А. В. Брадзіхіна методыка выкладання
старонка1/6
Дата канвертавання30.03.2016
Памер0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6


Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
Установа адукацыі

“Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Францыска Скарыны”

А. В. Брадзіхіна
МЕТОДЫКА ВЫКЛАДАННЯ

БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

Практычнаекіраўніцтва


для студэнтаў спецыяльнасці 1-21 05 01

“Беларуская філалогія (па напрамках)”

Гомель

ГДУ імя Ф.Скарыны2012
УДК 821.161.3(076)

ББК 74.268.39(=411.3)я73

Б 877
Рэцэнзенты:

доктар філалагічных навук В. К. Шынкарэнка;

кандыдат філалагічных навук А. П. Бязлепкіна
Рэкамендавана да выдання навукова-метадычным саветам

установы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэтімя Францыска Скарыны”Б877


Брадзіхіна, А. В.

Методыка выкладання беларускай літаратуры : практ. рэкамендацыі /А. В. Брадзіхіна; М-ва адукацыі РБ, Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2012. – 48 с.

ISBN 978-985-439-718-4

У дапаможніку прадстаўлены матэрыялы практычнай накіраванасці, неабходныя для якаснага асваення курса “Методыка выкладання беларускай літаратуры” будучымі настаўнікамі-славеснікамі.

Дапаможнік адрасаваны студэнтам-філолагам.
УДК 821.161.3(076)

ББК 74.268.39(=411.3)я73I

SBN 978-985-439-718-4© Брадзіхіна А. В., 2012

© УА “Гомельскі дзяржаўны

ўніверсітэт імя Ф. Скарыны”, 2012


ЗместУступ……………………………………………………………......

3

Пытанні і заданні да практычных заняткаў ………………………

4

Самастойная кантралюемая работа……………………………….

19

Сістэма “Крокі”: практычныя рэкамендацыі па рэалізацыі найбольш складаных форм работы……………………………….

31


Памяткі ……………………………………………………………...

37

Апорныя блок-схемы і табліцы …………………………………….

40


Уступ
Дысцыпліна “Методыка выкладання беларускай літаратуры” вывучаецца студэнтамі спецыяльнасці 1-21 05 01 “Беларуская філалогія” і з’яўляецца адной з базавых профільных дысцыплін, неабходных для якаснай падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў да будучай прафесійнай дзейнасці ў якасці настаўнікаў беларускай мовы і літаратуры ў сярэдняй школе. Пры гэтым асваенне курса “Методыка выкладання беларускай літаратуры”, які вылучаецца на фоне іншых гуманітарных дысцыплін сваёй прыкладной накіраванасцю, падразумявае фарміраванне ў студэнтаў не толькі пэўнага комплексу тэарэтычных ведаў, але і выпрацоўку цэлага кола педагагічных уменняў, неабходных для далейшай самастойнай творчай дзейнасці. Сказанае вышэй надае дапаможнікам, што ўтрымліваюць практычныя рэкамендацыі па вывучэнні курса, асаблівае значэнне ў сістэме адукацыі студэнтаў-філолагаў.

Дапаможнік мае на мэце спрыяць актыўнаму фарміраванню ў студэнтаў-філолагаў сістэмы прафесійных ведаў і ўменняў, неабход­ных для паспяховай працы будучых настаўнікаў-славеснікаў і іх сама­стой­най творчай дзейнасці. Тут прадстаўлены канспекты прак­тыч­ных заняткаў, тэматыка, заданні і спіс літаратуры да тэм, адве­дзе­ных на самастойную кантралюемую работу студэнтаў, прыкладны спіс пы­тан­няў да заліку. Асобны раздзел прысвечаны сістэме “Крокі” – прак­тыч­ным рэкамендацыям па рэалізацыі най­больш складаных для ма­ла­дых настаўнікаў форм работы, якія ўвайшлі ў айчынную педагагічную практыку адносна нядаўна, разам з укараненнем у навучальны працэс асобасна арыентаваных тэхналогій, і засваенне якіх спрыяе падрых­тоўцы кваліфікаваных спецыялістаў у адпавед­на­сці з навейшымі дасягненнямі педагагічнай і метадычнай навукі. Прадстаўленыя ў дапаможніку памяткі і апорныя блок-схемы спрыяюць дакладнай структурызацыі і сістэматызацыі асноўных ведаў па дысцыпліне.

Дапаможнік “«Методыка выкладання беларускай літаратуры»: практычныя рэкамендацыі для студэнтаў спецыяьнасці І – 21 05 01 – “Беларуская філалогія (па напрамках)” складзены ў адпаведнасці з патрабаваннямі Дзяржаўнага адукацыйнага стандарта і вучэбным планам спецыяльнасці І – 21 05 01 – “Беларуская філалогія (па напрамках)”.

Агульная колькасць гадзін – 68, у тым ліку лекцыйных – 30 гадзін, практычных – 38 гадзін, самастойная кантралюемая работа – 10 гадзін. Форма справаздачы – залік (7 семестр).


Пытанні і заданні да практычных заняткаў

Практычныя заняткі 1


Методыка выкладання беларускай літаратуры

як навуковая дысцыпліна


  1. Прадмет, змест і структура методыкі выкладання беларускай літаратуры.

  2. Беларуская літаратура як вучэбны прадмет у сучаснай сярэдняй школе.

  3. Шляхі развіцця методыкі беларускай літаратуры.


Літаратура

1 Методыка выкладання беларускай літаратуры: вучэб. дапам. / Л.В. Асташонак[і інш.]; пад рэд. В.Я. Ляшук. – Мн. : ТАА “Асар”, 2002. – 416 с.

2 Руцкая, А.В. Методыка выкладання беларускай літаратуры / А.В. Руцкая, М.У.Грынько. – Мінск : Изд-во Гревцова, 2010. – 184 с.

3 Богданова, О.Ю. Методика преподавания литературы: учебник для студентов вузов, обучающихся по педагогическим специальностям / О.Ю. Богданова, С.А. Леонова, В.Ф. Чертова. – М. : Академ А, 1999. – 364 с.

4 Родионов, В.Н. Якуб Колас – педагог / В.Н. Родионов. – Мн. : Изд-во БГУ, 1981. – 141 с.


  1   2   3   4   5   6


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка