2 Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя. Мн., 1993
Дата канвертавання13.05.2016
Памер83.91 Kb.
ЛИТЕРАТУРА

ОСНОВНАЯ

1 Алексеев, Л.В. Археология и краеведение Беларуси. XVI в. – 30-е годы ХХ в. / Л.В. Алексеев. - Мн.: ”Беларуская навука”, 1996. – 206 с.

2 Археалогія і нумізматыка Беларусі. Энцыклапедыя.- Мн., 1993.

3 Архітэктура Беларусі. Энцыклапедычны даведнік.- Мн., 1993.

4 Беларусы. Т.3. Гісторыя этналагічнага вывучэння. – Мн., 1999.

5 Историческое краеведение Беларуси: Учебное пособие /Под ред. Э.М.Загорульского. - Мн., БГУ, 1980. – 264 с.

6 Каханоўскі, Г.А. Археалогія і гістарычнае краязнаўства Беларусі ў XVI –XIX ст. / Г.А. Каханоўскі. - Мн.: Навука і тэхніка, 1984. – 120 с.

7 Касьпяровіч, М.І. Краязнаўства (Нарысы) /М.І. Касьпяровіч.– Мн.: Беларускае дзяржаўнае выдавецтва, 1929. – 159 с.

8 Несцярчук, Л.М. Ахова гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі: Асновныя этапы фаміравання, сучасны стан і перспектывы /Л.М. Несцярчук. – Мн.: БЕЛТА, 2003. – 286 с.

9 Рябцевич, В.Н. О чем рассказывают монеты. Изд-е 2-е /В.Н.Рябцевич. - Мн., 1977.

10 Рябцевич, В.Н. Нумизматика Беларуси - /В.Н.Рябцевич. - Мн., 1995.

11 Самусік, А.Ф. Помнікі гісторыі і культуры Беларусі: Вучэбны дапаможнік / А.Ф. Самусік. - Мн.: БДЭУ, 2004. – 209 с.

12 Цітоў, А. Гарадская геральдыка Беларусі /A.Цітоў.- Мн., 1989.

13 Цітоў, А. Пячаткі старажытнай Беларусі. Нарысы сфрагістыкі /A.Цітоў. - Мн., 1993.

14 Цітоў, А. Сфрагістыка і геральдыка Беларусі (ілюстраваны курс лекцый) /A.Цітоў. - Мн., 1999.

15 Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя.- Мн., 1989.

16 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі.- ТТ.1-6. - Мн., 1993-2004.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ


17 Аксамітаў, А.С. З душой славяніна. Жыццё і дзейнасць З.Даленгі-Хадакоўскага / А.С.Аксамітаў, Л.А. Малаш. - Мн., 1991.

18 Аркадьева, А.В. Этнографическое краеведение. Ч. II /А.В.Аркадьева. – М., 2003.

19 Архивное дело в БССР. (1918–1968). – Мн., 1972.

20 Атлас памятников архитектуры и мемориальных комплексов Белоруссии. – Мн., 1988.

21 Бандарчык, В.К. Гісторыя беларускай этнаграфіі ХІХ ст. / В.К.Бандарчык. - Мн, 1964.

22 Бандарчык, В.К. Гісторыя беларускай этнаграфіі. Пачатак ХХ ст. /В.К.Бандарчык. - Мн., 1970.

23 Бандарчык, В.К. Гісторыя беларускай савецкай этнаграфіі. - /В.К.Бандарчык. - Мн., 1972.

24 Бандарчык, В.К. Я.Р.Раманаў. - /В.К.Бандарчык. - Мн., 1961.

25 Барыс, С. Гістарычныя крыніцы і спецыяльныя навукі /С.Барыс //Беларускі гістарычны часопіс. – 1994. – №2.

26 Барыс, С. Краязнаўства ў школе. Якім яму быць? /С.Барыс //Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – №4.

27 Барыс, С. Куды паехаць на экскурсію / С.Барыс //Беларускі гістарычны часопіс. – 2004. – №5.

28 Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне. – Мн., 1990.

29 Богомольников, В.В. Археологические памятники Гомельщины /В.В.Богомольников, О.А.Макушников - Мн., 1988.

30 Бондарчик, В. А.К. Сержпутовский /В.Бондарчик. – Мн., 1966.

31 Бондарчик, В. Н.Я. Никифоровский /В.Бондарчик. – Мн., 1962.

32 Брэсцкая крэпасць-герой. – Мн., 1980.


33 Булахов, М.Г. Е.Ф.Карский. Жизнь. Научная и общественная деятельность /М.Г.Булахов. - Мн., 1981.

34 Васілевіч, У.А. Збіральнікі /У.А.Васілевіч. - Мн., 1991.

35 Внеклассная работа по истории: Краеведение: сб. ст. – М., 1975.

36 Вяргей, В.С. Археалагічная навука ў Беларускай ССР. 1919-1941 /В.С.Вяргей. - Мн., 1992.

37 Гаравы, М. Ад пошуковай работы да краязнаўчага цэнтра /М.Гаравы //Беларускі гістарычны часопіс. – 1998. – №1.

38 Генаш, В.С. Літаратурная Гомельшчына /В.С.Генаш, В.І.Смыкоўская. – Гомель, 1991.

Гомель. Энциклопедический справочник. – Мн., 1990.

39 Вяртанне: Дакументы і архіўныя матэрыялы па праблеме пошуку і вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія знаходзяцца за межамі Рэспублікі Беларусь /Беларускі фонд культуры. – Мн., 1992.

40 Гомельщина: Археология. История. Памятники. Тезисы Второй Гомельской областной научной конференции по историческому краеведению. 1991. - Гомель, 1991.

41 Гомельшчына: старонкі мінулага. Нарысы. І выпуск.- Гомель,1994.

42 Гомельшчына: старонкі мінулага. Нарысы. ІІ выпуск.- Гомель,1996.

43 Города-музеи: Путеводитель. – 2-е изд., доп. – Мн., 2008.

44 Государственные архивы Гомельской и Могилёвской областей (1917-1941). – Мн., 1970.

45 Гужалоўскі, А.А. Як рабавалі беларускія музеі /А.А. Гужалоўскі // Спадчына. – 1992. – № 5.

46 Гужалоўскі, А.А. Нараджэнне беларускага музея /А.А.Гужалоўскі. - Мн.: НАРБ, 2001. – 124 с.

47 Гужалоўскі, А.А. Музеі Беларусі (1918-1941 гг.) /А.А. Гужалоўскі. - Мн.: НАРБ, 2002. – 176 с.

48 Дзянісаў, А.У. Развіцце краязнаўчага руху ў БССР у 1920-1930-я гг. /А.У.Дзянісаў // БГЧ. – №4. – С. 24-32.

49 Дронец, А.В. Гістарычнае краязнаўства і яго роля ў грамадска-патрыятычным выхаванні дзяцей /А.В. Дронец //Пазашкольнае выхаванне. – 2002. – №4. – С. 26-28.

50 Егоров, Ю. Градостроительство Белоруссии /Ю. Егоров. - Мн., 1954.

51 Емельянов, Б.В. Основы экскурсоведения. Учебное пособие /Б.В.Емельянов. – М., 1973.

52 Жучкевич, В.А. Общая топонимика /В.А.Жучкевич. – Мн., 1980.

53 Зайцев, А. Мемориальные ансамбли в городах-героях /А.Зайцев. – М., 1985.

54 Збор помнікаў гісторыі і культуры Беларусі. Гомельская вобласць. – Мн., 1985.

55 Зелянкова, А.І. Гісторыя культуры Беларусі. Даведачны дапаможнік /А.І.Зелянкова. – Мн., 2004.

56 Зеленкова, А.И. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы ХХ века). Выпуск 2 / А.И.Зеленкова, М.И.Старовойтов. - Гомель, 2000.

57 Их именами названы…: Энцикл. справ. – Мн., 1987.

58 Інстытут беларускай культуры / М.П. Касцюк, П.Ц. Петрыкаў, М.У. Токараў і інш. – Мн., 1993.

59 Кажэўнікава, Н.М. Культурная спадчына ў краязнаўчай рабоце са школьнікамі /Н.М. Кажэўнікава. – Мн., 1998.

60 Карпава, А. Краязнаўчая алімпіяда ў Рагачове /А.Карпава // Беларускі гістарычны часопіс. – 1995. – №4.

61 Каханоўскі, Г.А. Руплівец нашай старасветчыны. Я.Тышкевіч. /Г.А.Каханоўскі, А.Г.Каханоўскі. – Мн., 1991.

62 Козлов, В.Г. Колумбы российских древностей. - /В.Г. Козлов. - М., 1981.

63 Краеведение – основа духовного и нравственного возрождения общества /Материалы международной научно-практической конференции. – Гомель, 1997.

64 Краеведение / Под ред А.В. Доринского. – М., 1987.

65 Краеведение в учебно-воспитательном процессе школ и вузов: сб. мат. – Брест, 2003.

66 Краеведческие записки. (К 80-летию Гомел. обл. краевед. музея). – Гомель, 2000.

67 Краязнаўчая дзейнасць бібліятэк. – Мн., 1994.

68 Кулагин, А.Н. Архитектура дворцово-усадебных ансамблей Белоруссии. Вторая половина XVIII – начало ХХ в. /А.Н.Кулагин - Мн., 1981.

69 Кулажэнка, Л.Я. Краязнаўства ў выхаванні нацыянальнай самасвядомасці студэнтаў /Л.Я. Кулажэнка //Фарміраванне нацыянальнай самасвядомасці студэнтаў. – Мн., 1993.

70 Лабынцев, Ю.А. «На благое просвещение…» /Ю.А.Лабынцев. – Мн., 1999.

71 Лабынцев, Ю.А. Завещано Отечеству: (Кол. Графа Н.П. Румянцева и их судьба) / Ю.А.Лабынцев. – М., 1994.

72 Лебедев, С.М. Гомель. Краткий историко-экономический очерк /С.М.Лебедев. - Мн., 1957.

73 Локотко А.И. Историко-культурные ландшафты Беларуси /А.И.Локотко. – Мн.: Белорус. Наука, 2006. – 470 с.

74 Лыч, Л.М. Краязнаўства – крыніца ведаў і нацыянальнага сталення /Л.М.Лыч. – Мн., 2004.

75 Макушников, О.А. В поисках древнего Гомия /О.А.Макушников - Гомель, 1994.

76 Макушников, О.А. Гомель с древнейших времен до конца XVIII века. Историко-краеведческий очерк /О.А.Макушников. - Гомель, 2002.

77 Малые диаспоры Гомельщины в 20-20-е гг. ХХ в.: науч. изд.: аналитические материалы и документы Государственного архива Гомельской области /сост. В.П. Пичуков, М.А. Алейникова, З.А. Александрович. – Гомель, 2008.

78 Марозаў, В.Ф. Палац у Гомелі. Гісторыка-архітэктурны нарыс /В.Ф. Марозаў. – Мн., 1991.

79 Мартыненка, І.Э. Праблемы прававой аховы гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі / І.Э.Мартыненка //Беларускі гістарычны часопіс. – 2002. – №4.

80 Мартынов, А.И. Методы археологического исследования /А.И.Мартынов, Я.А. Шер. – М., 1989.

81 Матюшин, Г.Н. Историческое краеведение /Г.Н.Матюшин. – М., 1987.

82 Мікалай Пятровіч Румянцаў на Гомельскай зямлі. Бібліяграфічны паказальнік да 250-годдзя з дня нараджэння. – Гомель, 2004.

83 Морозов, В.Ф. Гомель классический. Эпоха. Меценаты, Архитектура /В.Ф. Морозов. - Мн., 1997.

84 Музеі Беларусі / Склад. А.Б. Сташкевіч, В.М. Котава і інш. – Мн., 2001.

85 Музеі Беларусі: даведачнае выданне / Рэд. С.Ф. Дубянецкі [і інш.]. – Мн., 2008.

86 Музей беларускага народнага мастацтва; Фотаальбом. – Мн., 1983.

87 Музей і развіццё гістарычнага краязнаўства: Матэрыялы рэспубл. навук.-практ. канф. – Гродна, 1990.

88 Музей старажытнабеларускай культуры. – Мн., 2004.

89 Наш радавод. Ураджэнцы Гомельшчыны – дзеячы мастацкай культуры. – Гомель, 2002.

90 Ненадавец, А.М. Тэадор Нарбут.- /А.М.Ненадавец. - Мн., 1996.

91 Очерки по археологии Белоруссии. Ч.1, 2. – Мн., 1970-1972.

92 Первая Гомельская областная научная конференция по историческому краеведению. Тезисы докладов.- Гомель, 1989.

93 Падліпскі, А. Летапісец Віцебшчыны / A.Падліпскі. - Мн., 1993.

94 Півавар, М. Гісторыя краязнаўства ў Беларусі ў другой палове ХХ ст. /М.Півавар // БГЧ. – 2005. – №3. – С. 46-52.

95 Пичуков, В.П. Гомельщина многонациональная (20-30-е годы ХХ века). Выпуск 1. /В.П.Пичуков, М.И.Старовойтов. - Гомель, 1999.

96 Проблемы картографирования в языкознании и этнографии. – Л., 1974.

97 Рогалев, А.Ф. От Гомеюка до Гомеля. Гомельская старина в фактах, именах, лицах /А.Ф. Рогалев. - Гомель, 1994.

98 Рогалеў, А.Ф. Сцежкі ў даўніну /А.Ф. Рогалев. - Мн., 1992.

99 Рябцева, Н.А. История Гомеля /Н.А.Рябцева. - Гомель, 2003.

100 Сейненский, А.Е. Краеведение в школьном историческом образовании /А.Е.Сейненский // История и обществозанание. – 2004. – №10. – С. 19-28.

101 Соболевская, З.К. Краеведение как средство гражданско-патриотического воспитания учащейся молодежи /З.К.Соболевская //Пазашкольнае выхаванне. – 2007. – №12. – С. 27-31.

102 Создание школьного музея /Сост. З.К. Сырицкая. – Мн., 1986.

103 Страчаная спадчына. – Мн., 2003.

104 Титов, В.С. Историко-этнографическое районирование материальной культуры белорусов. ХІХ – начало ХХ в. / В.С. Титов. – Мн., 1983.

105 Трусаў, А.А. Старонкі мураванай кнігі: Манументальная архітэктура эпохі феадалізму і капіталізму /А.А.Трусаў. – Мн., 1990.

106 Трусов, О.А. Памятники монументального зодчества Белоруссии ХІ – ХVІІ вв.: Архит.-археол. анализ /О.А.Трусов. – Мн., 1988.

107 Улащик, Н.Н. Очерки по археографии и источниковедению истории Белоруссии феодального периода /Н.Н.Улащик. - М., 1973.

108 Улащик, Н.Н. Введение в изучение белорусско-литовского летописания /Н.Н.Улащик. - М., 1980.

109 Хатынь. – Мн., 1981.

110 Хмяльніцкая, Л. Гісторык з Віцебска (жыццяпіс Аляксея Сапунова) /Л.Хмяльніцкая. - Мн., 2001.

111 Ходзін, С.М. Крыніцы гісторыі Беларусі (гісторыка-генетычнае і кампаратыўнае вывучэнне): Вучэбны дапаможнік /С.М. Ходзін. – Мн., 1999.

112 Чамярыцкі, В.А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры: Узнікненне і літаратурная гісторыя першых зводаў /В.А.Чамярыцкі. - Мн., 1969.

113 Чантурия, В.А. Архитектурные памятники Белоруссии /В.А.Чантурия. – Мн., 1982.

114 Чернатов, В.М. Памятники военно-исторической и боевой славы /В.М.Чернатов. – Мн., 1990.

115 Цішчанка, І.К. Да народных вытокаў. Збіранне і вывучэнне беларускага фальклору ў 50-60-я гады ХІХ ст. / І.К.Цішчанка. - Мн., 1986.

116 Шарова, Н. Літаратурна-гістарычная кампазіцыя «Мы – беларусы» (ХІ клас) /Н.Шарова // Беларускі гістарычны часопіс. – 2003. – №7.

117 Шорац, Л.Ф. Школьнае гістарычнае краязнаўства Беларусі ў 20-30-я гг. ХХ ст. /Л.Ф.Шорац // Веснік Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. – 2005. – №4. – С. 36-39.

118 Яшчанка, А.Р. Гомель у другой палове XIX – пачатку ХХ ст.: гісторыка-этнаграфічны нарыс /А.Р.Яшчанка. - Гомель, 1997.

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫПервоисточники как наглядные пособия


119 Беларускія летапісы і хронікі. - Мн., 1997.

120 Полное собрание русских летописей. - Т.32. - М., 1975.

121 Полное собрание русских летописей. - Т.35. - М., 1980.

122 Серия “Беларуская народная творчасць”. Различные тома.

123 Баршчэўскі, Ян. Выбраныя творы /Я.Баршчэўскі. - Мн.,1998.

124 Богданович, А.Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов. Этнографический очерк /А.Е.Богданович. - Мн., 1995 (Репринт 1895 г.).

125 Виноградов, Л. Гомель. Его прошлое и настоящее. 1142-1900 г. /Л.Виноградов. - М., 1900.

126 Живописная Россия. - Т.III. - Мн.,1993 (Репринт 1882 г.).

127 Сыракомля, У. Вандроўкі па маіх былых ваколіцах /У.Сыракомля. - Мн., 1992.

128 Улашчык, Мікалай. Выбранае /М.Улашчык. - Мн., 2001.

129 Улашчык, Мікалай. “Краязнаўства”. Нататкі пра бадзяньні ў 1924-1929 гг. /М.Улашчык. - Мн., 2000.

130 Федароўскі, М. Люд беларускі. Вяселле /М. Федароўскі. – Мн., 1991.

131 Чачот, Я. Наваградскі замак. Творы /Я.Чачот. - Мн., 1989.

132 Чачот, Ян. Выбраныя творы /Я.Чачот. - Мн., 1996.

133 Шпилевский, П.М. Путешествие по Полесью и белорусскому краю /П.М. Шпилевский. - Мн., 1992.
Картографический материал

134 Беларусы: Этнагеаграфія. Дэмаграфія. Дыяспара. Канфесіі. Атлас /Рэд. кал.: С.А. Польскі і інш. – Мн., 1996.

135 Ширяев, Е.Е. Русь Белая, Русь Черная и Литва в картах /Е.Е.Ширяев. - Мн., 1991.

Изобразительный материал

136 Альбомы, наборы открыток, каталоги выставок и экспозиций музеев.


Работы методического характера

137 Методические рекомендации по организации собирательской работы, учету и хранению фондов школьных музеев /Сост. Н.И. Ганусенко, Н.И. Корнева. – Киев, 1986.

138 Методические рекомендации по проведению краеведческих экскурсий. – М., 1973.

139 Помнікі этнаграфіі: Методыка выяўлення, апісання і збірання. - Мн, 1981.140 Торхова, А.В. Художественное краеведение в воспитании школьников: Пособие для педагогов /А.В. Торхова. – Мн., 2000.

141 Школьный музей: теория и практика. – М., 1983.


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка