Асноўныя публікацыі: Раздзелы ў калектыўных манаграфіях
Дата канвертавання19.03.2016
Памер38.92 Kb.
АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ:
Раздзелы ў калектыўных манаграфіях:

 • Саўчанка, В. М. Звышфразавыя адзінствы як мікра- і макратэксты ў мове сучаснай беларускай мастацкай літаратуры / В. М. Саўчанка // Мова сучаснай беларускай мастацкай літаратуры: манаграфія / М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка, Т. І. Тарасенка. — Магілёў: МДУ імя А. А. Куляшова, 2005. — 248 с. — С. 99–180.

 • Саўчанка, В. М. Архітэктоніка і кампазіцыя літаратурна-мастацкага тэксту з лінгвістычнага пункту погляду / В. М. Саўчанка // Сучасны літаратурна-мастацкі расповед: манаграфія / М. В. Абабурка, В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 260 с. — С.119–235.

Слоўнікі:

 • Слоўнік лінгвастылістычных і тэксталагічных тэрмінаў / склад.: М. В. Абабурка, Т. А. Казімірская, В. М. Саўчанка. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2012. — 284 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: пытанні і заданні для самападрыхтоўкі студэнтаў нефілалагічных факультэтаў: вучэбна-метадычны дапаможнік / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2002. — 35 с.

 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: прафесійная лексіка: практыкум / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2005. — 56 с.

 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 80 с.

 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: практыкум / В. М. Саўчанка, С. У. Шакура, Т. М. Шаршнёва. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 156 с.

 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова: фанетыка, арфаэпія, графіка, арфаграфія: зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2011. — 52 с.

 • Саўчанка, В. М. Беларуская лексіка і фразеалогія ў стылістычным аспекце : вучэбна-метадычныя матэрыялы / В. М. Саўчанка. — Могилев : УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2012. — 68 с.

 • Саўчанка, В. М. Беларуская мова : марфеміка : словаўтварэнне : марфалогія : зборнік тэстаў для тэматычнага кантролю / В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2013. — 84 с.

 • Саўчанка, В. М. Асновы журналістыкі : вучэбна-метадычныя матэрыялы : у 2 ч. — Ч. 1 / Л. Г. Дуктава, В. І. Караткевіч, В. М. Саўчанка. — Магілёў : МДУ імя А. А. Куляшова, 2014. — 160 с. — С. 98–147.

 • Шаршнёва, В. М. Беларуская мова: практыкум па арфаграфіі і пунктуацыі / В. М. Шаршнёва, Д. А. Доўгаль, Г. І. Рагаўцова, Т. І. Якубовіч. — Магілёў : УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2014. — 100 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаваннях ВАКа:

 • Саўчанка, В. М. Разнавіднасці перыяду як сінтаксічнай катэгорыі / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — № 2–3. — С. 139–146.

 • Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае і перыяд як мікратэксты ў макратэксце / В. М. Саўчанка // Веснік БДУ, 2006. — № 1. — С. 53–59.

 • Саўчанка, В. М. Складанае сінтаксічнае цэлае як унутрытэкставая з’ява / В. М. Саўчанка // Роднае слова, 2006. — № 5. — С. 40–43.

 • Саўчанка, В. М. Структурныя асаблівасці абзацаў у літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // Веснік ВДУ, 2007. — № 2. — С. 75–80.

 • Саўчанка, В. М. Прынцыпы вылучэння і размежавання складаных сінтаксічных цэлых у мікра- і макратэксце / Веснік Мазырскага дзяржаўнага ўніверсітэта, 2010. — № 4 (29). — С. 86–89.

 • Саўчанка, В. М. Выкарыстанне сінсемантычных сродкаў міжфразавай сувязі ў праспекцыйным значэнні (на матэрыяле твораў У. Караткевіча і В. Быкава) / В. М. Саўчанка // Ученые записки УО»ВГУ им. П. М. Машерова», 2011. — Т. 11. — 227 с. — С. 186–190.

 • Саўчанка, В. М Функцыі абзаца ў літаратурна-мастацкім тэксце / В. М. Саўчанка // Вестник ПГУ. — Серия А. Гуманитарные науки. — 2012. — № 10. — С. 105–108.

 • Саўчанка, В. М Кампазіцыйныя прыёмы разгортвання сэнсавых адзінстваў (на матэрыяле твораў беларускай мастацкай літаратуры) / В. М. Саўчанка // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова. — Серыя А. Гуманітарныя навукі. — 2013. — № 2. — С. 70–77.

 • Саўчанка, В. М. Стылістычная функцыя вялікай літары ў паэтычным тэксце / В. М. Саўчанка // Веснік Мазырскага дзяржаўнага педагагічнага ўніверсітэта імя І. П. Шамякіна, 2014. — № 1 (42). — С. 149–153.

 • Шаршнёва, В.М. Структура дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова, 2015. — № 1 (45). — С. 56–61.

 • Шаршнёва, В. М. Тыпы дыялагічных адзінстваў у літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў У. Караткевіча) / В. М. Шаршнёва // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия А, Гуманитарные науки : научно-теоретический журнал. — 2015. — № 2. — С. 92–96.

Артыкулы ў замежных выданнях, у тым ліку рэцэнзуемых ВАКам:

 • Саўчанка, В. М. Сістэма лексічных сродкаў міжфразавай сувязі ў літаратурна-мастацкім тэксце (на матэрыяле твораў В. Быкава і У. Караткевіча)»/ В. М. Саўчанка // Украіньське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник Киівського національного університету імені Тараса Шевченка. — Умань, 2009.  — Вип. 39. — С. 469–474.

 • Саўчанка, В. М. Спосабы структурнай арганізацыі перыяду ў творчасці А. А. Куляшова / В. М. Саўчанка // Десятые Поливановские чтения: сборник статей по материалам докладов и сообщений конференции. Часть І. (Смоленск, 4–5 октября 2011 года). — Смоленск: Маджента, 2011. — 320 с. — С. 250–254.

 • Шаршнёва, В. М. Асаблівасці абзацавання літаратурна-мастацкага тэксту / В. М. Шаршнёва // Российско-белорусско-украинское пограничье: научное взаимодействие в контексте единого социокультурного пространства : Материалы Международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 23–24 октября 2014 г.). В 2-х ч. Ч. І Славяноведение в пограничном регионе : Вторые Расторгуевские чтения / Под ред. В. В. Мищенко, В. Н. Пустовойтова, С. Н. Стародубец. — Брянск : ООО «Ладомир», 2014 г. — С. 224–230.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка