Аб'ект дыпломнай працы асноўныя сістэмы фіксацыі і ўліку насельніцтва на тэрыторыі БеларусіДата02.07.2016
Памер39.5 Kb.
#53762
РЭФЕРАТ
Ключавыя словы: УЛІК НАСЕЛЬНІЦТВА, СІСТЭМА ФІКСАЦЫІ НАСЕЛЬНІЦТВА, ДАКУМЕНТЫ ЎЛІКУ І ФІКСАЦЫІ, ПАШПАРТ, ПАШПАРТНАЯ СІСТЭМА, РЭГІСТРАЦЫЯ, ПРАПІСКА, ПАСВЕДЧАННЕ АСОБЫ, ІДЭНТЫФІКАЦЫЯ.

Аб'ект дыпломнай працы - асноўныя сістэмы фіксацыі і ўліку насельніцтва на тэрыторыі Беларусі.

Прадмет дыпломнай працы - уласцівасці і характарыстыкі асноўных сістэм фіксацыі і ўліку насельніцтва на тэрыторыі Беларусі.

Мэта дыпломнай працы - выявіць і даць характарыстыку асноўным інстытутам уліку і фіксацыі (рэгістрацыі) насельніцтвы на тэрыторыі Беларусі з 1772 гады да сучаснага моманту.

Для дасягнення пастаўленай мэты дыпломнай працы выкарыстоўваліся наступныя метады: агульнанавуковыя (апісанне, аналіз, абагульненне, метад мадэлявання, метад фармалізацыі) і адмысловыя (метад фармулярнага аналізу, гісторыка-генетычны, гісторыка-сістэмны, гісторыка-тыпалагічны, гісторыка-параўнальны).

Падчас праведзенага даследавання былі выяўлены асноўныя сістэмы фіксацыі і ўліку насельніцтва на тэрыторыі Беларусі і дадзена характарыстыка кожнай з іх. Асаблівасці сістэмы залежалі, у першую чаргу, ад мэт і задач, якія выконваліся з дапамогай дадзенай сістэмы, а таксама ад узроўня развіцця адносін паміж дзяржавай і грамадствам на тым ці іншым гістарычным этапе развіцця. У складзе Расійскай імперыі асноўныя сістэмы ўліку служылі для фіскальных і ваенных мэт. Савецкую сістэму ўліку і фіксацыі насельніцтва можна ахарактарызаваць як татальна кантралюючую рух людзей, якая абмяжоўвае, прывязвае. Але бліжэй да распаду СССР сістэма становіцца больш ліберальнай і трансфармуецца ў сістэму ўліку, якая забяспечвае ідэнтыфікацыю і гарантыю праў і свабод грамадзяніна. У сучаснай Беларусі сістэмы ўліку і фіксацыі насельніцтва паступова пазбаўляюцца ад перажыткаў мінулага, набываюць рысы сістэмы, якая функцыянуе на карысць грамадства, аўтаматызуецца, становіцца падмуркам для новага інфармацыйнага рыўка ў развіцці грамадства.

Спіс крыніц і літаратуры ўключае 72 пазіцыі. 14 дадаткаў. Аб'ём дыпломнай працы складае 76 старонак.

РЕФЕРАТ

Ключевые слова: УЧЁТ НАСЕЛЕНИЯ, СИСТЕМА ФИКСАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ, документы УЧЁТА И ФИКСАЦИИ, ПАСПОРТ, ПАСПОРТНАЯ СИСТЕМА, РЕГИСТРАЦИЯ, ПРОПИСКА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ, ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Объект дипломной работы – основные системы фиксации и учёта населения на территории Беларуси.

Предмет дипломной работы – свойства и характеристики основных систем фиксации и учёта населения на территории Беларуси.

Цель дипломной работы – выявить и дать характеристику основным институтам учёта и фиксации (регистрации) населения на территории Беларуси с 1772 года до настоящего момента.

Для достижения поставленной цели дипломной работы использовались следующие методы: общенаучные (описание, анализ, обобщение, метод моделирования, метод формализации) и специальные (метод формулярного анализа, историко-генетический, историко-системный, историко-типологический, историко-сравнительный).

В ходе проведенного исследования были выявлены основные системы фиксации и учёта населения на территории Беларуси и дана характеристика каждой из них. Особенности системы зависели, в первую очередь, от целей и задач, которые выполнялись с помощью данной системы, а также от уровня развития отношений между государством и обществом на том или ином историческом этапе развития. В составе Российской империи основные системы учёта служили для фискальных и военных целей. Советскую систему учёта и фиксации населения можно охарактеризовать как тотально контролирующую передвижение людей, ограничивающую, привязывающую. Но ближе к распаду СССР система становится более либеральной и трансформируется в систему учёта, обеспечивающую идентификацию и гарантию прав и свобод гражданина. В современной Беларуси системы учёта и фиксации населения постепенно избавляются от пережитков прошлого, приобретатют черты системы, функционирующей на благо общества, автоматизируются, становятся фундаментом для нового информационного рывка в развитии общества.

Список источников и литературы включает 72 позиции. 14 приложений. Объем дипломной работы составляет 76 страниц.
RESUME
Keywords: CIVIL REGISTRATION, THE FIXATION SYSTEM OF POPULATION, ACCOUNTING OF AND FIXING DOCUMENTS, PASSPORT PASSPORT SYSTEM, REGISTRATION OF RESIDENCE, ID, IDENTIFICATION.

The object of the thesis - the main fixation system and civil registration in Belarus.

The subject of the thesis - the properties and characteristics of the main fixation systems and accounting of population on the territory of Belarus.

The purpose of the thesis - to identify and to characterize the main institutions of accounting and fixing (registration) of the population on the territory of Belarus from 1772 until the present moment.

To achieve the goal of the thesis using the following methods: general scientific (description, analysis, synthesis, the method of modeling, the method of formalization) and special (the method of the formulary analysis, the historical genetic, the historical systematic, the historical typological, the historical comparative).

In the course of the study we have identified the main fixation and civil registration system in Belarus and characteristics of each of them. The features of the system primarily depended on the goals and objectives which were carried out with the help of this system, and on the level of development of relations between state and society in a particular historical stage of development. In the Russian Empire the main accounting system were for fiscal and military purposes. Soviet accounting system and fixing of the population can be described as restricted, totally controlling the movement of people. But closer to the collapse of the USSR the system becomes more liberal and transformed into an accounting system that provides identification and guarantee the rights and freedoms of citizens. In modern Belarus accounting and fixing the population systems gradually get rid of the survivals of the past, acquiring the features of the system, which functioning for the benefit of society, automated, becoming the foundation for a new breakthrough in the development of the information society.List of sources and literature includes 72 positions, 14 applications. The volume of the thesis is 76 pages.
Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> П. С. Лопух гідралогія сушы частка 2 (агульная гідралогія)
123456789 -> П. С. Лопух, А. А. Макарэвіч
123456789 -> Праявы масавай культуры ў дыскурсе смі, альбо да праблемы гуманізацыі медыясферы
123456789 -> Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
123456789 -> Як навукова-педагічная дысцыпліна змест І задачы методыкі выкладання беларускай літаратуры Методыка выкладання беларускай літаратуры
123456789 -> Рэкамендавана да зацвярджэння ў якасці тыпавой
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт зацвярджаю
123456789 -> Беларускі дзяржаўны універсітэт геаграфічны факультэт кафедра агульнага землязнаўства
123456789 -> Я. Ф. Конеў трансфармацыя інфармацыйнай прасторы краін цэнтральнай І усходняй еўропы


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка