие / Т. А. Ермакова, В. Л. Кулешова, О. Ю. Глинский ; М-во образования Республики Беларусь, УО "Белорус. гос. экон. ун-т". - Минск : БГЭУ, 2007. - 92 с. - Библиогр.: с. 92. - ISBN 978-985-484-431-2 : 4280 р.
Сигла: т;37.8
К 90
Кулак, М.И.
   Технология полиграфического производства : учебник для студентов учреждений высшего образования по спец."Экономика и управление на предприятии" (специализация "Экономика и управление в полиграфической промышленности"), "Бух. учет, анализ и аудит" (специализация "Бух. учет, анализ и аудит в полиграфической промышленности"), "Менеджмент" (специализация "Менеджмент в полиграфической промышленности"), "Полиграфическое оборудование и системы обработки информации" / М. И. Кулак, С. А. Ничипорович, Н. Э. Трусевич. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 370, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 365-366 (21 назв.). - ISBN 978-985-08-1318-3 : 77114 р.
Сигла: н;38
У 831
Устюшенко, Н.А.
   Строительное производство, материалы и изделия : курс лекций в схемах / Н. А. Устюшенко, Н. И. Бакунович ; Гос. ин-т управления и социальных технологий БГУ, Каф. управления финансами и недвижимостью. - Минск : ГИУСТ БГУ, 2011. - 94, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-985-491-081-9 : 11170 р.
Сигла: ч;

Сацыялогія
60.5
Б 242
Барановский, Н.А.
   Антидевиантная политика: теория и социальная практика : [монография] / Н. А. Барановский ; Национальная академия наук Беларуси, Ин-т социологии. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 270, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 267-269 (79 назв.). - ISBN 978-985-08-1320-6 : 44593 р.
Сигла: н; п;60.5
К 211
Карако, П.С.
   Социальная экология : экологическое сознание / П. С. Карако. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 215 с. - ISBN 978-985-469-374-3 : 23000 р.
Сигла: н; ч;60.5
М 627
Минюшев, Ф.И.
   Социология культуры : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по спец. 040200 - "Социология" / Ф. И. Минюшев ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Социологический фак. - Москва : КДУ, 2009. - 253 с. : ил. - (Социологический факультет МГУ, 1989-2009, XX лет). - Библиогр. в конце статей. - ISBN 978-5-98227-645-2 : 117360 р.
Сигла: ч;60.5
Р 438
   Республика Беларусь в зеркале социологии : сборник материалов социологических исследований за 2010 год / [А.В. Гусев и др. ; под общ. ред. А.В. Гусева] ; Информационно-аналитический центр при Администрации Президента Республики Беларусь. - Минск : Белорусский Дом печати, 2011. - 85 с. : ил. - Авторы указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-6587-97-2 : 6800 р.
Сигла: н; ч;

Гісторыя Беларусі
63.3(4Беи)
Б 43
   Беларусь: страницы истории / Национальная академия наук Беларуси, Ин-т истории ; [редсовет:: А.А. Коваленя (пред. редсовета) и др.]. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 406 с. : цв. ил. - ISBN 978-985-08-1304-6 : 62571 р.
Сигла: п; ф; ч;63.3(4Беи)
Д 583
Довнар-Запольский, М.В.
   История Беларуси / М. В. Довнар-Запольский ; [редкол.: В.М. Лебедева (отв. ред.) и др.]. - 3-е изд., испр. и доп. - Минск : Беларусь, 2011. - 590, [1] с. - ISBN 978-985-01-0933-0 : 49310 р.
Сигла: ч;63.3(4Беи)
И 907
   История Беларуси : в контексте мировых цивилизаций : пособие для студентов / [Ю.Н. Бохан и др.] : под ред. Н.И. Полетаевой, Ю.Н. Бохана. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 159, [1] с. - Библиогр.: с. 157. - Авторы указаны на обороте тит. л. и в содерж. - ISBN 978-985-469-387-3 : 18000 р.
Сигла: н; т; ф; ч;63.3(4Беи)
К 965
Кушнярэвіч, А.М.
   Мураваная дабастыённая фартыфікацыя Вялікага Княства Літоўскага / А. М. Кушнярэвіч ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы. - Мінск : Беларуская навука, 2011. - 230, [4] с., [3] л. каляр. іл. - Бібліягр. ў падрад. заўвагах. - Рэзюмэ на бел., рус., пол., англ. мовах. - ISBN 978-985--08-1312-1 : 32788 р.
Сигла: н;63.3(4Беи)
С 594
Соколова, М.А.
   Общественные движения на территории Беларуси (XIX - начало XX в.) : историография, методологические принципы исследования / М. А. Соколова ; Национальная академия наук Беларуси, Ин-т истории. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 446, [2] с. - Библиогр.: с. 385-447 (957 назв.) и в подстроч. примеч. - ISBN 978-985-08-1253-7 : 28618 р.
Сигла: н;

Эканоміка
65.052
П 764
   Применение МСФО : [в 3 ч.] : пер. с англ. Ч. 1 / Майк Бонэм [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина Бизнес Букс : Ernst & Young, 2011. - xxiii, 1-1120. - Библиогр. в ссылках в конце гл. - Загл. обл.: Применение МСФО 2011. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-4295-0019-5 : 531800 р.
Сигла: в;65.052
П 764
   Применение МСФО : [в 3 ч.] : пер. с англ. Ч. 2 / Майк Бонэм [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина Бизнес Букс : Ernst & Young, 2011. - vi, С. 1030-2128. - Библиогр. в ссылках в конце гл. - Загл. обл.: Применение МСФО 2011. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-4295-0019-5 : 531800 р.
Сигла: в;65.052
П 764
   Применение МСФО : [в 3 ч.] : пер. с англ. Ч. 3 / Майк Бонэм [и др.]. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Альпина Бизнес Букс : Ernst & Young, 2011. - vi, С. 2132-3225. - Библиогр. в ссылках в конце гл. - Загл. обл.: Применение МСФО 2011. - Доп. тит. л. англ. - ISBN 978-5-4295-0019-5 : 531800 р.
Сигла: в;65.052
Т 433
   Типовой план счетов бухгалтерского учета ; Инструкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета : сборник нормативных документов. - 10-е изд., изм. и доп. - Минск : Информпресс, 2010. - 223 с. - ISBN 978-985-510-144-5 : 10180 р.
Сигла: н; ф;65.052
Т 433
   Типовой план счетов бухгалтерского учета ; Инструкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета : сборник нормативных документов. - 11-е изд., стер. - Минск : Информпресс, 2011. - 223 с. - ISBN 978-985-510-146-9 : 10180 р.
Сигла: н;65.052
Т 433
   Типовой план счетов бухгалтерского учета ; Инструкция по применению Типового плана счетов бухгалтерского учета : сборник нормативных документов. - 12-е изд., изм. и доп. - Минск : Информпресс, 2011. - 223 с. - ISBN 978-985-510-160-5 : 17800 р.
Сигла: в; ф; ч;65.246
Ч-388
Челноков, А.А.
   Охрана труда : учебник для студентов высших учебных заведений по технолог. спец. / А. А. Челноков, И. Н. Жмыхов, В. Н. Цап ; под общ. ред. А.А. Челнокова. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 670, [1] с. : ил. - (ВУЗ. Студентам высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 649. - ISBN 978-985-06-1850-4 : 36350 р.
Сигла: в; н; ч;65.25
Ц 379
   Ценообразование в организации. Практикум : учебное пособие для студ. учреждений высш. образования по экономическим спец. / [Т.В. Емельянова и др.] ; под общ. ред. Т.В. Емельяновой. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 332 с. - (ВУЗ. Студентам высших учебных заведений). - Библиогр.: с. 309-322. - Авторы указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-06-1931-0 : 23270 р.
Сигла: в;65.261
Ф 591
   Финансово-кредитные системы зарубежных стран : пособие для студентов / [Ю.Л. Грузицкий и др.] ; под ред. И.Н. Жук, Ю.Л.Грузицкого. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 294 с. - Библиогр.: с. 289-291. - Авторы указаны в книге (с. 3). - ISBN 978-985-469-395-8 : 28000 р.
Сигла: в; н; т; ф; ч;65.261(4Беи)
Г 727
   Государственный бюджет : пособие для студентов / [И.А. Еремеева и др.]. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 109 с. - Библиогр.: с. 106-107. - Авторы указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-985-469-402-3 : 16500 р.
Сигла: в; н; т; ф; ч;65.261(4Беи)
Ф 591
   Финансовая стабильность в Республике Беларусь, 2010 / Нац. банк Республики Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 60, [33] с. прил. - 11200 р.
Сигла: в;65.291.3
М 331
Матанцев, А.Н.
   Анализ рынка. Настольная книга маркетолога / А. Н. Матанцев. - Москва : Альфа-Пресс, 2009. - 549 с. - Библиогр. в книге. - ISBN 978-5-94280-279-0 : 67000 р.
Сигла: н;65.32(4Беи)
З-33
Запольский, М.И.
   Кооперация и интеграция в агропромышленном комплексе : учебное пособие для студентов высших учебных заведений по спец. "Экономика и управление на предприятии" / М. И. Запольский ; Национальная академия наук Беларуси, Ин-т системных исследований в АПК. - Минск : Беларуская навука, 2011. - 346, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце гл. - ISBN 978-985-08-1313-8 : 32390 р.
Сигла: в; н; ч;65.32
К 653
   Конъюнктура мирового, европейского и внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия: июль 2011 г. / Республиканское науч. унитарное предприятие "Ин-т системных исследований в АПК Нац. акад. наук Беларуси" ; [сост.: В.Ф. Карпович и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 97, [1] с. - 15680 р.
Сигла: в;65.32
К 653
   Конъюнктура мирового, европейского и внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия: июнь 2011 г. / Республиканское науч. унитарное предприятие "Ин-т системных исследований в АПК Нац. акад. наук Беларуси" ; [сост.: В.Ф. Карпович и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 101 с. - 16160 р.
Сигла: в;65.32
К 653
   Конъюнктура мирового, европейского и внутреннего рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия: май 2011 г. / Республиканское науч. унитарное предприятие "Ин-т системных исследований в АПК Нац. акад. наук Беларуси" ; [сост.: В.Ф. Карпович и др.]. - Минск : [б. и.], 2011. - 100 с. - 16000 р.
Сигла: в;65.37
П 781
   Проблемы и перспективы развития евроазиатских транспортных систем : материалы третьей Международной научно-практической конференции, 12 мая 2011 г. / М-во образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский гос. ун-т, Каф. "Эксплуатация автомобильного транспорта" ; под ред. О.Н. Ларина, Ю.В. Рождественского. - Челябинск : Издательский центр ЮУрГУ, 2011. - 293, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце докладов. - Посвящ. 50-летию со дня первого полета человека в космос. - ISBN 978-5-696-04140-7 : 23500 р.
Сигла: н;65.42(4Беи)
О-752
   Основные показатели розничной торговли и общественного питания Республики Беларусь за январь-ноябрь 2011 года : [статистический бюллетень] / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 19 с. - 21900 р.
Сигла: в; ф;65.42(4Беи)
П 683
   Правила торговли : нормативные правовые акты Республики Беларусь : в приведенные нормативные правовые акты с 30 августа 2010 г. изменения не вносились. - Минск : Дикта, 2010. - 191 с. - В содерж.: О торговле ; О защите прав потребителей : законы Республики Беларусь. - ISBN 978-985-494-540-8 : 12000 р.
Сигла: ф;65.428(4Беи)
В 604
   Внешняя торговля товарами Республики Беларусь (по товарам, странам, континентам, средним ценам) за январь-октябрь 2011 года (предварительные данные) / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь. - Минск : [б. и.], 2011. - 172, [1] с. - 61200 р.
Сигла: ф;65.433
Ш 615
Шимова, О.С.
   Основы устойчивого туризма : учебное пособие / О. С. Шимова. - Минск : Новое знание ; Москва : ИНФРА-М, 2012. - 189 с. : ил. - (Высшее образование). - Библиогр.: с. 186-189 (46 назв.). - ISBN 978-985-475-486-4 : 48000 р.
Сигла: т; ф; ч;65.5
М 431
   Международная экономика : учебно-методический комплекс / [М.И. Балашевич и др.] ; под ред. М.И. Балашевича, О.А. Паршутич. - Минск : Дикта : Мисанта, 2011. - 110, [1] с. : ил. - Библиогр. в конце кн. - ISBN 978-985-494-614-6 (Дикта). - ISBN 978-985-6719-86-1 (Мисанта) : 15300 р.
Сигла: в; н; п; т; ф; ч;65.9(4Беи)
С 692
   Социально-экономическое положение Республики Беларусь, январь-ноябрь 2011 г. : [доклад. 11] / Нац. стат. ком. Респ. Беларусь ; [отв. за вып. Е.М. Палковская]. - Минск : [б. и.], 2011. - 411 с. - 245640 р.
Сигла: в; ч;65.9(4Беи)
Э 40
   Экономика, моделирование, прогнозирование : сборник научных трудов. Вып. 5 / ГНУ "Науч.-исслед. экон. ин-т М-ва экономики Респ. Беларусь" ; [редкол. : М.К. Кравцов (гл. ред.) и др.]. - Минск : НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 2011. - 363 с. - Библиогр. в конце статей. - Резюме и содерж. парал. рус., англ. - ISSN 221804-35.
Сигла: в; н; т; ф; ч;

Права
67(4Беи)
М 171
Максименко, Е.В.
   Основы права : ответы на экзаменационные вопросы / Е. В. Максименко. - 2-е изд. - Минск : ТетраСистемс, 2010. - 110 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 107 (11 назв.). - ISBN 978-985-536-071-2 : 10920 р.
Сигла: н;67.1
Б 839
Борщева, Е.В.
   История политических и правовых учений : ответы на экзаменационные вопросы / Е. В. Борщева. - Минск : ТетраСистемс, 2008. - 175 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 172. - ISBN 978-985-470-662-7 : 7670 р.
Сигла: п;67.3
И 907
   История государства и права зарубежных стран. Древний мир и Средние века : ответы на экзаменационные вопросы / [В.В. Сажина и др.]. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 207 с. - (Ответы на экзаменационные вопросы). - Библиогр.: с. 201-203 (34 назв.). - ISBN 978-985-536-226-6 : 17320 р.
Сигла: п;67.3(4Беи)
Д 71
Доўнар, Т.І.
   Гісторыя дзяржавы і права Беларусі : вучэбны дапаможнік для студэнтаў вышэйшых навучальных устаноў па спец. "Правазнаўства", "Паліталогія", "Эканамічнае права", "Міжнароднае права" / Т. І. Доўнар ; [Дзяржаўны ін-т кіравання і сацыяльных тэхналогій БДУ]. - Мінск : ДІКСТ БДУ, 2011. - 548, [1] с. - Бібліягр. ў падрад. заўвагах. - На обл.: БДУ - 90. - ISBN 978-985-491-071-0 : 76990 р.
Сигла: н; п; ч;67.404(4Беи)
Е 744
Ермоленко, Е.В.
   Гражданское право. Общая часть : тестовые задания / Е. В. Ермоленко, О. А. Паферова. - Минск : Амалфея, 2011. - 217, [1] с. - Библиогр.: с. 214 (11 назв.) и в конце тем. - ISBN 978-985-441-882-7 : 18462 р.
Сигла: п;67.404.91(4Беи)
В 12
Вабищевич, С.С.
   Хозяйственное право : в соответствии с хозяйственным законодательством Респ. Беларусь по сост. на 1 января 2011 г. / С. С. Вабищевич, И. А. Маньковский. - 5-е изд., изм. и доп. - Минск : Молодежное, 2011. - 303 с. - (Библиотека экономиста). - ISBN 978-985-6731-60-3 : 15600 р.
Сигла: п;67.408(4Беи)
П 764
Примаченок, А.А.
   Уголовное право Республики Беларусь. Особенная часть : с учетом изменений и дополнений, внесенных в УК по сост. на 20 апреля 2009 г. / А. А. Примаченок. - 8-е изд., доп. - Минск : Молодежное, 2009. - 151 с. - (Библиотека юриста). - ISBN 978-985-6731-46-7 : 8440 р.
Сигла: п;67.410.2(4Беи)
З-179
Зайцева, Л.Л.
   Задержание в уголовном процессе Республики Беларусь : [монография] / Л. Л. Зайцева, А. Г. Пурс. - Минск : Харвест, 2011. - 221, [2] с. - Библиогр.: с. 110-134 (303 назв.). - ISBN 978-985-16-9580-1 : 11700 р.
Сигла: п;67.91
И 20
Иванов, Г.И.
   Права человека. Теория. История. Современность : краткое изложение курса / Г. И. Иванов, А. Г. Иванов. - 2-е изд. - Минск : Амалфея, 2011. - 107 с. - Библиогр.: с. 94-102. - ISBN 978-985-441-933-6 : 9230 р.
Сигла: н; п;

Адукацыя. Бібліятэчная справа
74.58
Б 437
Белорусский государственный экономический университет.
   План основных мероприятий на 2010-2011 учебный год : утвержден 23 июня 2010 г. / УО "Белорусский гос. экон. ун-т". - Минск : [БГЭУ], 2010. - 27 с. - 2200 р.
Сигла: т;78
Б 595
   Библиотечное дело - XXI век : научно-практический сборник. Вып. 1 (21), 2011 / Рос. гос. б-ка ; [рук. проекта Е.В. Никонорова ; редкол.: А.В. Калинкина, Т.М. Михайлова]. - Москва : [б. и.], 2011. - 271 с. - (Приложение к журналу "Библиотековедение"). - Библиогр. в конце статей. - 117293 р.
Сигла: н;78
Б 734
Богданова, И.А.
   Библиотечный коллектив: методологические и методические аспекты изучения : учебно-методическое пособие / И. А. Богданова ; [редсовет.: О.О. Борисова и др.]. - Москва : Литера, 2011. - 142 с. - (Современная библиотека). - Библиогр.: с. 67-72 (91 назв.). - ISBN 978-5-91670-083-1 : 135528 р.
Сигла: н;78
З-382
Захарчук, Т.В.
   Информационные ресурсы для библиотек : учебно-практическое пособие / Т. В. Захарчук. - Санкт-Петербург : Профессия, 2011. - 126, [1] с. : ил. - (Азбука библиотечной профессии). - Библиогр. в конце кн. и в тексте. - ISBN 978-5-904757-20-5 : 82699 р.
Сигла: н;

Мовазнаўства
81.43Англ
К 653
Конышева, А.В.
   Современные методы обучения английскому языку / А. В. Конышева. - Минск : ТетраСистемс, 2011. - 303 с. - Библиогр.: с. 222-233 (166 назв.). - ISBN 978-985-536-191-7 : 16380 р.
Сигла: и; ф;81.43Нем
Н 844
Носков, С.А.
   Самоучитель немецкого языка / С. А. Носков. - 20-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - 478, [1] с. - Библиогр.: с. 475. - ISBN 978-985-06-1936-5 : 18720 р.
Сигла: ф;81.43Нем
D 48
   Deutsch als Fremdsprache. Niveau A1/1. Schritte international 1 : Kursbuch + Arbeitsbuch / D. Niebisch [и др.]. - Munchen : Hueber Verlag, 2009. - 168 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-3-19-001851-2 : 45600 р.
Сигла: и;81.43Нем
P 45
Perlmann-Balme, M.
   Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Hauptkurs : Arbeitsbuch / M. Perlmann-Balme, S. Schwalb. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2005. - 152 с. - (Em Neu). - ISBN 3-19-011695-4 : 29800 р.
Сигла: и;81.43Нем
P 45
Perlmann-Balme, M.
   Deutsch als Fremdsprache. Niveaustufe B2. Hauptkurs / M. Perlmann-Balme, S. Schwalb. - Munchen : Max Hueber Verlag, 2006. - 159, [1] с. - (Em Neu). - ISBN 3-19-001695-X : 35600 р.
Сигла: и;81.47Фр
П 58
Попова, И.Н.
   Французский язык = Manuel de francais : учебник для 1 курса ВУЗов и факультетов иностранных языков / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. - Москва : Нестор Академик Паблишерз, 2009. - 574, [1] с. - (Учебник). - ISBN 978-5-903262-41-0 : 33800 р.
Сигла: и;

Гісторыя і крытыка міравой літаратуры
83.3(2)
Р 892
   Русская литература. Школьный курс в кратком изложении / [авт.-сост. Л.И. Строк]. - Минск : Юнипресс, 2009. - 686, [1] с. - ISBN 978-985-507-964-5 : 20590 р.
Сигла: х;83.3(2)
С 794
Степанян, Г.Л.
   История русской литературы XIX века : учебное пособие для иностранных студентов / Г. Л. Степанян ; [под ред. А.Г. Коваленко]. - Москва : Российский Университет дружбы народов, 2010. - 240, [1] с. - Библиогр.: с. 234-239. - ISBN 978-5-209-03467-4 : 118800 р.
Сигла: к;83.3(4Беи)
Ж 912
Жураўлёў, В.П.
   Класіка і літаратурная сучаснасць : духоўны патэнцыял чалавека / В. П. Жураўлёў ; [навуковы рэд. У.В. Гніламёдаў] ; Нацыянальная акадэмія навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 2011. - 242, [2] с. - Бібліягр. ў канцы кн. - ISBN 978-985-08-1266-7 : 14249 р.
Сигла: х;

Мастацтва
85.12
С 224
Сахута, Я.М.
   Беларускае народнае мастацтва / Я. М. Сахута ; [фота Я.М. Сахуты, Г.Л. Ліхтаровіча, В.У. Харчанкі]. - Мінск : Беларусь, 2011. - 367 с. : каляр. іл. - Бібліягр. ў канцы разд. - Рэзюмэ на бел., англ. мовах. - ISBN 978-985-01-0920-0 : 75779 р.
Сигла: х;85.14
В 443
Виленкин, В.Я.
   Амедео Модильяни / В. Я. Виленкин. - Москва : Республика, 1996. - 266, [1] с. : ил. - Библиогр. в книге. - ISBN 5-250-02526-9 : 20900 р.
Сигла: х;85.14
Г 525
   Илья Сергеевич Глазунов, 1930 [Изоматериал] / [авт. текста И. Орлова, при участии П. Шабановой]. - Москва : Директ-Медиа : Комсомольская правда, 2011. - 48 с. : цв. ил. - (Великие художники ; т. 70). - На обл. авт.: Глазунов. - ISBN 978-5-7475-0037-2 : 15000 р.
Сигла: х;85.33
Г 379
   Барыс Герлаван. Сценаграфія [Изоматериал] / [М-ва культуры Рэспублікі Беларусь, Нац. акадэмічны тэатр імя Я. Купалы ; аўтар тэксту і ўкладальнік Л. Грамыка]. - Мінск : Культура і мастацтва, 2008. - 127 с. : іл. - Частка тэксту на англ. мове. - ISBN 978-985-90022-6-7 : 20500 р.
Сигла: х;

Філасофскія навукі
87
К 402
Кимелев, Ю.А.
   Философия и наука. От Анаксимандра до Коперника : [монография] / Ю. А. Кимелев, Н. Л. Полякова ; [Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва : Российский Университет дружбы народов, 2009. - 211, [1] с. - (Библиотека классического университета). - Библиогр. в подстроч. примеч. - На обл.: РУДН - 50 лет. - ISBN 978-5-209-03140-6 : 112680 р.
Сигла: н;87
М 229
Мамыкин, И.П.
   Философия : материалы для самостоятельной работы / И. П. Мамыкин. - 6-е изд., перераб. и доп. - Минск : Экоперспектива, 2011. - 64 с. - Библиогр.: с. 63. - ISBN 978-985-469-403-0 : 14500 р.
Сигла: н; т; ф; ч;

Псіхалогія
88
Х 932
Хриптович, В.А.
   Homo Addictus: человек аддиктивный : учебно-методическое пособие / В. А. Хриптович ; [Республиканский ин-т высшей школы]. - Минск : РИВШ, 2011. - 217 с. : ил. - Библиогр.: с. 212-215 (66 назв.). - ISBN 978-985-500-471-5 : 32000 р.
Сигла: н;

Мастацкая літаратура
Бел2
Ж 51
Железко, Б.А.
   Души прекрасные порывы : стихи, песни / Б. А. Железко. - Минск : Издатель Печенко А.Г., 2011. - 55 с. - ISBN 978-985-7008-32-2 : 2200 р.
Сигла: т; х;Бел2
К 60
Колас, Я.
   Збор твораў : У 20 т. Т. 15 : П'есы. Метадычныя распрацоўкі / Я. Колас ; [рэдкал.: М.У. Мясніковіч і інш. ; рэд. тома Т.С. Голуб ; падрыхтоўка тэкстаў і каментарыі А.І. Шамякінай] ; Нац. акадэмія навук Беларусі, Ін-т мовы і літаратуры імя Я. Коласа і Я. Купалы. - Мінск : Беларуская навука, 2011. - 788, [3] с. - ISBN 978-985-08-1316-9 : 41224 р.
Сигла: х;

Электронныя вучэбна-метадычныя выданні
Аксень, Э.М.

Экономические модели и методы в финансовой деятельности: лабораторный практикум для студентов ФФБД. [Электронный ресурс] / Э.М. Аксень, И.В. Денисейко, В.В. Паращенко - Мн., 2011. – 77 с., 1 481 Кб. . – Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Общепрофессиональные и специальные\Эконометрика\

Читая, Г.О.

Методические рекомендации по оформлению дипломных работ для студентов ФМ 5 курса спец. "Экономическая кибернетика"[Электронный ресурс] / Г.О. Читая, И.В. Кашникова. - Мн., 2011. – 38 с., 339 Кб. . – Режим доступа: \\Arhive\UchebM\Факультеты\Факультет менеджмента\1-31 03 06 Экономическая кибернетика\
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка