Abstrakty príspevkov na domácich vedeckých konferenciách (afh)
Дата канвертавання25.04.2016
Памер19.96 Kb.
Abstrakty príspevkov na domácich vedeckých konferenciách (AFH)
Beňo, J., Stašiov, S., 2008: Vplyv veterných elektrární pri Skalitom (Jablunkovské medzihorie) na štruktúru spoločenstiev mnohonôžok (Diplopoda). In: Mock, A. (ed.), 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, p. 5.

Hazuchová, L., Stašiov, S., 2008: Sezónna dynamika mnohonôžok (Diplopoda) na vybraných trvalých trávnych porastoch Podpoľania. In: Mock, A. (ed.), 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, p. 6.

Hazuchová, L., Stašiov, S., Beňo, J., 2008: Stonôžky (Chilopoda) a mnohonôžky (Diplopoda) mestskej vegetácie Zvolena. In: Kautman, J., Stloukal, E. (eds.), Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni. Zborník abstraktov z konferencie. Faunima, Bratislava, p. 21-22.

Kubovčík, V., Stašiov, S., 2006: Výskum arachnofauny na Fakulte ekológie a environmentalistiky TU vo Zvolene. In: Krumpálová, Z. (ed.), Diverzita a ochrana arachnofauny v chránených územiach a ohrozených habitatoch. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 14.9. - 16.9.2006. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 5.

Stašiov, S. 1997: Príspevok k poznaniu sezónnej dynamiky stonôžok (Chilopoda) v podhorských bučinách Kremnických vrchov. In: Križová, E., Kodrík, J. (eds.), Les – drevo – životné prostredie ´97. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. TU, Zvolen, p. 339-340.

Stašiov, S., 1999: Rozšírenie Egaenus convexus (Opilionida) na Slovensku. In: Kováč, V., Ľupták, P., Rodriguez, A. (eds.), Kongres slovenských zoológov ´99. Zborník abstraktov. Smolenice, p. 48.

Stašiov, S., 2002: Rozšírenie a ekológia Paranemastoma kochi (Opilionida) na Slovensku. In: Kováč, V., Némethová, D. (eds.), Kongres slovenských zoológov ´02. Zborník abstraktov. Smolenice, p. 67.

Stašiov, S., 2003: Rozšírenie a ekológia Platybunus pallidus Šilhavý, 1938 (Opiliones) na Slovensku. In: Roller, L. (ed.), Entomologická konferencia 2003. Zborník abstraktov. Slov. entom. spol. pri SAV, Ústav zool. SAV, Mošovce, p. 18.

Stašiov, S., 2003: Výskyt Paranemastoma quadripunctatum (Opiliones) na Slovensku. In: Roller, L. (ed.), Entomologická konferencia 2003. Zborník abstraktov. Slov. entom. spol. pri SAV, Ústav zool. SAV, Mošovce, p. 18.

Stašiov, S., 2004: História výskumu koscov (Opiliones) na Slovensku. In: Krumpálová, Z. (ed.), História a trendy arachnologického výskumu na Slovensku a v Čechách. Zborník abstraktov z konferencie. Arachnologická sekcia SES pri SAV, ÚKE SAV Nitra, ÚEL SAV Zvolen, ÚZ SAV Bratislava, Východná, p. 18-19.

Stašiov, S., 2004: Poznámky ku koscom (Opiliones) NPR Stužica (Bukovské vrchy). In: Midriak, R. (ed.), Biosférické rezervácie na Slovensku V. Zborník referátov z 5. národnej konferencie o BR Slovenska. Technická univerzita vo Zvolene, Zvolen, p. 139-142.

Stašiov, S., 2004: Predbežné výsledky výskumu mnohonôžok (Diplopoda) vybraných dubovo-hrabových porastov Malých Karpát. In: Országh, I., Krumpál, M. (eds.), 4. seminár českých a slovenských myriapodológov. Abstrakty referátov. Katedra zoológie PriF UK v Bratislave, SES pri SAV, Bratislava, p. 14-15.

Stašiov, S., 2004: Vplyv obnovných zásahov na pôdnu vlhkosť v podhorskej bučine. In: Šiška, B. (ed.), Zmeny podnebia, extrémy počasia, organizmy a ekosystémy. Zborník abstraktov z konferencie. Slovenská poľnohospodárska univerita v Nitre, Nitra, p. 50.

Stašiov, S., 2008: Rozšírenie a ekológia koscov (Opiliones) na Slovensku. In: Krumpálová, Z. (ed.), Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na biodiverzitu pavúkovcov. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 11.9. - 15.9.2008. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 36-37.

Stašiov, S., Hazuchová, L., Mihál, I., 2009: Kosce (Opiliones) mesta Zvolen. In: Krumpálová, Z. (ed.), 7. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 10.9. - 15.9.2009. Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Arachnologická sekcia SES pri SAV, p. 36.-37.

Stašiov, S., Kertys, Š., Kubovčík, V., 2006: Kosce (Opiliones) Breznickej mokrade. In: Krumpálová, Z. (ed.), Diverzita a ochrana arachnofauny v chránených územiach a ohrozených habitatoch. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 14.9. - 16.9.2006. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 13.

Stašiov, S., Kertys, Š., Kubovčík, V., 2006: Mnohonôžky (Diplopoda) Breznickej mokrade. In: Krumpálová, Z. (ed.), Diverzita a ochrana arachnofauny v chránených územiach a ohrozených habitatoch. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 14.9. - 16.9.2006. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 14.

Stašiov, S., Kertys, Š., Kubovčík, V., 2007: Kosce (Opiliones) Breznickej mokrade (Ondavská vrchovina). In: Krumpálová, Z. (ed.), Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na bioindikačný význam pavúkovcov. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 13.9. - 16.9.2007. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 20.

Stašiov, S., Kyselová, E., 2008: Reštitúcia  sysľa  pasienkového  (Spermophilus  citellus)  na  lokalite  Biela  voda  v  NP  Muránska  planina. In: Kautman, J., Stloukal, E. (eds.), Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni. Zborník abstraktov z konferencie. Faunima, Bratislava, p. 43.

Stašiov, S., Murín, J., Kubovčík, V., 2007: Kosce (Opiliones) vybraných hornooravských rašelinísk. In: Krumpálová, Z. (ed.), Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na bioindikačný význam pavúkovcov. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 13.9. - 16.9.2007. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 17.

Stašiov, S., Novikmec, M., Diviaková, A., Smitka, R., Remeš, F., 2008: Spoločenstvá stonôžok (Chilopoda) nelesnej drevinovej vegetácie okolia Žibritova (Štiavnické vrchy). In: Mock, A. (ed.), 6. česko-slovenský myriapodologický seminár, Opátka, 15.-17.10.2008. Zborník abstraktov. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, p. 9.

Stašiov, S., Pavlíková, M., 2009: Vplyv drevinovej skladby na štruktúru spoločenstiev koscov (Opiliones) v Arboréte Borová hora. In: Krumpálová, Z. (ed.), 8. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 9. - 12.9.2010. Ústav zoológie SAV Bratislava, p. 39.

Stašiov, S., Svitok, M., 2004: Vzácne kosce (Opiliones) na Slovensku. In: Kautman, J., Stloukal, E. (eds.), 10. Feriancové dni. Zborník abstraktov. Prírodovedné múzeum SNM, p. 25.

Stašiov, S., Svitok, M., 2005: Protection of harvestmen (Opiliones) in Slovakia. In: Kautman, J., Stloukal, E. (eds.), Kongres slovenských zoológov ´05 a konferencia Feriancové dni 2005. Zborník abstraktov z konferencie. Faunima, Bratislava, p. 37.

Uhorskaiová, L., Stašiov, S., 2007: Predbežné výsledky výskumu vplyvu formy obhospodarovania agroekosystémov na štruktúru a dynamiku koscov (Opiliones). In: Krumpálová, Z. (ed.), Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na bioindikačný význam pavúkovcov. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 13.9. - 16.9.2007. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 30-31.

Uhorskaiová, L., Wieziková, A.,. Stašiov, S., 2008: Kosce (Opiliones) rôzne obhospodarovaných trávnych porastov Štiavnických vrchov. In: Kautman, J., Stloukal, E. (eds.), Kongres slovenských zoológov a konferencia 14. Feriancove dni. Zborník abstraktov z konferencie. Faunima, Bratislava, p. 49-50.

Uhorskaiová, L., Wieziková, A.,. Stašiov, S., 2008: Kosce (Opiliones) rôzne obhospodarovaných trávnych porastov Štiavnických vrchov. In: Krumpálová, Z. (ed.), Arachnologický výskum v strednej Európe so zameraním na biodiverzitu pavúkovcov. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 11.9. - 15.9.2008. Arachnologická sekcia SES pri SAV, Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, p. 38.

Wiezik, M., Stašiov, S., Svitok, M., Wieziková, A., 2009: Vplyv veľkosti zemných pascí a fixačného média na odchyt koscov (Opiliones) v prostredí mezofilnej neobhospodarovanej lúky. In: Krumpálová, Z. (ed.), 7. Arachnologická konferencia. Zborník abstraktov z konferencie, Východná, 10.9. - 15.9.2009. Ústav zoológie SAV Bratislava, Ústav krajinnej ekológie SAV Nitra, Arachnologická sekcia SES pri SAV, p. 38.-39.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка