Алфавітний покажчик абрамович Станіслав (177)Дата30.04.2016
Памер83 Kb.
#44834
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК

Абрамович Станіслав (177)

Аврущенко Євгенія (287)

Аксак Іван (237)

Андреев Олександр (190)

Антоненко Володимир (271)

Антонов Генадій (274)

Ахметшин Олександр (86, 274)


Бабій Ліля (131, 146)

Байдик Тетяна (154)

Балабанов Валерій (95)

Барановський Олег (160)

Безкровний Володимир (109)

Біднюк Святослав (152)

Білозерський Леонід (279)

Бондаренко Михайло (76, 142)

Борисенко Анатолій (177, 180)

Боровицький Володимир (171)

Бровченко Тамара (292)

Буда Антоніна (224)

Бусигін Борис (263)

Бухало Олег(82)


Василина Юрій (181)

Васильєв Володимир (22, 119)

Вінокуров Сергій (29)

Вінцюк Тарас (11, 18, 124, 131, 146, 152)

Волик Костянтин (266)

Волошин Володимир (292)


Гірник Володимир (217)

Голінка Володимир (38)

Голобродський Олег(41)

Грабко Володимир (199)

Гребенюк В’ячеслав (25)

Ґінзбург Михайло (158, 284, 287)


Дерев'янченко Олександр (190)

Дикун Анатолій (248)

Дискант Володимир (192, 194, 289)

Драбич Петро (80)

Драган Олег (56)

Драган Ярослав (51, 56)

Дубровський Володимир (282, 289)
Єгоров Микола (171)

Єлманов Сергій (95)


Заболотна Наталя (228, 231)

Залєсний Олексій (95)

Захарко Юрій (248)

Зеленський Олександр (163)

Зслик Ярема (177, 180)
Івахненко Григорій (113)

Івахненко Олексій (113)

Ільченко Борис (194, 289)

Ісаєв Ігор (67)


Кайкова Олена (25)

Ковальова Олена (149)

Ковч Олексій (146)

Кожем'яко Володимир (105, 222, 228, 233, 235)

Козій Андрій (184)

Козлов Леонід (238)

Королюк Леонід (173)

Коростіль Юрій (246)

Корчинський Володимир (107)

Косаревич Ростислав (173)

Кочубей Олександр (266)

Крашаниця Роман (44)

Кривобок Олексій (271)

Крикунов Юрій (220)

Кулик Анатолій (184)

Куляс Анатолій (152)

Кунченко Юрій (74, 75)

Курашов Віталій (217)

Курєкін Андрій (163)

Куссуль Ернст (154)

Кушнір Богдан (246, 248)
Латишев В'ячеслав (29)

Личак Михайло (177, 180)

Лукін Володимир (163)

Любошенко Ігор (86)

Людовик Тетяна (146)
Малевич Ірина (274)

Манюк Ігор (170, 214, 258)

Мартиненко Сергій (74)

Мартинюк Тетяна (233, 235)

Мельник Анатолій (243)

Мельник Володимир (211)

Месроп'ян Сергій (214) (263)

Микитин Галина (71)

Михайлишин Віктор (60, 181)

Мігаль Василь (187, 188)

Мірошниченко Людмила (263)

Міцевич Анатолій (149)

Мороз Іван (248)
Нагарний Микола (187, 188)

Накат Йоахім (299)

Насиров Володимир (287)

Находкін Микола (217)

Нікулін Сергій (263)

Новикова Наталя (196)

Новоселець Михайло (260)

Нушикян Емма (292)

Нюнькін Костянтин (279)
Овсяк Володимир (48, 51)

Оксамитна Любов (122)

Оленяк Богдан (220)

Отраднова Наталя (184)


Павленко Віталій (190)

Павленко В'ячеслав (196, 282)

Павлов Сергій (222)

Палагін Володимир (75)

Паленичка Роман (201, 205)

Панасюк Оксана (63)

Паньків Руслан (248)

Піжурін Артур (142)

Пилипенко Валерій (146)

Пилипенко Олег (292)

Пономаренко Микола (163)

Пономарьов Юрій (194, 289)

Попов Михайло (109)

Порєв Володимир (171)

Прудников Генадій (33, 294)
Радченко Сергій (260)

Резниченко Олег (33, 297)

Русин Богдан (173)
Савицький Олексій (242)

Саричев Олександр (121)

Семенюк Михайло (105, 225, 242)

Сікора Любомир (56)

Сіроджа Ігор (33, 116)

Скринський Олександр (220)

Слободина Інна (287)

Станкевич Сергій (167)

Стрігін Андрій (299)

Сушко Валерій (24, 119)


Телюк Тарас (201)

Теренчук Анатолій (242)

Терзіян Ваган (25, 76)

Тесля Юрій (122)

Тимченко Анатолій (122)

Ткачук Андрій (76)

Требульова Ірина (158)
Федорів Роман (71)
Цмоць Іван (248)

Цубін Віталій (260)


Чепорнюк Сергій (222)

Черевко Юлія (100, 103, 104)

Чех Віктор (160, 170, 214, 237, 258)
Шаблатович Андрій (220)

Шваченко Ігор (196, 282)

Шелепов Владислав (149)

Шмальфельд Ґерд (299)

Штанько Ігор (142)
Юхименко Олександр (133, 139)

Юхимчук Сергій (197)


Яворський Богдан (91)

Яворський Ігор (60, 63, 67)

Яковлев Сергій (263)

Яцимірський Михайло (248, 250, 252)

AUTHOR INDEX

Abramovych Stanislav (177)

Akhmetshyn Oleksandr (86, 274)

Aksak Ivan (237)

Andrejev Oleksandr (190)

Antonenko Volodymyr (271)

Antonov Henadij (274)

Avrushchenko Ievhenia (287)


Babij Lilija (131, 146)

Bajdyk Tetiana (154)

Balabanov Valerij (95)

Baranovs'kyj Oleh (160)

Bezkrovnyj Volodymyr (109)

Bidniuk Sviatoslav (152)

Bilozers'kyj Leonid (279)

Bondarenko Mykhajlo (76, 142)

Borovyts'kyj Volodymyr (171)

Borysenko Anatolij (177, 180)

Brovchenko Tamara (292)

Buda Antonina (224)

Bukhalo Oleh (82)

Busyhin Borys (263)


Chekh Viktor (160, 170, 214, 237, 258)

Cheporniuk Serhij (222)

Cherevko Iulija (100, 103, 104)
Derevjanchenko Oleksandr (190)

Drabych Petro (80)

Dragan Iaroslav (51, 56)

Dragan Oleh (56)

Dubrovs'kyj Volodymyr (282, 289)

Dykun Anatolij (248)

Dyskant Volodymyr (192, 194, 289)
Fedoriv Roman (71)
Ginsburg Mykhajlo (158, 284, 287)
Hirnyk Volodymyr (217)

Holinka Volodymyr (38)

Holobrots'kyj Oleh (41)

Hrabko Volodymyr (199)

Hrebeniuk Vjacheslav (25)
Iakovlev Serhij (263)

Iatsymirs'kyj Mykhajlo (248, 250, 252)

Iavors'kyj Bohdan (91)

lavors’kyj Ihor (60, 63, 67)

Iegorov Mykola (171)

Ielmanov Serhij (95)

Il’chenko Borys (194, 289)

Isaiev Ihor (67)

Iukhvmchuk Serhij (197)

Iukhymenko Oleksandr (133, 139)

Ivakhnenko Hryhorij (113)

Ivakhnenko Oleksij (113)


Kajkova Olena (25)

Kochubej Oleksandr (266)

Korchyns'kyj Volodymyr (107)

Koroliuk Leonid (173)

Korostil' Iurij (246)

Kosarevych Rostyslav (173)

Kovaliova Olena (149)

Kovch Oleksij (146)

Kozhemjako Volodymyr (105, 222, 228, 233, 235)

Kozij Andrij (184)

Kozlov Leonid (238)

Krashanyts'a Roman (44)

Krykunov Iurij (220)

Kryvobok Oleksij (271)

Kulias Anatolij (152)

Kulyk Anatolij (184)

Kunchenko Iurij (74, 75)

Kurashov Vitalij (217)

Kurekin Andrij (163)

Kushnir Bohdan (246, 248)

Kussul' Ernst (154)
Latyshev Viacheslav (29)

Liuboshenko Ihor (86)

Liudovyk Tetiana (146)

Lukin Volodymyr (163)

Lychak Mykhajlo (177, 180)
Malevych Iryna (274)

Maniuk Ihor (170, 214, 258)

Martynenko Serhij (74)

Martyniuk Tetiana (233, 235)

Mel'nyk Anatolij (243)

Mel'nyk Volodymyr (211)

Mesropjan Serhij (214)

Mihal' Vasyl' (187, 188)

Miroshnychenko Liudmyla (263)

Mitsevych Anatolij (149)

Moroz Ivan (248)

Mykhajlyshyn Viktor (60, 181)

Mykytyn Halyna (71)
Nahornyj Mykola (187, 188)

Nakat Joachim (299)

Nakhodkin Mykola (217)

Nasyrov Volodymyr (287)

Nikulin Serhij (263)

Niun'kin Kostiantyn (279)

Novoselets' Mykhajlo (260)

Novykova Natalia (196)

Nushykian Emma (292)
Oksamytna Liubov (122)

Oleniak Bohdan (220)

Otradnova Natalia (184)

Ovsiak Volodymyr (48, 51)


Palahin Volodymyr (75)

Palenychka Roman (201, 205)

Panasiuk Oksana (63)

Pan'kiv Ruslan (248)

Pavlenko Vitalij (190)

Pavlenko Vjacheslav (196, 282)

Pavlov Serhij (222)

Pizhurin Arthur (142)

Ponomarenko Mykola (163)

Ponomariov Iurij (194, 289)

Popov Mykhajlo (109)

Poriev Volodymyr (171)

Prudnykov Henadij (33, 294)

Pylypenko Oleh (292)

Pylypenko Valerij (146)
Radchenko Serhij (260)

Reznychenko Oleh (33, 297)

Rusyn Bohdan (173)
Sarychev Oleksandr (121)

Savyts'kyj Oleksij (242)

Schmalfeld Gerd (299)

Semeniuk Mykhajlo (105, 225, 242)

Shablatovych Andrij (220)

Sheliepov Vladyslav (149)

Shtan’ko Ihor (142)

Shvachenko Ihor (196, 282)

Sikora Liubomyr (56)

Sirodzha Ihor (33, 116)

Skryns’kyj Oleksandr (220)

Slobodyna Inna (287)

Stankevych Serhij (167)

Strigin Andrij (299)

Sushko Valerij (24, 119)
Teliuk Taras (201)

Terenchuk Anatolij (242)

Teslia Iurij (122)

Terzijan Vahan (25, 76)

Tkachuk Andrij (76)

Trebuliova Iryna (158)

Tsmots' Ivan (248)

Tsubin Vitalij (260)

Tymchenko Anatolij (122)
Vasyl'jev Volodymyr (22, 119)

Vasylyna Iurij (181)

Vinokurov Serhij (29)

Vintsiuk Taras (11, 18, 124, 131, 146, 152)

Voloshyn Volodymyr (292)

Volyk Kostiantyn (266)


Zabolotna Natalia (228, 231)

Zakharko Iurij (248)

Zaliesnyj Oleksij (95)

Zelens'kyj Oleksandr (163)Zielyk Iarema (177, 180)
Каталог: files -> Zbirnyk
files -> Кроніка грамадскага жыцця Гарадзеншчыны ад грамадскага аб’яднання “Цэнтр “Трэці сектар”
files -> Інфармацыйная карта праекта «застылая ў прыродзе гісторыя»
files -> 18 кастрычніка 2012 г. 1522 Аб узнагароджанні Ганаровай
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні Назва бібліятэкі
files -> Клубы і аматарскія аб’яднанні сеткі публічных бібліятэк Стаўбцоўскага раёна
files -> -
files -> Кроніка грамадзкага жыцьця Гарадзеншчыны ад грамадзкага аб’яднаньня
files -> Прэс-канферэнцыя з замежнымі гасцямі
Zbirnyk -> Алфавітний покажчик аднан Алі 265


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка