А. У. Яфімаў, бнту, выкладчык да пытання фармулявання сутнасці эканамічнага механізма рэструктурызацыі прамысловых прадпрыемстваў
Дата канвертавання07.05.2016
Памер130.12 Kb.
УДК 338 (476)

А. У. Яфімаў, БНТУ, выкладчык


ДА ПЫТАННЯ ФАРМУЛЯВАННЯ СУТНАСЦІ ЭКАНАМІЧНАГА МЕХАНІЗМА РЭСТРУКТУРЫЗАЦЫІ ПРАМЫСЛОВЫХ ПРАДПРЫЕМСТВАЎ

The aim of the article is present some considerations about the essence of economic mechanism in domain of enterprise restructuring. The meaning of category «mechanism» is viewed through its origination in philosophy, technics and natural sciences. Several opinions of researchers from CIS indicate a little level of study of this category in economic sphere. There are also presentations of close definitions, such as specific mechanism in national economy and organisation. Finally, some thoughts about the composition and elements of economic mechanism of microrestructuring are presented.Ва ўмовах рынкавай эканомікі кожны суб’ект гаспадарання знаходзіцца ў стала змен­лівым асяродку. Працэсы рэкамбінацыі эле­ментаў такога асяродку з’яўляюцца аднымі з фактараў, якія абумоўліваюць неабходнасть структурных зменаў на прадпрыемстве.

Адным з ключавых паняццяў, датычных такіх зменаў, выступае катэгорыя эканамічнага механізма мікрарэструктурызацыі. Трэба адзна­чыць, што на нашу думку, дадзенае паняцце належыць да катэгорыі адносна новых у наяў­ным спектры навуковых крыніцаў, датычных тэорыі рознага кшталту пераўтварэнняў на мікраўзроўні. Сутнасць, характар, асаблівасці зместу дадзенай катэгорыі апісаныя даслед­чыкамі толькі ў пачатковых рысах, г.зн. даволі павярхоўна.

Гэта сувязана, па-першае, напэўна з тым, што да цяперашнага часу яшчэ не паўстала дастатковая, крытычная колькасць аналітычных працаў, якія ў т.л. закранаюць дадзенае пытан­не, што прывяло б да істотных якасных зменаў у яго разуменні. Па-другое, па сённяшні дзень, усё яшчэ назіраюцца істотныя адрозненні ў разуменні значнай колькасці змястоўных па­няццяў, датычных тэорыі структурных зменаў, паміж даследчыкамі з развітых краінаў і дзяржаў з пераходнымі эканамічнымі сістэмамі (а сярод апошніх – паміж навукоўцамі з СНД і астатняй часткай такіх ва Усходняй Еўропе).

Паспрабуем прааналізаваць некаторыя іс­ныя падыходы ў дадзеным пытанні і сфарму­ляваць пэўныя высновы.

Разгляд сутнасці эканамічнага механізма варта пачаць з фармулявання істоты паняцця «механізм». Паводле грэчаскага арыгіналу, яно вызначаецца як прылада ці машына. Найбольш устойлівыя асацыяцыі дадзенае паняцце, ма­быць, выклікае з пэўнымі тэхнічнымі сродкамі, а потым – з комплексам натуральных навук. Для сацыяльных навук, куды належыць экано­міка, яно з’яўляецца адносна новай, менш засвоенай, угрунтаванай, укаранёнай дэфіні­цыяй, чым у асяродку механікі і шырэй – тэх­нікі. Пэўна, што варыятыўны змест дадзенага слова прайшоў трансфармацыю ад тэхнікі → да натуральных навук → да вывучэння грамадскіх з’яў. Недзе на першых этапах фармавання гэтай катэгорыі яшчэ прысутнічала філасофія. Мена­віта ў тэхнічным сэнсе механізм выступае як унутраная сістэма пэўнай прылады, якая яе ўрухомлівае. А ўжо пасля, па ступені таго, як даследаванні ў галіне вывучэння грамадства пачалі пранікаць усё глыбей у сутнасць кан­крэтных з’яў, паняцце механізма набыло вы­гляд сістэмы, якая вызначае ход пэўнага пра­цэса.

Адзін з расійскіх навукоўцаў, Я.Каралёў спрабуе даволі грунтоўна падыйсці да вы­святлення сутнасці эканамічнага механізма ў сваім доктарскім даследванні. Ён справядліва сцвярджае, што нягледзячы на даволі шырокае ўжыванне дадзенага паняцця ў эканамічным аналізе, яго дакладнае вызначэнне ў большасці выпадкаў адсутнічае (альбо не падыходзіць да задачаў ягонага даследавання). Далей ён атая­самлівае змест дадзенага паняцця ў філасоф­скай, эканамічнай, фізічнай і тэхнічнай літара­турах, звёўшы яго да ўсіх выпадкаў як даволі канкрэтную сістэму сувязяў паміж прычынай і следствам, якая забяспечвае стварэнне прычы­най дадзенага следства. Абапіраючыся на гегельянскае тлумачэнне сувязі прычыны і дзеяння, ён разглядае механізм праз паняцце сістэмы перадачы дзеяння, і ў рэшце рэшт, прыводзіць сваё тлумачэнне дадзенай катэгорыі – «даволі дакладная сістэма сувязяў і адносінаў, якая забяспечвае пераўтварэнне і перадачу дзеяння ад прычын, рухавых сіл да спароджа­ных імі наступстваў (у дадзеным выпадку – працэсаў і з’яў)» [8].

Адбіткам пэўнага ўзроўню дасягнутых ведаў выступаюць адмысловыя зводы паняццяў (слоўнікі, энцыклапедыі). Калі разгледзець пэў­ны іх абсяг, выдадзены ў суседніх краінах за апошняе дзесяцігоддзе, можна ўбачыць прак­тычна поўную адсутнасць пастулявання такой галіновай асаблівасці механізма, як эканамічны механізм. Затое назіраецца прысутнасць паняц­ця «гаспадарчы механізм».

У даволі саліднай, мяркуючы па складу аўтарскага калектыву, расійскай эканамічнай энцыклапедыі, выдадзенай у 1999 годзе, паняц­це гаспадарчага механізма тлумачыцца з пазі­цый пераходнага этапу і мае супольны планава-рынкавы змест. У яго структуры прысут­нічаюць як інстытуты, групавыя і пры­ватныя інтарэсы, так і формы і метады гаспадарання. Уверсе знаходзіцца дзяржава як частка нацыя­нальнай эканомікі. Далей даслед­чыкі адна­бакова сцвярджаюць аб неўжыванні дадзенага тэрміну ў адмысловай сучаснай літаратуры, але ў той жа час яго падсвядомым разуменні як шляху адаптацыі існых гаспадар­чых сістэм да новых умоў. У прыватнасці, гаворка ідзе пра пабудову ў развітых краінах новага, пост­індустрыяльнага ладу [14].

Украінскі даследчык С. Мачэрны пады­ходзіць да разумення гаспадарчага механізма пераважна з пазіцый марксістскай тэорыі. У яго тлумачэнні прысутнічаюць і ўласнасць, і спосаб вытворчасці, і класавыя інтарэсы. Далей ён даволі грунтоўна разглядае асаблівасці разумення зместу дадзенай катэгорыі ў ад­мысловай літаратуры. Адной з такіх рысаў, на яго думку, выступае атаясамленне паняццяў гаспадарчага і эканамічнага механізма. Прычы­ны такой непаслядоўнасці бачацца ім пераваж­на ў слабасці тэарэтычнага фундаменту. На думку даследчыка, сучасны гаспадарчы меха­нізм сфармаваны ў працэсе аптымальнага ўз’яднання дзяржаўнага рэгулявання і рынка­вых захадаў, а ядром такой структуры выступае дзяржаўны ўплыў на эканоміку. Як і ў папярэд­няй крыніцы, цяперашні тып такога механізма арганічна сувязаны з паўстаннем рынкавай эка­номікі г.зв. змяшанага тыпу [9].

Яшчэ адны расійскія даследчыкі, Г. і Р. Веч­канавы даюць тры тлумачэння паняцця гаспа­дарчага механізма. У першым прысутнічае ба­зіс і надбудова, другое выступае спосабам гаспадарання. Трэцяе прадстаўлена як суполь­насць форм, метадаў і інструментаў кіравання эканомікай. Таксама, як і ў папярэдніх выдан­нях, падкрэсліваецца гістарычнасць дадзенага паняцця, яго спецыфічнасць для кожнага этапу эвалюцыі чалавечага грамадства [3].

Нарэшце, у апошнім, выдадзеным два гады таму, новым выданні аднаго з расійскіх эканамічных слоўнікаў, прысутнічае тое паняц­це, якое цікавіць нас найбольш – тлумачэнне эканамічнага механізма. Ён разумеецца як «су­польнасць метадаў і сродкаў уздзеяння на эка­намічныя працэсы, іх рэгулявання» [11].

Даследчыкі з краін на захад ад нашай, спра­буюць разглядзець у тым ліку гаспадарчыя зме­ны ў кантэксце сацыяльна-палітычных транс­фармыцый у свеце за апошнюю чвэрць ста­годдзя. Яны прадстаўляюць паняцце сістэмы, яе структуры, прынцыпаў эвалюцыі, узаема­дзеяння паміж элементамі сацыяльнага ўладка­вання. Але ў той самы час, даволі шырокае разуменне тэорыі структурных змен не дазва­ляе аўтарам сфармуляваць больш-менш устой­лівы эканамічны іх аспект [15].

Яшчэ адной катэгорыяй, датычнай прадмета дадзенага агляду, выступае паняцце арганіза­цыйна-эканамічнага механізма. Трэба адзна­чыць, што яно даволі шырока прадстаўлена ў найноўшай даследніцкай літаратуры суседніх усходніх краін.

Так, разглядаючы інавацыйныя працэсы, С. Дронаў вызначае арганізацыйна-эканамічны механізм як унутраную форму адпаведнай дзейнасці, якая вызначае ў далейшым увесь іх ход. Далей паказана супольнасць чыннікаў, якія ўплываюць на функцыянаванне дадзенага механізма. Гэта дзейсныя на дадзены момант фактары рознага характару. Яны падзелены на макраэканамічныя (тып і структура нацыяналь­най эканомікі, стан функцыянавання розных яе падсістэм, сацыяльныя прыярытэты) і мікраэка­намічныя (закранаюць спецыфіку функцыяна­вання канкрэтнага прадпрыемства). Графічнае ўвасабленне адпаведнага механізма дэманструе складаны характар сувязі паміж пэўнай арыгі­нальнай ідэяй, інавацыйным працэсам і факта­рамі, якія ўплываюць на яго ажыццяўленне [5].

Наступны даследчык, А. Букрэеў разглядае асаблівасці анцікрызіснага кіравання прад­прыемствам. Ён адзначае комплексны характар функцыянавання адпаведнага механізма як шматузроўневую сістэму больш дробных ўзае­масувязаных механізмаў рознай прыроды. У фармуляванні паняцця такога механізма, аўтар закранае мікраўзровень – прадстаўляючы гэту катэгорыю як супольнасць арганізацыйных форм і эканамічных метадаў, якія ўкаранёныя на гэткім узроўні. Далей падаецца пакрокавая структура такога механізма: 1. знаходжанне аб’екта зменаў і іх мэты → 2. трансфармацыя мэты зменаў у іх крытэрый → 3. вызначэнне фактараў зменаў, на якія трэба ўздзейнічаць. Функцыянаванне такога механізма абумоўлена прывядзеннем аб’екта ў належны стан у адпа­веднасці з мэтамі яго рэфармавання [2].

У. Пястоў сфармуляваў паняцце арганіза­цыйна-эканамічнага механізма падвышэння эфектыўнасці функцыянавання прадпрыемства. Ім, на думку даследчыка, выступае «цэльная сістэма ўзаемасувязаных і дакладна ўпарад­каваных арганізацыйных і эканамічных мера­прыемстваў, якія паспяхова рэалізуюцца з дапа­могай адпаведных форм і метадаў гаспадарання і дазваляюць прадпрыемству забяспечыць рост эфектыўнасці ва ўсіх сферах яго дзейнасці і на ўсіх узроўнях кіравання». Змест дадзенай катэ­горыі праяўляецца праз знаходжанне дакладнай узаемасувязі паміж элементамі і выбары датыч­ных іх неабходных інструментаў, пошуку най­больш дзейсных спосабаў іх ажыццяўлення з мэтай дасягнення пэўных якасных паказчыкаў функцыянавання суб’екта гаспадарання. На прадстаўленым графічным увасабленні дадзены механізм займае сярэдні стан (выдаткі /рэ­сурсы/ → механізм → вынікі дзейнасці), скла­даецца з дзвюх падсістэм (арганізацыйнай і эка­намічнай, і відаў іх забеспячэння) [10].

У. Бабенка дае падобнае да прадстаўленага ў апошнім разгледжаным расійскім слоўніку [11] тлумачэнне арганізацыйна-эканамічнага механізма як супольнасці ўзаемасувязаных прыёмаў, рычагоў, метадаў, інструментаў і пра­цэдур, якія ўплываюць на арганізацыйна-экана­мічныя працэсы аб’екта кіравання (г.зн. прад­прыемства). Паказчыкам каштоўнасці эфектыў­нага механізма (у дадзеным выпадку – дыверсі­фікацыі вытворчасці) выступае яго ўніверса­льная здольнасць адаптаваць змены ўнутранага асяродку прадпрыемства да існых рынкавых умоў [1].

Беларускі даследчык І. Калеснікава прад­стаўляе структуру г.зв. эканамічнага механізма гаспадарання прадпрыемства. Ён з’яўляецца часткай больш агульнага, гаспадарчага механіз­ма і пададзены як сістэма пэўных элементаў (іх, у гэтым выпадку, тры – арганізацыйная струк­тура прадпрыемства, г.зн. формы гаспадарання; арганізацыйная культура, г.зн. унутрыгаспадар­чыя адносіны; пэўныя метады гаспадарання). Калі зірнуць на аўтарскае графічнае ўва­сабленне такога механізма, бачныя ўжо адзначаныя ў С. Дронава вонкавыя і ўнутраныя фактары ўплыву на яго фармаванне. Таксама прасочваецца ўзгаданае раней у У. Пястова прамежкавае становішча гэтага механізма па­між уваходнымі рэсурсамі і вынікамі дзейнасці прадпрыемства [6].

Д. Савіч прадстаўляе эканамічны механізм антыкрызіснага кіравання аграрным прад­прыемствам. Ён фармулюецца ўжо як раней адзначаная сістэма інструментаў і г.д., і фарму­ецца праз вызначэнне канкрэтных прынцыпаў і ўласцівасцяў яго структуры. Увасоблены такі механізм праз розныя ўзроўні ўнутранай струк­туры прадпрыемства. Адным з рэсурсаў дадзе­нага механізма аўтар вызначае рынкавую ін­фармацыю [12].

Падобны механізм разглядае А. Вінаградаў. Ён падае практычна такую ж яго сутнасць, адзначае ролю адпаведнага інфармацыйнага за­беспячэння. Можна дадаць пададзеныя ім улас­цівасці такога механізма: шматмернасць, сіс­тэмнасць, адаптыўнасць, самаразвіццё, самана­ладка [4].

А. Каламоец разглядае эканамічны механізм датычна эфектыўнасці регіянальнага развіцця. Ён фармулюе яго як сістэму інструментаў, скі­раваных на вывучэнне тэндэнцый такога раз­віцця і іх пераўтварэнне. Прадстаўлена трох­узроўневая структура рэалізацыі дадзенага механізма, складзеная з аналітычнага (разгляд існага стану) → канцэптуальнага (вызначэнне мэтаў) → кіраўніцкага (апісанне інструментаў дасягнення дадзеных мэтаў) яго элементаў [7].

У. Сафаран разглядае блізкі да прадмету на­шага зацікаўлення арганізацыйна-эканамічны механізм рэструктурызацыі прадпрыемстваў, але ў сферы адпачынку. Ён сувязвае фарма­ванне такога механізма з дзейнасцю па ажыц­цяўленню пэўнага комплекса захадаў, накірава­ных на дасягненне канкрэтных вынікаў. Унікальным тут выступае факт разгляду сувяза­ных з такімі захадамі значнага кола дакумен­таў. Пры апісанні шляха пабудовы і рэалізацыі такога механізма даследчык вылучае шэсць фа­заў, ад пастаноўкі задач, да ацэнкі эфектыў­насці яго ўвасаблення [13].

Даследчыкі з развітых краін пры разглядзе асаблівасцяў расійскіх эканамічных рэформаў, адзначаюць такія элементы механізма струк­турнай перабудовы на прадпрыемствах, як бар­тэр, змены ў таварнай палітыцы, структуры кі­равання, узаемаадносінах з банкамі, міністэр­ствамі і г.д. [16].

І нарэшце, Я. Каралёў падае тлумачэнне арганізацыйна-эканамічнага механізма разгля­даных ім прамысловых комплексаў, удаклад­няючы вышэй прыведзенае азначэнне меха­нізма, дзе фігуруюць унутраныя і вонкавыя су­вязі эканамічнай сістэмы як аб’ект уплыву, а якасныя характарыстыкі гаспадарчай дзейнасці – як паказчыкі мэтаў зменаў [8].

Падсумоўваючы вышэй разгледжаныя пала­жэнні, можна зрабіць наступныя высновы ад­носна сутнасці і месца эканамічнага механізма структурных зменаў на прадпрыемствах пра­мысловасці:

1. Такі механізм выступае структурай, якая з’яўляецца часткай больш высокай структуры на макраўзроўні (гаспадарчага механізма).

2. Элементамі такога механізма выступаюць пэўныя рычагі, інструменты, мерапрыемствы, рэалізацыя якіх у супольнасці дазваляе дасяг­нуць на прадпрыемстве канкрэтных, раней аб­раных мэтаў (падвышэння эфектыўнасці яго дзейнасці і г.д. – гл., напрыклад [17-19]).

3. Структура арганізацыі гэтага механізма арганічна сувязана з наяўнымі ў суб’екта гаспа­дарання рэсурсамі і атрыманымі вынікамі яго трансфармацыі.

4. Уплыў на фармаванне пэўнага механізма аказвае значная колькасць сацыяльных факта­раў рознага ўзроўню функцыянавання.

5. Асаблівасці структуры такога механізма ў кожнага прадпрыемства свае ўнікальныя.Літаратура

 1. Бабенко, В. Н. Организационно-экономичес­кий механизм эффективной диверсификации производства: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Кубанский госуд. технологич. ун-т. – Краснодар, 2006. – 24 с.

 2. Букреев, А. М. Организационно-экономичес­кий механизм антикризисного управления предприятием: автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Воронежский госуд. технич. ун-т. – Воронеж, 2000. – 36 с.

 3. Вечканов, Г. С., Вечканова, Г. Р. Современ­ная экономическая энциклопедия. – СПб: Лань, 2002. – 880 с.

 4. Виноградов, А. А. Экономический механизм антикризисного управления на предприятии: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Пермский госуд. ун-т. – Пермь, 2002. – 19 с.

 5. Дронов, С. В. Организационно-экономичес­кий механизм инновационной деятельности предприятия: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Белгородская госуд. технологич. академия строит. материалов. – Белгород, 2001. – 23 с.

 6. Колесникова, И. И. Экономический меха­низм хозяйствования предприятия в условиях рыночных отношений (на примере станко­строительных предприятий г.Гомеля): авто­реф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Бело­рус. госуд. экон. ун-т. – Минск, 1995. – 20 с.

 7. Коломоец, О. В. Экономический механизм повышения конкурентоспособности экономики региона (на примере Павлодарской области): автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.04 / Ин-т экономики. – Алматы, 2001. – 21 с.

 8. Королёв, Е. А. Организационно-экономичес­кий механизм трансформации промышленных комплексов: автореф. дис. … докт. экон. наук: 08.00.05 / Уральский госуд. экон. ун-т. – Екатеринбург, 2003. – 44 с.

 9. Мочерний, С. Господарський механізм // Економічна енциклопедія: У 3 т. Т.1. – Київ: Академия, 2000. – С. 269-270.

 10. Пестов, В. Ю. Организационно-экономи­ческий механизм повышения эффективности функционирования промышленного предприя­тия: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Воронежский госуд. технич. ун-т. – Воронеж, 2004. – 20 с.

 11. Райзберг, Б. А., Лозовский, Л. Ш. Совре­менный экономический словарь. – 4-е изд., пе­рераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2005. – 480 с.

 12. Савич, Д. П. Экономический механизм ан­тикризисного управления сельскохозяйствен­ным предприятием: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Челябинский госуд. агро­инжен. ун-т. – Челябинск, 2002. – 25 с.

 13. Сафарян, В. Р. Организационно-экономи­ческий механизм реструктуризации предприя­тий гостиничного бизнеса: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Московский госуд. ун-т сервиса. – М., 2000. – 23 с.

 14. Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л. И. Абалкин. – М.: Экономика, 1999. – 1055 с.

 15. Domingo, C., Tonella, G. Towards a theory of structural change // Structural change and econo­mic dynamics. – 2000. – Vol. 11, № 1-2. – P. 209–225.

 16. Linz, S., Krueger, G. Enterprise restructuring in Russia’s transitional economy: formal and in­formal mechanisms // Comparative economic stu­dies. – 1998. – Vol. 40, № 2. – P. 5–52.

 17. Markides, C., Singh, H. Corporate restructu­ring: A symptom of poor governance or a solution to past managerial mistakes? // European mana­gement journal. – 1997. – Vol. 15, № 3. – P. 213–219.

 18. Nalepka, A. Restrukturyzacja przedsiębiorst­wa. Zarys problematyki. – Warszawa-Kraków: Wydawnictwo naukowe PWN, 1999. – 251 s.

 19. Suszyński, C. Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw. Doświadczenia i per­spektywy polskiej transformacji. – Warszawa: Pol­skie wydawnictwo ekonomiczne, 2003. – 405 s.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка