A. skratka pre absolvo – oslobodzujem abalienatio
Дата канвертавання24.04.2016
Памер141.57 Kb.
Penzum latinských právnických termínov,

maxím a spojení používaných v každodennej praxiA


 1. A. skratka pre absolvo – oslobodzujem

 2. abalienatio - scudzenie

 3. ab ante - vopred, v predstihu

 4. abbreviato – skratka

 5. abdicatio – zrieknutie sa, odstúpenie z úradu

 6. ab extra - (zásah) zvonku

 7. ab intestato - bez testamentu (o dedení zo zákona)

 8. ab initio - od začiatku, na úvod

 9. ab invito – nechtiac, nevedomky

 10. abiudicatio - súdne neuznanie, odopretie práva

 11. abolitio – 1. zrušenie zákona/rozsudku 2. druh milosti, zastavenie trestného konania

 12. abrogatio - zrušenie zákona

 13. abrogare legem – anulovať zákon

 14. absente reo – v neprítomnosti obžalovaného

 15. absentia – neprítomnosť

 • in absentia - v neprítomnosti (napr. odsúdený)

 1. absolutio - oslobodenie

 • absolutio ab actione - oslobodenie spod žaloby z materiálneho dôvodu

 • absolutio ab instantia - oslobodenie spod žaloby z formálneho dôvodu

 1. abusus non est usus, sed corruptela – zneužívanie nie je užívanie, ale poškodenie veci

 2. acceptum - príjem, inkaso

 3. accusatio – žaloba

 4. accusare – obžalovať

 5. accusator - žalobca

 6. acquisitio - nadobudnutie, získanie

 7. acta - spisy, písomné podania,

 • ad acta - k spisom (pripojiť, odložiť ako vybavené, bezpredmetné)

 • apud acta – pri spisoch (je priložené)

 • acta senatus – záznamy zo zasadnutia senátu

 1. actio - žaloba, nárok

 • actio contraria – protižaloba, vzájomná žaloba

 • actio conducti – žaloba nájomcovi proti prenájomcovi

 • actio cumulata – žaloba, ktorá obsahuje viac sporov, nárokov proti žalovanej strane

 • actio damni iniuria – žaloba za protiprávne poškodenie veci

 • actio doli - žaloba z podvodu

 • actio empti - žaloba kupujúceho proti predávajúcemu

 • actio furti - žaloba z krádeže na zaplatenie pokuty

 • actio in personam/personalis - osobná žaloba

 • actio in rem - vecná žaloba

 • actio locati - žaloba prenajímateľa proti nájomcovi

 • actio nata – vznik žaloby

 • actio privata – súkromná žaloba

 • actio popularis - verejná žaloba

 • actio prima - žaloba pred prvou inštanciou

 • actio secunda - druhostupňová žaloba

 • actio ultima - posledná žaloba, dovolanie

 1. actor – žalobca

 • actor publicus – verejný žalobca

 1. actori incubit probatio – ťarcha dokazovania spočíva na žalobcovi

 2. actus – konanie

 • actus maioris potentiae – trestné činy väčšieho násilia (nebezpečnejšie, trestali sa smrťou a konfiškáciou majetku)

 • actus minoris potentiae – trestné činy menšieho násilia ( menej nebezpečné proti osobe/majetku trestali sa prevažne peňažnými pokutami)

 • actus contrarius – opačný právny úkon

 1. actum ut supra – pojednávané ako predtým (formula, kt. sa používa v zápisniciach pri opakovanom údaji dňa)

 2. ad absurdum - do nezmyselnosti (dokazovať nezmyselnosť alebo neudržateľnosť tvrdenia)

 3. a dato - odo dňa, od vystavenia listiny

 4. ad circulandum – o spisoch, ku ktorým sa mali vyjadriť tí, ktorým boli zaslané (niečo ako obežník)

 5. addenda – to, čo sa má doplniť, pripojiť (príloha, dodatok)

 6. ad exemplum - napríklad

 7. ad hoc - zatiaľ, k tomuto (spravidla keď sa hovorí o momente, resp. keď sa nejaká úprava týka iba konkrétneho prípadu/účelu)

 8. ad diem - do dňa (posledný deň lehoty)

 9. a die - od dňa (prvý deň lehoty)

 10. ad incertam personam – pre neurčitú osobu

 11. ad interim - predbežne

 12. ad literam - do písmena, doslova

 13. adiudicatio – prisúdenie ( v spore o delenie vecí)

 14. ad modum - podľa príslušného spôsobu

 15. ad nutum - ihneď, na pokyn

 16. adpotio - osvojenie cudzej osoby

 17. ad ordinem - na rozkaz ( urobiť)

 18. ad personam - so zreteľom na určitú osobu

 19. ad rem - k veci (nestrácať čas okolnosťami, ale sústrediť sa na podstatu veci)

 20. adrogatio – osvojenie (dospelého muža sui iuris i s jeho rodinou)

 21. ad tempus - dočasne

 22. adulterium – cudzoložstvo

 23. ad usum proprium – pre vlastné použitie, osoh

 24. ad usum publicum ­- pre verejný prospech

 25. ad usum - podľa zvyku, ako je zvykom

 26. adversarius – protistrana, protivník v spore

 27. adversus edictum - proti zneniu ediktu

 28. advocatus - právny zástupca, poradca

 29. aequalitas – rovnoprávnosť

 • aequalitas iuris – rovnoprávnosť pohlaví pri nadobúdaní majetku

 • aequalitas partium – rovnosť strán (zmluvných alebo sporových)

 1. aequitas – rovnosť (občanov pred zákonom)

 2. aequum et bonum est lex legum - spravodlivosť a dobro je najvyšší zákon

 3. aequo animo - s pokojnou mysľou, spokojne

 4. aequum et iustum - rovné a spravodlivé

 5. a fortiori - tým viac, podľa presvedčivejšieho dôvodu

 6. agenda – to, čo treba urobiť, zoznam vecí na rokovanie

 7. agnatio - právne príbuzenstvo

 8. agnatus – pokrvne príbuzný

 9. alibi – (dosl. inde) (obrana/dôkaz obvineného, že v čase zločinu bol na inom mieste)

 10. alienatio - scudzenie

 11. alieni iuris - nesvojprávny

 12. alieno nomine - cudzím menom

 13. ambiguitas – nejednoznačnosť, pochybnosť

 14. animus - úmysel, vôľa

 • animo lucrandi – so zištným úmyslom

 • animo furandi – s úmyslom kradnúť

 • animus domini – úmysel, vôľa pána/vlastníka

 1. anno domini - roku Pána

 2. ante diem - predčasne

 3. ante litem motam – pred podaním žaloby

 4. a priori - už vopred (bez ohľadu na skúsenosť vyvodzovať napr. závery)

 5. a posteriori – zo skúsenosti, dodatočne

 6. approbare – schváliť, doložiť

 7. apud iudicem – v prítomnosti sudcu

 8. arbiter – rozhodca, sudca sporoch, kde sa vyžaduje istá špeciálna odborná znalosť

 9. argumentum – dôkaz, dôvod

 • argumentum e contrario – dôvodenie z opaku

 • argumentum ex lege – dôvodenie zo zákona

 • argumentum ex exemplo – dôvodenie z precedensu

 1. ascendentes - predkovia

 2. attestatio - dosvedčenie, vyhlásenie pred svedkami

 3. audiatur et altera pars – vždy treba vypočuť aj druhú stranu (protistranu)

 4. auxilium – (právna) pomoc


B


 1. beneficium – dobrodenie, výhoda

 2. bilateralis - dvojstranný

 3. bona - majetok

 • bona acquisita - nadobudnutý majetok

 1. bona fide - v dobrej viere, dobromyseľne

 2. bonus iudex secundum aequum et bonum iudicat, et aequitatem stricto iuri anteponit – dobrý sudca súdi v súlade so zásadami slušného a dobrého a uprednostňujem ekvitu (slušnosť ale i rovnosť) pred striktným znením práva


C


 1. C. skratka pre condemno - odsudzujem

 2. capitis deminutio - zníženie právnej spôsobilosti

 • c. d. maxima – úplné v dôsledku straty slobody

 • c. d. media – čiastočné, v dôsledku straty občianstva

 • c. d. minima – minimálne, v dôsledku vystúpenia z rodiny

 1. casu fortuito - náhodne, náhodou

 2. casu quo - v ktorom prípade

 3. casus – náhoda, prípad, nehoda

 4. causa - príčina, spor, sporná vec

 • causae cognitio – preskúmanie veci, sporu

 • causa finita est - záležitosť/spor je ukončený ( je zbytočné ho znovu nastoľovať)

 • causa remota – nepriama príčina

 • causa proxima – bezprostredná príčina

 1. caveat emptor/venditor – nech sa kupujúci/predávajúci stará o kvalitu kupovaného/predávaného tovaru (nesie za ňu zodpovednosť)

 2. cessio - postúpenie pohľadávky

 • cessio litis – vzdanie sa, odstúpenie od sporu

 1. circa - približne, okolo

 2. clausula - výhrada, doložka

 3. cliens - chránenec, poddaný, zákazník

 4. codex - zbierka, rukopis

 5. cognatio - pokrvní príbuzenstvo

 6. cognitio - preskúmanie

 7. commercium - obchod, spôsobilosť obchodovať

 • commercii causa – za účelom obchodu

 1. communis opinio - všeobecná mienka

 2. compensatio - započítanie, vyrovnanie

 3. conclusio - záver, zhrnutie

 4. concursus – súbeh

 • concursus actionum – súbeh žalôb

 • concursus causarum – súbeh dôvodov

 • concursus creditorum - súbeh veriteľov

 1. condemnatio - odsúdenie

 2. condicio – podmienka

 • condicio facti – faktická podmienka

 • condicio iuris - právna podmienka

 • condicio resolutiva – podmienka, ktorá niečo ruší

 • condicio sine qua non - podmienka, bez ktorej nie (od ktorej nemožno ustúpiť)

 1. condominium - spoluvlastníctvo

 2. conductio - nájom veci

 3. confessio – priznanie, doznanie

 4. conubium - manželstvo

 5. consensus - súhlas, zhoda

 • consensus omnium - súhlas všetkých, všeobecný súhlas, zhoda

 1. constat - je známe, je isté

 • constat inter omnes - je všeobecne známe, platné

 1. contra – proti

 • per contra – práve naopak

 • contra bonos mores – o konaní, ktoré sa prieči dobrému vychovaniu

 • contra ius – v rozpore s právom

 • contra legem - proti zákonu, v rozpore so zákonom

 • contra rationem iuris/legis – proti zmyslu práva/zákona

 • contra tabulas - proti listine, proti písanému testamentu

 1. contractus - zmluva, kontrakt

 • contractus bilateralis - dvojstranná zmluva

 • contractus unilateralis - jednostranná zmluva

 • contractus enim legem ex convencionem accipiunt – zmluvy vstupujú do platnosti na základe dohody oboch strán

 1. controversio ­– spor

 2. coram populo – verejne, otvorene (dosl. v prítomnosti ľudí )

 3. corpus delicti - predmet deliktu (ten, na ktorý sa trestný čin zameral, alebo nástroj, ktorým bol trestný čin vykonaný)

 4. Corpus iuris civilis, CIC - zbierka občianskeho práva (občiansky zákonník) // spísaný v rokoch 528-534 na podnet cisára Iustiniána, obsahuje všetko, čo zostavovatelia zbierky považovali za dôležité v dielach klasických právnikov

 5. corruptio – podplatenie, skazenie, korupcia

 6. crimen – zločin

 • crimen culposum – trestný čin z nedbanlivosti

 • crimen dolosum – úmyselný trestný čin

 1. culpa - zavinenie, vina

 • culpa lata - hrubé zavinenie, nedbanlivosť

 • culpa levis ­- ľahké zavinenie, nedbanlivosť

 • culpa in concreto - vina v konkrétnom prípade

 • culpa in abstracto – vina vo všeobecnosti

 • culpa in re – zavinenie vo veci

 1. cum annexis - s prílohami, s doloženým materiálom

 2. cum compensatione – (riešiť niečo) s kompenzáciou/náhradou

 3. cum sua causa - vrátane vedľajších nárokov

 4. cura - starostlivosť opatera

 5. curator - opatrovník

 6. curriculum vitae - beh života, životopis


D


 1. damnatio - odsúdenie

 2. datio - udelenie, prevod vlastníctva

 3. debitor - dlžník

 4. decretum - nariadenie, rozhodnutie

 5. de dato - odo dňa ( vystavenia listiny)

 6. de facto - skutočne, zo skutku, podľa skutočného stavu

 7. defensor - obhajca

 8. de iure ­- z práva, podľa práva

 9. delictum - protiprávny trestný čin, previnenie

 10. de novo – odznova, opätovne

 11. de plano – priamo, bez súdneho konania

 12. derogatio – čiastočné zrušenie (zákona)

 13. descendentes - potomkovia

 14. de una parte - z jednej strany

 15. dies ad quem - končiaca lehota, do dňa

 16. dies a quo – začiatočná lehota, odo dňa

 17. dies inceptus pro sompleto habetur – začatý deň sa pokladá za celý, úplný

 18. dies fasti – dni vyhradené pre konanie súdov, úradné dni

 19. dies nefasti – dni, keď sa nesmelo súdiť

 20. Digesta - niečo usporiadané, justiniánska zákonná zbierka, časť Corpus iuris civilis

 21. dissensus - nezhoda, nedorozumenie

 22. divortium - rozvod

 23. doctor iuris - doktor práva

 24. doctor iutriusque iuris (JUDr.) – doktor oboch práv (civilného i kanonického)

 25. dolus - úmysel, podvod

 • dolus directus – priamy úmysel

 • dolus indirectus – nepriamy úmysel

 • dolus malus – zlý úmysel, podvod

 1. donatio - dar, darovanie


E


 1. edictum - pôvodne výnos kráľov a cisárov, neskôr verejná vyhláška

 2. eo ipso - samo sebou (sa rozumie)

 3. ergo – teda, preto

 4. et cetera, etc. - a tak ďalej

 5. et alii, et. al. – a ďalší, (má podobný význam ako et cetera, ale používa sa, keď ide o skupinu ľudí, napríklad v zoznamoch citovanej literatúry)

 6. exceptio – námietka

 • exceptio peremptoria – zrušujúca námietka

 • exceptio dilatoria – odkladacia námietka

 1. exclusive - výnimočne, výlučne

 2. ex ante – pred činom, vopred

 3. ex consilio - na radu, podľa rady, zámerne

 4. ex contractu – zo zmluvy

 5. exempli gratia - napríklad

 6. ex decreto – na základe súdneho výmeru, rozhodnutia

 7. ex delicto - z protiprávneho činu

 8. ex die – prvý deň lehoty (dosl. odo dňa)

 9. ex dolo malo – na základe zlého úmyslu

 10. ex eventu - podľa výsledku

 11. ex mandato - na základe poverenia

 12. ex nunc - odteraz (účinné)

 13. ex officio (aj v tvare ex offo) - z úradnej povinnosti

 14. ex pacto – podľa, na základe zmluvy

 15. ex parte – zaujato (od jednej zo strán)

 16. ex post - po čine, dodatočne

 17. ex post facto – následne, retroaktívne

 18. expressis verbis - výslovne

 19. ex tunc – odvtedy (o spätnej účinnosti)

 20. ex usu – zo zvyku, zo skúsenosti

 21. exemptio - vyňatie spod súdnej právomoci iného štátu

 22. extra culpam - bez viny, nevinný

 23. extra iudicium - mimo súdu, mimosúdne

 24. extra ordinem - mimo radu, mimo poradia, mimoriadne


F


 1. facsimile – presný odpis, duplikát (odvodeneé od fac simile – urob rovnaké, podobné)

 2. factum – skutok,

 3. falsarius - falšovateľ

 4. familia – rodina

 • familia naturalis - prirodzená rodina

 • familia adoptiva – adoptívna rodina

 1. folium – list

 • folio verso – na opačnej strane

 • folio recto – na prednej strane

 1. fortuito casu – náhodne

 2. forum – súd, miesto súdu, námestie

 3. fontes iuris - pramene práva

 4. fraus – podvod, zločin

 • agere in fraudem – podvodné konanie

 1. fundus - pozemok, usadlosť

 2. furtum - krádež


G


 1. generalia specialibus non derogant –zvláštne, špeciálne ustanovenia nerušia všeobecné ustanovenia

 2. glossa - okrajová poznámka, komentár

 3. gradatim – postupne, stupňovite

 4. gradus cognationis – stupeň pokrvného príbuzenstva

 5. gratis - zadarmo

 6. gratias (ago) – ďakujem


H


 1. heres – dedič

 • heres testamentarius – dedič stanovený závetom

 • heres legitimus/ ex lege – dedič stanovený zo zákona

 • heredis institutio - ustanovenie, určenie dediča

 1. hereditas – dedičstvo

 • hereditas testamentaria – dedičstvo stanovené závetom

 • hereditas legitima/ ex lege – zákonné dedičstvo

 1. hic et nunc - tu a teraz

 2. hoc est - to je, to jest

 3. hoc sensu - v tomto zmysle

 4. hoc tempore - v tomto čase, teraz

 5. hoc loco - na tomto mieste

 6. honor – česť úcta vážnosť

 • honoris causa - čestný, ako prejav úcty

 1. huius anni – tohto roku

 2. hypotheca – záložné právo


I


 1. ibidem, ibid. - na tom istom mieste

 2. idem – ten istý

 3. id est - to jest

 4. imperative – záväzne, povinne

 5. imperium – súhurrné oprávnenie majiteľa rodinnej moci nad ostatnými členmi rodiny

 6. in absentia- v neprítomnosti

 7. in abstracto – vo všeobecnosti

 8. in adversum – voči protivníkovi

 9. in casu - v prípade

 10. in concreto - v konkrétnom prípade

 11. in continuo - bez prerušenia, súvisle, nepretržite

 12. in contumaciam - pre vzdorovitosť

 13. in corpore - v celku, v jednote

 14. in dubio – v pochybnostiach

 • in dubio pre reo – v pochybnostiach treba rozhodnúť v prospech obžalovaného

 1. in eventum - pre prípad, v prípade, že

 2. in extenso - v celej šírke

 3. in facto – vskutku, skutočne

 4. in foro – pred súdom

 5. in futuro - v budúcnosti

 6. in genere - vo všeobecnosti

 7. in iudicio – v súdnom konaní, procese

 8. in iure - v práve, právom, pred súdom

 9. iniuria - bezprávie

 10. in loco - na mieste

 11. in medias res – priamo k jadru veci

 12. in omnem eventum - pre každý prípad

 13. in personam – proti osobe

 14. in principio - v zásade

 15. in re - vo veci

 16. in rem - (zamerať sa na vec) k veci

 17. in specie - v tej istej podobe; najmä, menovite; podľa individuálne určenej veci

 18. in statu quo - v súčasnom/terajšom stave

 19. in statu quo ante - v predchádzajúcom stave

 20. in summa - v celku, dohromady

 21. inter alia – medzi iným, okrem iného

 22. inter partes - medzi stranami

 23. in toto - celkom, v celosti

 24. ipso iure - podľa samotného práva

 25. ipso facto - podľa samotného činu

 26. item - práve tak

 27. iudex - sudca

 • iudex ordinarius – riadny sudca

 • iudex extraordinarius – mimoriadny sudca

 1. iurisdictio - súdna právomoc, súdnictvo

 2. iuris est – právom je, toto je právo

 3. iurisprudentia - právna veda

 4. ius – právo

 • iure – podľa práva, právom, zákonne

 • ius civile - občianske právo

 • ius eminens – výsostné právo

 • ius gentium - cudzinecké právo

 • ius in personam - právo proti osobe, obligačné právo

 • ius in re - právo k veci, vecné právo

 • ius naturale - prirodzené právo

 • ius non scriptum – nepísané právo

 • ius privatum - súkromné právo

 • ius possidendi – právo držby

 • ius publicum ­- verejné právo

 • ius proprietatis - vlastnícke právo

 • ius possessionis - právo držby

 • ius scriptum - písané právo

 • ius strictum – prísne právo, právo, ktoré sa opiera o striktný výklad zákonných predpisov

 • ius universale – všeobecne platné právo (pre všetky štátne územia a ich príslušníkov)

 • ius utendi – užívacie právo

 1. iurisprudentia – právna veda

 2. iurisdictio – právomoc (trestná a civilná súdna moc)

 3. iurisconsultus – právny znalec

 4. iuris ignorantia est cum ius nostrum ignoramus – nepoznať naše vlastné práva, je neznalosťou práva

 5. iustitia – spravodlivosť

 6. iustus – zodpovedajúci právu, v súlade s právom

 7. iussu – na príkaz, na rozkaz

 8. iustitia – spravodlivosť

 9. iuxta legem – podľa zákona


L


 1. lege agere – žalovať so zákonnou formulou, zákonným spôsobom

 2. lege artis – podľa predpisu, podľa stanovených zásad

 3. leges posteriores priores contrarias abrogant – neskoršie zákony, rušia predošlé, ktoré im protirečia

 4. lex posterior derogat (legi) priori – neskorší zákon ruší skorší

 5. lex specialis derogat (legi) generali – špeciálny/osobitný zákon ruší všeobecný

 6. lex superior derogat (legi) inferiori – vyšší zákon ruší nižší

 7. legitimatio – uzákonenie nemanželských detí

 8. lex - zákon

 • lex communis - všeobecný zákon

 • lex data - vynesený, daný, stanovený zákon

 • lex duodecim tabularum – zákon dvanástich tabúľ (asi rok 450 p.n.l., predstavuje kodifikáciu dovtedy platného obyčajového práva)

 • lex mercatoria – obchodné právo

 • lex naturalis – prirodzené právo, zákon

 • lex non scripta - nepísaný zákon

 • lex personalis – zákon platný pre, na danú osobu

 • lex scripta - písaný zákon

 • lex retro non agit - zákon spätne neplatí, nemá spätnú platnosť

 • contra legem facit, qui id facit quod lex prohibet - v rozpore so zákonom koná ten, kto koná to, čo zákon zakazuje

 1. linea collateralis - bočná línia (vetva pokrvného príbuzenstva)

 2. linea recta - priama línia

 3. lis mota - začatý spor

 4. lis pendens – prebiehajúci spor

 5. litis contestatio – vyhlásenie, začatie sporu

 6. locatio – nájom

 • locatio ad longum tempus – trvalý nájom

 • locatio rei – prenájom veci

 • locatio ad modicum tempus – nájom na primeraný čas (spravidla do konca života nájomcu)

 • locatio perpetua – trvalý prenájom veci

 1. loco citato - na citovanom mieste

 2. locus delicti - miesto protiprávneho činu

 3. locus communis - spoločné miesto, všeobecne známy výrok

 4. locus in quo – miesto, na ktorom


M


 1. magistratus – úradník

  • magistratus populi Romani – rímski úradníci

  • magistratus minores – nižší úradníci

  • magistratus maiores – vyšší úradníci

  • magistratus designati – zvolení úradníci

 1. mandatum - príkazná zmluva, príkaz

 2. maior pars populi - väčšina

 3. manu propria - vlastnou rukou, vlastnoručne

 4. mater in iure semper certa est – matka je v práve vždy istá

 5. matrimonium - manželstvo

 • matrimonium legitimum – legitímne manželstvo

 1. medias is res (alebo v tvare in medias res) - k jadru veci

 2. mea culpa – moja vina (ja som na vine)

 3. meritum causae - podstata sporu

 4. modus - spôsob

 • modo et forma - spôsobom i formou

 • modus operandi – spôsob činnosti

 • modus vivendi – spôsob spolunažívania

 1. mortis causa - pre prípad smrti

 2. motu proprio - z vlastnej iniciatívy

 3. mutatis mutandis - po zmene toho, čo treba zmeniť, po vykonaní potrebných zmien, aj vo význame inými slovami


N


 1. ne bis in idem – nie dvakrát v tej istej veci(právnická zásada, nesúdiť dva razy za ten istý priestupok)

 2. negotium - právny úkon

 • negotium dissimulatum –zakrytý právny úkon

 • negotium simulatum – simulovaný právny úkon

 1. nemo agit in se ipsum – nikto nežaluje sám seba

 2. nemo debet esse iudex in propria – nikto nesmie byť sudcom vo vlastnej veci

 3. nemo est supra leges- nikto nestojí nad zákonmi

 4. nihil ad rem – nepodstatné (dosl. nič k veci, nemá nič spoločné s danou vecou/ záležitosťou)

 5. nomen – meno (rímske meno napr. Gaius Iulius Caesar pozostáva z tzv. praenomen – „krstné meno“(Gaius), nomen gentile – rodové meno (Iulius), cognomen - „priezvisko“ (Caesar)

 6. non constat - je nejasné, neisté, nedokázané

 7. non est inventus ­- páchateľa nenašli, nebol nájdený

 8. non plus ultra - nič nad to ( v práve znamená, že sudca nemá ísť nad žalobný návrh)

 9. non sine eventu - nie bezvýsledne

 10. nota bene - dobre si zapamätaj (dosl. poznač si dobre)

 11. nullius momenti est - je neplatný

 12. nullum crimen, nulla poena sine lege – žiaden trestný čin, žiaden trest bez zákona (to čo trestný zákonník nepovažuje za trestný čin, nie je trestným činom, //zároveň nemožno ustanoviť nijaký trest, ktorý nie je obsiahnutý v zákone)


O


 1. obligatio - záväzok

 • obligatio ex contractu - záväzok zo zmluvy

 • obligatio ex delicto - záväzok z protiprávneho činu

 • obligatio ex lege - záväzok zo zákona

 • obligatio civilis – záväzok podľa občianskeho práva

 • obligatio naturalis – naturálny záväzok

 1. occasio legis - príčina vydania zákona

 2. occupatio – privlastnenie veci, zabavenie majetku štátom

 3. officium reparations - povinnosť náhrady

 4. onus reale – vecné bremeno

 • cum onere – vrátane (vecného) bremena

 • onus probandi incumbit actori – dôkazné bremeno padá na žalobcu

 1. ope exceptionis - pomocou námietky

 2. opinio iuris – právny názor

 3. officium iudicis - súbor zákonných a obyčajových povinností, ktorými sa musí sudca riadiť pri rozhodovaní sporu

 4. optima forma – v najlepšej forme, podobe


P


 1. pacta sunt servanda – dohody sa majú plniť, dodržiavať

 2. pater familias – otec rodiny

 • patria potestas – moc hlavy rodiny, otcovská moc

 • patres – členovia senátu, senátori

 1. per annum - ročne, rok čo rok

 2. per diem - za deň

 3. per exceptionem - pomocou námietky

 4. per incuriam – kvôli nedbanlivosti, ľahkomyseľnosti

 5. per personam extraneam – prostredníctvom cudzej osoby

 6. per fraudem - ľsťou, podvodom

 7. per nefas - neprávom, protiprávne, nedovoleným spôsobom

 8. per quod – čím, podľa čoho

 9. per se - sám sebou, sám o sebe

 10. persona grata - vítaná osoba

 11. persona non grata/ingrata - nežiadúca osoba

 12. per vim - násilím

 13. pleno titulo - plným menom, titulom

 14. plus minus - viac-menej, približne

 15. poena – trest

 • poena capitalis – hrdelný trest

 1. possessio - držba

 2. possessor - držiteľ

 3. post diem - po dni

 4. post factum – dodatočne

 5. post mortem – po smrti

 6. post scriptum - po napísaní

 7. praeiudicium – predbežné rozhodnutie

 8. prima facie - na prvý pohľad

 9. primo loco - na prvom mieste, ako prvé

 10. privatim - súkromne

 11. pro et contra - pre a proti

 12. pro bono publico – vo verejnom záujme, pre verejné dobro

 13. pro forma - len tak na oko, aby sa nepovedalo (dosl. pre formu)

 14. pro facto – považovať za dokončené

 15. pro futuro - pre budúcnosť

 16. pro nihilo ­- pre nič, za nič

 17. pro parte - z určitej časti

 18. propria manu - vlastnou rukou

 19. propter delictum – pre protiprávnosť, v dôsledku protiprávneho konania

 20. propter affectum – kvôli zaujatosti

 21. pro rata temporis - v určenom čase

 22. publice – verejne

 23. publicum bonum privato est preferendum – verejný záujem treba uprednostniť pred súkromným záujmom


Q


 1. quare – prečo

 2. quid iuri est? - čo je právne?

 3. quid pro quo - niečo za niečo

 4. qui pro quo – kto za koho

 5. quid iuris - čo je právom, aké je právo

 6. quis, quid, ubi, quibus auxiliis, cur, quo modo, quando? - kto, čo, kde, s kým, prečo, ako, kedy?

 7. quod attestor – čo dosvedčujem


R


 1. regula pro lege, si deficit lex – ak niet zákona treba sa tržať pravidla

 2. rei vindicatio - žaloba na vymáhanie veci

 3. rerum natura - povaha vecí

 4. res - vec

 • res furtiva - ukradnutá vec

 • res immobilis - nehnuteľná vec

 • res mobilis - hnuteľná vec

 • res nullius - vec nikoho

 • res publica - vec verejná, štát

 • res corporales – hmotné veci

 • res incorporales – nehmotné veci

 1. retro - spätne

 2. rigor iuris - prísnosť práva

 3. rite – predpísanou formou


S


 1. semel pro semper - raz a navždy

 2. senatus populusque Romanus; SPQR – slávnostná formulka – senát a ľud rímsky

 3. senatusconsultum – uznesenie senátu

 4. sententia - rozsudok

 • sententia capitalis - rozsudok smrti

 • sententia convictiva - odsudzujúci rozsudok

 • sententia interlocutoria - predbežný rozsudok

 • sententia nulla – neplatný rozsudok

 1. separatim – oddelene, samostatne

 2. sequens - nasledujúci

 3. servitus - lužobnosť

 • servitutes urbanae – domové, mestské služobnosti

 • servitutes rusticae - poľné služobnosti

 • servitutes personales – osobné služobnosti

 1. singulatim - po jednom, jednotlivo

 2. sine anno, loco et die - bez udania roku, miesta a dňa

 3. sua sponte - sám od seba, dobrovoľne

 4. status quo - terajší stav

 5. status quo minus – zhoršenie oproti terajšiemu stavu

 6. status quo ante – predošlý stav

 7. stricto sensu - v úzkom zmysle slova, výroku

 8. sub conditione - pod podmienkou

 9. sub potestate – v moci niekoho (dosl. pod mocou)

 10. sub silentio - pod mlčanlivosťou

 11. successio ex iure - zákonné dedenie, podľa zákona

 12. sui iuris - svojprávny

 13. summa summarum - úhrnom, spolu

 14. summum bonum - najvyššie dobro

 15. suo moto – z vlastnej iniciatívy

 16. suo nomine - vo vlastnom, svojom mene

 17. suo tempore - v patričnej chvíli

 18. suum cuique - každému to, čo mu patrí


T


 1. tacite - mlčky

 2. tempus iudicati - lehota na splnenie rozsudku

 3. terminus - lehota

 • terminus ad quem/ante quem - konečná lehota

 • terminus a quo/post quem - počiatočná lehota

 • terminus technicus - odborný výraz, termín

 1. testamentum - testament, závet

 2. testis – svedok

 • testis oculatus – očitý svedok

 • testato - za prítomnosti svedkov

 • testis unus, testis nullus – jediný svedok nestačí (dosl. jediný svedok je ako žiaden svedok)

 1. titulo pleno – plným menom

 2. tutela – poručníctvo

 3. tutor - poručník


U


 1. ultima ratio - posledný prostriedok (napr. žaloba, ak dlžník nereaguje na upomienky)

 2. ultra vires - nad možnosti, nad sily

 3. ultro citroque - z oboch strán, vzájomne

 4. unitis viribus - spojenými silami

 5. uno actu - bez prerušenia

 6. unum et idem - jedno a to isté

 7. usucapio - vydržanie

 8. usus fori - súdna obyčaj

 9. usque ad finem - až do konca

 10. utiliter – účelne

 11. ut infra - ako (je uvedené) dole, nižšie

 12. ut supra - ako (je uvedené) hore, vyššie


V


 1. valere – platiť, mať platnosť

 2. validitas contractus – platnosť zmluvy

 3. valor – hodnota

 • valor currens – bežná hodnota

 • valor publice impositus – nominálna hodnota

 1. veto – zakazujem, vetujem

 2. verbatim - doslova

 3. verbi causa (gratia) - napríklad

 4. vide – pozri, viď

 • vide infra/supra - pozri vyššie/nižšie (v nejakom dokumente)

 1. vice versa - naopak, obrátene

 2. vis impressa – priame, fyzické násilie

 3. vis legis – právna sila zákona

 4. vis maior - vyššia moc


POUŽITÁ LITERATÚRA:


 • Bartošek, M.: Encyklopedie římského práva. Academia Praha 1994

 • Rebro, K.: Právnické výrazy a výroky. Obzor Bratislava 1986 a nasl.

 • Lieberwirth, R.: Latein im Recht. Staastverlag der DDR Berlin 1986

 • Hrabovský, J. Večne živé latinské výpovede a citáty. Veda Bratislava 1995

 • Berger, A.: Encyclopedic Dictionary of Roman Law. American Philosophic Society Philadelphia 1991


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка