17 — 18 красавіка 2013 г. XXII міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)
Дата канвертавання24.03.2016
Памер44.55 Kb.
Інфармацыйны ліст

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі

17 — 18 красавіка 2013 г.

XXII Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987)

Музычная культура Беларусі і свету ў навуковым асэнсаванні”Міжнародны фестываль этнакультур

Паважаныя калегі!

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі 17 — 18 красавіка 2013 г. праводзяць XXII Міжнародныя навуковыя чытанні памяці Л. С. Мухарынскай (1906–1987) «Музычная культура Беларусі і свету ў навуковым асэнсаванні».

У рамках Чытанняў пройдзе Міжнародны фестываль этнакультур, госці якога змогуць пазнаёміцца з песенным і інструментальным фальклорам еўрапейскага і азіяцкага культурных рэгіёнаў.

Тэматыка чытанняў:


  • новыя накірункі ў вывучэнні пытанняў гісторыі i тэорыі музыкі;

  • музычныя этнакультуры Беларусі і свету ў сучасных даследаваннях;

  • выдатныя постаці сусветнай музычнай культуры;

  • актуальныя праблемы сучаснай музычнай адукацыі і музычна-выканальніцкага мастацтва.Выкладчыкаў, навуковых супрацоўнікаў і аспірантаў, якія жадаюць прыняць удзел у Чытаннях, просім да 20 сакавіка 2013 г. уключна даслаць заяўку на электронны адрас: elenalisova@tut.by. Рэгламент выступлення – да 15 хвілін. Мовы канферэнцыі – беларуская, руская.

Артыкулы па матэрыялах дакладаў будуць надрукаваны ў навуковых выданнях БДАМ. Тэксты артыкулаў прадстаўляюцца ў аргкамітэт (ПНДЛМ БДАМ, каб. 219) падчас канферэнцыі на электронным і папяровым носьбітах і афармляюцца ў адпаведнасці з патрабаваннямі ВАК Рэспублікі Беларусь. Аб’ём артыкула — 14 000–20 000 знакаў, анатацыі на беларускай / рускай і англійскай мовах абъёмам 30–100 слоў, звесткі пра аўтара — прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў, месца працы ці вучобы, пасада, вучоная ступень і званне, звесткі пра навуковага кіраўніка, тэлефон для сувязі, е-mail. Да артыкулаў аспірантаў дадаюцца рэцэнзія і выпіска з пратакола пасяджэння кафедры з рэкамендацыяй да друку.

Аргкамітэт мае права адбору тэм дакладаў для ўключэння ў праграму канферэнцыі, адбору артыкулаў для публікацыі і іх рэдагавання. Прадугледжваецца завочная форма ўдзелу ў выглядзе стэндавага даклада.

Тэлефоны для даведак: +375 17 327 35 43 (ПНДЛМ, Лісава Алена Васільеўна); +375 17 328 55 02 (аддзел замежных сувязей, Макарава Аляксандра Вітальеўна); (+375 17) 328 55 01 (факс).

Узор заяўкі

Прозвішча, імя, імя па бацьку без скарачэнняў
Месца працы ці вучобы, пасада
Вучоная ступень і званне
Кантактныя дадзеныя

(тэлефон, е-mail)


Тэма даклада
Неабходнась тэхнічных сродкаў для прэзентацыі матэрыялаў даклада

Информационное письмо

Министерство культуры Республики Беларусь

Белорусская государственная академия музыки
17 — 18 апреля 2013 г.

XXII Международные научные чтения памяти Л.С. Мухаринской (1906–1987)

Музыкальная культура Беларуси и мира в научном осмыслении”Международный фестиваль этнокультур

Уважаемые коллеги!

Министерство культуры Республики Беларусь и Белорусская государственная академия музыки 17—18 апреля 2013 г. проводят XXII Международные научные чтения памяти Л. С. Мухаринской (1906–1987) «Музыкальная культура Беларуси и мира в научном осмыслении».

В рамках Чтений пройдет Международный фестиваль этнокультур, гости которого смогут познакомиться с песенным и инструментальным фольклором европейского и азиатского культурных регионов.

Тематика чтений:


  • новые направления в изучении вопросов истории и теории музыки;

  • музыкальные этнокультуры Беларуси и мира в современных исследованиях;

  • выдающиеся деятели мировой музыкальной культуры;

  • актуальные проблемы современного музыкального образования и музыкально-исполнительского искусства.

Преподавателей, научных сотрудников и аспирантов, которые желают принять участие в Чтениях, просим до 20 марта 2013 г. включительно прислать заявку на электронный адрес: elenalisova@tut.by. Регламент выступления – до 15 минут. Языки конференции – белорусский, русский.

Статьи по материалам докладов будут напечатаны в научных изданиях БГАМ. Тексты статей представляются в оргкомитет (ПНИЛМ БГАМ, каб. 219) во время конференции на электронном и бумажном носителях и оформляются в соответствии с требованиями ВАК Республики Беларусь. Объем статьи — 14 000–20 000 знаков, аннотация на белорусском / русском и английском языках объемом 30–100 слов, данные об авторе — фамилия, имя, отчество без сокращений, место работы или учебы, должность, ученая степень и звание, данные о научном руководителе, телефон для связи, е-mail. К статьям аспирантов прилагаются рецензия и выписка из протокола заседания кафедры с рекомендацией к публикации.

Оргкомитет имеет право отбора тем докладов для включения в программу конференции, отбора статей для публикации и их редактирования. Предусматривается заочная форма участия в виде стендового доклада.

Телефоны для справок: +375 17 327 35 43 (ПНИЛМ, Лисова Елена Васильевна); +375 17 328 55 02 (отдел международных связей, Макарова Александра Витальевна); (+375 17) 328 55 01 (факс).

Образец заявки

ФИО без сокращений
Место работы или учебы, должность
Ученая степень и звание
Контактные данные

(телефон, е-mail)


Тема доклада
Необходимость технических средств для презентации материалов доклада

База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка