657 sayili devlet memurlari kanunu, 926 sayili türk silahli kuvvetleri personel kanunu, 2802 sayili hakimler ve savcilar kanunu, 2914 sayili yükseköĞretiM personel kanunu, 5434 sayili t. C
старонка7/8
Дата канвертавання24.04.2016
Памер0.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

____________

(1) 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 123 üncü maddesiyle, bu cetvelin 9 numaralı sırasında yer alan “Basın-Yayın ve Enformasyon,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Göç İdaresi,” ibaresi eklenmiştir.

(2) 20/2/2014 tarihli ve 6525 sayılı Kanunun 42 nci maddesiyle, bu sırada yer alan “Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı,” ibaresi “Sosyal Güvenlik Kurumu ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlıkları,” şeklinde değiştirilmiştir.

(3) 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 70 inci maddesiyle, bu cetvelin 8 inci sırasında yer alan “Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Proje Grup Başkanı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sosyal Güvenlik Kurumu Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı,” ibaresi eklenmiştir.

(4) 27/3/2015 tarihli ve 6639 sayılı Kanunun 24 üncü maddesiyle, bu cetvelin 9 uncu sırasında yer alan “ve Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu” ibaresi metinden çıkarılmış ve aynı sıraya “Spor,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu,” ibaresi eklenmiştir.
456-34
(III) SAYILI CETVEL (1)

(Ek 10 uncu Maddenin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Yer Alan Personelin Ücret ve Tazminat Gösterge Cetveli)

Sıra No

Kadro Unvanı

Ücret Göstergesi

Tazminat

Göstergesi

1

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait genel idare hizmetleri sınıfında yer alan başmüfettiş, müfettiş, başdenetçi, denetçi, başkontrolör, kontrolör ve iç denetçi kadrolarında bulunanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama uzmanları (…) (1) ve stenografları, Hazine Müsteşarlığı sigorta denetleme uzmanları ve aktüerleri, Dışişleri Meslek Memurları ile Konsolosluk ve İhtisas Memurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesinin “II- Tazminatlar” kısmının “A- Özel Hizmet Tazminatı” bölümünün (ğ) bendinde yer alanlardan merkez teşkilatına ait uzman unvanlı kadrolarda bulunanlardan;Kadro Derecesi 1 olanlar

Kadro Derecesi 2 olanlar

Kadro Derecesi 3 olanlar

Kadro Derecesi 4 olanlar

Kadro Derecesi 5 olanlar

Kadro Derecesi 6 olanlar

Kadro Derecesi 7 olanlar


46.450

25.560

43.400

23.870

40.850

22.475

39.300

21.625

37.950

21.000

36.800

20.250

35.550

19.550

2

1 inci sırada sayılanların yardımcıları ve stajyerleri

30.575

16.800

3

Kapsama dahil idarelerin merkez teşkilatına ait mali hizmetler uzmanı kadrolarında bulunanlardan;Kadro Derecesi 1 olanlar

Kadro Derecesi 2 olanlar

Kadro Derecesi 3 olanlar

Kadro Derecesi 4 olanlar

Kadro Derecesi 5 olanlar

Kadro Derecesi 6 olanlar

Kadro Derecesi 7 olanlar


37.250

20.500

35.650

19.650

34.400

18.925

33.150

18.250

32.650

17.950

31.450

17.300

30.250

16.650

4

3 üncü sırada sayılanların yardımcıları

25.875

14.225

––––––––––––––(1) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu cetvelin numaralı sırasında yer alan “ile uzman stenograf” ibaresi cetvelden çıkarılmıştır.

456-35
(IV) SAYILI CETVEL (1)CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ EK GÖSTERGELERİ


UNVANI

Derece

Ek Göstergeler

I - GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI (2)a) Genel Sekreter

1

8000

b) Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

1

7600

c) Genel Sekreter Yardımcısı

1

7000

ç) (Değişik: 1/12/2011-6253/41 md.) Devlet Denetleme Kurulu Üyesi, Başdanışmanlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Başmüşavirleri, Başkan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkanı ve Özel Kalem Müdürü

1

6400


d) (Ek: 1/12/2011-6253/41 md.) Başkan Müşaviri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yardımcısı

1

4800


e) (Değişik: 1/12/2011-6253/41 md.) Danışman, Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Müdür, Genel Sekreter Özel Kalem Müdürü

1

3600


f) (Değişik: 1/12/2011-6253/41 md.) Müşavir, Hukuk Müşaviri, Müdür Yardımcısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Özel Kalem Müdür Yardımcısı

1


3000


g) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

1. Yükseköğretim görenler,

2. Diğerleri,

1

23

4

12

3

4


2200


1600

1100


800

1500


1100

800


650

II- TEKNİK HİZMETLER SINIFIa) Kadroları bu sınıfa dahil olup, en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olarak yürürlükteki hükümlere göre Mühendis ve Mimar unvanını almış olanlar

1

2

34

5

67

8


3600

3000


2200

1600


1300

1150


950

850


b) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışındaki yüksek öğrenim mezunları ile Yüksek Tekniker ve Tekniker unvanını almış olanlar,

1

2

34

2200

1600


1500

1100


––––––––––––

(1) Bu cetvelin başlığı “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Personeli Ek Göstergeleri “ iken, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu bölüme (d) bendi eklenmiş, diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiş ve mevcut (d) ve (e) bentleri metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

456-36c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlar,

1

2

34

1500

1100


800

650


III- SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFIa) Baştabip, Uzman Doktor, Doktor, Diş Tabibi, Diş Doktoru, Eczacı, Biyolog, Biyokimya Uzmanı, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

1

2

34

5

67

8


3600

3000


2200

1600


1300

1150


950

850


b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

1

2

34

5

67

8


3000

2200


1600

1500


1200

1100


900

800


c) Kadroları bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan;

1. Yüksek öğrenim görenler

2. Diğerleri

1

23

4

12

3

4


2200


1600

1100


800

1500


1100

800


650

III- EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFIKadroları bu sınıfa dahil olanlardan;

a) Öğretmen ve diğer personel1

2

34

5

67

8


3000

2200


1600

1100


900

800


500

450

456-37
(V) SAYILI CETVEL (1)

CUMHURBAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİĞİ VE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI İDARİ TEŞKİLATI PERSONELİ

MAKAM TAZMİNATI GÖSTERGELERİ


SIRA

KADRO VE GÖREV UNVANLARI

TAZMİNAT

GÖSTERGELERİ

1

Genel Sekreter

13.000

2

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı

10.000

3

Ek göstergesi 6.400 ve daha yüksek tespit edilen kadrolarda bulunanlar

7.000


4

Cumhurbaşkanı Danışmanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Müşaviri

4.500


5

(…) (2) Devlet Denetleme Kurulu Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığında birim yöneticisi konumundaki Müdürler (2)

3.000


6

En az dört yıl süreli yükseköğrenim veren fakülte ve yüksekokulları bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile giren ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanan Uzmanlar, Uzman Stenograflar ve Stenograflar ile İç Denetçiler

2.000


––––––––––––

(1) Bu cetvelin başlığı “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Personeli Makam Tazminatı Göstergeleri“ iken, 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

(2) 1/12/2011 tarihli ve 6253 sayılı Kanunun 41 inci maddesiyle, bu cetvelin 5 numaralı sırasında yer alan; “I. Hukuk Müşaviri,” ibaresi cetvelden çıkarılmış, aynı sırada yer alan “Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde birim yöneticisi konumundaki Müdürler” ibaresi “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Başkan Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığında birim yöneticisi konumundaki Müdürler” şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

456-39
375 SAYILI KHK'YE EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATINYÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHLERİNİ GÖSTERİR LİSTEDeğiştiren Kanunun/ KHK’nin

Numarası


375 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş Tarihi

KHK/3862/11/1989

KHK/40215/2/1990

KHK/40527/3/1990

KHK/418

38 inci maddesi

1/7/1990

KHK/433

a) 1 ve 3 üncü maddeleri

b) 11 inci maddesiyle değiştirilen 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (B) fıkrasının 1 ve 2 nci bentleri hükümleri;

1. 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu hükümlerine tabi olanlar, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olan personelden profesör, doçent ve yardımcı doçent unvanına sahip olanlar, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa ve 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanununa tabi olanlarla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden; kadroları Emniyet Hizmetleri Sınıfına dahil olanlar ve Milli İstihbarat Teşkilatı personeli için

2. 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu kapsamına giren personelden öğretim üyeleri dışında kalan öğretim ele- manları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi perso nelden; kadroları Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hiz- metleri sınıfına dahil olanlar ve Genel İdare Hizmetleri sınıfına dahil olup da anılan Kanunun 36 ncı maddesinin"Ortak Hükümler" bölümünün (A) bendinin 11 inci fıkrasında sayılan unvanlarda bulunanlar, Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Bakanlık ve Bakanlıklarda Kurul Başkanları, Ge- nel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanlığı ile Bağlı Kuruluş Başkan ve Başkan Yardımcılığı ile Defterdar, Başkan, Müdür ve Saymanlık görevlerinde bulunanlar için1/1/1992

15/8/1991


15/1/1992456-40Değiştiren Kanunun/ KHK’nin

Numarası


375 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş Tarihi
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personelden kadroları Mülki İdare Amirliği Hizmetleri, Teknik Hizmetler, Eğitim ve Öğretim Hizmetleri ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarına ait bulunan personel için

4. Kapsama dahil diğer personel için


c) Diğer maddeleri

15/7/1992

15/1/1993


15/7/1991 tarihinden geçerli olmak üzere 8/7/1991

KHK/47615/1/1992

3920

a) Bu Kanunun 1 inci maddesi ile değişen 375 sayılı KHK'nin 28 inci maddesinin (A) Fıkrası ile 2 nci maddesinin (g) bendi

b) geçici 1 inci maddesinin (b) fıkrası

c) Diğer hükümleri


10/12/1993 tarihini izleyen aybaşından itibaren
10/12/1993

15/1/1994KHK/52720/5/1994

KHK/54715/4/1995

KHK/562

7 nci madde

14 üncü maddesi ile geçici 1 inci maddesi

Diğer maddeleri


15/8/1995

1/1/1996


25/7/1995

4206Yayım tarihi olan 14/11/1996 tarihini izleyen ayın onbeşinde

KHK/57015/4/1997 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı olan 3/4/1997 tarihinde

KHK/631

11 inci madde

15/1/2002

4736

8 inci madde

15/1/2002

496922/7/2003 den geçerli olmak üzere 12/8/2003

5335

31

Ek madde 1, Geçici madde 8Yayımını izleyen ayın 15 inde

27/4/2005456-41Değiştiren Kanunun/ KHK’nin

Numarası


375 sayılı KHK’nin değişen veya iptal edilen maddeleri


Yürürlüğe Giriş Tarihi

5436

Ek Madde 2

24/12/2005

5473

Ek Madde 3
Ek Madde 4
Madde 1

Ek Madde 5 ve Geçici Madde 91/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 31/3/2006

15/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 31/3/2006

1/3/2006

31/3/20065538

Ek Madde 3


1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere 12/7/2006

5737

Ek Madde 3

27/2/2008

5745

1

15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere 7/3/2008

5793

Ek Madde 3

2 ve Ek Madde 615/8/2008

6/8/2008


5902

Ek Madde 3

17/6/2009

5917

Ek Madde 4, 7
Ek Madde 3

1/1/2010

21/11/2008 tarihinden ge- çerli olmak üzere 10/7/20095952

Ek Madde 3

4/3/2010

5978

Ek Madde 3

6/4/2010

6000

1, 2, Ek Madde 3

30/6/2010

6087

Ek Madde 3

18/12/2010

6093

Ek Madde 3

30/12/2010

6111

1, Ek Madde 4, Ek Madde 8

1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere 25/2/2011 tarihinde

6114

Ek Madde 3, Geçici Madde 9

3/3/2011
1   2   3   4   5   6   7   8


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка