Ад эпохі рамантызму да нашых дзён
Дата канвертавання17.03.2016
Памер307.62 Kb.
БЕЛАРУСКАЯ ЛІТАРАТУРА І СВЕТ

Ад эпохі рамантызму да нашых дзён:


выбраныя тэксты для чытання і аналізу

Мінск

Радыёла-плюс”2006
УДК 821.161.3

ББК 84 (4Беи)

Б43

Укладанне і падрыхтоўка тэкстаў да друку Л.П.Баршчэўскага, канд. філал. навук


Укладальнік выказвае шчырую падзяку за карысныя парады і садзеянне спсп. Ул.Арлову, Я.А.Дамброўскаму, М.Дворчыку, Ул.Сіўчыкаву, А.Хадановічу
Кніга выдадзена пры спрыянні РГА “Беларускі ПЭН-Цэнтр”

Рэцэнзент — канд. філал. навук, загадчык кафедры беларускай мовы і літаратуры УА “Мінскі дзяржаўны лінгвістычны універсітэт” П.В.ВасючэнкаБеларуская літаратура і свет : ад эпохі рамантызму да нашых дзён :

Б43 выбраныя тэксты для чытання і аналізу / уклад. Л. Баршчэўскі. — Мінск: Радыёла-плюс, 2006. — 496 с.


ISBN 978-985-448-066-6

У кнізе прыводзяцца выбраныя тэксты для чытання і аналізу.

Адрасуецца ўсім, хто цікавіцца мастацкім словам, пытаннямі беларускай і сусветнай літаратуры і культуры.


УДК 821.161.3

ББК 84 (4Беи)


ISBN 978-985-448-066-6 © Баршчэўскі Л.П., укладанне, 2006

© Афармленне. ПУП “Радыёла-плюс”, 2006


ЧЭСЛАЎ МІЛАШ
Пасланне
Не знае мой пагардлівы настаўнік,

Што я пільную яго кожны рух,

Бо, можа, іншы хтось мяне чакае,

Хто зразумее працу маіх рук.

З’яднаныя вузлом радзінных генаў,

Са свету скамянелых губ наўпрост

Сплывём — і на каменных сцёгнах пену

У гонар помніка заледзяніць мароз.


1933–1934, Вільня

Пераклад з польскай Алега Мінкіна
Прызнанне
Спадару Божа, любіў я клубнічны джэм

І цёмную саладзіню жаночага цела,

Гарэлкі марожанай смак, селядцы ў алеі

І пах цынамонавы ды гваздзіковы.

Дзе ж выйсці з мяне мог прарок? Скуль жа дух

Такога наведваць бы меў? Столькі іншых

Праўдзіва абраных было, верагодных.

А мне хто б паверыў? Бо ж бачылі ўсе,

Як кідаюся на яду, спаражняючы шклянкі,

Юрліва ўглядаюся ў шыю афіцыянткі,

Заганы свае ўсведамляю. Вялікасці прагнучы,

Умеючы распазнаваць яе, дзе толькі ёсць,

Пры бачанні свету не вельмі каб ясным,

Я ведаў, што меншым, як я, застаецца

Турнір гарбуноў, баль нядоўгіх надзеяў,

Пыхліўцаў паседжанні, літаратура.Песьня пра канец сьвету
У дзень канца сьвету

Над кветкай настурцыі лётаюць пчолы,

Рыбак ладзіць свой нераток,

У моры вясёлыя скачуць дэльфіны,

А скура вужа зьзяе золатам, як і павінна,

Малы верабейка чапляецца за вадасьцёк.

У дзень канца сьвету

Жанчына па полі ідзе з парасонам,

Спіць п’яны ў абдымку з газонам,

На вуліцы крык гандляроў садавінай,

Пад ветразем лодка iдзе, як павінна,

Лунаюць скрыпічныя гукі ў паветры,

Уначы адмыкаючы зорныя нетры.

А ўсе, хто чакаў перуноў і маланак,

У расчараваньні.

А ўсе, што чакалі трубы Арханёла і знакаў,

Ня ў стане даць веры, што ён настае.

Пакуль над зямлёй сонца зь месяцам кружаць

І чмель прылятае да ружы,

І дзеткі ружовыя родзяцца ў жонкі і мужа,

Ніхто ня дасьць веры, што ён настае.

І толькі сівенькі стары, які мог быць прарокам,

Але ж не прарок, бо на гэта ёсьць іншыя людзі,

Падвязвае памідоры і кажа сабе:

Іншага канца сьвету ня будзе,

Іншага канца сьвету ня будзе.


1945

Ня больш
Калi-небудзь я мушу сказаць, як зьмянiў

Свой пагляд на паэзiю, як так сталася,

Што сягоньня лiчуся адным з шмат якiх

Гандляроў i рамесьнiкаў японскага цэсарства,

Складальнiкаў вершаў аб вiшняў цьвiценьнi,

Хрызантэмах i месячнай поўнi.

Калi б мог куртызанак Вэнэцыi

Апiсаць, як прутком у падворку яны цьвеляць паўлiна,

І з тканiны шаўковай, з апаяскi парловай

Вылушчыць пругкiя грудзi, чырвоную

Рысу на чэраве — сьлед спражкi ад сукнi,

Так, прынамсi, як бачылi шкiпэры галiёнаў,

Таго ранку прыбылых з запасамi золата;

І калi б адначасна я iхныя бедныя косьцi

На магiльнiку, дзе лiжа браму драпежнае мора,

Залучыць мог у слове, мацнейшым за грэбень апошнi,

Якi сам у гнiльлi пад плiтою чакае сьвятла,

Не сумiўся б тады. Што з матэрыi непадаткой

Пазьбiраеш? Нiчога, мо толькi красу.

А тады нам павiнна хапiць кветак вiшнi,

Хрызантэмаў i месячнай поўнi.
1957, Манжэрон

Перакладв з польскай Юрася Бушлякова i Андрэя Хадановiча
Прадмова
Ты, каго я ня здолеў выратаваць,

Паслухай


Гэтыя простыя словы:

Іншых проста ня маю

Й гавару з табой моўчкі, як воблака альбо дрэва.

Што мяне гартавала, было для цябе загубай.

Разьвітаньне з эпохай прымаў ты за прыйсьце новай,

Подых нянавісьці — за лірычную навальніцу,

Сілу сьляпую — за дасканалы кшталт.

Плыткiя польскія рэчкі ў даліне. Вялізарны мост

Хаваецца ў белай імгле. Зьнішчаны горад.

Пакуль я з табой размаўляю,

Вецер крыкамі кірляў засыпае тваю магілу.

Чым ёсьць паэзія, што не ратуе

Людзей, не ратуе народаў?

Формай службовай хлусьні,

Гарланьнем пітушчае глоткі, якую вось-вось перарэжуць,

Чытанкай на ноч для прыгожых паненак.

У тым, што, няўмелы, я прагнуў сапраўднай паэзіі,

У тым, што пазьней зразумеў яе ратаўнічы сэнс, —

У гэтым, у гэтым адным было ратаваньне.

Некалі на магілы сыпалі мак ці проса,

Пакідаючы ежу душам памерлых — птушкам.

Сёньня гэтую кнігу для цябе пакідаю,Каб ты ніколі больш сюды не вяртаўся.
Пераклад з польскай Андрэя Хадановiча

БІБЛІЯГРАФІЯ
I. КРЫНІЦЫ ДРУКУ ТВОРАЎ, УКЛЮЧАНЫХ У ЗБОРНІК:
Абдзіраловіч І. Адвечным шляхам / Прадм. С.Дубаўца. Мн., 1993.

Адамчык В. Раяль з адламаным вечкам: Апавяданні. Мн., 1990.

Ажэшка Э. Аповесці, апавяданні, нарысы / Прадм. В.Гапавай. Мн., 2000.

Акуджава Б. [Вершы] / Перакл. Р.Барадуліна // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1982.

Акуджава Б. [Вершы] / Перакл. Л.Баршчэўскага // ЛіМ. 1997. № 25 (19 чэрвеня).

Аляхновіч Ф. Выбраныя творы. Мн., 2005.

Анталогія беларускага санета / Укл., прадм. Я.Хвалея. Мн., 2002.

Анталогія беларускай паэзіі: У 3 т. Т.1 / Укл. А.Мальдзіса, І.Саверчанкі, І.Саламевіча; Т.2 / Укл. А.Лойкі; Т.3 / Укл. У.Гніламёдава. Мн., 1993.

Апалінэр Г. [Вершы] / Перакл. Л.Баршчэўскага // Полымя. 2000. № 8.

Апалінэр Г. [Навелы] / Перакл. А.Асташонка; [Вершы] / Перакл. Л.Баршчэўскага, А.Хадановіча // Крыніца. 2001. № 11—12 (71).

Арлоў У. Паром празь Ля-Манш: Вершы. Мн., 2006.

Арсеннева Н. Выбраныя творы. / Укл. Л.Савік, прадм. А.Сямёнавай. Мн., 2002.

Ахматава Г. [Вершы] / Перакл. В.Рабкевіча // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн., 1978.

Ахматава Г. [Вершы] / Перакл. В.Рабкевіча // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1982.

Багдановіч М. Поўны збор твораў. Т.1. Мн., 1992.

Бадлер Ш. З кнігі “Краскі Зла”: Вершы / Перакл. А.Хадановіча; З кнігі “Маленькія паэмы прозай” / Перакл. А.Хадановіча, М.Раманоўскага // Крыніца. 1998. № 8 (45).

Бадлер Ш. З кнігі “Краскі Зла”: Вершы / Перакл. А.Хадановіча // Annus Albaruthenicus=Год Беларускі. Крынкі, 2000.

Байран Дж.Г. Лірыка / Укл., прадм. В.Небышынца. Мн., 1989.

Барадулін Р. Руны Перуновы / Укл. А.Камоцкага, У.Сіўчыкава, прадм. Ул.Някляева. Мн., 2006.

Баршчэўскі Я. Выбраныя творы / Укл., прадм. М.Хаўстовіча. Мн., 1998.

Беларуская літаратура ХІХ стагоддзя: Хрэстаматыя / Укл. А.Лойкі, В.Рагойшы. Мн., 1988.

Беларуская літаратура. Проза 20-х гадоў. Хрэстаматыя / Пад рэд. Дз.Бугаёва. Мн., 1996.

Блок А. Выбраныя вершы і паэмы / Перакл. С.Грахоўскага. Мн., 1980.

Борхес Х.Л. Апавяданьні / Перакл. А.Прасаловіча // Arche. 1999. № 1.

Бродскі І. Калядная зорка / Перакл.А.Хадановіча // Наша ніва. 2004. № 48.

Быкаў В. Поўны збор твораў. Т.1. Мн., 2005.

Бэлшавіца В. Белы алень: Лірыка / Перакл. В.Сёмухі, прадм. І.Чаклы. Мн., 1985.

Бядуля З. Збор твораў. Т.2. Мн., 1986.

Вазнясенскі А. Небам адзіным: Вершы і паэмы / Перакл., прадм. Р.Барадуліна. Мн., 1980.

Верлен П. У месяцавым ззянні / Перакл.М.Багдановіча, А.Лойкі, Л.Дранько-Майсюка, Л.Баршчэўскага // Петрарка Ф.Санеты; Байран Дж.Г. Паломніцтва Чайльд Гарольда; Верлен П. У месяцавым ззянні / Укл.С.Панізьніка. Мн., 1996.

Высоцкі У. Я не падману / Перакл. М.Булавацкага. Мн., 1999.

Галасы з-за небакраю: Анталогія беларускага паэтычнага перакладу / Укл. М.Скоблы, прадм. Е.Лявонавай (рыхтуецца да друку).

Гарсія Лорка Ф. Блакітны звон Гранады: Выбраная лірыка / Перакл. Р.Барадуліна, прадм.К.Шэрмана. Мн., 1975.

Гарсія Маркес Г. Каханьне падчас халеры / Перакл. К.Шэрмана // Arche. 2005. № 4.

Гарун А. Сэрцам пачуты звон / Укл., прадм. У.Казберука. Мн., 1991.

Гарэцкі М. Творы. Мн., 1990.

Гаўрук Ю. Агні ў прасторах: Выбраныя пераклады [з англ., амер., нямецк., франц., венг., польск., рас., укр., арм. паэзіі]. Мн., 1975.

Геніюш Л. Выбраныя творы / / Укл., прадм. М.Скоблы. Мн., 2000.

Гілевіч Н. Сказ пра залатое пёрка: Вершы. Маладэчна, 2005.

Гмырак Л. Творы. Мн., 1992.

Гофман Э.Т.А. Рыцар Глюк. Дон-Жуан / Перакл.В.Сёмухі // Крыніца. 1996. № 4 (20).

Джойс Дж. Giacomo Joyce / Перакл.М.Шчура // Крыніца. 2001. № 6.

Дубоўка У. О Беларусь, мая шыпшына...: Выбранае / Укл., Ул.Давыдоўскага, З.Пазняк. Мн., 2002.

Жылка У. Выбраныя творы. / Укл., прадм. М.Скоблы. Мн., 1998.

Заняпад і адраджэнне: Беларуская літаратура ХІХ ст. / Укл., прадм. У.Казберука. Мн., 2001.

Зарыцкі А. У свет па песні: Выбраныя пераклады паэзіі. Мн., 1978.

Згукі Бацькаўшчыны: Зборнік / Укл. У.Казберука, Я.Янушкевіча. Мн., 1998.

Знічкі сямі нябёс: Пераклады В.Зуёнка. Мн.,1992.

Ібсен Г. Пэр Гюнт (урывак) / Перакл.Л.Баршчэўскага // Роднае слова. 1998. № 8.

Караткевіч У. Збор твораў. Т.1. Мн., 1987.

Кафка Ф. [Апавяданні] / Перакл. Л.Баршчэўскага // Крыніца. 1995. № 6 (11).

Кафка Ф. Прысуд: Апавяданні і мініяцюры / Перакл. Л.Баршчэўскага, прадм. П.Васючэнкі. Мн., 1996.

Кахаць – гэта значыць… Пераклады Р.Барадуліна. Мн., 1986.

Колас Я. Мой родны кут...:Паэзія / Укл. і ўступ Р.Барадуліна. Мн., 2000.

Краса і сіла: Анталогія беларускай паэзіі ХХ ст. / Укл., прадм. М.Скоблы; уступн. арт. А.Сідарэвіча. Мн., 2003.

Кундэра М. Няхай старыя мёртвыя саступяць месца маладым мёртвым; Непрызнаная спадчына Сервантэса / Перакл. А.Вострыкавай; Страчаныя лісты (з “Кнігі смеху і забыцця) / Перакл. С.Сматрычэнкі; Якуб і яго гаспадар / Пераклад Зм.Дзмітрука // Крыніца. 1998. № 10 (47).

Купала Я. Жыве Беларусь: Вершы, артыкулы / Укл., прадм. В.Рагойшы. Мн., 1993.

Купала Я. Поўны збор твораў. Т.1—3. Мн., 1995—97.

Лангфэла Г. Спеў аб Гаяваце / Перакл. А.Куляшова; Уітмен У. Лісце травы / Перакл. Я.Сіпакова, прадм. М.Тычыны. Мн., 1994.

Ластоўскі В. Выбраныя творы / Укл., прадм. Я.Янушкевіча. Мн., 1997.

Ленаў Н. Зірні ў паток: Вершы, паэмы / Перакл., прадм. Л. Баршчэўскага. Мн., 1991.

Лермантаў М. Выбраная паэзія / Перакл.А.Куляшова. Мн., 1969.

Лісце срэбнай таполі: З польскай лірыкі ХХ ст. Выбраў і пераклаў Я.Чыквін. Беласток, 1999.

Літаратура Беларусі: Першая палова ХІХ стагоддзя. Хрэстаматыя / Укл.К.Цвіркі. Мн., 2000.

Літаратура народаў свету: Хрэстаматыя для 10 класа сярэдніх школ Беларусі. Ч.2 / Укл.Л.Баршчэўскага. Мн., 1995.

Літаратура народаў свету: ХХ стагоддзе. Хрэстаматыя / Укл., уступн. артыкулы Е.Лявонавай, Л.Баршчэўскага. Мн., 1999.

Луцкевіч А. Адбітае жыцьцё: Лекцыі і стацьці з беларускае адраджэнскае літаратуры. Кн.1. Вільня, 1929.

Малармэ С. [Вершы] / Перакл. А.Хадановіча // Крыніца. 1999. № 4—5 (52).

Ман Т., Цвэйг Ш. Навелы / Перакл. В.Сёмухі, У.Чапегі. Мн., 1996.

Мандальштам В. [Вершы] / Перакл.Р.Барадуліна // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн.,1992.

Маякоўскі У. Паслухайце!: Выбраныя вершы / Укл. А.Вольскага. Мн., 1983.

Мілаш Ч. [Вершы] / Перакл. А.Мінкіна // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1992.

Мілаш Ч. [Вершы] / Перакл. Я.Чыквіна, Ю.Бушлякова і А. Хадановіча, А.Разанава; Сведчанне паэзіі / Перакл. Я.Чыквіна; Лекцыя біялогіі / Перакл. Ю.Бушлякова // Крыніца. 1997. № 7 (33).

Міцкевіч А. Выбраныя творы / Укл., прадм. К.Цвіркі. Мн., 2003.

Міцкевіч А. Дзяды (на польск. і бел. мовах) / Перакл. С.Мінскевіча, паслясл. Т.Стэфаноўскай. Мн., 1999.

На волю птушку выпускаю. Пераклады Я.Сіпакова. Мн.,1989.

На зорных шляхах: Пераклады М.Танка. Мн., 1991.

Норвід Ц.К. Ідзі за мною: Лірыка / Перакл., прадм. А.Мінкіна. Мн., 1993.

Някляеў У. Так. Кніга паэзіі. Мн., 2004.

Павіч М. Хазарскі слоўнік (урывак) / Перакл. Х.З. // Наша Ніва. 1993. № 13.

Пастарнак Б. Гарэла свечка…: Выбраныя вершы / Перакл. Р. Барадуліна. Мн., 1990.

Паўнд Э. [Вершы, урыўкі з паэм] / Перакл. Л.Баршчэўскага, А.Хадановіча, М.Баярына // Крыніца. 2000. № 4—5 (59).

Пінтэр Г. Каханак / Перакл. V.K. // Arche. 2006. № 1, 2.

Прыйдзі, стваральны дух: Пераклады В.Сёмухі. Мн., 1989.

Пушкін А. Выбраныя творы / Укл.М.Мятліцкага, прадм. Я.Сіпакова. Мн.,1999.

Разанаў А. Танец з вужакамі: Выбранае. Мн., 1999.

Разанаў А. Лясная дарога. Мн., 2005.

Раса нябёсаў на зямлі тутэйшай: Беларуская польскамоўная паэзія ХІХ ст. / Укл., прадм. У.Мархеля. Мн.,1998.

Родная літаратура: Хрэстаматыя для 9 класа / Укл. У.Дзіско, В.Кушнярэвіч. Мн., 1996.

Родная літаратура: Хрэстаматыя для 10 класа / Укл. М.Лазарука, Л.Цітовай, В.Івашына. Мн., 1997.

Рыльке Р.М. Кніга гадзін / Перакл. В.Сёмухі. Мн., 2005.

Рыльке Р.М. Санеты Арфею: Лірыка / Перакл. В.Сёмухі, прадм. Б. Міцкевіча. Мн., 1982.

Сартр Ж.-П. Мур: Апавяданні / Перакл. Зм.Коласа, прадм. С. Дубаўца. Мн., 1991.

Семяжон Я. Сем цудаў свету: Выбраныя пераклады паэзіі. Мн., 1977.

Сонца святое – Хрыстос: Зборнік беларускай духоўнай паэзіі. Мн., 2001.

Стралко В. Непагасны агонь / Непогасний вогонь. Пераклады. Мн., 2003.

Сучасная беларуская драматургія: Традыцыі і наватарства / Укл., прадм. П.Васючэнкі. Мн., 2003.

Сучасная беларуская проза: Традыцыі і наватарства / Укл. У.Сіўчыкава, М.Тычыны; прадм. М.Тычыны. Мн., 2003.

Танк М. Выбранае / Прадм. В.Зуёнка. Мн., 1993.

Туга па Радзіме: Паэзія беларускай эміграцыі / Укл., прадм. Б.Сачанкі. Мн., 1992.

Украінка Л. Мелодыі журбы і надзеі: Вершы і паэмы / Укл. В.Жуковіча, В.Стралко. Мн., 2003.

Філаматы і філарэты: Зборнік / Укл., прадм., перакл. польскамоўных твораў К.Цвіркі. Мн., 1998.

Французская навела ХХ стагоддзя / Укл., прадм. Л.Казыры. Мн., 1992.

Хадановіч А. Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі. Мн., 2005.

Хрэстаматыя па літаратуры народаў свету: Дапаможнік / Укл.Л.Баршчэўскага. Мн., 1992.

Чачот Я. Выбраныя творы/ Укл., прадм. К.Цвіркі. Мн., 1996.

Шаўчэнка Т. Вершы. Паэмы / Укл. Э.Мартынавай, прадм. К.Хромчанкі. Мн., 1989.

Яна і Я: Вершы і песні пра каханне / Укл. Ул.Сіўчыкава і Р.Шастак. Мн., 2005.

Ясенін С. Выбранае: Вершы і паэмы / Перакл. Р.Барадуліна, А.Куляшова, прадм. Р.Бярозкіна. Мн., 1976.
ІІ. ЗАМЕЖНАЯ ЛІТАРАТУРА ПА-БЕЛАРУСКУ1:
а) Зборнікі, анталогіі, хрэстаматыі
Беларуская дакастрычніцкая драматургія / Укл. С.Лаўшука. Мн.,1978.

Белы замак на гары: [Вершы трох літоўскіх паэтаў] / Перакл. А.Разанава. Мн.,1992.

Вар’ят і манашка: Польская драматургія ХХ ст. [п’есы С.І.Віткевіча, В.Гамбровіча, Т.Ружэвіча, С.Мрожака] / Укл. С.Кавалёва. Мн., 2006.

Вокны ў сад: Пераклады Хведара Жычкі. Мн.,1987.

Высокае неба: Вершы [чэшскіх паэтаў] / Укл. Хв.Жычкі, прадм. Ё.Петэркі. Мн.,1980.

Гілевіч Н. Роднасць: Выбраныя пераклады са славянскіх паэтаў. Мн., 1983.

Жаўі А. і Бакры Ж-П. Сямейнае падабенства; Буланжэ Д. Вясельная вандроўка; Вэбэр Ф. Вячэра з дурнем / Перакл. Ю.Пятрушачкінай, М.Шакеля, Зм.Коласа. Мн., 2004.

З французскай і бельгійскай паэзіі: Зборнік. / Перакл. Э.Агняцвет. Мн., 1993.

Закаханы вандроўнік: Паэзія нямецкага рамантызму / Перакл. У.Папковіча, прадм. І.Лапіна. Мн., 1989.

Звон крыштальных рос: Сучасная руская аповесць / Укл. П.Місько, прадм. А.Станюты. Мн., 1986.

Літоўская паэзія / Lietuvių poezija: Вершы / Укл. В.Тарнаўскайтэ, Д.Паслаўскене. Э.Пранскутэ, Ю.Рамашкене; перакл. Э.Акуліна, В.Іпатавай, М.Скоблы. Маладзечна, 2003.

Маланкай жагнаныя: Анталогія нямецкай класічнай рамантычнай паэзіі ХІХ стагоддзя [Вершы Ё.В.Гётэ, Ф.Шылера, Ф.Гёльдэрліна, Ф.Шлегеля, Наваліса, Л.Ціка, Ф.Шэлінга, Ё.Айхендорфа, Г.Гайнэ] / Укл., перакл., прадм. А.Лойкі. Слонім, 2004.

Мацяш Н. Перабіраю самацветы…: Выбраныя пераклады з еўрапейскай паэзіі. Мн., 2002.

Напярэймы: ад Буга да Варты. Анталогія польскай паэзіі ХХ ст. Т.1—2 / Перакл., укл. і прадм. А.Лойкі. Мн., 2003.

Насустрач духу: Анталогія беларускай хрысціянскай паэзіі / Укл., прадм. І.Чароты. Мн., 2001.

Пры зачыненых дзвярах: Драматычныя творы [А.Камю, Ж.П.Сартра, Э.Ёнэска, В.Гавела, Ф.Дзюрэнмата, С.Бекета, С.Мрожака] / Укл. Л. Баршчэўскага, прадм. С.Дубаўца. Мн., 1995.

Сартр Ж-П. Мухі; Камю А. Праведнікі; Бэкет С. Канец гульні / Перакл. Зм.Коласа. Мн., 2005.

Сувязьразрыў=Зв’язокрозрив: Анталёгія сучаснай украінскай і беларускай паэзіі (на ўкраінскай і беларускай мовах) / Укл. Дз.Маціяш, А.Слівінскага, А.Хадановіча. Кіеў, 2006.

Тутэйшыя: Творчасць сяброў таварыства / Укл., прадм. С.Дубаўца. Мн., 1989.

У танцы ліхтароў / im lichtertanz: Сучасная нямецкая паэзія / Укл., прадм. В.Іпатавай. Мн., 2004.

Хрэстаматыя па гісторыі беларускага тэатра і драматургіі. Т.1—3 / Укл.А.Сабалеўскага. Мн., 1997—2000.
б) Асобныя выданні твораў сусветнай літаратуры
Абэ Коба. Жанчына ў пяску. Чужы твар / Перакл. В.Рабкевіча, прадм. Г.Шупенькі. Мн., 1986.

Авіжус Ё. Час, калі пусцеюць сядзібы / Перакл. А.Разанава. Мн., 1989.

Ажэшка Э. Зімовым вечарам: Апавяданні, аповесць; Міцкевіч А. Свіцязянка: Вершы, балады, паэмы / Укл. В.Гапавай, У.Мархеля. Мн., 1996.

Ажэшка Э. Над Нёманам / Перакл. А.Бутэвіча, прадм. У.Казберука. Мн., 2003.

Айтматаў Ч. Буранны паўстанак… / Перакл. М.Стральцова. Мн., 1987.

Айтматаў Ч. Бывай, Гульсары / Перакл.І.Сакалоўскага. Мн., 1971.

Андруховіч Ю. Уводзіны ў геаграфію: Паэзія, проза, эсэістыка / Перакл. М.Шоды й А.Хадановіча. Мн., 2006.

Апалінэр Г. Зямны акіян: Выбранае / Перакл., прадм. Э.Агняцвет. Мн., 1973.

Астаф’еў В. Сумны дэтэктыў: Раман і апавяданні / Перакл. У.Ягоўдзіка. Мн., 1992.

Байран Дж. Дон Жуан. Прароцтва Дантэ / Перастварыў па-беларуску Ул.Скарынкін, прадм. В.Зуёнка. Мн., 2004.

Байран Дж.Г. Выбранае / Уступн. арт. Ю.Гаўрука. Мн., 1963.

Бальзак А. дэ. Габсэк. Бацька Гар’ё / Перакл. У.Палупанава, А. Дынько. Мн., 1996.

Бах Р. Чайка па імені Джонатан Лівінгстан / Перакл.А.Міхальчука // Гісторыя кахання: Аповесці / Укл.І.Дабрыян. Мн., 1994.

Бёль Г. Більярд а палове дзесятай: Раман, апавяданні / Перакл., прадм. Л.Баршчэўскага. Мн., 1993.

Бёль Г. Дом без гаспадара / Перакл. Л.Законнікавай. Мн., 1996.

Брэхт Б. На шалях праўды: Вершы і песні / Перакл., прадм. Л.Баршчэўскага. Мн., 1988.

Булгакаў М. Майстар і Маргарыта / Перакл. А.Жука, прадм. М.Тычыны. Мн., 1994.

Бунін І., Купрын А. Выбраная проза / Перакл. Я.Скрыгана, Л.Салаўя; прадм. Ф.Куляшова. Мн., 1992.

Бэкет С. У чаканьні Гадо / Перакл. В.Воранава й А.Хадановіча. Мн., 2005.

Бэхер Ё. Вяртанне да сябе: Вершы / Перакл.У.Папковіча, прадм. А.Клышкі. Мн., 1985.

Вальеха С. Чорныя геральды: Выбраная лірыка / Перакл. Р. Барадуліна; укл і прадм.К.Шэрмана. Мн., 1993.

Вежынаў П. Вышэй за ўсё. Бар’ер / Перакл., паслясл. У.Анісковіча. Мн., 1983.

Верлен П. У месяцавым ззянні: Выбранае / Укл., перакл. А.Лойкі, прадм. Б.Міцкевіча. Мн., 1974.

Галчыньскі К.І. Сёмае неба: Выбраныя творы / Укл. А.Хадановіча, прадм. Л.Дранько-Майсюка. Мн., 2006.

Гашак Я. Госць у хату: Апавяданні / Укл.А.Мажэйкі. Мн., 1984.

Гашак Я. Прыгоды ўдалага ваякі Швейка / Скароч. перакл. і ўступн. артыкул А.Мажэйкі. Мн., 1997.

Гейнэ Г. Выбраныя творы / Прадм.Дз.Фактаровіча. Мн., 1959.

Герлінг-Грудзіньскі Г. Наш брат – Зло / Перакл. С.Курс, прадм. Я.Максімюка. Мн., 2003.

Герлінг-Грудзіньскі Г. Іншы сьвет / Перакл. С.Курс. Мн., 2006.

Гесэ Г. Гульня шкляных перлаў / Перакл. В.Сёмухі. Мн., 1992.

Гільен Н. Падарожжа да сябе самога: Выбраная лірыка / Укл., прадм. К.Шэрмана. Мн., 1978.

Гогаль М. Вечары на хутары ля Дзіканькі / Перакл.М.Лужаніна. Мн., 1950.

Гогаль М. Тарас Бульба. Рэвізор. Мёртвыя душы / Прадм. Л. Зарэмбы. Мн., 1990.

Горкі М. Апавяданні. Мн., 1955.

Горкі М. Збор твораў. Т.5—13, 16—20, 23—24. Мн., 1935—1938.

Грыбаедаў А. Гора ад розуму / Перакл. М.Лужаніна. Мн., 1949.

Грын Г. Стамбульскі экспрэс: Раманы / Перакл., прадмова В.Небышынца. Мн., 1993.

Дастаеўскі Ф. Выбраныя творы / Перакл. А.Каляды, прадм. А.Рагулі. Мн.,2004.

Дастаеўскі Ф. Аповесці. Апавяданні / Перакл. А.Каляды, прадм. В.Іваноўскага. Мн., 2002.

Джойс Дж. Уліс. Ч.1 (эпізоды 1—13) / Перакл. Я.Максімюка. Беласток, 1993.

Драч І. Мелодыя каліны: Паэзія / Перакл. Р.Барадуліна. Мн., 1981.

Думбадзе Н. Закон вечнасці / Перакл. У.Сіўчыкава. Мн., 1989.

Жаромскі С. Верная рака: Аповесць, апавяданні, абразкі / Пераклад М.Дубянецкага. Мн., 1985.

Залыгін С. На Іртышы: Аповесць, апавяданні / Пераклад А.Кудраўца. Мн.,1991.

Камю А. Выбраныя творы / Пераклад Зм.Коласа, прадм. І.Сая (С.Дубаўца). Мн.,2005.

Камю А. Чужаніца: Раман, аповесць, апавяданні / Перакл., прадм. Зм.Коласа. Мн.,1986.

Караленка У. Апошні прамень: Выбранае: Перакл.А.Кудраўца. Мн., 1984.

Кастэнка Л. Лірыка. Маруся Чурай / Перакл. В.Коўтун, Н.Мацяш; прадм.Т.Каламіец. Мн., 1989.

Кастэр Ш. дэ. Тыль Уленшпігель / Перакл. Л.Чарняўскай. Мн.,1934.

Кацюбінскі М. Аповесці / Перакл. А.Жука, В.Рагойшы; паслясл. Т.Кабржыцкай, В.Рагойшы. Мн., 1980.

Кацюбінскі М. Цені забытых продкаў; Украінка Л. Лясная песня: Выбранае / Укл., паслясл. Т.Кабржыцкай, В.Рагойшы. Мн., 1996.

Крашэўскі Ю.І. Хата за вёскай: Аповесць / Перакл., прадм. П.Бітэля. Мн., 1989.

Купер Дж.Ф. Апошні з магікан / Скароч. перакл. Г.Далідовіча. Мн., 1996.

Купер Дж.Ф. Зверабой / Перакл. Я.Саламевіча. Мн., 1997.

Лагерквіст П. Кат. Карлік / Перакл. Г.Шупенькі і М.Гіля, прадм. Г.Шупенькі. Мн., 1986.

Лакснес Х. Атамная база / Перакл. І.Пташнікава. Мн., 1991.

Лем С. Салярыс / Перакл. М.Валошкі, паслясл. С.Саладоўнікава. Мн., 1994.

Лермантаў М. Герой нашага часу / Перакл. Р.Канавалава. Мн., 1951.

Лермантаў М. Паэмы / Перакл. А.Вялюгіна. Мн., 1950.

Лесьмян Б. Пан Блішчынскі: Вершы / Перакл. А.Мінкіна, прадм. С.Дубаўца. Вільня—Мн., 1994.

Ман К. Мэфіста. Раман адной кар’еры / Пераклад Зм.Коласа. Мн., 2006.

Ман Т. Доктар Фаўстус / Перакл. В.Сёмухі, прадм. А.Міхайлава. Мн., 1989.

Мапасан Г. дэ. Навелы / Укл.С.Шупы. Мн., 1987.

Маравія А. Пагарда / Перакл. І.Пташнікава, прадм. Э.Садаўнічага. Мн., 1989.

Маруа А. Падарожжа ў нябыт і яшчэ 24 навелы / Укл., перакл., прадм. Ю.Гаўрука. Мн., 1974.

Марыяк Ф. Тэрэза Дэскейру. Клубок гадзюк / Перакл., прадм. Л.Казыры. Мн., 1985.

Маякоўскі У. П’есы / Перакл. К.Кірэенкі. Мн., 1985.

Мерымэ П. Навелы / Укл., прадм. і перакл. А.Істоміна і С.Шупы. Мн., 1990.

Мілаш Ч. Скуты розум / Перакл. Ю.Лаўрыка пры ўдзеле Зм.Дзядзенкі, прадм. аўтара. Мн.—Вільня, 2000.

Містраль Г. Ветраліст: Лірыка / Перакл. Р.Барадуліна, укл., прадм. К.Шэрмана. Мн., 1984.

Міцкевіч А. Дзяды / Прадм., перакл. К.Цвіркі. Мн., 2001.

Міцкевіч А. Пан Тадэвуш / Перакл. Я.Семяжона. Мн., 1985, 1996.

Міцкевіч А. Пан Тадэвуш (на польск., бел. і рас. мовах) / Перакл. на бел. мову П.Бітэля, прадм. Я.Янушкевіча. Мн., 1998.

Міцкевіч А. Санеты – Sonety / Укл.У.Мархеля; перакл., прадм. У. Мархеля, І.Багдановіч. Мн., 1998.

Незвал В. Васількі і гарады: Вершы і паэмы / Перакл., прадм. Хв.Жычкі. Мн., 1986.

Ніцшэ Ф. Так сказаў Заратустра / Перакл. В.Сёмухі. Мн., 1994.

Нэруда П. Крыві бунтоўнай кроплі: Выбраная лірыка / Укл., прадм. К.Шэрмана. Мн., 1976.

Някрасаў М. Лірыка / Укл.А.Лойкі, прадм.П.Ткачова. Мн., 1971.

Олдрыдж Дж. Паляўнічы / Перакл. М.Валошкі; Хемінгуэй Э. Стары чалавек і мора / Перакл. П.Марціновіча; Сэнт-Экзюперы А.дэ. Планета людзей. Маленькі прынц / Перакл. Н.Мацяш. Мн., 1996.

Оруэл Дж. Ферма. 1984 / Перакл. С.Шупы. Мн., 1992.

Паўлычка Дз. Таямніца вобліку твайго / Уступн. слова аўтара, прадм. М.Ільніцкага. Мн., 1987.

Прус Б. Грахі маленства: Апавяданні / Укл., прадм. Я.Брыля. Мн., 1981.

Пушкін А. Выбраныя творы / Рэд. калегія: Я.Колас і інш. Мн., 1949.

Райніс Я. Выбранае / Прадм. М.Абалы. Мн., 1993.

Распуцін В. Жыві і помні / Перакл. М.Дубянецкага. Мн., 1982.

Роб-Грые А. Праект рэвалюцыі ў Нью-Йорку / Перакл.Зм.Коласа. Мн., 2005.

Рубцоў М. Рускі агеньчык: Лірыка / Перакл. У.Скарынкіна; прадм.М.Стральцова. Мн., 1986.

Рыльскі М. Світальная зара: Вершы і паэма / Укл. Э.Мартынавай. Мн., 1985.

Рэмарк Э.М. Тры таварышы / Перакл. У.Папковіча, прадм. І.Лапіна. Мн., 1994.

Салтыкоў-Шчадрын М. Паны Галаўлёвы / Перакл. В.Віткі. Мн., 1956.

Сартр Ж.-П. Мур: Апавяданні / Перакл. Зм.Коласа. Мн., 2005.

Скот В. Айвенга / Перакл. Л.Забалоцкай. Мн., 1997.

Скот В. Квенцін Дорвард / Перакл. М.Пазнякова. Мн., 1997.

Славацкі Ю. Выбранае / Прадм. П.Пестрака. Мн., 1959.

Стаф Л. Высокія дрэвы: Вершы / Перакл. А.Мінкіна, прадм. У.Калесніка. Мн.,1994.

Стэйнбек Дж. Гронкі гневу / Перакл. С.Дорскага, прадм. Г. Шупенькі. Мн., 1993.

Сэнт-Экзюперы А.дэ. Планета людзей: Выбранае / Перакл., прадм. Н.Мацяш. Мн., 1984.

Сянкевіч Г. Апавяданні / Перакл. М.Машары. Мн., 1955.

Сянкевіч Г. Крыжакі / Перакл., прадм. М.Кенькі. Мн., 1997.

Сянкевіч Г. Quo Vadis… / Перакл. кс. П.Татарыновіча, прадм. В.Мартыненкі. Мн.,2002.

Тагор Р. Выбранае: Апавяданні / Укл.Б.Міцкевіча. Мн.,1976.

Талстой Л. Севастопальскія апавяданні. Мн.,1937.

Талстой Л. Смерць Івана Ільіча. Крэйцарава саната. Гаспадар і парабак / Перакл. Л.Салаўя. Мн.,1977.

Талстой Л. Хаджы-Мурат. Мн.,1931.

Твардоўскі А. Вершы. 1931—1970 / Укл. М.Твардоўскай, прадм. М.Лужаніна. Мн.,1989.

Твардоўскі А. Выбраныя творы / Перакл. пад рэд. А.Куляшова. Мн., 1953.

Тувім Ю. Польскія кветкі / Перакл., прадм. В.Сёмухі. Мн., 1984.

Тургенеў І. Вершы ў прозе / Перакл. Я.Сіпакова. Мн., 1994.

Тургенеў І. Запіскі паляўнічага / Перакл. А.Якімовіча. Мн., 1951.

Тургенеў І. Рудзін. Напярэдадні / Перакл. Я.Шарахоўскага. Мн., 1952.

Украінка Л. Вершы і паэмы / Прадм.Р.Шкрабы. Мн., 1957.

Уэлс Г. Вайна сусветаў / Перакл. Т.Тамашэвіча; Чалавек-невідзімка / Перакл. М.Зарэмбы; Лагерлёф С. Пярсцёнак Лёвеншольдаў / Перакл. М.Пазнякова. Мн., 1997.

Флабэр Г. Саламбо / Перакл. В.Гардзея. Мн., 1997.

Франко І. Апавяданні. Мн., 1956.

Франко І. Мой народ / Перакл.В.Рагойшы. Мн., 2006.

Хемінгуэй Э. Бывай, зброя / Перакл. М.Валошкі. Мн., 1996.

Хемінгуэй Э. І ўзыходзіць сонца (Фэст) / Перакл. Ю.Гаўрука. Мн., 1976.

Хемінгуэй Э. Па кім звоніць звон / Перакл., прадм. В.Небышынца. Мн., 1991.

Чэхаў А. Выбраныя творы / Прадм. Г.Шупенькі. Мн., 1994.

Шолам-Алейхем. Тэўе-малочнік: Аповесці, апавяданні, раман / Прадм. Ю.Канэ. Мн., 1992.

Шолахаў М. Узнятая цаліна. Кн.1. Мн., 1950.

Шолахаў М. Ціхі Дон. Кн.1—3 / Перакл. У.Хадыкі. Мн., 1936.

Шолахаў М. Лёс чалавека / Перакл. Я.Шарахоўскага. Мн., 1959.

Шымборска В. Свет, варты вяртання: Лірыка / Перакл. Н.Мацяш, прадм. У.Калесніка. Мн., 1991.

Элюар П. З табою: Выбранае / Перакл. Э.Агняцвет, прадм. Б. Міцкевіча. Мн., 1980.
в) Паасобныя публікацыі ў перыёдыцы і зборніках

Айтматаў Ч. Белы параход / Перакл.Л.Салаўя // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн., 1978.

Акутагава Р. [Апавяданні] / Перакл. У.Шатона // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1990.

Акутагава Р. Капы / Перакл. У.Шатона // Крыніца. 1997. № 6 (32).

Андруховіч Ю. [Вершы] / Перакл. А.Хадановіча // Дзеяслоў. № 2 (2003).

Андруховіч Ю. Маскавіяда / Перакл. А.Хадановіча // Arche. 2001. № 5.

Апалінэр Г. Шпацыр аднаго ценю / Перакл. Л.Баршчэўскага // Калосьсе: Літаратурна-мастацкі альманах. 2000. № 8.

Астаф’еў В. [Апавяданні] / Перакл.А.Жука // Полымя. 1995. № 5.

Ахмадуліна Б. [Вершы] / Перакл. Р.Барадуліна // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1985.

Бадлер Ш. Вершы прозаю з кнігі “Парыскі сплін” / Перакл. А. Хадановіча // Annus Albaruthenicus=Год Беларускі. Крынкі, 2001.

Бадлер Ш. Маленькія паэмы прозай / Пераклад Зм.Коласа // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1983.

Байран Дж.Г. [Вершы] / Перакл. Р.Барадуліна, Г.Дубянецкай // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1988.

Бакланаў Р. Пачым фунт ліха / Перакл.Г.Шаранговіч, уступн.слова В.Быкава // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн.,1983.

Бачыньскі К.К. [Вершы] / Перакл. Л.Філімонавай // Далягляды: Замежная літаратура. Мн.,1985.

Бёль Г. [Апавяданні] / Перакл.Л.Баршчэўскага, В.Гурло // Крыніца. 2001. № 1 (61)

Борхес Х.Л. [Апавяданні] / Перакл.С.Верацілы // Першацвет. 1999. № 9.

Бродскі І. [Вершы] / Перакл. А.Чобата; Нобелеўская лекцыя / Перакл. В.Акудовіча // Крыніца. 1999. № 2—3 (51).

Булгакаў М. Сабачае сэрца / Перакл. А.Жука // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1989.

Бэрзыньш У. [Вершы] / Перакл. А.Гуцава, А.Разанава // Крыніца. 1996. № 2 (18).

Бялік Х.-Н. [Вершы] / Перакл. Р.Барадуліна // Arche. 2000. № 3.

Віткевіч С.І. Неспатоленасьць (урывак) / Перакл. Я.Максімюка // Фрагмэнты. 1996. № 1.

Віян Б. Навелы / Перакл. А.Асташонка // Крыніца. 1997. № 9 (35).

Гавэл В. Аўдыенцыя / Перакл. І.Шаблоўскай; Сіла бяссільных (урыўкі) / Перакл. В.Буйвала // Крыніца. 1997. № 1 (27).

Гайм Ш. Кніга цара Давіда / Перакл. В.Сёмухі // Крыніца.1997. № № 2, 3 (28, 29)

Гамбровіч В. Банкет / Перакл. Ю.Бушлякова // Фрагмэнты. 1997. № 1—2.

Гамбровіч В. Парнаграфія / Перакл. В.Булгакава // Arche. 1998. № 1.

Гамсун К. Царыца Саўская / Перакл. Л.Баршчэўскага // Крыніца.1996. № 10 (25).

Гандке П. Шэршні / Перакл. Я.Бяласіна // Arche. 1999. № 4.

Гарсія Маркес Г. Здані памяці: Тры навелы / Перакл. В.Буйвала // Дзеяслоў. № 8 (2004).

Гарсія Маркес Г. Крывавы след на снезе / Перакл. В.Буйвала // Крыніца. 2001. № 2 (62).

Гарсія Маркес Г. Неверагодная і сумная гісторыя пра нявінную Эрэндзіру і яе бяздушную бабулю / Перакл. К.Шэрмана // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн.,1980.

Гаўптман Г. Затонуты звон / Перакл. Н.Арсеньневай // Сакавік. 1948. № 1 (2); Конадні. 1954. № № 1, 2.

Гільвік Э. [Вершы] / Перакл. Я.Семяжона // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн., 1979.

Гіні Ш. [Нобелеўская лекцыя] / Перакл. Т.Вабішчэвіч // Паміж. Вып.2. Мн., 2002.

Голдынг У. Бог Скарпіён / Перакл. V.K. // Дзеяслоў. № 6 (2003).

Гофман Э.Т.А. Курдупель Цахес, якога звалі Цынобер / Перакл., прадм. В.Сёмухі // Крыніца. 1999. № 7—8 (54).

Гофман Э.Т.А. Шчаўкунчык і Мышыны Кароль / Перакл. А.Сачанкі // Хлопчык-зорка: Літаратурныя казкі замежных пісьменнікаў. Мн., 1996.

Грабал Б. Боскім замілаваны: Вершы / Перакл. М.Шчура і А. Хадановіча // Arche. 1999. № 1.

Грабал Б. Пабітэлі. Ярмілка / Перакл. С.Сматрычэнкі; Хочаце бачыць залатую Прагу? / Перакл. І.Шаблоўскай // Крыніца. 1998. № 1 (38).

Грабал Б. Танцавальныя гадзіны для старэйшых і спрактыкаваных / Перакл. Я.Максімюка // Правінцыя [Беласток]. 2000. № 1—2.

Грас Г. Мая зялёная паляна / Перакл. Л.Баршчэўскага // Arche. 2003. № 2.

Гэрбэрт З. [Вершы] / Перакл.Ю.Бушлякова // Фрагмэнты. 1996. № 1.

Гэрбэрт З. [Вершы] / Перакл. І.Урбановіч-Саўкі // Arche. 2001. № 2.

Гэрбэрт З. [Вершы] / Перакл. Т.Сьлінкі // Паміж. Вып.2. Мн.,2002.

Джойс Дж. Прыкрае здарэнне / Перакл. І.Бабкова // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1989.

Дыкінсан Э. Мой ліст – да сьвету: Вершы / Перакл. А.Хадановіча // Annus Albaruthenicus=Год Беларускі. Крынкі, 2000.

Дэсно Р. [Вершы] / Перакл.Дз.Серабракова // Першацвет. 1999. № 10/11.

Ейтс У.Б. Вежа / Перакл. А.Хадановіча // Annus Albaruthenicus=Год Беларускі. Крынкі, 2000.

Ейтс У.Б. [Вершы] / Перакл.А.Хадановіча // Роднае слова.2001. № 3.

Ейтс У.Б. Пясочны гадзіннік / Перакл. М.Раманоўскага; [Вершы] / Перакл. А.Хадановіча // Крыніца. 1998. № 12 (49).

Еўтушэнка Я. [Вершы] / Перакл.Р.Барадуліна // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн., 1979.

Ёнэска (Іянэска) Э. Адзінотнік / Перакл.А.Асташонка // Крыніца. 2000. № № 1, 11—12; 2001. № 1.

Забалоцкі М. [Вершы] / Перакл.С.Грахоўскага // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн., 1979.

Забалоцкі М. [Вершы] / Перакл.Я.Міклашэўскага // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1979.

Забужка А. Палявыя доследы ўкраінскага сэксу // Перакл. А. Астраўцова // Крыніца. 2002. № 1, 2 (72, 73).

Зіеданіс І. Эпіфаніі / Перакл. А.Гуцава // Дзеяслоў. № 3 (2003).

Зынгер І.Б. Карона зь пер’я / Перакл. А.Анціпенкі // Arche. 2000. № 3.

Зюскінд П. Парфума / Перакл. В.Сёмухі // Крыніца. 1995. № № 1—2, 3, 4 (7,8,9).

Зюскінд П. Басэтля / Перакл. В.Сёмухі // Крыніца. 1999. № 2—3 (51) Arche. 2003. № 5.

Зюскінд П. Двубой / Перакл. В.Сёмухі // Дзеяслоў. № 4 (2003).

Калакоўскі Л. Байкі з каралеўства Лайлонія / Перакл. Н.Куц // Дзеяслоў. № 16 (2005).

Калакоўскі Л. Размовы з д’яблам / Перакл. В.Булгакава // Крыніца. 1998. № 9 (46).

Калакоўскі Л. Чатыры байкі пра ідэнтычнасьць / Перакл. Н.Куц // Паміж. Вып.3. Мн., [2003].

Кальцоў А. Песня аратага / Перакл.Я.Міклашэўскага // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1986.

Канапніцкая М. [Вершы] / Перакл. Я.Купалы, В.Сёмухі // Роднае слова. 2002. № 4.

Кено Р. [Вершы] / Перакл.Дз.Серабракова // Першацвет. 2000. № 7.

Крашэўскі Ю.І. Апошнія хвіліны князя ваяводы (Пане Каханку) / Скароч. перакл. В.Сёмухі // Крыніца. 1998. № 3 (40).

Крос Я. Мартаў хлеб / Перакл.А.Вольскага // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1986.

Кундэра М. Эдуард і Бог / Перакл. А.Знаткевіча // Arche. 2004. № 2.

Ман Т. Марыё і штукар / Перакл. В.Сёмухі // Крыніца. 1994. № 10 (4).

Маравія А. З “Рымскіх апавяданняў” / Перакл. В.Буйвала // Annus Albaruthenicus=Год Беларускі. Крынкі, 2003.

Метэрлінк М. Сіняя птушка / Перакл. М.Папковай // Сіняя птушка: Казкі / Укл. Л.Цітовай. Мн., 1997.

Мілаш Ч. [Вершы] / Перакл. А.Чобата // Annus Albaruthenicus=Год Беларускі. Крынкі, 2005.

Мілаш Ч. Вільня / Перакл. М.Шоды // Arche. 2003. № 5.

Мілаш Ч. Дзіця Эўропы / Перакл. М.Раманоўскага і А.Хадановіча // Фрагмэнты. 1998. № 2—3.

Мрожак С. Думкі і афарызмы. Апавяданьні / Перакл.В.Караткевіч // Фрагмэнты. 1997. № 3.

Набокаў У. [Апавяданні] / Пераклад Г.Багданавай // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1990.

Нерваль Ж. дэ. [Вершы] / Перакл.А.Хадановіча // Роднае слова. 2000. № 5.

Пірандэла Л. Выкраданне / Перакл., паслясл. А.Дынько // Крыніца. 1997. № 1 (27).

Распуцін В. Пажар / Перакл. М.Дубянецкага // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1988.

Сен-Жон Перс. Абразкі з Круза: [Вершы ў прозе] / Перакл. Л.Філімонавай // Далягляды: Літаратурны зборнік. Мн., 1978.

Стопард Т. Догаў Гамлет, Кагутаў Макбэт / Перакл. М.Салаўёвай // Arche. 2004. № 5.

Стрындбэрг А. [Апавяданні] / Перакл. В.Буйвала // Крыніца. 1999. № 1 (50).

Стус В. [Вершы] / Перакл. А.Мінкіна; уступн. слова В.Гэя // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1992.

Стус В. [Вершы] / Перакл. А.Мінкіна, В.Стралко // Крыніца. 2001. № 4 (64).

Сучаснае англійскае апавяданне (Дж.Барнс. “Адзін з іх”; Г.Грын. “Японскія джэнтльмены-невідзімкі”; Т.Х’юз. “Конь і дождж”; Э.Тэнант. “Філамела”; К.Ішыгура. “Сямейная вячэра”; Ф.Уэлдан. “Уікэнд”) / Перакл., паслясл. В.Дразда // Крыніца. 1998. № 2 (39).

Сэйфэрт Я. [Вершы] / Перакл. А.Разанава // Полымя. 1997. № 4.

Сэйфэрт Я. [Вершы] / Перакл. Ю.Бушлякова // Фрагмэнты. 1997. № 3.

Сэлінджэр Дж.Д. Гэпварт, 16, 1924 / Перакл.П.Марціновіча // Крыніца. 1996. № 3 (19).

Тагор Р. Гітанджалі / Пераклад А.Разанава // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1992.

Тзара (Тцара) Т. Маніфест дада / Перакл. Дз.Серабракова // Крыніца. 2001. № 10 (70).

Уолкат Д. Муза гісторыі / Перакл. Г.Пазюк // Паміж. Вып.1. Мн., 2001.

Фаўлз Дж. Нябога Како / Перакл. прадм. В.Судлянковай // Крыніца. 2001. № 7 (67).

Фолкнер У. Пах вербены / Перакл. В.Небышынца; Сонца зойдзе ўвечары / Перакл. А.Асташонка // Крыніца. 1995. № 8 (13).

Фолкнер У. Прамова пры атрыманні Нобелеўскай прэміі / Пераклад М.Котава // Далягляды: Замежная літаратура. Мн., 1989.

Фолкнэр У. Гоман і ятра [першая частка рамана] / Пераклад Я.Максімюка // Arche. 2005. № 2.

Франко І. [Апавяданні] / Пераклад А.Бразгунова // Полымя. 2001. № 8.

Франко І. [Вершы] / Перакл. А.Траяноўскага // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн., 1990.

Франко І. Майсей: Фрагмент з паэмы / Перакл.В.Зуёнка // Полымя. 1998. № 10.

Хакслі О. Мастацтва і банальнасць / Перакл.В.Рабкевіча. // Далягляды: Замежная літаратура. Мн.,1989.

Хакслі О. Х’юберт і Мінні. Культура і асоба / Перакл. V.K. // Крыніца. 2001. № 8 (68).

Хімэнэс Х.Р. Пад позіркам першай зоркі: Вершы / Перакл. Р.Барадуліна // Дзеяслоў. № 4 (2003).

Хлебнікаў В. [Вершы] / Перакл. С.Сокалава-Воюша // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн.,1985.

Хлебнікаў В. [Вершы] / Перакл.А.Разанава // Разанаў А. Паляванне ў райскай даліне. Мн.,1995.

Цэлан П. Фуга смерці. Гарцы / Перакл. С.Законнікава // Полымя. 1997. № 12.

Шаламаў В. [Апавяданні] / Пераклад П.Ламана // Братэрства: Літаратурны зборнік. Мн.,1992.

Эка У. Пахвала святому Тамашу. Да новага Сярэднявечча / Перакл. В.Буйвала // Крыніца.2001.№ 5,6 (65,66); Трызненне Сярэднявеччам / Перакл. Т.Слінко // Крыніца. 2001. № 6 (66).

Эка У. Паэтыка адкрытага твору / Перакл. А.Дынько // Arche. 1999. № 1.

Эліёт Т.С. Попельная серада / Перакл. А.Разанава // Крыніца. 1996. № 9 (24).

Эліёт Т.С. Пустыя людзі / Перакл. В.Валынскага // Далягляды: Замежная літаратура. Мн.,1985.

ЗМЕСТ

Фрыдрых Шлегель


З «Крытычных (лікейскіх) фрагментаў»

З «Атэнэйскіх фрагментаў»


Фрыдрых Гёльдэрлін

Вечаровая фантазія

Сярэдзіна жыцця

Зямная слава


Наваліс (Фрыдрых фон Гардэнберг)

З «фрагментаў і нататак»Аўгуст Вільгельм Шлегель


З «Лекцый пра драматычнае мастацтва і літаратуру”

Эрнст Тэадор Амадэй Гофман


Рыцар Глюк
Адальберт Шаміса

Інвалід у вар’ятні


Джордж Гордан Байран


***Душа мая ўначэла...

Песня ў гонар аўтараў білю супраць знішчальнікаў cтанкоў


Персі Біш Шэлі

Азімандзіc Егіпецкі

Абарона паэзіі
Джон Кітс

Конік і цвыркун

Санет Касцюшку

Ян Баршчэўскі


Дзеванька

Шляхціц Завальня, або Беларусь у фантастычных апавяданнях


Гейнрых Гайнэ


***Яны мяне катавалі...

***Чаму не радуюць ружы мяне...

Закон прыроды

Ян Чачот


Падземны звон на горцы ў Пазяневічах

Да мілых мужычкоў


Тамаш Зан


Выгнанец

Свіцязь-возера


Адам Міцкевіч


[Песня]

Свіцязь


Да М***

Да Нёмана

Дзень добры

У альбом С. Б.

З паэмы “Дзяды”

Пра рамантычную паэзію

З лекцый, чытаных у “Калеж дэ Франс” (Парыж)

Аляксандр Пушкін


Пасланне ў Сібір

Я вас кахаў…

***На ўзвышшы Грузіі апала ноч імглой...

Паўлюк Багрым


Зайграй, зайграй, хлопча малы…

Аляксандр Ходзька


Маліны

Віктор Гюго


З “Прадмовы да драмы “Кромвэль”

Нікалаўс Ленаў


У карчме

Юльюш Славацкі


У альбом Зафіі Бабровай

Міхаіл Лермантаў


***Не, я не Байран, іншы я...

Ветразь

Тадэвуш Лада-Заблоцкі


Ваколіцы Віцебска

Генры Уодсварт Лангфэла


Сон раба
Тарас Шаўчэнка

***Не грэе сонца на чужыне...

***І дзень ідзе, і ноч ідзе…

Цыпрыян Каміль Норвід


Вядомыя ісціны

Слухач

Акраса часуУладзіслаў Сыракомля

Паштар


Добрыя весці

Анарэ дэ Бальзак


З “Прадмовы да “Чалавечай камедыі”
Ігнат Храпавіцкі

Позірк на паэзію беларускага народа


Рамуальд Падбярэзскі


Беларусь і Ян Баршчэўскі

Віцэнт Дунін-Марцінкевіч

Ідылія


Багаславёная сям’я
Канстанцін Каліноўскі

***Марыська чарнабрыва, галубка мая...

З “Лістоў з-пад шыбеніцы”

Уолт Уітмэн


Калі я, нібы Адам, рана ўранку

Слёзы

Шарль Бадлер


Альбатрос

Прадажная муза

Валасы

Танец змяі


Стэфан Малармэ


Папоўдне фаўна
іван Франко

***Калі ў часіну засмучэння...

***Няхай і так, што згіну я...
Эліза Ажэшка

Тадэвуш

Францішак Багушэвіч


Дудка беларуская

Яснавяльможнай пані Арэшчысе


Янка Лучына


***Заходзіць сонца за горы...

Генрых Ібсэн


Пер Гюнт

Жан Марэас


Сімвалізм

Арцюр Рэмбо


П’яны карабель

Поль Верлен


Зіянне месяца

Green


***Слёзы ў сэрцы маім...

Мастацтва паэзіі


Леся Украінка


***Асенні плач, асенні спеў...

***Дзе тыя струны ды голас магутны...


Райнер Марыя Рыльке


***Братоў багата ў кляштарных сутанах...

***Калі ў паўночны час несамахоць...

***Калі б хоць раз было мне так памысна...

***Ідзе стагоддзе, з ім хачу я жыць...

***І я вычытваю з імя твайго...

***Ты, цемра, што мяне радзіла...

***Я веру ў Ня-сказанае-ніколі...

***Мы — толькі рот...

***Чуеш, даляў ціхі друг...
Канстанцін Бальмонт

“Элементарныя словы пра сімвалічную паэзію”


Дзмітры Меражкоўскі

З кнігі “Аб прычынах заняпаду і пра новыя плыні сучаснай расійскай літаратуры”


Аляксандр Блок


***Па горадзе бегаў чорны чалавек...

***Вясняны дзень прайшоў няўдала...

***Ноч, вуліца, ліхтар, аптэка...

Цётка


Бура ідзе

Янка Купала


Бацькаўшчына

Для зямлі прaдзедаў маіх...

Жніво

Запушчаны палацМаё цярпенне

На вялікім свеце...

На суд

Наша гаспадаркаПа межах родных і разорах

Пчолы


Сярод магіл

Таварыш мой

Чаму?

Я люблю

Якуб Колас


Першы гром

Беларускаму люду

Новая зямля

Алесь Гарун


***Хто сказаў: “І я з народам”...

Навука


***Нічога на небе...

Максім Багдановіч


На чужыне

Нoч


Над магілай

***У космах схаваліся кветы...

***Зірнуў, як між валос...

***Я, бальны, бесскрыдлаты паэт...

З цыкла “Лясун”

Хрэсьбіны лесуна

З песняў беларускага мужыка

Асенняй ночай

Пугач

“Нашай ніве”Цемень

Падвей


***Дождж у полі і холад...
Вацлаў Ластоўскі (Власт, Юрка Верешчака)

У час аблогі

Падарожнік

На хрэсьбінах

Сплачвайце доўг
Янка Купала («Адзін з парнасцаў»)

Чаму плача песня наша


Лявон Гмырак


Яшчэ раз аб сплачванні доўгу

Эзра Паўнд


Віянада на Каляды

Белы алень

Пекны строй

Вяртанне


Тэнцона

Сяргей Ясенін


***Там, дзе ўсход капусныя градкі...

***Я паэт у вёскі астатні…

***Ні мальбы ні крыўды, ні дакору...

***Да спаткання, друг мой, да спаткання...


Мікалай Гумілёў

Спадчына сімвалізму і акмеізм


Ганна Ахматава

***І хлопчык, што іграе на валынцы...

Дантэ
Восіп Мандальштам

***За грымучую доблесць наступных вякоў...

***І Шуберт на вадзе, і Моцарт ля абрыва...

Барыс Пастарнак


Раскуты голас

Калядная зорка


Томас Ман

Дарога на могілкі


Філіпа Тамаза Марынеці


Першы маніфест футурызму

Уладзімір Маякоўскі


Паслухайце!

Гейнэпадобнае


Гіём Апалінэр


Мост Мірабо

Бывай


Верш, прачытаны на шлюбе Андрэ Сальмона

Саламея


Фатаграфія

Сігнальная ракета


Трыстан Тцара


Маніфест дада 1918

Смерць Гіёма Апалінэра


Андрэ Брэтон


Маніфест сюррэалізму

Казімір Эдшмід


Пра экспрэсіянізм у паэзіі

Джэймс Джойс


Gіacomo Joyce

Франц Кафка


Прысуд

Выкрыццё махляра

Дарога дадому

Адхіленне заляцання

Мост

Праўда пра Санча ПансуМаўчанне сірэн

Праметэй


Пасейдон

Супольнасць

Крумкач

Ваўчок

Геарг Тракль


Раманс ночы

Дзяцінства

Зімовы вечар

Восень самотнага


Змітрок Бядуля


Бондар

Максім Гарэцкі


Фантазія
Ігнат Абдзіраловіч

Адвечным шляхам


Фэдэрыка Гарсія Лорка


Крык

Услед


Шэсць струн

Касыда пра ружу


Антон Луцкевіч


Максім Багдановіч

Францішак Аляхновіч


У капцюрох ГПУ
Уладзімір Дубоўка

***Захапіла навальніцаю...

Кармазынам асмужаны

***Імжа, і склізота, і прыкрая золь...

На ўшанаванне новага падзелу беларускай зямлі

***Ведаю, што і я памру...Язэп Пушча


Ліст да сабакі

Уладзімір Жылка


Беларусь

Тастамент


Тодар Кляшторны


***Завечарылася бярозавая просінь...

Алесь Дудар


Пасеклі наш Край

Хорхе Луіс Борхес


Тэма здрадніка і героя

Паўтараючы форму шаблі

Утопія стомленага чалавека

Наталля Арсеннева


Развітанне

Шчасце


Месяц

Асенняю цішай

Восеньскае

Малітва


Зорка

Ахвяры


Чарнобыль
Пятрусь Броўка

Пахне чабор…


Ларыса Геніюш

***Мы – як зубры...

***Сумна сягоння...

***Адзінай мэты не зракуся...

З мінулага

***На магілах не сеюць пшаніцы...

***Сёння не вабіць зацішша святыні...
Чэслаў Мілаш

Пасланне


Прызнанне

Заклінанне

Campo dі Fіorі

У Варшаве

Песьня пра канец сьвету

Песьня пра парцаляну

Ня больш

Прадмова

Максм Танк


Нашы шляхі

***Перагледзяць, памацаюць слова...

Рукі маці

***З амфары гэтай даўно...

***У тваіх валасах...

***У музеі — маска паэта...

Прышыўка гузіка

***Парог, вычасаны з успамінаў...

У лістапад
Аркадзь Куляшоў

Бывай…


Да паэзіі

***Лес адпалаў і чорным стаў ад страты...


Янка Юхнавец


Аднойчы ўвечары

Не снілася

***Спрадвечны той...

Жан-Поль Сартр


Экзістэнцыялізм — гэта гуманізм

Габрыэль Гарсія Маркес


Каханьне падчас халеры
Васіль Быкаў

Сьцяна


Хутаранцы
Іосіф Бродскі

Калядная зорка


Аляксандр Салжаніцын

Як шкада

Янка Брыль


Гуртавое

Выбраныя мініяцюры


Аляксей Дудараў

Вечар
Міхась Стральцоў

Смаленне вепрука

Ален Роб-Грые


Пра пэўныя састарэлыя паняцці

Сцэна

Булат Акуджава


Франсуа Віён

Яшчэ адзін раманс

Пра Валодзю Высоцкага

Уладзімір Караткевіч


***Быў. Ёсць. Буду...

***Радок бяззбройны і бясспрэчны...

***Нават сцюжным зімовым вечарам...

***Блякла-сіняе неба і чырвань галін...

***О любоў мая, Беларусь!..

***Можна ўсё...


Візма Бэлшавіца


***Хай мяне пройме чаромхавы холад...

***След страчаных слоў...

***Сваё каханне я нясу...

Ніл Гілевіч


Вы шуміце, бярозы

Лёс і песня

Дзе вы?

Андрэй Вазнясенскі


Вайна

Гойя


Возера Свіцязь
Вячаслаў Адамчык

Дзень ранняе восені


Рыгор Барадулін


Матылёк

***У зажураным садзе...

Паэма

Іn memorіaБосая зорка

***Не ад самоты пасівеў палын...

***Я прашуся ў парабкі да Вас...
Генадзь Бураўкін

Памяці Пабла Неруды

Снежная імпрэсія

***...У прыцемку халодным прыскам тлеючы...


Умбэрта Эка


З нататак да рамана “імя ружы”

Уладзімір Высоцкі


Коні наравістыя

Мілан Кундэра


Няхай старыя мёртвыя саступяць месца маладым мёртвым

Міларад Павіч


Хазарскі слоўнік

Уладзімір Някляеў

Змеі


Апостал

***Голкай зноўку сэрца мецяць!..

***Устаць. Прыбрацца. Выпіць каву...
Алесь Рзанаў

***Ноч гасіць у вокнах агні...

Пункціры

Дарэшты


На гэтай зямлі

***Абуджаюся і засынаю...

Другое сонца

Рэчаіснасць

Брук

Век


Месяц
Уладзімір Арлоў

Божая кароўка з Пятай авенюАндрэй Хадановіч


Землякі, альбо Беларускія лімэрыкі
Бібліяграфія
Літаратурна-мастацкае выданне

Беларуская літаратура і свет


Ад эпохі рамантызму да нашых дзён:

выбраныя тэксты для чытання і аналізу
Укладальнік Баршчэўскі Леанід Пятровіч

Адказны за выпуск Р.І.Шастак

Рэдактар Ул.М.Сіўчыкаў

Камп’ютэрны набор Р.Э.Свірская

Карэктар Хр.Ул.Сіўчыкава

Падпісана да друку з гатовых дыяпазітываў 12.12.2006.

Фармат 6090/16. Папера афсетная. Гарнітура Балтыка. Друк афсетны.

Ум. друк. арк. 28,6. Ул-выд. арк. 21,2.

Тыраж 1000 экз. Заказ 321.
Выдавец прыватнае унітарнае прадпрыемства “Радыёла-плюс”

ЛВ № 023300133315 ад 9.06.04.

Рэспубліка Беларусь, 220012, г.Мінск, пр. Незалежнасці, 72-12.
Паліграфічнае выкананне

Сумеснае таварыства з абмежаванай адказнасцю “Медысонт”

Ліцэнзія ЛП № 02330/0056748 ад 22.01.04.

220004, г.Мінск, вул. Ціміразева, 9
1 Падаюцца крыніцы, не згаданыя ў раздзеле І.База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка