Articles of association I. Bendrosios nuostatos I. General provisions
старонка1/3
Дата канвертавання24.04.2016
Памер155.97 Kb.
  1   2   3

AB NASDAQ OMX Vilnius

Į S T A T A I


Public company

NASDAQ OMX Vilnius

ARTICLES OF ASSOCIATION
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

I. GENERAL PROVISIONS

1.1. AB NASDAQ OMX Vilnius (toliau – Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje įregistruota reguliuojamos rinkos operatoriaus veikla besiverčianti akcinė bendrovė, kurios įstatinis kapitalas padalytas į lygias dalis - akcijas. Ji veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais norminiais aktais ir šiais įstatais. Ankstesnis Bendrovės pavadinimas – AB „Vilniaus vertybinių popierių birža“.

1.1. The public company NASDAQ OMX Vilnius (hereinafter – the Company) is a public company registered in the Republic of Lithuania, which engages in the activities of an operator of the regulated market, the authorised capital of which is divided into equal parts – shares. It operates under provisions of the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania and these Articles of Association. Previous name of the Company – the public company “Vilnius Stock Exchange”.
1.2. Bendrovė turi visas juridinio asmens teises, atskirą turtą, sąskaitas Lietuvos Respublikos ir užsienio bankuose, antspaudą su savo pavadinimu.

Bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo ir pagal savo prievoles atsako tik savo turtu.1.2. The Company has all the rights of a legal person, separate assets, accounts with the banks of the Republic of Lithuania and foreign banks, and the seal with its name.

The Company is a private legal person of limited civil liability, and shall be liable for its obligations only to the extent of its assets.
1.3. Bendrovės buveinės adresas: Konstitucijos pr. 7, LT- 08501 Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.3. The registered office of the Company is at Konstitucijos pr. 7, LT-08501 Vilnius, Republic of Lithuania.1.4. Bendrovės finansiniai metai yra kalendoriniai metai.

1.4. The financial year of the Company shall be the calendar year.1.5. Bendrovės veiklos trukmė neribojama.

1.5. The operation period of the Company shall be of unlimited duration.1.6. Bendrovė reorganizuojama, atskiriama, pertvarkoma ir likviduojama Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – Civilinis kodeksas) ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka.

1.6. The Company shall be reorganised, divided, restructured, and liquidated in the manner established in the Civil Code of the Republic of Lithuania (hereinafter – the Civil Code) and the Law on Companies of the Republic of Lithuania (hereinafter – the Law on Companies).1.7. Bendrovės įstatai keičiami Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

1.7. The Articles of Association of the Company shall be amended in the manner established by the Law on Companies.II. BENDROVĖS VEIKLOS TIKSLAI IR VEIKLOS OBJEKTAS

II. OBJECTIVES AND OBJECT OF THE COMPANY ACTIVITIES

2.1. Bendrovės veiklos tikslai yra organizuoti prekybą finansinėmis priemonėmis, teikti aukštos kokybės paslaugas savo klientams bei sudaryti jiems sąlygas efektyviai naudotis kapitalo rinkos teikiamomis galimybėmis.

2.1. The objectives of the Company activities shall be to organise the trading in financial instruments, render high quality services to its clients and create for them the conditions for the efficient use of the opportunities that the capital market provides.2.2. Bendrovė verčiasi veikla, kuria techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis koncentruojama vertybinių popierių paklausa ir pasiūla, kartu prekybos dalyviams sukuriant galimybę pagal nustatytas taisykles sudaryti sandorius. Bendrovė, versdamasi šia veikla, privalo:
2.2.1. organizuoti prekybą finansinėmis priemonėmis, jų įtraukimą į prekybą reguliuojamoje rinkoje, kotiravimą, saugų ir veiksmingą sandorių sudarymą bei atsiskaitymus;

2.2.2. skatinti sąžiningą prekybą finansinėmis priemonėmis ir siekti užkirsti kelią manipuliavimui rinka bei kitiems nesąžiningiems veiksmams;

2.2.3. skleisti informaciją, leidžiančią užtikrinti ikiprekybinio ir poprekybinio skaidrumo reikalavimų, taikomų reguliuojamai rinkai, laikymąsi;

2.2.4. užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir vykdyti vidaus kontrolę.


Bendrovė turi teisę verstis tik tokia veikla, kuri tiesiogiai susijusi su jos licencijoje nurodyta veikla bei šiame punkte numatytomis Bendrovės pareigomis.

2.2. The Company shall, with the help of technical and organisational means, engage in operations that concentrate the demand and supply of securities and, at the same time, create a possibility for trading participants to conclude transactions in accordance with the prescribed rules and regulations. In its activities the Company must:

2.2.1. organise trading in financial instruments, their admission to the trading in regulated market, quoting, safe and effective conclusion of transactions and settlement thereof;2.2.2. promote fair trading in financial instruments and endeavor to prevent price manipulation and other fraudulent actions;
2.2.3. disseminate information, which allows to ensure the enforcement of Pre-trade and Post-trade transparency requirements for the regulated market;
2.2.4. ensure protection of confidential information and carry out internal control.
The Company shall have the right to engage solely in the activities that directly relate to the operations specified in its license and duties provided for in this item.2.3. Bendrovė rengia taisykles bei teikia jas derinti arba tvirtinti Vertybinių popierių komisijai. Bendrovė taip pat priima nutarimus, sprendimus ir kitas taisykles, reguliuojančias prekybą vertybiniais popieriais Bendrovėje, ir įstatymų nustatytais atvejais teikia jas derinti arba tvirtinti Vertybinių popierių komisijai.

2.3. The Company shall prepare the rules and regulations and submit them to the Securities Commission for coordination or approval. The Company shall also pass resolutions, decisions and other rules that regulate trading in securities at the Company and in the cases prescribed by laws submit them to the Securities Commission for coordination or approval.


III. BENDROVĖS KAPITALAS IR REZERVAI

III. CAPITAL AND RESERVES OF THE COMPANY3.1. Bendrovė privalo laikytis Vertybinių popierių komisijos nustatyto reikalavimo dėl minimalaus Bendrovės nuosavo kapitalo dydžio.

3.1. The Company must comply with the requirement for the minimum own capital of the Company as established by the Securities Commission.3.2. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 3 690 000 (trys milijonai šeši šimtai devyniasdešimt tūkstančių) litų. Jis padalintas į 246 (du šimtus keturiasdešimt šešias) paprastąsias vardines akcijas. Vienos akcijos nominali vertė 15 000 (penkiolika tūkstančių) litų.

3.2. The authorised capital of the Company is 3,690,000 (three million six hundred and ninety thousand) litas. It is divided into 246 (two hundred and forty six) ordinary registered shares. The nominal value per share is 15,000 (fifteen thousand) litas.

Bendrovės akcijos gali būti platinamos bei jomis prekiaujama viešai, vadovaujantis vertybinių popierių rinką reglamentuojančiais teisės aktais.

The Company shares may be offered and they may be traded publicly in accordance with the legal acts regulating the securities market.IV. AKCIJOS. AKCININKŲ TEISĖS IR PAREIGOS

IV. SHARES. RIGHTS AND DUTIES OF SHAREHOLDERS4.1. Bendrovės akcijos yra 15 000 litų nominalios vertės paprastosios vardinės nematerialios akcijos, fiksuojamos įrašais Bendrovės akcininkų asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Kiekvienas Bendrovės akcininkas turi teisę pasirinkti, pas kurį sąskaitų tvarkytoją turėti vertybinių popierių sąskaitą. Akcijų apskaita vykdoma ir išrašai iš sąskaitos išduodami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

4.1. The Company shares shall be dematerialised ordinary registered shares of 15 000 litas nominal value, recorded by entries in the personal securities accounts of the Company shareholders. Each shareholder of the Company shall have the right to choose the account operator to open his/her securities account with. The accounting of shares shall be carried out and statements about securities held in these accounts shall be issued in accordance with the requirements set forth in the legal acts of the Republic of Lithuania.4.2. Bendrovės akcininkai turi šias turtines teises:
4.2.1. gauti Bendrovės pelno dalį (dividendą);
4.2.2. gauti likviduojamos Bendrovės turto dalį;
4.2.3. nemokamai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš Bendrovės lėšų, išskyrus Akcinių bendrovių įstatymo nustatytas išimtis;
4.2.4. gauti Bendrovės lėšų, kai Bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti Bendrovės lėšų;

4.2.5. pirmumo teise įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia šią teisę visiems akcininkams atšaukti;


4.2.6. Vertybinių popierių komisijos nustatyta tvarka perleisti kitiems asmenims pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamų obligacijų;

4.2.7. įstatymų nustatytais būdais skolinti Bendrovei, tačiau Bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju Bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;


4.2.8. kitas įstatymuose nustatytas turtines teises.

4.2. The Company shareholders shall have the following property rights:

4.2.1. to receive a part of the Company profit (dividend);

4.2.2. to receive a part of assets of the Company in liquidation;

4.2.3. to receive shares without payment if the authorised capital is increased out of the Company funds, except in the cases specified in the Law on Companies;

4.2.4. to receive funds of the Company if the share capital is reduced for the purpose of paying out funds of the Company to the shareholders;

4.2.5. to have the pre-emption right in acquisition of the Company shares or convertible debentures of a new issue, except in the case when the general meeting of the Company shareholders decides to withdraw the pre-emption right for all the shareholders of the Company in the manner established by the Law on Companies;

4.2.6. to transfer the pre-emption right in acquisition of the newly issued shares or convertible debentures of the Company to other persons in the manner established by the Securities Commission;

4.2.7. to lend to the Company in the manner prescribed by laws, however, when borrowing from its shareholders, the Company may not offer its assets to the shareholders as a collateral. When the Company borrows from the shareholder, the interest rate may not exceed the average rate of interest offered by the commercial banks located in the place of residence or place of business of the lender at the time of conclusion of the loan agreement. In this case the Company and shareholders are prohibited from negotiating a higher interest rate;

4.2.8. other property rights provided for by laws.
4.3. Bendrovės akcijos perleidimas fiksuojamas įrašais jos perleidėjo ir jos įgijėjo asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose. Sudariusios sandorį dėl Bendrovės akcijos perleidimo, sandorio šalys jų sąskaitų tvarkytojams turi pateikti rašytinę sutartį, kurioje turi būti nurodyti teisės aktuose numatyti duomenys. Tais atvejais, kai Bendrovės akcijomis yra prekiaujama reguliuojamoje rinkoje, jų perleidimo sandoriams yra taikomos šios reguliuojamos rinkos taisyklės.

Bendrovės akcijų paketo įsigijimui yra taikoma Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
4.3. A transfer of the Company share shall be recorded by making entries in the personal transferor’s and transferee’s securities accounts. When concluding a transaction with regard to transfer of the Company share, parties to the transaction must submit to their securities account operators the written share transfer agreement, which should specify the data provided for in the legal acts. In those instances when the Company shares are traded on a regulated market, transactions of their transfer shall be subject to the rules and regulations of that regulated market.
Acquisition of a block of the Company shares shall be subject to the procedure established in the laws of the Republic of Lithuania.


4.4. Bendrovės akcininkai turi šias neturtines teises:

4.4.1. dalyvauti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose;

4.4.2. pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose Bendrovės akcininkų susirinkimuose. Viena visiškai apmokėta 15 000 litų nominalios vertės akcija visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime suteikia vieną balsą;

4.4.3. gauti Akcinių bendrovių įstatyme ir šiuose įstatuose nurodytą informaciją apie Bendrovę;

4.4.4. kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti Bendrovei žalą, kuri susidarė dėl Bendrovės vadovo (prezidento) ir Bendrovės valdybos narių pareigų, nustatytų Akcinių bendrovių įstatyme, taip pat kituose įstatymuose, Bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

4.4.5. kitas įstatymų nustatytas neturtines teises.4.4. The Company shareholders shall have the following non-property rights:

4.4.1. to participate in the general meetings of the Company shareholders;

4.4.2. to cast votes at the general meetings of Company shareholders according to the rights carried by shares. One fully paid up share of 15,000 litas nominal value shall grant one vote when casting votes at the general meeting of shareholders;

4.4.3. to receive information about the Company, as provided for in the Law on Companies and these Articles of Association;

4.4.4. to appeal to the court claiming compensation to the Company for the damage arising out of non-performance or improper performance of the duties by the head of the Company (President) of the Company and members of the Board of the Company as prescribed in the Law on Companies as well as other laws and the Articles of Association of the Company, also in other cases defined by laws;

4.4.5. other non-property rights as prescribed by laws.

4.5. Bendrovės akcininkai privalo:

4.5.1. sumokėti už Bendrovės akciją akcijos pasirašymo sutartyje nustatyta tvarka;


4.5.2. informuoti Bendrovę apie savo adreso pasikeitimus;

4.5.3. neatskleisti konfidencialios informacijos apie Bendrovės veiklą;

4.5.4. asmuo, įsigijęs visas Bendrovės akcijas, arba visų Bendrovės akcijų savininkas, perleidęs dalį Bendrovės akcijų kitam asmeniui, apie akcijų įsigijimą ar perleidimą ne vėliau kaip per 5 dienas nuo sandorio sudarymo turi pranešti Bendrovei;

4.5.5. grąžinti Bendrovei dividendą, jeigu jis buvo išmokėtas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymo imperatyvias normas ir Bendrovė įrodo, kad akcininkas tai žinojo ar turėjo žinoti;

4.5.6. vykdyti kitas įstatymuose numatytas pareigas.


4.5. The Company shareholders must:

4.5.1. pay up the Company share in the manner prescribed in the share subscription agreement;

4.5.2. inform the Company about the change in its/his address;

4.5.3. not to divulge confidential information about the Company operations;

4.5.4. a person who has acquired all shares of the Company or a holder of all the Company shares who has transferred part of the Company shares to another person, shall notify the Company about the acquisition or disposal of the shares no later than within 5 days after concluding the transaction;

4.5.5. pay back to the Company the dividend if it was paid in violation of the imperative rules of the Law on Companies and the Company proves that the shareholder knew or could not be unaware of it;

4.5.6. carry out other duties provided for in laws.
V. BENDROVĖS ORGANAI

V. BODIES OF THE COMPANY5.1. Bendrovės organai yra šie:

5.1.1. visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas;

5.1.2. Bendrovės stebėtojų taryba (šiuose įstatuose bei Bendrovės vidaus teisės aktuose stebėtojų taryba vadinama Bendrovės taryba);

5.1.3. Bendrovės valdyba;

5.1.4. Bendrovės vadovas (prezidentas).


5.1. The Company shall have the following bodies:

5.1.1. general meeting of the Company shareholders;

5.1.2. the Supervisory Board of the Company (for the purposes of these Articles of Association and the internal regulations of the Company the Supervisory Board of the Company shall be referred to as the Supervisory Board);

5.1.3. the Board of the Company;5.1.4. the head of the Company (President).

5.2. Bendrovės valdyba ir Bendrovės vadovas (prezidentas) yra Bendrovės valdymo organai. Bendrovės taryba yra Bendrovės priežiūros organas.

5.2. The Board of the Company and the head of the Company (President) are management bodies of the Company. The Supervisory Board is a supervisory body of the Company.5.3. Bendrovės valdymo organai privalo veikti Bendrovės ir jos akcininkų naudai, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų ir vadovautis Bendrovės įstatais.

5.3. The Company bodies shall act only for the benefit of the Company and its shareholders, comply with the laws and other legal acts of the Republic of Lithuania and follow the Articles of Association of the Company.

5.4. Kiekvienas kandidatas į Bendrovės tarybos, Bendrovės valdybos narius ir Bendrovės vadovo (prezidento) pareigas privalo pranešti jį renkančiam organui, kur ir kokias pareigas jis eina, kaip jo kita veikla yra susijusi su Bendrove ir su ja susijusiais kitais juridiniais asmenimis.

5.4. Every candidate to members of the Supervisory Board, the Board of the Company or the position of the head of the Company (President) must inform the body which is electing him where and what office he holds, how his other activities are connected with the Company and other legal persons affiliated to the Company.5.5. Civilinio kodekso 2.82 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais ieškinį dėl Bendrovės organų sprendimų negaliojimo gali pareikšti Bendrovės akcininkai, kreditoriai, Bendrovės vadovas (prezidentas), Bendrovės tarybos ir Bendrovės valdybos nariai ar kiti įstatymuose numatyti asmenys ne vėliau kaip per 30 dienų nuo dienos, kurią ieškovas sužinojo ar turėjo sužinoti apie ginčijamą sprendimą.

5.5. In the cases laid down in part 4 of Article 2.82 of the Civil Code, shareholders of the Company, creditors of the Company, the head of the Company (President), members of the Supervisory Board and the Board of the Company or other persons as prescribed by laws shall be entitled to file a suit claiming invalidity of the resolutions passed by the bodies of the Company not later than within 30 days from the day when the claimant found out or should have found out of the voidable decision.5.6. Vertybinių popierių komisijos atstovas turi teisę dalyvauti Bendrovės tarybos ir Bendrovės valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu ir gauti posėdžio dalyviams pateikiamą medžiagą.

5.6. A representative of the Securities Commission shall be entitled to participate at the meetings of the Supervisory Board and the Board of the Company with a deliberative vote and receive the materials given to the participants of the meeting.VI. VISUOTINIS BENDROVĖS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS

VI. GENERAL MEETING OF THE COMPANY SHAREHOLDERS6.1. Visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę Bendrovės akcininkais, asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo ar pakartotinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo. Dalyvauti ir kalbėti visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime turi teisę taip pat ir Bendrovės valdybos nariai, Bendrovės tarybos nariai, Bendrovės vadovas (prezidentas), išvadą ir ataskaitą parengęs auditorius.

6.1. Persons who were the shareholders of the Company at the close of the registration day of the general shareholders’ meeting in person, except in the cases prescribed by laws, or their proxies, or persons, with whom an agreement on transfer of voting right has been concluded, shall have the right to attend the general meeting of the Company shareholders or a repeat general meeting and to cast their vote. The registration day of the general shareholders’ meeting is the fifth business day preceding the general meeting of the Company shareholders or the repeat general meeting of the Company shareholders. Members of the Supervisory Board and the Board of the Company, the head of the Company (President) as well as the auditor who has prepared the auditor’s report and audit report shall be entitled to participate at the meeting and be given the floor.6.2. Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo kompetencija nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

6.2. The competence of the general meeting of the Company shareholders is the same as the competence assigned to the general meeting of shareholders in the Law on Companies.6.3. Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems Bendrovės organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų.

6.3. The general meeting of the Company shareholders shall have no right to charge other bodies of the Company to address the issues assigned to its competence.6.4. Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas šaukiamas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.

6.4. The general meeting of the Company shareholders shall be convened in the manner prescribed by the Law on Companies.6.5. Pranešimą apie visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sušaukimą Bendrovės vadovas (prezidentas) privalo paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“ (jei nuo Bendrovės nepriklausančių aplinkybių nėra galimybės pranešimo paskelbti dienraštyje „Lietuvos Rytas“, tai pranešimas skelbiamas dienraštyje „Verslo Žinios“) arba kiekvienam Bendrovės akcininkui įteikti pasirašytinai ar išsiųsti registruotu laišku ne vėliau kaip likus 30 dienų iki susirinkimo dienos.
Jeigu visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas neįvyksta, apie pakartotinį Bendrovės akcininkų susirinkimą Bendrovės akcininkams turi būti pranešta tokiu pat būdu ne vėliau kaip likus 5 dienoms iki šio susirinkimo dienos. Pakartotinis visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 5 dienoms ir ne vėliau kaip praėjus 30 dienų nuo neįvykusio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo dienos.
Visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas gali būti šaukiamas nesilaikant šių terminų, jeigu visi Bendrovės akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia balsavimo teisę, su tuo raštiškai sutinka.

6.5. The head of the Company (President) must publish the notice of the convening of the general meeting of the Company shareholders in the daily “Lietuvos Rytas” (if it is not possible independently from the Company to publish it in the “Lietuvos Rytas”, – in the daily “Verslo Žinios”) or deliver the notice to every shareholder against signature or by registered mail no later than 30 days before the day of the meeting.

In the event the general meeting of the Company shareholders fails to take place, the Company shareholders must be notified about the repeat meeting in the same manner at least 5 days before this meeting. The repeat meeting shall be convened not earlier than 5 days and not later than 30 days following the day of the general meeting of the Company shareholders which failed to take place.

The general meeting of the Company shareholders may be convened without observing the above time limits if all voting shareholders give their written consent thereto.
6.6. Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau akcininkų balsų negu prieš, jeigu Akcinių bendrovių įstatymas ar šie įstatai nenustato didesnės daugumos. Žemiau išvardintus sprendimus visuotinis Bendrovės akcininkų susirinkimas priima ne mažesne kaip 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų kvalifikuota dauguma:

6.6.1. sprendimą keisti Bendrovės įstatus, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.6.2. sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

6.6.3. sprendimą keisti (padidinti arba sumažinti) įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis;

6.6.4. sprendimą nustatyti Bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą;

6.6.5. sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

6.6.6. sprendimą konvertuoti Bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų konvertavimo tvarką;

6.6.7. sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

6.6.8. sprendimą dėl Bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir reorganizavimo ar atskyrimo sąlygų patvirtinimo;

6.6.9. sprendimą dėl Bendrovės pertvarkymo;


6.6.10. sprendimą dėl Bendrovės restruktūrizavimo;

6.6.11. sprendimą dėl Bendrovės likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo, išskyrus Akcinių bendrovių įstatyme nustatytas išimtis.6.6. A resolution of the general meeting of the Company shareholders is considered adopted provided that it received more shareholders’ votes in favour than against, unless the Law on Companies or these Articles of Association provide for a bigger majority. A 2/3 qualified majority vote of the shareholders present at the meeting shall be required in order to adopt the following resolutions of the general meeting of the Company shareholders:

6.6.1. resolution to amend the Articles of Association of the Company, except in the cases provided for in the Law on Companies;

6.6.2. resolution concerning appropriation of profit (loss);

6.6.3. resolution to change (increase or reduce) the authorised capital, except in the cases provided for in the Law on Companies;

6.6.4. resolution to determine the class, number, nominal value and minimum issue price of shares to be issued by the Company;

6.6.5. resolution regarding issuance of convertible debentures;

6.6.6. resolution to convert the Company shares of one class to those of another class, to approve the procedure of the conversion of shares;

6.6.7. resolution concerning formation, use, reduction and liquidation of the reserves;

6.6.8. resolution regarding reorganisation or division and approval of the terms and conditions of the reorganisation or division;

6.6.9. resolution regarding change of the legal form of the Company;

6.6.10. resolution regarding restructuring of the Company;

6.6.11. resolution concerning liquidation of the Company or cancellation of the liquidation of the Company, except in the cases provided for in the Law on Companies.

6.7. Visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo sprendimui atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti Bendrovės išleidžiamų konkrečios emisijos akcijų ar konvertuojamų obligacijų priimti reikalinga ne mažesnė kaip 3/4 visų visuotiniame Bendrovės akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų kvalifikuota dauguma.

6.7. The resolution of the general meeting of the Company shareholders to withdraw the right of pre-emption in respect of the shares or convertible debentures of a particular issue issued by the Company shall require a 3/4 qualified majority vote of those participating at the general meeting of the Company shareholders and holding voting right to resolve on this issue.


VII. BENDROVĖS TARYBA

VII. THE SUPERVISORY BOARD7.1. Bendrovės taryba yra kolegialus Bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas.

Bendrovės taryba sudaroma iš 3 narių 4 metų laikotarpiui. Bendrovės taryba renkama ir atšaukiama Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka.7.1. The Supervisory Board is a collegial body supervising the activities of the Company.

The Supervisory Board shall comprise 3 members for a term of 4 years. The Supervisory Board shall be elected and removed from office in the manner established by the Law on Companies.

7.2. Bendrovės tarybai vadovauja jos pirmininkas, kurį iš savo narių išrenka Bendrovės taryba.

Bendrovės tarybos darbo tvarką nustato jos priimtas Bendrovės tarybos darbo reglamentas.7.2. The chairman elected by the members of the Supervisory Board shall direct the activities of the Supervisory Board.

The procedure of work of the Supervisory Board shall be established in the work regulations of the Supervisory Board adopted by it.

7.3. Bendrovės tarybos narys gali atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus, apie tai ne vėliau kaip prieš 14 dienų raštu įspėjęs Bendrovę.

7.3. A member of the Supervisory Board may resign from office prior to the expiry of his term upon giving a written notice thereof to the Company at least 14 days in advance.7.4. Bendrovės tarybos kompetencija nesiskiria nuo stebėtojų tarybos kompetencijos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme, tačiau Bendrovės taryba papildomai turi šiuos įgaliojimus:
7.4.1. naudojasi Bendrovės taisyklėse bei kituose teisės aktuose numatytais įgalinimais ir teisėmis;

7.4.2. nustato Bendrovės darbuotojų atlyginimų nustatymo bei skatinimo tvarką;

7.4.3. tvirtina Bendrovės pajamų ir išlaidų sąmatas.


7.4. The competence of the Supervisory Board shall not differ from the competence assigned to the Supervisory Board by the Law on Companies, but the Supervisory Board shall have the following additional powers:

7.4.1. enjoy the powers and rights provided for in the rules and regulations of the Company and other legal acts;


7.4.2. establish the procedure for fixing salaries and incentives for the Company employees;

7.4.3. approve the budget (estimate of income and expenditure) of the Company.

7.5. Bendrovės taryba neturi teisės Akcinių bendrovių įstatymo ir šių įstatų jos kompetencijai priskirtų funkcijų pavesti ar perduoti vykdyti kitiems Bendrovės organams.

7.5. The Supervisory Board shall have no right to assign or delegate the functions assigned to its competence by the Law on Companies and these Articles of Association to other bodies of the Company.VIII. BENDROVĖS VALDYBA
  1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка