2. Адзначце ўсе правільныя адказы
Дата канвертавання21.05.2016
Памер54.93 Kb.
ВАРЫЯНТ 1

1. Самыя буйныя моўныя аб’яднанні называюцца______________. Назавіце вядомыя вам________________________________________________________________________


2. Адзначце ўсе правільныя адказы.

Беларуская мова а) уваходзіць ва ўсходнеславянскую падгрупу моў; б) не ўваходзіць у балцкую групу моў; в) не ўваходзіць у індаеўрапейскую моўную сям’ю.


3. Праславянская мова – гэта___________________________________________________.

Яна існавала з _____________ да ______________.


4. Мова нашых продкаў ХІ-ХІІІ стст. называецца__________________________________.
5. Акрэсліце сферу выкарыстання старабеларускай мовы ў Рэчы Паспалітай.

___________________________________________________________________________.


6. Адзначце ўсе правільныя выказванні:

а) тэрыторыю сучаснай Беларусі засялялі пераважна такія плямёны, як вяцічы, драўляне, смаляне;

б) старабеларуская мова была дзяржаўнай у Вялікім Княстве Літоўскім;

в) беларуская мова не дапускалася ў афіцыйны ўжытак у Расійскай імперыі;

г) пачынаючы з 30-х гг. ХХ ст. сфера выкарыстання беларускай мовы пашыраецца.
7. Назавіце прозвішчы дзеячаў 1920-х гадоў_______________________________________

____________________________________________________________________________.

Коратка ахарактарызуйце тагачасную моўную палітыку_____________________________
____________________________________________________________________________.
8. Адзначце правільныя палажэнні.

а) такія сусветна выдомыя помнікі, як “Слова пра паход Ігаравы”, “Аповесць мінулых гадоў”, “Зборнікі” Святаслава, творы Уладзіміра Манамаха – спадчына ХІ-ХІІ стст.;

б) ХV–ХVІ стст. былі самымі неспрыяльнымі ў гісторыі беларускай культуры, мовы, літаратуры, беларуская мова ў гэты перыяд прыходзіць у заняпад;

в) Ян Чачот, Ян Баршчэўскі, В.Дунін-Марцінкевіч, Ф.Багушэвіч, К.Каліноўскі ў ХІХ ст. свядома праводзілі ў жыццё ідэі беларускага нацыянальнага адраджэння.


9. Адзначце правільны(я) адказ(ы).

Літаратурная мова а) адрозніваецца ад дыялектнай наяўнасцю сістэмы нормаў;


б) з’яўляецца пісьмовай формай дыялектнай мовы; в) мае наддыялектны характар.
10. Прывядзіце прыклады беларуска-рускай інтэрферэнцыі на фанетычным__________

____________________________, словаўтваральным_______________________________, марфалагічным_____________________________________________________узроўнях.


11. Аб’ектам вывучэння якіх раздзелаў мовазнаўства з’яўляецца слова?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

12. Назавіце этапы рэдагавання _________________________________________________

____________________________________________________________________________


13. Пералічыце функцыі афіцыйна-справавога стылю______________________________

____________________________________________________________________________


14. Канцылярызмы – гэта______________________________________________________,

напрыклад__________________________________________________________________.


15. Жанры адміністрацыйна-канцылярскага падстылю: ____________________________

____________________________________________________________________________.


16. Уніфікацыя формы дакументаў праяўляецца ў тым, што_________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

17. Назавіце групы лексікі, якія вылучаюцца паводле сферы выкарыстання____________

____________________________________________________________________________
18. Адзначце правільныя адказы.

Спецыяльную лексіку складаюць а) прафесіяналізмы, б) аказіяналізмы, в) неалагізмы,


г) амонімы), д) номены, е) экзатызмы, ё) гістарызмы, ж) тэрміны, з) інструменты.
19. Выберыце правільныя адказы.

Тэрмінам уласціва а) дакладнасць, б) вобразнасць, в) адсутнасць азначэння (дэфініцыі),


г) мнагазначнасць (для большасці), д) сістэмнасць, е) незразумеласць, ё) ацэначнасць.
20. Перакладзіце ўрывак і падкрэсліце часткі, перакладзеныя на ўзроўні словазлучэнняў.

При определении правильности заполнения суд в каждом конкретном случае должен оценивать обстоятельства дела применительно к требованиям статьи 9 Закона. При этом необходимо учитывать, что первичные учетные документы, не соответствующие требованиям статьи 9 Закона, могут не подтверждать факт хозяйственной операции, поскольку не имеют юридической силы. В то же время наличие таких несоответствий не влечет автоматического аннулирования хозяйственной операции и начисления налогов и должно оцениваться судом всесторонне в совокупности с другими доказательствами по делу с точки зрения объективности совершения самой хозяйственной операции.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВАРЫЯНТ 2

1. У склад індаеўрапейскай сям’і ўваходзяць наступныя групы:____________________

___________________________________________________________________________.


2. Адзначце ўсе правільныя выказванні

Беларуская мова а) з’яўляецца ізаляванай мовай; б) належыць да славянскай групы;

в) разам з польскай і рускай мовамі ўтвараюць усходнеславянскую падгрупу.
3. Калі і на якой мове “прыйшло” на ўсходнеславянскія землі пісьменства?__________

___________________________________________________________________________


4. Як зараз называецца мова, якой карысталіся нашыя продкі ў ХІV-ХVІІІ стст.?_______

___________________________. Як яна называлася ў той час?_______________________


5. Акрэсліце сферу выкарыстання беларускай мовы ў ХІХ ст._______________________

____________________________________________________________________________


6. Адзначце правільныя палажэнні.

а) у старажытнасці самымі буйнымі цэнтрамі ўсходніх славян былі Полацк і Кіеў;

б) старабеларуская мова заўсёды была адзінай дзяржаўнай у Рэчы Паспалітай;

в) у 20-я гг. ХХ ст. ажыццяўлялася палітыка беларусізацыі;

г) “Закон аб мовах у Беларускай ССР” 1990 г. прадугледжваў забарону выкарыстання беларускай мовы ў сферы афіцыйных зносін, справаводства, адукацыі, культуры.
7. Назавіце тых, хто стаяў ля вытокаў беларускага нацыянальнага адраджэння ў ХІХ ст.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
8. Адзначце правільныя палажэнні.

а) Ф.Скарына, С.Будны, В.Цяпінскі, С.Полацкі, А.Рымша – асветнікі ХІІ ст.;

б) К.Тураўскі, Е. Полацкая, К.Смаляціч– асветнікі ХVІ ст.;

в) браты Гаўрыла і Максім Гарэцкія, Вацлаў Ластоўскі, Ян Станкевіч, Мікола Байкоў, Сцяпан Некрашэвіч, Браніслаў Тарашкевіч у 20-я гг. ХХ ст. працавалі на ніве адраджэння беларускай мовы і культуры.


9. Адзначце правільны(я) адказ(ы).

Літаратурная мова – гэта а) мова цэнтральных раёнаў Беларусі; б) мова, якой пішуцца мастацкія творы; в) унармаваная форма нацыянальнай мовы.


10. Прывядзіце прыклады беларуска-рускай інтэрферэнцыі на акцэнталагічным_________________, лексічным__________________________________, сінтаксічным_________________________________________________________узроўнях.
11. Аб’ектам вывучэння якіх раздзелаў мовазнаўства з’яўляецца сказ?________________

____________________________________________________________________________

12. Пералічыце віды праўкі_____________________________________________________

____________________________________________________________________________


13.Назавіце рысы АСС________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


14. Вербанамінанты – гэта_____________________________________________________

напрыклад, _________________________________________________________________.


15. Назавіце падстылі АСС.____________________________________________________

____________________________________________________________________________


16. Уніфікацыя мовы дакументаў праяўляецца ў тым, што__________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________.
17. Назавіце асноўныя стылістычныя разрады (групы) лексікі. _______________________

____________________________________________________________________________


18. Адзначце правільныя адказы.

Паводле сферы выкарыстання ў лексіцы беларускай мовы вылучаюцца наступныя групы:

а) жаргонная і аргатычная; б) запазычаная; в) спецыяльная; г) устарэлая; д) кніжная,
е) іншамоўная, ё) дыялектная, ж) паэтычная.
19. Выберыце правільны(я) адказ(ы).

Тэрміны – гэта а) тое ж, што і прафесіяналізмы; б) спецыяльныя словы (словазлучэнні) для абазначэння пэўных паняццяў; в) назоўнікі, якія пішуцца з вялікай літары.


20. Перакладзіце ўрывак і падкрэсліце часткі, перакладзеныя на ўзроўні словазлучэнняў.

Настоящим Положением определяется упрощенный, льготный порядок перемещения физическими лицами товаров, не предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности, через таможенную границу Республики Беларусь, который включает в себя полное или частичное освобождение от таможенных платежей, пошлин и налогов. Предназначение товаров устанавливается таможенными органами исходя из характера, количества и частоты перемещения через таможенную границу товаров с учетом всех обстоятельств поездки физического лица и при отсутствии оснований полагать, что товары перемещаются не в целях личного пользования или потребления физическим лицом.________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка