А. Бельскі Уладзімір Дубоўка — пясняр кахання
Дата канвертавання05.05.2016
Памер99.52 Kb.
А. Бельскі

Уладзімір Дубоўка — пясняр кахання

Паэт без кахання, што дрэва без лістоты ці птушка без крылаў. Гэтае пачуццё прымушае мацней біцца сэрца, акрыляе і дае вялікі эмацыянальны запал для творчасці. Каханне — гэта «чудное мгновенье» (А. Пушкін), «радасць і рай мілавання» (Я. Купала»), «сэрца... тамленне», «слодыч мар» (Я. Колас), «светлыя згадкі» (М.Багдановіч)... А колькі горычы і болю спазнаў той паэт, які «мукі яго скаштаваў» (Я. Купала). Каханне— цэлае багацце праяў унутранага свету асобы, і гэтыя якасці робяцца відавочнымі ў самых розных жыццёвых абставінах, сітуацыях, любоўных калізіях. «На вышэйшым узроўні каханне з'яўляецца песняй сэрца, якое адкрываецца людзям...» (А. Мень). Менавіта песняром ка­хання, сэрца якога разнасцежана, адкрыта свету, і бачыцца Ула­дзімір Дубоўка (1900—1976), які ўвайшоў у гісторыю беларускай паэзіі як адзін з самых таленавітых лірыкаў, майстроў вершаванага слова.

Песні кахання шырока загучалі ў творчасці паэта 1920-х гг. Асабліва прыкметна кола інтымных матываў пашырылася ў яго зборніках «Трысцё» (1925), «Сгеdо» (1926), «Наля» (1927), якія выходзілі адзін за адным і засведчылі пра інтэнсіўнае ўнутранае жыццё маладога творцы. Так, Уладзімір Дубоўка тады быў зусім малады, энергічны, дзейсны. Ён лічыўся лідэрам творчай моладзі, быў кумірам для многіх пачаткоўцаў і, зразумела, ім захапляліся летуценныя і прыгожыя дзяўчаты. Паэт таксама не быў раўнадушны да дзявочага хараства, заўважаў і цаніў яго. Аднак штосьці стрымлівала ці перашкаджала раскрыць канкрэтнае пачуццё, уласныя інтымныя перажыванні. Перш-наперш У. Дубоўка звярнуўся да ўвасаблення вобразаў дзяўчат паводле народных легендаў:

Красуня Дзяўчына! у вочах блакіт,

а твар бель-ірдзельнай азёрнай лілеі...

Красуня Дзяўчына! — вянок — васількі;

з іх водарыць дзіўным алеем.
Зірне — нібы косы ад сонца плывуць,

зірне — нібы зоркі над светам праменяць.

Ачмуціць той погляд, той зірк галаву,

каханне захопщь у жменю...

(«Дзяўчына»)

Гераіня у гэтым творы — аб'ект высокай паэтызацыі. Так Ра­фаэль з любаваннем маляваў сваіх мадоннаў, так Купала ўслаўляў хараство беларускай жняі з вяночкам на галаве, так Багдановіч схіляў галаву «прад высокаю красою» Веранікі... У паэтычнай легендзе У. Дубоўка стварыў прывабны жаночы вобраз, які сімвалізуе Беларусь.

Малады паэт, які да пары, да часу не быў палымяным прыхільнікам «сардэчных спраў», урэшце закахаўся, зведаў, што та­кое сапраўднае каханне. Пра гэта красамоўна гаворыць яго верш «Я шкадую усе ж такі сябе», датаваны 1923 г. 3 вуснаў лірычнага героя прагучала хоць і крыху стрыманае, але шчырае прызнанне ў каханні, хваласпеў дзявочай красе:

Не чакаў, што кужэльная каса

Абвівае залатым павучыннем.

А цяперака, што б ні казаў,

Але песні складаю дзяўчыне.
Бо прыгожай такой, як ты,

яшчэ людзі не ведалі мусіць.

………………………………
Я шкадую, шкадую сябе,

і мне сорамна сэрца ганіць.

Але ж праўду кажу цяпер:

я пазнаў, што бывае каханне...


У зборніку «Трысцё» звяртае ўвагу раздзел «Асабовае», у якім вылучаецца адметным увасабленнем інтымнага пачуцця верш «Ты руку сваю забінтавала». Калі да гэтага ўзаемаадносіны закаханых былі бясхмарныя і лірычны герой паўстае ў стане ўсхваляванасці хараством, шчырага замілавання, то ў названым творы інтымнае пачуццё ўскладняецца: неабходна высветліць адносіны, праверыць пачуцці на трываласць, бо «сэрца... сціскаецца тугой вялікай», «слёзы завіваюцца ў каралі». Чаму так сталася? Прычынай людскія нагаворы, сумненні, і, напэўна ж, рэўнасць. Паэт паказвае, што прайсці выпрабаванне каханнем — рэч складаная. Гэтым і тлумачыцца балюча-шчымлівая інтанацыя верша:
Ты руку сваю забінтавала,

чым я раны сэрца забінтую?

Яно рвецца, рвецца на кавалкі

за сябе, цябе і за другую.

Лірычны герой паэта дэкларуе сваю адданасць каханай, суцешвае яе і шукае паразумення, ён не жадае безразважна разменьваць сапраўднае пачуццё на штосьці прывіднае, часовае: «Гэта дзяўчына зусім чужая, // а я — таксама не свой дзяўчыне» («Нафарбавала навошта вусны»). Відавочнае імкненне паэта да ідэалу жаночай прыгажосці. Аднак ён ведае, што каханне мае вялікую сілу, можа быць неадольнай жарсцю. Пра феномен кахання паэт разважае у вершы «I гінулі яны», дзе паўстае вобраз славутай Клеапатры, за вочы, косы і ласкі якой «гінулі... штодзённа і штогодна». На думку паэта, жанчына і каханне да яе — асаблівая з'ява ў лёсе чалавецтва, гэта тое загадкавае, да канца невытлумачальнае пачуццё, якое рухае людзьмі і светам «ад Рыма да Аляскі».

У творах пра каханне У. Дубоўкі цяжка ідэнтыфікаваць асобу лірычнай гераіні. Хто яна? Адказ на гэтае пытанне, праўда, пазбаўлены канкрэтыкі, дае верш «Думкі лятуць»:

Часам дзяўчына прытуліцца ласкава,

Часам ля воч мільгане маіх казкаю.


Вусны на вусны, і сэрца адчынена...

Ой жа ты, сэрца, ты, сэрца дзяўчыніна!


………………………………………….
Думкі лятуць, як дэпешы без адраса,

Многа у іх смутку, а больш яшчэ радасці...


Паэт стварыў вобраз прывабнай і таямнічай лірычнай ге­раіні, якой шле лісты без адраса. Цікавасць да разгадкі яе асобы ўзмацнілася, калі ў творах паэта пачало фігураваць пэўнае імя дзяўчыны:

Наля! Твой голас песняю звініць,

Словы — музыкай тайгі далёкай.

Помніш — у тыя дні, у тыя дні —

Ты адышла хадою лёгкай.
Наля... Імя дзяўчыны вынесена ў загаловак паэтычнай кніжкі і дало назву аднайменнаму лірычнаму цыклу вершаў (з яго толькі што працытаваны радкі). У структуры паэтычнага зборніка цыкл «мелодый» «Наля» займае вызначальнае месца. Слова «Наля» гучьщь у кнізе лейтматывам і з'яўляецца ключавым у светаразуменні аўтара. Рэальнае гэта імя ці фіктыўнае? Для чытача яно тоіць у сабе гэткую ж інтрыгу, як і вобраз Чароўнай Незнаёмкі А. Блока, Веранікі М. Багдановіча. Высветлілася, што вершы «Цягнік спяшаўся», «Дарагая... каханая...», згаданы цыкл твораў (яго называюць таксама паэмай) мае канкрэтнага адрасата — Налю Маркаву. Літаратуразнаўца I. Багдановіч выказала дастаткова абгрунтаваную версію адносна прататыпа лірычнай гераіні зборніка «Наля»: «Спачатку здавалася выпадковым сугуччам — назва кнігі Дубоўкі і літаратурнае імя цяпер малавядомай, а на той час шараговай паэткі Магілёўскай філіі «Маладняка» Налі Маркавай, якое эпізадычна з'яўлялася на старонках беларускага друку 20-х гадоў. Архіўныя і краязнаўчыя росшукі аўтара гэтых радкоў прывялі да высноў, што Наля Маркава была досыць актыўным сябрам Магілёўскай філіі: на яе была ўскладзена сакратарская праца (вядзенне пратаколаў агульных сходаў і пасяджэнняў бюро філіі). Прынамсі з 19 траўня 1925 г. (а мажліва яшчэ і раней) Наля Маркава і Уладзімір Дубоўка былі ўжо афіцыйна знаёмыя, бо апошнім разам з К. Крапівой прыязджаў ад Цэнтральнага бюро «Маладняка» ў Магілёў для азнаямлення з працай філіі і «задання тону» ў яе далейшай дзейнасці. Яшчэ адно спатканне адбылося на I з'ездзе «Маладняка» ў лістападзе 1925 г. у Мінску. А потым — ізноў рас-станне. Ці не гэтымі матывамі спатканняў-ростаняў і вобразам дзяўчыны— «дарагой... каханай»— напоўнена снежаньская лірыка паэта?» («Зборнік Уладзіміра Дубоўкі «Наля»: ад прата­тыпа да мастацкай канцэптуалізацыі»). На карысць гэтай версіі, на думку I. Багдановіч, гаворыць вобразная пераклічка вершаў Н. Маркавай «У сэрцы аганькі» і У. Дубоўкі «Цягнік спяшаўся». Агульныя ў іх матывы цягніка і расстання: «Калі цягнік за гаем закрычыць, // Трывожным гукам закалыша далі, // Я усміхаюся, // А далячынь // Сціскае сэрца жалем» (Н. Маркава); «I скардзіцца няма каму, ды дзе там: // цягнік імкнуўся ў небасхіл, у далі, // Ка-ліна водарыла белым цветам, // каліну звалі тую: Наля... Наля...» (У Дубоўка). Невялікая перапіска паміж Маркавай і Дубоўкам у 70-я гг. мінулага стагоддзя таксама сведчыць пра тое, што ў жыцці паэта была рэальная маладнякоўская муза.

У вершы «Дарагая... каханая» гучыць пранізлівая элегічная мелодыя, якая перадае ўвесь драматызм, выкліканы расстаннем з каханай. Паэт сумуе па няспраўджаным шчасці, успрымае раз­луку надзвычай абвострана, з болем і вялікай тугой. Інтанацый ны малюнак верша выразна раскрывае ўнуграны свет лірычнага суб'екта як незвычайна ўсхваляваны і дысгарманічны:

Дарагая... каханая... залатая...

Ці ты чуеш, як цяжка мне?

Можа, косы твае расплятаюць

там далека, далека дзесь...


Не магу расказаць я пра тое,

што ля сэрца і у сэрцы маім.

Я не знаю даўно спакою, .

а ці варта каго маліць?

……………………….
Залатая... каханая... дарагая...

Адно знаю: іду і пайду.

Хай і пекла ля воч мільгае —

не супыніць маю хаду.


Скандэнсаванасць эмацыянальна афарбаваных эпігэтаў падкрэслівае значнасць для паэта кахання, сапраўднасць і глыбіню гэтага пачуцця. Ён звяртаецца да каханай ласкава і пяшчотна, у роспачы і адчаі гукае яе, як здаецца, назаўсёды страчаную, задае шчымлівыя пытанні.

Аўтарская думка выходзіць за межы выключна асабістага, узаемаадносін яго і яе. Зварот да каханай у вершаваным цыкле «Наля» набывае эстэтычную значнасць, падкрэсленую сімвалічнасць. Наля больш чым канкрэтнае імя, гэты вобраз — увасабленне вечнай красы мастацтва, сцвярджэнне яго духоўнай існасці. Лірыка на тэму кахання не віталася ў той час ідэалагічнай рэгламентацыі, паколькі ўсталёўвалася ідэя класавай пралетарскай літаратуры з яе арыентацыяй на рэвалюцыйную барацьбу і змаганне. Апалогіяй, інакш кажучы, абаронай вечных агульначалавечых каштоўнасцей і з'яўляецца зборнік У. Дубоўкі «Наля», дзе тонка выяўлена прыгажосць інтымных пачуццяў, складанасць чалавечых адносін «3 табою ўсё здужаю, Наля!» — усклікае паэт. Ён сцвярджае, што будзе ўслаўляць ідэал сваей каханай, узвышана рамантызуе яе вобраз. Паэт прадэманстраваў свядомую прыналежнасць да ідэйна-мастацкай традыцыі М. Багдановіча, які тварыў выдатныя эстэтычныя узоры і «фармуляваў свой погляд на асноўныя. ніколі не ўміраючыя, заўсёды актуальныя і жывыя праблемы КРАСЫ I МАСТАЦТВА» (А. Луцкевіч). У. Дубоўка вырашаў праблему красы і мастацтва на прыкладзе вечнай тэмы, даводзіў права на штымнае самавыяўленне, творчасць духу, асаблівае пачуццё, імя якому — каханне.

У вершы «Зубцамі чорных стрыжаных валос», які датуецца 1926 г., паэт згадвае ўжо іншую дзяўчыну — Марысю. Ён прызнаецца: «Балюча мне было, да горкіх слёз // кахаць і памыліцца»; «Яшчэ успомню, любую, цябе, // ў апошнюю хвіліну...». Адчуваецца, уяўленне аўтара хвалюе вобраз дзяўчыны «з зубцамі чорных, стрыжаных валос», яго сэрца вярэдзіць зведанае любоўнае пачуццё. Калі чытаеш вершы «I чаму глядзіш так», «Прымружыла бровы», то няцяжка зразумець, што ў жыццё паэта прыйшла новая муза. Чытачу адкрываецца складанасць дачыненняў яго і яе:

I чаму глядзіш так:

з ласкай падазронай,

і чаму у думках:

той ён ці не той?

11?


Гэтае спатканне

хіба падарунак?

Ты пра тую прошласць

не пытай...

(«I чаму глядзіш так»)

Як бачым, узаемаадносіны паэта і гераіні яго сэрца пазбаўлены лёгкай рамантыкі, ідылічнасці. Ён імкнецца ўзняцца над мінулым, паколькі «былога не натрапіць зноў», адчувае, што; яму цяжка без гэтай дзяўчыны, якая «прымружыла бровы, упартыя бровы». У душэўным неспакоі сэрца паэта прагне паразумшня, згоды, кахання: 1


А я, супакойны балючым спакоем,

гляджу на цябе і так шчыра дзіўлюся:

ці гэта яно, наша шчасце, такое?

А вусны... Не здрогнуць яны, мае вусны.

……………………………………………
I ты пашкадуеш, і я пашкадую,

і скажам нячутна:

— Былі мы... як дзеці...

А можа, і добра: часіну такую

прыемную бачылі ўсё ж ткі на свеце...

(«Прымружыла бровы»)

Вершы «I чаму глядзіш так», «Прымружыла бровы» напісаны у 1927 г. — у той час, калі на жыццёвым шляху паэт сустрэў Ма-рыю Кляус, якая стала яго жонкай. «Маргарытка, ты, стакротка, II для цябе — дзве назвы!» — чуем радасны гол ас у вершы «Твае вочы» (1928). Неўзабаве у маладой сям'і з'явіўся першынец — сы­нок Алік (Альгерд). Гэта была вялікая і радасная падзея.

Аднак нядоўгім было тое сямейнае шчасце. Летам 1930 г. У. Дубоўка быў арыштаваны як «вораг народа» і асуджаны на 5 гадоў ссылкі, а ў 1937 г. быў пакараны на 10 год пазбаўлення волі. У 1949 г. — зноў арышт і высылка ў Сібір. Паэт на працягу 28 гадоў не меў магчымасці займацца літаратурнай працай. Турмы, этапы, ссыльнае жыццё У. Дубоўкі сталі цяжкім выпрабаваннем і для жонкі Марыі Пятроўны, якая трымалася з апошніх сіл, мужна сустракаючы чарговы суровы прысуд улад, бязлітасныя удары лесу, ні на хвіліну не трымала нават думкі пра тое, што трэба адмовіцца ад мужа, каб захаваць сябе і сына (скасаваць шлюб ей раіла маці Уладзіміра Мікалаевіча). Марыя Пятроўна чакала і верыла ў яго вяртанне, а пры першай магчымасці выбірала гэткі шлях, як калісыді жонкі дзекабрыстаў: збіралася ў дарогу і ехала за сваім мужам у высылку. Яна падзяліла разам з паэтам усе беды і нягоды. Гэта быў самаахвярны выбар, бо трэба было прайсці праз вялікія пакуты. Яны страцілі сына (жонка пахавала яго адна), марнелі у няволі і нястачы, не маглі займацца працай, якая б прыносіла сапраўдную асалоду і радасць. Уладзімір Мікалаевіч кім толькі ні быў: тынкоўшчыкам, мулярам, маляром, сталяром, нават эканамістам і бухгалтарам. I трэба было забыцца, што ты беларускі паэт, перастаць складаць свае песні і мелодыі. Пра тое, што перажылі гэтыя двое людзей у гады сталінізму, можна даведацца з успамінаў Марыі Дубоўкі «Мае санаторыі і курорты», якія былі апублікаваны пасля яе смерці толькі ў 90-я гг. у часопісе «Маладосць» (1994, № 2).

У высылцы здараліся «кароткія хвілінкі сямейнага шчасця». Менавіта тады з'яўляліся пробліскі радасці, хацелася выказаць удзячнасць любаму чалавеку за клопат і чуласць. Невялічкія запі-кі Дубоўка складаў экспромтам у выглядзе вершаў-карацелек:

Марилька!

Очень возможно,

Буду я поздно

в На-а-разени...

Укройся добра

Тепленькой коўдрай

и — «до видзення!».

Уладзімір

24/ХІІ-47 г.

Марыя Пятроўна засталася адданай жонкай, вернай свайму каханню, была добрым і чулым спадарожнікам жыцця. У.Дубоў­ка прысвяціў ей вершаваную нізку «Чакае ля берага човен мяне», створаную пасля сваей нявольніцкай эпапеі. Паэт вяртаецца ў думках і згадках у той «таежны куточак, далёкі і блізкі», дзе ён разам са сваей Марыяй зазналі «гора і мукі». Можна падзівіцца, што ў душы паэта не згасла тонкае паэтычнае ўспрыманне свету, ён захаваў у сваей памяці «тайгі... кол еры, барвы, узоры», «хараства пералівы». Духоўна ён адраджаўся праз вяртанне да красы прыроды, усяго сапраўднага і вечнага на зямлі:

Толькі скажы мне:

— Кахаю сардэчна!

Буду я жыць, існаваць буду вечна.

(«Сэрца мае гаравала нямала...»)Пасля прачытання гэтых радкоў, згадваюцца словы А. Камю, які сказаў: «У жыцці павінна быць каханне — адно вялікае каханне за ўсё жыццё, гэта апраўдвае... прыступы адчаю, якія мы трываем». Бог і лес падаравалі паэту Марыю — сапраўднага анёла-ахоўніка. У. Дубоўка меў вялікае шчасце кахаць і быць каханым. Сваімі цудоўнымі перакладамі любоўных санетаў У.Шэкспіра ён яшчэ больш відавочна і ярка зацвердзіў сябе як пясняр кахання.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка