Асноўныя публікацыі: Манаграфіі
Дата канвертавання14.03.2016
Памер201.59 Kb.
АСНОЎНЫЯ ПУБЛІКАЦЫІ:

Манаграфіі:

 • Марзалюк, І. А. Магілёў у XII–XVIII стагоддзях: людзі і рэчы: манаграфія / І. А. Марзалюк. — Мінск : Выд-ва Веды, 1998. — 260 с.

 • Марзалюк, І. А. Людзі даўняй Беларусі: этнаканфесійныя і сацыя-культурныя стэрэатыпы (Х–XVII стст.) : манаграфія / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2003. — 324 с.

 • Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI–XVIII ст. (этнаканфесійная склад насельніцтва, этнічныя і канфесійныя стэрэапыты беларускіх гараджан): манаграфія / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2007. —165 с.

 • Марзалюк, І. А. Міфы «Адраджэнскай» гістарыяграфіі Беларусі: манаграфія / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2009. — 172 с.

Калектыўныя манаграфіі:

 • Агееў А. Р., Марзалюк І. А., Пушкін І. А., Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзалюк, І. А. Пушкін. — Магілёў,1997. — 192 с. (з іх аўтарскія: — С. 7–77, 15.).

 • Агееў А. Р., Марзалюк І. А., Пушкін І. А., Магілёўская даўніна ў пытаннях і адказах / А. Р. Агееў, І. А. Марзалюк , І. А. Пушкін. — Выд.2-е, дапоўненае і дапрацаванае. — Магілёў,1998, — 204 с. (з іх аўтарскія: С. 3–62, 123, 152–154.).

 • Марзалюк, І. А., Рыер, Я. Р. Археалагічнае даследаванне гарадзішча Змяёўка (Пелагееўскае гарадзішча) ў Магілёве. / І. А. Марзалюк, Я. Р. Рыер. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2010. — 73 с. (з іх аўтарскія: С. 3–7, 13–66.).

 • Марзалюк, І. Бумблаускас, А.., Черкас, Б. Грюнвальдська битва — битва народiв (1410–2010): середньовiчна iсторiя України, Бiлорусi, Литви. / А. Бумблаускас, I. Марзалюк, Б. Черкас — Київ: «Балтiя-Друк», 2010. — 272 с. (з іх аўтарскія: С. 15–30, 43–48, 60–78, 105–106, 117–120, 135–139.).

 • Марзалюк І. Українське Козацтво і Велике князівство Литовське / І. Марзалюк, А. Рагаускас, Р. Рагаускене, Г. Кіркене, В. Станіславський, В. Степанков, Б. Черкас. — Київ: Балтія Друк, 2014. —200 с.

 • Alfredas Bumblauskas, Ihar Marzaliuk, Boris Cerkas. Zalgirio musis — tautu musis. — Vilnius: Spaude UAB «Balto print», 2011. — 272 с. (з іх аўтарскія: С. 15–30, 43–48, 60–78, 105–106, 117–120, 136–139.).

Аўтарэфераты:

    • Магілёў у ХІІ–XVIII стст. (па матэрыялах археалагічных і пісьмовых крыніц) / Марзалюк І. А. — 1996, Мінск, Выд-ва Ін. гіст. АН Беларусі. — 24 с.

    • Этнаканфесійныя і сацыякультурныя стэрэатыпы насельніцтва беларускіх зямель у Х–XVII стст. / Марзалюк І. А. — 2003, Мінск, Выд-ва Ін-т гісторыі Нац.АН Беларусі. — 39 с.

Іншыя вучэбныя дапаможнікі, дапаможнікі, курсы лекцый:

       • Марзалюк, І. А. Гісторыя рэлігіі Беларусі (Х–ХVIII стст.) : вучэбны дапаможнік / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 1997. — 62 с.

       • Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Еўдакіма Раманава: матэрыялы да археалагічнай карты Магілёўскай губерні: Археаграфічны зборнік : Зборнік дакументаў / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2001. — 60 с.

       • Марзалюк, І. А. Е. Р. Раманаў. З гісторыка-археалагічнай спадчыны (выбраныя творы) : Хрэстаматыя / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2006. — 238 с.

Вучэбна-метадычныя выданні:

    • Марзалюк, И. А Программа по курсу «История первобытного общества»: программа / И. А. Марзалюк. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2000. — 10 с.

    • Марзалюк, І. А. Праграма па курсу «Матэрыяльная культура беларускага горада» : праграма / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2001. — 10 с.

    • Марзалюк, І. А. Праграма «Канфесіянальная гісторыя Беларусі» : праграма / І. А. Марзалюк. — Магілёў: УА «МДУ імя А. А. Куляшова», 2001. — 14 с.

Навуковыя артыкулы ў выданнях па патрабаванням ВАК:

       • Марзалюк, І. А. Культурны слой Магілёва, як крыніца па гісторыі развіцця горада ў эпоху Сярэднявечча / І. А. Марзалюк // Труды VI Международного Конгресса славянской археологии. Т. 2: Славянский средневековый город. — М. 1997. — С. 231–242.

       • Марзалюк, І. А. Ведаўскія працэсы ў Беларусі XVI–XVII стст. / І. А. Марзалюк // Беларускі гістарычны часопіс — № 8. — 2003. — С. 32–37.

       • Марзалюк, І. А., Дзмітрачкоў, П. Ф Няўрымслівы даследчык беларускай мінуўшчыны: Капыцін В.Ф. / І. А. Марзалюк, П. Ф. Дзмітрачкоў // Беларускі гістарычны часопіс. — 2003. — № 5. — С. 25–46.

       • Марзалюк, І. А. Місіянерская дзейнасць праваслаўнай царквы ў сярэднявеччы на землях Заходняй Беларусі і Літвы і яе наступствы / І. А. Марзалюк // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага універсітэта імя А. А. Куляшова, 2003. — № 4 (16). — С. 8–14.

       • Марзалюк, І. А. Русь як «хрышчаны свет», «Slavia Ortodoxa», славянская прарадзіма / І. А. Марзалюк //, Веснік Віцебскага дзяржаўнага ўніверсітэта — 2003. — № 4 (30). — С. 32–37.

       • Марзалюк, І. А. Да пытання аб этнічнай саманазве насельніцтва Беларусі ў XVI ст. / І. А. Марзалюк // Веснік МДУ імя А. А. Куляшова, 2003. — № 2–3 (15). — С. 3–9.

       • Марзалюк, І. А. Księgi magistratu mohylewskiegio w XVI–XVII wieku jako źródło do badań nad mentalnością mieszczaństwa // Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej do połowy XIX wieku. / І. А. Марзалюк // Miasta i mieszczaństwo w Europie Środkowo-Wschodniej do połowy XIX wieku. — Toruń. — 2003. — S. 17–33.

       • Марзалюк, І. А. Великое княжество Литовское в исторической памяти белорусов-русинов: От средневековья к модерну / І. А. Марзалюк // «Ab imperio». — Казань. — 2004. — № 4. — С. 4–27.

       • Марзалюк, І. А. Да пытання перыядызацыі гісторыі Беларусі ў IX — першай палове XVII стст. / І. А. Марзалюк // Гісторыя. Праблемы выкладання. — Мінск. — 2004. — № 3 (33.). — С. 44–46.

       • Марзалюк, І. А. Вынікі археалагічных даследаванняў ў гістарычным цэнтры і ваколіцах Магілёва / І. А. Марзалюк // Гістарычна-археалагічны зборнік. — № 23. — Мінск: ІГ НАН Беларусі. — 2007. — C. 254–255.

       • Марзалюк, І. А. «ЖООД» Когда и как возник Могилев на Днепре? / І. А. Марзалюк // Родина. — Москва. — 2007. — № 9. — С. 27–28.

       • Марзалюк, И. А., Риер Я. Г. Археологическое изучение средневекового аграрного общества на территории Беларуси / И. А. Марзалюк, Я. Г. Риер // Вестн. Полоц. гос. ун-та. Сер. А.: гуманит. наук. — 2008. — № 7. — С. 15–27.

       • Марзалюк І. А. Вытокі беларускага заходнерусізму і літвінізму // Беларуская Думка № 8. Мн., 2012. С. 53–59.

       • Марзалюк И. А. Образ Полоцкого центра / И. А. Марзалюк // Родина — Москва. — 2012. — № 9. — С. 109–111.

       • Марзалюк И. А. «Казацкое товарыство» могилевских мещан во время инфлянтской войны (по данным актовых книг могилевского магистрата) / И. А. Марзалюк // lietuvos istorijos studijos. Vilnius. — 2012. — С. 36–40.

       • Марзалюк, І. А. Культурны слой Магілёўскага замчышча як гістарычная крыніца / І. А. Марзалюк // Матэрыялы по археалогіі Беларусі. Вып. 24. — Мн., 2013. — С. 119–137.

Тэзісы матэрыялаў канферэнцый:

 • Уклад Е. Р. Раманава ў вывучэнне помнікаў археалогіі Магілёўшчыны / Марзалюк І. А., 1992, Паведамленні 2-й абласной краязнаўчай канферэнцы. — Магілёў. — С. 25–27.

 • Да пытання аб узнікненні і этапах засялення тэрыторыі Магілёва ў святле новых археалагічных даследаванняў / Марзалюк І. А., 1993, Паведамленні навуковай абласной краязнаўчай канферэнцыі. — Магілёў. — С. 31–32.

 • Дынаміка засялення гістарычнага цэнтра Магілёва / Марзалюк І. А. 1994, 5 абласныя Магілёўскія краязнаўчы чытанні. — Магілёў. — С. 26–27.

Артыкулы ў энцыклапедычных выданнях, часопісах, зборніках навуковых прац:

 • Марзалюк, І. А. Еўдакім Раманавіч Раманаў — археограф і археолаг Магілёўшчыны / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. — Магілёў.1993. — С. 37–45.

 • Марзалюк, І. А. Узор Магілёўскай металапластыкі XVI стагоддзя / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына. — Магілёў. — Вып. IV. — 1993. — С. 32–35.

 • Марзалюк, І. А. Магілёў у вайне Расіі з Рэччу Паспалітай 1654–1667 гадоў / І. А. Марзалюк // Трафім Сурта і яго час: зборнік матэрыялаў магілёўскіх чытанняў. — Магілёў. 1993. — С. 63–73.

 • Марзалюк, І. А. Сярэднявечны Магілёў па матэрыялах пісьмовых і археалагічных крыніц (ХІ–XV стст.) / І. А. Марзалюк // Археалогія і старажытная гісторыя Магілёўшчыны і сумежных тэрыторый: зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі. — Магілёў. 1994. — С. 147–167.

 • Марзалюк, І. А. Да старажытнай гісторыі Магілёва / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. — Магілёў. — № 1. — 1994. — С. 34–43.

 • Марзалюк, І. А. Умацаванні Магілёўскага замка / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына, Вып. V. — 1994. — С. 20–25.

 • Марзалюк, І. А. Агляд пісьмовых крыніц і гісторыка-археалагічных даследаванняў па гісторыі старажытнага Магілёва (XIV–XVIII стст.) / І. А. Марзалюк // Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя: зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі. Ч. ІІ. — Магілёў, 1995. — С. 53–63.

 • Марзалюк, І. А. Гісторыка-археалагічны аналіз паведамленняў «Запісак» ігумена Арэсты па старажытнай гісторыі Магілёва / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. — Магілёў. 1995. — С. 15–21.

 • Марзалюк, І. А. Ментальнасць гарадскога насельніцтва Беларусі ў XVI–XVIII ст.(па матэрыялах Магілёва) / І. А. Марзалюк // Наш Радавод. — Гродна. — Кн. 7. 1996. — С. 237–242.

 • Марзалюк, І. А. «Запіскі ігумена Арэста» / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. — Мн.1996. — С. 405.

 • Марзалюк, І. А. Арэст / І. А. Марзалюк // Беларуская энцыклапедыя. Т. 2. — Мн.1996. — С. 14.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўская штодзённасць (нарысы матэрыяльнай і духоўнай культуры Магілёва) / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. —№ 4. — 1996. — С. 5–13

 • Марзалюк, І. А. Археалагічныя даследаванні 1994 года ў Магілёве / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. —№ 4. — 1996. — С. 96–97.

 • Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Ф. Ангілейкі. / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. —№ 2. — 1996. — С. 103–106.

 • Марзалюк, І. А. Да пытання аб этнічнай і палітычнай свядомасці ўсходнеславянскага насельніцтва ў 10–13 стст. / І. А. Марзалюк // Гістарычны Альманах. — Гародня. — № 1. — 1998. — С. 4–13.

 • Марзалюк, І. А. Магілёў у XII–XVIII стагоддзях: Этапы роста гарадской тэрыторыі / І. А. Марзалюк // «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»: зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай навуковай канферэнцыі — Магілёў.1998. — С. 5–12.

 • Марзалюк, І. А. Налівайка ў Магілёве (ход падзей вачыма гараджан) / І. А. Марзалюк // Магілёўшчына. — Вып. VII. — Магілёў.1998. — С. 21–22.

 • Марзалюк, І. А. Сярэдневяковы Магілёў / І. А. Марзалюк // Памяць: Магілёў, Мн: Бел.Эн.1998. — С. 28–30.

 • Марзалюк, І. А. Магія / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. — Мінск.1999. — С. 32.

 • Марзалюк, І. А. «Кіеўская спадчына» і праблема фарміравання беларускай і ўкраінскай самаідэнтычнасці ў XY–XYII стст. / І. А. Марзалюк // Культура беларускага пагранічча. Культура беларуска-ўкраінска-расійскага памежжа. — Горкі-Брэст. 1999. — С. 16–20.

 • Марзалюк, І. А. , Марзалюк А. В. Да пытання аб фарміраванні негатыўнага вобраза яўрэя ў ментальнасці насельніцтва Беларусі эпохі сярэднявечча / І. А. Марзалюк, А. В. Марзалюк // Этнаграфія Беларускага Падняпроўя (зборнік навуковых прац). — Магілёў, Выд-ва МДУ імя А. А. Куляшова. 1999. — С. 24–30

 • Марзалюк, І. А. Магілёўскае паўстанне 1661 / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. — Мн.1999. — С. 14–15.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўская хроніка Спаскага манастыра / І. А. Марзалюк // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 5. — Мн.1999. — С. 22–21.

 • Марзалюк, І. А. Новая літаратура пра Беларусь / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. — Магілёў. — № 7. — 1999. — С. 136–137.

 • Марзалюк, І. А. Археалагічныя раскопкі ў Магілёве ў 1998 годдзе / І. А. Марзалюк // Магілёўская даўніна. — Магілёў.1999. — С. 119.

 • Марзалюк, І. А. Невядомая спадчына Сімяона Полацкага / І. А. Марзалюк // Край. — 2000. — № 8. — С. 65–71

 • Марзалюк, І. А. Дык усё ж такі, да якой цывілізацыі належалі ў сярэднявеччы беларускія землі? / І. А. Марзалюк // Край. — 2000. — № 8. — С. 27–30.

 • Марзалюк, І. А. Хрысціяне і габрэі Вялікага Княства Літоўскага / І. А. Марзалюк // ARCHE, — 2000. — № 3. — С. 40–49

 • Марзалюк, І. А. Матрыманіяльнасць і сэкс у Беларусі XI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // Terra alba. T. II: Homo venerius: Сексуальная прастора беларускай культуры. — Мінск. 2001. — С. 123–129.

 • Марзалюк, І. А. Да пытання аб скарыстанні тэрміна «Белая Русь» насельніцтвам паўночна-усходняй Беларусі ў XVII ст. / І. А. Марзалюк // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Мн. 2001. — С. 66–70.

 • Марзалюк, І. А. Этнічная і канфесійная самаідэнтычнасць насельніцтва Усходняй Беларусі ў XI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // «Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць»: зборнік навуковых прац удзельнікаў 2 міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Магілёў. — 2001. — С. 8–17.

 • Марзалюк, І. А. «Жыд» у беларускай традыцыі (негатыўныя ментальныя стэрэатыпы і досвед супольнага існавання) / І. А. Марзалюк // Евреи Беларуси. История и культура. 2001. — № 6. — С. 25–37.

 • Марзалюк, І. А. Вытокі гістарыяграфічных версій сярэдневяковай гісторыі Беларусі / І. А. Марзалюк // Беларусіка-Albarutenica. — 2001. — № 21. — С. 76–82.

 • Марзалюк, І. А. Гістарычная самаідэнтычнасць насельніцтва Беларусі ў 11–17 стст / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. — 2001. — № 5. — С. 3–22.

 • Марзалюк, І. А. Да пытання аб часе хрысціянізацыі насельніцтва Верхняга Падняпроўя і яго канфесійнай структуры ў XI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // Проблемы истории и культуры Верхнего Поднепровья. Международная научно-практическая конференция 25–26 октября 2001 г. — Магілёў, Выд-ва МДУ імя А. А. Куляшова. 2001. — С. 59–61.

 • Марзалюк, І. А. Когда евреи появились в Могилеве / І. А. Марзалюк // История могилевского еврейства: Документы и люди. В 2-х кн. Кн. 1 / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак. 2002. — С. 7.

 • Марзалюк, І. А. Белорусский акцент / І. А. Марзалюк // История могилевского еврейства: Документы и люди. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак 2002. — С. 26.

 • Марзалюк, І. А. Трагедия у Печерска / І. А. Марзалюк // История могилевского еврейства: Документы и люди. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак. 2002. — С. 18–19.

 • Марзалюк, І. А. Хронология грамот, изданных до первого раздела Речи Посполитой / І. А. Марзалюк // История могилевского еврейства: Документы и люди. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак. 2002. — С. 8–11.

 • Марзалюк, І. А. Христианский антисеметизм—история болезни / І. А. Марзалюк // История могилевского еврейства: Документы и люди. В 2-х кн. Кн. 1. / Сост. А. Литин. — Мн., Юнипак. 2002. — С. 12–14.

 • Марзалюк, І. А. Ад этнасу да нацыі // Гістарычны альманах / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. 2002. — № 7. — С. 145–172.

 • Марзалюк, І. А. Наша «кіеўская» і «літоўская» спадчына / І А. Марзалюк // Спадчына 2002.–№ 5. — С. 5–16.

 • Марзалюк, І. А. Актавыя кнігі магілёўскага магістрата XVI–XVII ст. як крыніца па гісторыі ментальнасці беларускага мяшчанства / І А. Марзалюк // Castrum, urbis et belllum. Зборнік навуковых прац. — Баранавічы.2002. — С. 263–271.

 • Марзалюк, І. А. Багацце і беднасць. «Ідэальны» уласнік і яго антыпод у беларускай культуры сярэднявечча і ранняга Новага часу / І А. Марзалюк // Край. 2002. — № 1–2. — С. 123–135.

 • Марзалюк, І. А. Прыбытак ці ўратаванне душы? / І А. Марзалюк // Спадчына. 2002. — № 4. — С. 22–27.

 • Марзалюк, І. А. Пахавальны абрад як гістарычная крыніца па хрысціянізацыі Паўночна-Усходняй Беларусі / І А. Марзалюк // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. — Могилев, Изд-во МГУ им.А. А. Кулешова. — 2002. — С. 185–193.

 • Марзалюк, І. А. In Memoriam. Памяці Капыціна Вячаслава Фёдаравіча (1.01.1942. — 24.08.2002) / І А. Марзалюк // Проблемы археологии и древней истории Верхнего Поднепровья и соседних территорий. Сборник научных трудов международной научно-практической конференции. — Могилев, МГУ им.А. А. Кулешова. 2002. — С. 3–4.

 • Марзалюк, І. А. Францыск Скарына і фармаванне новай парадыгмы этнічнасці на беларускіх землях / І А. Марзалюк // Скарына і наш час. —№ 1. — Гомель. — 2002. — С. 206–211.

 • Марзалюк, І. А. Забыты твор магілёўскага гісторыка XVII ст. / І. А. Марзалюк // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць: зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Магілёў. — Ч. 1. — 2003. — С. 69–72.

 • Марзалюк, І. А. Тэрміналогія этнічнай гісторыі Беларусі XIV–XVII стст.: набліжэнне да рэаліяў, ці стварэнне новых міфаў? / І. А. Марзалюк // Гістарычны альманах. — № 9. — 2003. — С. 113–122.

 • Марзалюк, І. А. Этнічная самаідэнтыфікацыя беларуска-украінскай Русі ў другой палове XVI–XVII стст. / І. А. Марзалюк // Беларусь — Украіна: гістарычны вопыт узаемаадносін. Міжнародная навуковая канферэнцыя. 19 сакавіка 2003 г. — Мн.2003. — С. 138–142.

 • Марзалюк, І. А. Да пытання перыядызацыі гісторыі Беларусі ў IX–XVII стст. / І А. Марзалюк // Актуальныя праблемы гісторыі Беларусі: Стан, здабыткі і супярэчнасці, перспектывы развіцця: матэр.рэсп.навуковай канферэнцыі: у 4 т. Т. 1. — Гродна, ГДУ. 2003.–– С. 205–208.

 • Марзалюк, І. А. Бацькі і дзеці / І А. Марзалюк // Избранные научные труды ученых МГУ им. А. Кулешова. — Могилев: Изд-во МоГУ.2003. — С. 30–33.

 • Марзалюк, І. А. Праваслаўная рэфармацыя / І А. Марзалюк // Спадчына. 2004. — № 5–6. — С. 8–12.

 • Марзалюк, І. А. Гандль нявольнікамі ў Магілёве XVI стагоддзя / І А. Марзалюк // Шляхі магілёўскай гісторыі. Зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай навуковай канферэнцыі. — Магілёў. — 2005. — С. 65–69.

 • Марзалюк, І. А. Глосы і прыпіскі на старонках «Летописца Русский князей» як адлюстраванне гістарычных аспктаў ментальнасці мінчанаў у XVI–XVII стагоддзях / І А. Марзалюк // Менталитет славян и интеграционные процессы: история, современность и перспективы. Материалы IV международной научной конференции. — Гомель. — 2005. — С. 302–304.

 • Марзалюк, І. А. Арэст / І А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1. Абаленскі-Кадэнцыя / Рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. — Мінск: БелЭн. 2005. — С. 255.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўская аблога 1655 / І. А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. — Мінск: БелЭн. 2006. — С. 243.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўскае паўстанне 1661 / І А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч/Рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. — Мінск: БелЭн. 2006. — С. 245.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўская хроніка Спаскага манастыра / І А. Марзалюк // Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 2: Кадэцкі корпус — Яцкевіч / Рэдкал. : Г. П. Пашкоў і інш. — Мінск: БелЭн.2006. — С. 248.

 • Марзалюк, І. А. Еўдакім Раманавіч Раманаў як археолаг і гісторык / І А. Марзалюк // Юбілейныя Раманаўскія чытанні. Зборнік навуковых прац. — Гомель. 2006. — С. 10–14.

 • Марзалюк, І. А. Канфесійная структура старабеларускага этнасу ў XIV–XVI стст. / І. А. Марзалюк // Религия и общества: актуальные проблемы современного религиоведения. Сб. научн. трудов междунар.научн.конф. — Могилев, Изд-во МГУ им.А. А. Кулешова. 2006. — С. 237–240.

 • Марзалюк, І. А. Уплыў канфесійных фактараў на фарміраванне этнічнай самасвядомасці насельніцтва Беларусі ў XIV–XVIII стст. / І А. Марзалюк // Романовский чтения – II. — Сб.трудов междунар.конф. (10–11 ноября 2005 г.). — Могилев: МГУ им.А. А. Кулешова. 2006. — С. 83–85.

 • Марзалюк, І. А. Значэнне канфесійнага фактара ў этнічнай самаідэнтыфікаці беларусаў / І. А. Марзалюк // «Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения». Сборник научных трудов участников международной научно-практическая конференция (Могилев, 25 мая 2006 г.). — Могилев: Изд-во МГУ им. А. А. Кулешова. 2006. — С. 7–8.

 • Марзалюк, І. А. Этнічная самасвядомасць насельніцтва гарадоў Заходняй Беларусі ў XIV–XVIII стст. / І А. Марзалюк // Гарады Беларусі ў кантэксце палітыкі, эканомікі, культуры: международная научная конференция (Гродно, 3 ноября 2006 г). — Гродно.2007. — С. 15–19.

 • Марзалюк, І. А. Хрысціянізацыя Полацкай зямлі: першапачатковы этап / І. А. Марзалюк // «Религия и общество – II: актуальный проблемы современного религиоведения»: сборнік навуковых трудов международнай навуковай канферэнцыі. — Могилев: МГУ им. А. А. Кулешова. 2007. — С. 34–36.

 • Марзалюк, І. А. Невядомы верш пра Святое возера ў Магілёве / І. А. Марзалюк // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва. — Магілёў: Магілёўская абласная друкарня імя С. Собаля. 2007. — С. 50–51.

 • Марзалюк, І. А. Хрысціянізацыя Магілева і яго ваколіцы (па матэрыялах археалагічнага даследвання / І. А. Марзалюк // «Религия и общество: актуальные проблемы современного религиоведения». Сборник научных трудов участников международной научно-практическая конференция (Могилев, 18 мая 2007 г.). — Могилев, Изд-во МГУ им. А. А. Кулешова. 2007. — С. 34–36.

 • Марзалюк, І. А. Малавядомы дакумент па гісторыі Магілева / І. А. Марзалюк // Гістарычнае і сацыякультурнае развіццё Магілёва: зборнік навуковых прац / Уклад. І. А. Пушкін, В. В. Юдзін. — Магілёў: Магіл. абл. узбуйн. тып. 2007. — C. 32–37.

 • Марзалюк, І. А. Этнічны і канфесійны свет беларускага горада XVI–XVIII стст. / І А. Марзалюк // Магілёў, Выд-ва МДУ імя А. А. Куляшова. 2007. — 164 с.

 • Марзалюк, І. А. «Адраджэнская» гістарыяграфія: хлусня з дапамогай фактаў / І А. Марзалюк // ARCHE. — № 4.2008. — С. 104–107.

 • Марзалюк, І. А. Сымптомы «пажаданай гісторыі» / І А. Марзалюк // ARCHE. — № 3. — 2008. — С. 37–52.

 • Марзалюк, И. А., Василенчик З., Пискун Т. Картофель. Энциклопедия белорусской кухни / И. А. Марзалюк, З. Василенчик, Т. Пискун / ред.сов.: Т. В. Белова [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2008. — С. 226–230. («История» — Марзалюк И. А. — С. 226–228.).

 • Марзалюк, І. А. Інтэрпрэтацыя крыніц як метад рэканструявання этнічнай гісторыі беларусаў у эпоху ВКЛ / І. А. Марзалюк // Проблемы методологического исследования истории Беларуси: матер. междунар. научн. конф. (Минск, 26–27 октября 2006 г.) — Мн.: Бел.наука. 2008. — С. 55–59.

 • Марзалюк, І. А. І. В. Турчыновіч і Е. Р. Раманаў — заснаснавальнікі нацыянальнай беларускай гістарычнай парадзігмы / І. А. Марзалюк // «Романовские чтения – IV»: сборник научных трудов международной научной конференции. — Могилев, Выд-ва МГУ им. А. А. Кулешова. 2008. — С. 26–28.

 • Марзалюк, І. А. Прыпіскі на старонках «Летописца русских царей» Нікіфараўскага зборніка як крыніца па гістарычнай самасвядомасці мінчан XVI–XVIII стст. / І. А. Марзалюк // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гiсторыі (да 940-годдзя горада). — матэрыялы міжнар.навук.-практ.канф. (Мінск, 7–9 верасня 2007 г.) / рэдкал. А. А. Каваленя і інш. — Мн. Ін-т гіст.НАН Беларусі. 2008. — С. 107–110.

 • Марзалюк, І. А. Ліхвярства, пазыка і крэдыт у Беларусі XVI–XVII стст. Региональные проблемы развития и регулирования экономики: материалы респ.научно-практ.конф., Могилев, 7 мая 2009 г./ УО «МГУ им. А. А. Кулешова»; под ред. Т. Ф. Балашовой. — Могилев: УО «МГУ им. А. А. Кулешова». 2009. — С. 9–13.

 • Марзалюк, І. А. Гісторыка-археалагічнае вывучэнне Свята-Іаана-Прадцечанскай царквы Свята-Узнясенскага жаночага манастыра ў вёсцы Баркалабава ў 2008 годзе / І. А. Марзалюк // Религия и общество – 4: сборник научных трудов под общ.ред. В. В. Старостенко, О. В. Дьяченко. — Могилев: УО «МГУ им.А. А. Кулешова»2009. — С. 47–49.

 • Марзалюк, І. А. Вобраз Беларусі і беларусаў у «Курсе лекций по истории западной России» М. Каяловіча. 2009, «Романовские чтения – V»: зборнік навуковых прац — Могилев, МГУ им. А. А. Кулешова. 2009. — С. 90–91.

 • Марзалюк, И. А. Могилев / И. А. Марзалюк // Города, местечки и замки Великого княжества Литовского: энциклопедия/ред.сов.: Т. В. Белова [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя П. Броўкі. 2009. — С. 212–215.

 • Марзалюк, И. А. Торговля московскими невольниками в Могилеве во время Ливонской войны / И. А. Марзалюк // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и ранее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Танненберге): Материалы международной научной конференции / СПбГУ, Ист. Фак-т. Отв. Ред. А. И. Филюшкин. СПб.: Любавич, 2010. С. 184–188.

 • Марзалюк, І. А. Канфесійная палітыка ў Менску ў другой палове XVI — пачатку XVII ст. / І. А. Марзалюк // Мінск і мінчане: дзесяць стагоддзяў гісторыі (да 510-годдзя атрымання Менскам Магдэбургскага права): матэрыялы Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі, Мінск, 4–5 верасня 2009. — Мінск: Беларуская навука, 2010. — С. 25–27.

 • Марзалюк, І. А. Археалагічныя даследаванні курганнага могільніка Усход у 2008 г. / І. А. Марзалюк // Романовские чтения – 6 (к 75-летию исторического факультета УО «МГУ им. А. А. Кулешова»): сборник статей Международной научной конференции (Могилёв, 24–25 ноября 2009 г.). — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2010. — С. 47–50.

 • Марзалюк, І. А. Заходнеруская гістарыяграфія і яе ўплыў на фарміраванне нацыянальнага беларускага гістарычнага наратыву / І А. Марзалюк // Романовские чтения – VII: сб. статей. Междунар. науч. конф., 26 нояб. 2010 г. / под общ. ред. А. А. Воробьёва. — Могилёв: УО «МГУ им. А. А. Кулешова», 2011. — С. 9–10.

 • Марзалюк, І. А. Магілёў / І А. Марзалюк // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2-х т. / рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2.: Л–Я. — С. 44–45.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўскае гарадзішча Змяёўка / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2-х т. / рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2.: Л–Я. — С. 45–46.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўскі замак / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2-х т. / рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2.: Л–Я. — С. 47.

 • Марзалюк, І. А. Магілёўскія пасады / І А. Марзалюк // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2-х т. / рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2.: Л–Я. — С. 48–50.

 • Марзалюк, І. А. Радамля / І. А. Марзалюк // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2-х т. / рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2.: Л–Я. — С. 245.

 • Марзалюк, І. А., Ляўко В. М. Старашклоўскае гарадзішча / І. А. Марзалюк, В. М.Ляўко // Археалогія Беларусі: энцыклапедыя: у 2-х т. / рэдкал. Т. У. Бялова (гал. рэд.) [і інш.]. — Мінск: Беларуская энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2011. — Т. 2.: Л–Я. — С. 314–316.

 • Марзалюк, І. А. Некаторыя вынікі археалагічнага даследвання гістарычнага цэнтра г.Магілёва. / І А. Марзалюк // Археалогія і старажытная гісторыя / Гісторыка-краязнаўчы зборнік «Магілёўшчына» /рэдкал. В. М. Аненкаў і інш. — Магілёў, 2011. — С. 14–16.

 • Марзалюк, И. А. Малюнкі Д. Струкава як крыніцы па гісторыі Магілева.) / И. А. Марзалюк // Гісторыя Магілёва: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац VII Міжнароднай навуковай канферэнцыі 29–30 чэрвеня 2011 г. — Магілёў, 2011. — С. 111–115.

 • Марзалюк, І. А. «№ 123. Могилев. Замок. Ц. Петра. Река Днепр. Церк. Троицы. Костел Антония». / І А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867. D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 245.

 • Марзалюк, І. А. «№ 124. Могилев. Братский монастырь. Резьба по дереву на клиросе». / І А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 245.

 • Марзалюк, І. А. «№ 126. Могилев. Братский мон. Личинка на замке. Церковной северной двери. Церковь строена 1619 г.». / І А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 246.

 • Марзалюк, І. А. «№ 129. МОГИЛЕВ. БРАТСКИЙ МОНАСТЫРЬ. ОБРАЗ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ» (совместно с А. Ярошевич) / І А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 247.

 • Марзалюк, І. А. «№ 130. МОГИЛЕВ. ЦЕРК. БОРИСА И ГЛЕБА. ЦЕРКОВЬ ВОЗДВИЖЕНИЯ». / І. А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 247.

 • Марзалюк, І. А. «№ 132. МОГИЛЕВ. ПРЕСВЯТАЯ БОГОРОДИЦА ИОАКИМ. АННА». / І А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 248.

 • Марзалюк, І. А. «№ 133. МОГИЛЕВ. ЦЕРКОВЬ СВ. БОРИСА И ГЛЕБА. УКРАШЕНИЕ ВОКРУГ ОКНА. ОТТИСНУТО НА ЦЕМЕНТЕ ТАКИХ ЧЕТЫРЕ ОКНА». / І. А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 248.

 • Марзалюк, І. А. «№ 135. МОГИЛЕВ. ЦЕРКОВЬ ПОКРОВА». / І А. Марзалюк // Д. Струков. Альбом рисунков. 1864–1867 = D. Strukov. Album of grawings. 1864–1867 / Редкол.: Т. В. Белова (гл. ред.) [и др.]. — Минск: Беларус. Энцыкл. імя Петруся Броўкі», 2011. — С. 248–249.

 • Марзалюк І. А. Некаторыя вынікі археалагічнага даследавання гістарычнага цэнтра Магілёва ў 1993 г. / Марзалюк І. А. Гістарычныя лёсы Верхняга Падняпроўя: зборнік навуковых прац удзельнікаў міжнароднай канферэнцыі. Ч. І. — Магілёў, 1995. — С. 21–24.

 • Марзалюк, И. А. «Казацкое товарыство» могилевских мещан во время Инфлянтской войны (по данным актовых книг могилевского магистрата) / И. А. Марзалюк // lietuvos istorijos studijos. Vilnius. — 2012. — С. 36–40.

 • Марзалюк, І. А. Вобраз полацкай дзяржаўнасці ў беларускім гістарычным наратыве XIX — пачатку XX стст. / І. А. Марзалюк // Полацк у гісторыі і культуры Еўропы. Мінск, 2012 — С. 52–59

 • Марзалюк, І. А. Вытокі беларускага літвінізму. Вобраз Літвы ў гістарычным наратыве «Северо-западного края» І. А. Марзалюк // Беларусь, Расія, Україна. Дыялогі народаў і культур. Серыя «Гістарыяграфічныя даследванні». — Гродна, 2013. — С. 94–100.

 • Марзалюк, І. А Погляды магілеўскай інтэлектуальнай эліты XVII–XIX стст. на гістарычнае мінулае Беларусі / І. А. Марзалюк // Гісторыя Магілева: мінулае і сучаснасць. Зборнік навуковых прац ўдзельнікаў 8 міжнароднай навукова-практычнай канфыферээнцыі 26–27 чэрвеня 2013. — Магілеў, 2013. — С. 238–243.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка