Acta de la sessió extaraordinària de la corporació en ple celebrada el dia 19 de maig de 2011. Acta núM. 6/2011
Дата канвертавання24.04.2016
Памер8.4 Kb.

ACTA DE LA SESSIÓ EXTARAORDINÀRIA DE LA CORPORACIÓ EN PLE CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2011.

ACTA NÚM. 6/2011
A Juneda, a les 13:00 hores del dia 19 de maig de 2011, es reuneixen a la sala de sessions de l’Ajuntament els components d’aquesta Corporació, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, prèviament convocada, i notificada, sota la presidència del Sr. Alcalde, Sr. ANTONI VILLAS MIRANDA i amb l’assistència dels senyors regidors Sr. ALBERT BENSENY PIQUÉ, JAUME GRAUS TORRENT, ANGEL CAPELL BUENDIA, JOSEP MATEUS QUER, JOSEFA PEIRÓ BADIA, ÀNGEL BARRUFET ROSINACH i JOSEP RAMON MINGUELLA GRINYÓ, assistits del Secretari accidental de la Corporació Sra. Raimunda Rosinach i Mitjans.
No assisteixen els regidors: Sr. JOSEP MARIA GELONCH ALVAREZ, JOAN MARTÍ JOVELL i Sra. TERESA GRAU SALLA.
Existeix el quòrum legal reglamentari per a la vàlida celebració d’aquesta sessió.  1. PROPOSTA APROVACIÓ CONSTITUCIÓ DE LA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS PER A LA MÚSICA DE LES GARRIGUES, ELS SEUS ESTATUS I NOMENAR UN REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT.

El Sr. Alcalde dóna compte al Ple de la següent proposta:

El senyor alcalde informa el Ple que els municipis d’Arbeca, les Borges Blanques i Juneda, han acordat constituir voluntàriament una mancomunitat de municipis per a la seva organització i prestació de forma mancomunada de l’ensenyament de la música a la comarca de les Garrigues.

Atès els informes emesos per l’Excma. Diputació de Lleida i la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya

Vist l’informe de secretaria de data 12 de maig de 2011.

Es proposa al Ple adoptar l’acord següent: (Majoria absoluta)


Primer.- Aprovar la constitució de la Mancomunitat de municipis per a l’ensenyament de la música a la comarca de les Garrigues, conjuntament amb els municipis d’Arbeca, les Borges Blanques i Juneda
Segon.- Aprovar els Estatuts de la Mancomunitat de municipis per a l’ensenyament de la música a la comarca de les Garrigues.
Tercer.- Nomenar com a representant de l’Ajuntament a la Mancomunitat, al Sr. Antoni Villas i Miranda.

La Sra. Pepita Peiró intervé i explica que el Consell Comarcal no pot, d’acord amb l’informe emès per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya, formar part d’aquesta mancomunitat i que per tan, s’ha de tornar a aprovar la seva constitució, els estatuts i el nomenament d’un representant de cada municipi integrant. El Consell, si és el cas, diu, s’encarregaria de la seva gestió.

El Sr. Antoni Villas diu que aquest tema és prioritari.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents.
I no havent cap més assumpte, el Sr. Alcalde aixeca la sessió a les13:35 hores, que certifico.


C/Major, 13 • 25430 Juneda (Les Garrigues)

Tel. 973 150014 • Fax. 973 151054 • e-mail: ajuntament@juneda.ddl.net
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка