Animalia dzīvnieku valsts Protozoa vienšūņu apakšvalsts Tips Sarcomastigophora
Дата канвертавання15.04.2016
Памер72.04 Kb.
Animalia - dzīvnieku valsts
Protozoa - vienšūņu apakšvalsts
Tips Sarcomastigophora (sarkodīnvicaiņi)

Apakštips Mastigophora (vicaiņi)

Klase Phytomastigophorea (augvicaiņi)

Kārta Cryptomonadida

Kārta Dinoflagellida (bruņvicaiņi)

Kārta Euglenida (eiglenas)

Kārta ChrysomonadidaVolvocida (volvoksi)

Kārta Silicoflagellida

Klase Zoomastigophorea (dzīvniekvicaiņi)

Kārta Choanoflagellida (apkakļvicaiņi)

Kārta Kinetoplastida (kinetoplastīdi)

Kārta Retortamonadida (retortomonādas)

Kārta Diplomonadida (diplomonādas)

Kārta Trichomonadida (trichomonādas)

Kārta Hypermastigida (daudzvicaiņi)

Apakštips Sarcodina (sarkodīnas, amēbas)

Virsklase Rhizopoda (sakņkāji)

Klase Lobosea

Kārta Arcellinida

Klase Filosea

Klase Granuloreticulosea

Kārta Foraminiferida (foraminiferas)

Virsklase Actinopoda

Klase Acantharea (starītes ar SrSO4)

Klase Polycystinea

Klase Phaeodarea (starītes ar SiO2)

Klase Heliozoa (saulenītes)

Apakštips Opalinata (opalīnas)Tips Labyrinthomorpha (labirintomorfi)

Klase LabyrinthuleaTips Apicomplexa (gregarīnas un kokcīdijas)

Klase Sporozoea (sporaiņi)Tips Microspora (sīksporaiņi)

Tips Ascetospora

Tips Myxozoa (gļotsporaiņi)

Tips Ciliophora (skropstaiņi)

Klase Kinetophragminophorea

Apakšklase Gymnostomata

Apakšklase Versibuliferia

Apakšklase Hypostomatia

Apakšklase Suctoria (sūcējskropstaiņi)

Klase Oligohymenophorea

Apakšklase Hymenostomatia

Apakšklase Peritricha (gredzenskropstaiņi)

Klase Polyhymenophorea

Apakšklase Spirotricha

Kārta Heterotrichida (dažādskropstaiņi)

Kārta Odontostomatida

Kārta Oligotricha (mazskropstaiņi)

Kārta Hypotrichida (sarskropstaiņi)
Apakšvalsts Mesozoa (pāreja no vienšūņiem uz daudzšūņiem)

Tips Placozoa (plakozoji)

Tips Monoblastozoa

Tips Rhombozoa

Tips Orthonectida
Daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts Metazoa

Daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts daļa Parazoa

Tips Porifera (sūkļi)

Klase Calcarea (kaļķsūkļi)

Apakšklase Calcinia

Apakšklase Calcaronia

Klase Hexactinellida

Apakšklase Amphidiscophora

Apakšklase Hexasterophora

Klase Demospongiae (spongīnsūkļi)

Apakšklase Homoscleromorpha

Apakšklase Tetractinomorpha

Apakšklase Ceractinomorpha
Daudzšūņu dzīvnieku apakšvalsts daļa Eumetazoa

Staraiņu nodalījums Radiata

Tips Cnidaria (Zarndobumaiņi)

Klase Hydrozoa (hidrozoji)

Kārta Hydroida (hidroīdi)

Apakškārta Anthomedusae

Apakškārta Leptomedusae

Kārta Milleporia

Kārta Stylasterina

Kārta Trachylina

Kārta Siphonophora (sifonofori)

Kārta Chondrophora

Kārta Actinulida

Klase Anthozoa (koraļi)

Apakšklase Octocorallia (astoņstarkoraļi)

Kārta Gorgonacea (ragkoraļi, gorgonārijas)

Kārta Telestacea

Kārta Pennatulacea (jūras spalvas)

Kārta Alcyonacea (mīkstkoraļi)

Kārta Helioporacea

Kārta Stolonifera

Apakšklase Hexacorallia (sešstarkoraļi)

Kārta Actinaria (aktīnijas)

Kārta Scleractinia

Kārta Zoanthidea

Kārta Corallimorpharia

Apakšklase Cerianthapataria

Kārta Antipatharia

Kārta Ceriantharia

Klase Cubozoa

Klase Scyphozoa (scifozoji)

Kārta Stauromedusae (stauromedūzas)

Kārta Coronatae (vainagmedūzas)

Kārta Semaeostomae (diskmedūzas)

Kārta Rhizostomae (sakņmutes medūzas)

Tips Ctenofora (ktenofori)

Kārta Cydippida

Kārta Platyctenida

Kārta Ganeshida

Kārta Thalassocalycida

Kārta Lobata

Kārta Cestida

Kārta Beroida


Bilaterāļu nodalījums Bilateria

Acelomāti

Tips Platyhelminthes (plakantārpi)

Klase Turbellaria (skropstiņtārpi)

Kārta Nemertodermatida

Kārta Acoela (bezzarnas skropstiņtārpi)

Kārta Catenulida

Kārta Macrostomida (makrostomīdi)

Kārta Lecitoepitheliata

Kārta Rhabdocela (taisnzarnas skropstiņtārpi)

Apakškārta Dalyellioida

Apakškārta Typhoplanoida

Apakškārta Kalyptorhynchia

Apakškārta Temnocephalida (temnocephalīdi)

Kārta Prolecitophora

Kārta Proseriata

Kārta Polycladida (daudzzarnas skropstiņtārpi)

Klase Monogenea (monogeneji)

Apakšklase Monopisthocotylea

Klase Trematoda (trematodes)

Apakšklase Digenea

Apakšklase Aspidogaster

Klase Cestoda (lenteņi)

Apakšklase Cestodaria (cestodāriji)

Apakšklase Eucestoda (īstie lenteņi)

Tips Nemertea (nemertīntārpi)

Klase Anopla (bezstiletnemertīni)

Kārta Palaeonemertea

Kārta heteronemertea

Klase Enopla (stiletnemertīni)

Kārta Hoplonemertea

Apakškārta Monostilifera

Apakškārta Polystylifera

Kārta Bdellonemertea
Pseudocelomāti

Tips Rotifera (virpotāji

Klase Seisonidea

Klase Bdelloidea

Klase MonogonontaTips Gastrotricha (vēderskropstaiņi)

Tips Kinorhyncha (kinorinhi

Tips Nematoda (nematodes

Klase Adenophorea (adenoforas)

Klase Secernentea (secernentes)

Tips Nematomorpha (matoņi

Klase Nectonematoida

Klase Gordioida

Tips Priapula (priapulīdi

Tips Acanthocephala (kāšgalvjtārpi

Klase Palaeacantocephala

Klase Archiacantocephala

Klase EoacantocephalaTips Entoprocta (entoprokti

Tips Gnathostomulida

Tips Loricifera
Celomāti

Pirmmutnieki

Tips Annelida (posmtārpi)

Klase Polychaeta (daudzsartārpi) 23 kārtas, tai skaitā

Kārta Phyllodocida, Nereis sp.

Kārta Capitellida, Arenicola sp.

Klase Aeolosomata

Kārta Aeolosomatida

Klase Oligochaeta (mazsartārpi)

Kārta Lumbriculida

Kārta Moniligastrida

Kārta Haplotaxida, Lumbricidae Sliekas, Enchytraeidae Sīksliekas, Tubificidae (stobriņtārpi), Naididae

Klase Hirudinoidea (dēles)

Apakšklase Acanthobdellida (sariņdēles)

Ap.klase Branchiobdelida (branhiobdellīdi)

Ap.klase Hirudinea (dēles)

Kārta Rhynchobdellae (snuķdēles)

Kārta Arhynchobdellae (žokļdēles)Tips Sipuncula (sipunkuļi)

Tips Echiura (echiūri)

Tips Arthropoda posmkāji

Apakštips Trilobitomorpha (trilobītveidīgie)

Apakštips Cheliceriformes (helicerātveidīgie)

Klase Chelicerata (helicerāti)

Apakšklase Merostomata (zobenastes)

Kārta Eurypterida (vēžskorpioni)

Kārta Xiphosura (zobenastes)

Apakšklase Arachnida (zirnekļveidīgie)

Kārta Scorpiones (scorpioni)

Kārta Uropygi

Kārta Schizomida

Kārta Amblypygi

Kārta Palpigradi

Kārta Araneae (zirnekļi)

Kārta Ricinulei

Kārta Pseudoscorpionida (māņskorpioni)

Kārta Solpugida (solpugas)

Kārta Opiliones (māņzirnekļi)

Kārta Acari (ērces)

Klase Pycnogonida (jūras zirnekļi)

Apakštips Uniramia (posmkāji ar vienzara ekstr.)

Klase Myriapoda (daudzkāji)

Apakšklase Chilopoda (tūkstoškāji)

Apakšklase Diplopoda (simtkāji)

Apakšklase Symphila (simfilas)

Apakšklase Pauropoda (pauropodi)

Klase Insecta (kukaiņi)

Apakšklase Myrientomata

Kārta Protura (protūras)

Apakšklase Oligoentomata

Kārta Collembola (kolembolas)

Apakšklase Diplurata

Kārta Diplura (diplūras)

Apakšklase Zygoentomata

Kārta Thysanura (zvīņenes)

Kārta Archaeognatha

Apakšklase Pterygota (spārnainie kukaiņi)

Infraklase Palaeoptera (senspārnu kukaiņi)

Kārta Ephemeroptera (viendienītes)

Kārta Odonata (spāres)

Infraklase Neoptera (jaunspārnu kukaiņi)

Virskārta Orthopteroidea (taisnspārņveidīgie)

Kārta Blattodea (prusaki)

Kārta Mantodea (dievlūdzēji)

Kārta Isoptera (termīti)

Kārta Plecoptera (strautenes)

Kārta Orthoptera (taisnspārņi)

Kārta Dermaptera (spīļastes)

Kārta Grylloblattodea (griloblatīdi)

Kārta Embioptera (embijas)

Kārta Phasmida (zarkukaiņi)

Virskārta Hemipteroidea (puscietspārņveidīgie)

Kārta Zoraptera (zorapteri)

Kārta Psocoptera (ķērputis)

Kārta Phthiraptera

Kārta Hemiptera (blaktis)

Kārta Thysanoptera (tripši)

Kārta Anoplura (dūrējutis)

Kārta Mallophaga (grauzējutis)

Kārta Homoptera (augutis)

Virskārta Holometabola (kukaiņi ar pilnu pārvēršanos)

Kārta Strepsiptera (strepsipteri)

Kārta Coleoptera (vaboles)

Kārta Neuroptera (tīklspārņi)

Kārta Raphidioptera (kamielīši)

Kārta Megaloptera (dūņenes)

Kārta Hymenoptera (plēvspārņi)

Kārta Mecoptera (skarpijmušas)

Kārta Siphonaptera (blusas)

Kārta Diptera (divspārņi)

Kārta Trichoptera (makstenes)

Kārta Lepidoptera (tauriņi)

Apakštips Crustacea (vēžveidīgie)

Klase Remipedia

Klase Cephalocarida (cefalokarīdi)

Klase Branchiopoda (žaunkājvēži)

Kārta Anostraca (bezčaulvēži)

Kārta Notostraca (vairogvēži)

Kārta Cladocera (kladoceras)

Kārta Conchostraca (konhostraki)

Klase Maxillopoda (maksilopodi)

Apakšklase Ostracoda gliemeņvēži

Apakšklase Mystacocarida (mistakokarīdi)

Apakšklase Copepoda (airkājvēži)

Kārta Calanoida

Kārta Harpacticoida

Apakšklase Branchiura (karputis)

Apakšklase Cirriperia (sprogkājvēži)

Kārta Thoracica

Kārta Ascothoracida (askotoracīdi)

Apakšklase Tantulocarida

Klase Malacostraca (augstākie vēži)

Apakšklase Phyllocarida

Kārta Leptostraca (plānčaulvēži)

Apakšklase Eumalacostraca

Kārta Stomatopoda (stomatopodi)

Kārta Euphausiacea (spīdvēži)

Kārta Dekapoda (desmitkājvēži)

Kārta Mysida (mizīdi)

Kārta Cumacea (kumacejvēži)

Kārta Isopoda (vienādkājvēži)

Kārta Amphipoda (sānpeldes)


Posmkājiem līdzīgu dzīvnieku tipi

Tips Tardigrada (tagdigrādi)

Tips Pentastomida (mēleņi)

Tips Onychophora (onihoforas)
Tips Mollusca (gliemji)

Klase Caudofoveata

Klase Aplacophora (rievvēderaiņi)

Klase Monoplacophora (monoplakofori)

Klase Polyplacophora (bruņgliemeži)

Klase Gastropoda (gliemeži)

Apakšklase Prosobranchia (priekšžauņi)

Apakšklase Opistobranchia (aizsirdsžauņi)

Apakšklase Pulmonata (plaušgliemeži)

Klase Bivalvia (gliemenes)

Apakšklase Protobranchia (pirmgliemenes)

Apakšklase Lamellibranchia (lapžaungliemenes)

Apakšklase Anomalodesmata

Klase Scaphopoda (lāpstkājgliemji)

Klase Cephalopoda (galvkāji)

Apakšklase Nautiloidea (nautiloīdi)

Apakšklase Coleoidea
Otrmutnieki Deuterostomia

Tips Phoronida foronīdi

Tips Ectoprocta sūneņi

Tips Brachiopoda pleckāji

Tips Echinodermata adatādaiņi

Apakštips Pelmatozoa pelmatozoji

Klase Crinoidea jūraslilijas

Apakštips Eleutherozoa eleiterozoji

Klase Asteroidea jūraszvaigznes

Klase Concentricycloidea jūras asteres

Klase Ophiuroidea ofiūras

Klase Echinoidea jūrasežiKlase Holothuroidea holotūrijas

Tips Pogonophora pogonoforas

Tips Vestimentifera

Tips saržokļaiņi Chaetognatha

Tips pushordaiņi Hemichordata

Tips hordaiņi Chordata
Pēc Brusca, Brusca, 1990.

Sagatavoja: V.Spuņģis


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка