15. výročie Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (eurobats) a jeho uplatňovanie na Slovensku ÚvodДата22.04.2016
Памер27.8 Kb.
#23166
15. výročie Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (EUROBATS) a jeho uplatňovanie na Slovensku
Úvod

Výskum a ochrana netopierov má na Slovensku dlhú tradíciu, čo viedlo aj k prijatiu Dohovoru o ochrane európskych populácií netopierov (ďalej len “Dohovor”) Slovenskou republikou v roku 1998. Aj napriek pomerne krátkemu obdobiu (7 rokov) od prijatia Dohovoru bolo zrealizovaných množstvo rôznych aktivít a to aj v spolupráci s členskými krajinami Dohovoru. Ratifikácia Dohovoru sa ukázala ako významný faktor pri presadzovaní ochrany netopierov a ich biotopov, čo sa potvrdilo aj v mnohých prípadoch, z ktorých niektoré sú spomenuté v ďalšom texte.


Legislatívna ochrana

Do roku 1994 bola ochrana netopierov, vyskytujúcich sa na Slovensku, zabezpečená zákonom č. 1/1955 Z.z. o ochrane prírody. V roku 1994 bol schválený zákon č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a v roku 1999 vyhláška č. 93/1999 Z.z. o chránených rastlinách a chránených živočíchoch a o spoločenskom ohodnocovaní chránených rastlín, chránených živočíchov a drevín. Aj v rámci týchto legislatívnych predpisov bola zabezpečená ochrana všetkých netopierov na našom území. Od roku 2003 je v platnosti vyhláška č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. V rámci tohto predpisu je chránených všetkých 27 druhov netopierov s potvrdeným výskytom na Slovensku. Ich spoločenská hodnota sa pohybuje od 5.000.-Sk do 20.000.-Sk (cca € 135-540). Legislatívne je zabezpečená aj ochrana podzemných biotopov ako významných úkrytov pre netopiere.

Od 1. mája 2004 sa Slovensko stalo riadnym členským štátom Európskej únie (EÚ). Jedným z hlavných záväzkov vo vzťahu k ochrane prírody je aj implementácia Smernice Rady č. 92/43/EEC o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín (tzv. Smernica o biotopoch). Do príloh Smernice o biotopoch sú zahrnuté všetky druhy netopierov patriace do podradu Microchiroptera a teda všetky u nás žijúce druhy netopierov.

V roku 2001 bol publikovaný Červený zoznam cicavcov Slovenska (Žiak & Urban 2001), ktorý bol spracovaný kategórií a kritérií IUCN, verzia 3.1 (2001). Netopiere sú klasifikované v jednotlivých kategóriách nasledovne: kriticky ohrozené (1 druh), ohrozené (1 druh), zraniteľné (6 druhov), menej ohrozené: závislé na ochrane (4 druhy), menej ohrozené: takmer ohrozené (3 druhy), menej ohrozené: najmenej ohrozené (5 druhov) a údajovo nedostatočné (6 druhov; do tejto kategórie sú zaradené tiež 2 nové druhy).

V súvislosti so sústavou chránených území NATURA 2000 bolo v rámci Slovenska navrhnutých spolu 145 území európskeho významu, v ktorých sú predmetom ochrany aj netopiere. V spolupráci medzi ŠOP SR a špecialistami – chiropterológmi, boli spracované kritériá na hodnotenie priaznivého stavu európsky významných druhov netopierov (Kaňuch et. al. 2005). V súčasnosti sa pozornosť venuje spracovaniu metodiky monitoringu priaznivého stavu netopierov na Slovensku. Špeciálne za účelom ochrany netopierov boli do sústavy NATURA 2000 navrhnuté 2 územia – Bradlo (rozloha 0,01 ha, výskyt 6 druhov netopierov) a Dubnícke bane (cca 235 ha, 8 druhov). Celkovo bolo na území Slovenska vyčlenených 64 lokalít ako lokalít európskeho významu z hľadiska ochrany netopierov.

V rámci NATURA 2000 boli vyčlenené resp. navrhnuté dve lokality špeciálne za účelom ochrany netopierov. Ide o lokalitu Bradlo (SKUEV0402) s rozlohou približne 0,01 ha, kde bola zistená prítomnosť 6 druhov netopierov. Druhou lokalitou sú Dubnícke bane (SKUEV0401), ktorých rozloha je 235 ha a kde bolo zaznamenaných 8 druhov netopierov. Medzi európsky významné lokality z hľadiska ochrany netopierov bolo z územia Slovenska navrhnutých spolu 64 lokalít.Výskum a monitoring

V dňoch 28.8.-1.9.1998 sa v obci Nová Sedlica (územie NP Poloniny) uskutočnila 2. medzinárodná konferencia na ochranu netopierov Karpát, ktorej sa zúčastnilo celkovo 60 účastníkov zo 7 krajín. Súčasťou konferencie bola aj návšteva zimoviska netopierov v priestoroch hrádze vodnej nádrže Starina a prednáška pre verejnosť o netopieroch a ich ochrane spojená s priamym pozorovaním netopierov. Na výskum a ochranu netopierov sú zamerané aj rôzne pracovné stretnutia a workshopy, určené pre záujemcov o túto problematiku z radov profesionálov ale i laickej verejnosti. Spomeňme napr. stretnutie chiropterológov na Dubníku v Slanských vrchoch v roku 1994, v Malackách v roku 1995 atď. V Moldave nad Bodvou sa 30.5.-3.6.2001 uskutočnil v spolupráci so špecialistami zo Slovenska ale aj zo zahraničia workshop, zameraný na monitoring netopierov pomocou ultrazvukových detektorov, ktorý bol financovaný v rámci cezhraničného programu EUROBATS „Bat conservation expert training and data collection in Southeast Europe“. Za zmienku stojí skutočnosť, že počas tohto workshopu bol na území Slovenska po prvý krát zaznamenaný druh večernica pískavá (Pipistrellus pygmaeus) (Limpens 2001). V roku 2002 sa v Modre-Piesku uskutočnil workshop zameraný na problematiku výskytu netopierov v panelových domoch. Účastníci mali možnosť navštíviť niektoré chiropterologicky významné lokality v oblasti Malých Karpát (napr. jaskyňu Driny, podzemné priestory v zámku Červený Kameň a i.).

Počas nettingu 2.8.2001 boli do nárazovej siete, inštalovanej vo vchode do Stĺpovej jaskyne odchytené dva jedince druhu netopier nymfin (Myotis alcathoe). Jedince boli identifikované na základe DNA analýzy a bol to prvý záznam o výskyte tohto druhu z územia Slovenska (Benda et al. 2003).

Ďalším prvonálezom bol nález druhu večernica Saviho (Hypsugo savii) v Bratislave 26.5.2005 (Lehotská & Lehotský 2005).

V roku 2005 sa v rámci Twinning PHARE projektu uskutočnil v spolupráci s expertmi z Nemecka workshop zameraný na metódy monitoringu netopierov. Hlavný dôraz sa kládol na používanie ultrazvukových detektorov pri monitoringu, vyhodnocovanie získaných dát pomocou špeciálnych počítačových softwarov a pod. (Polláková et al. 2005).

V rámci zimného sčítania netopierov je na území Slovenska pravidelne kontrolovaných 300 lokalít s 21 druhmi netopierov, čo predstavuje približne 78% z celkového počtu netopierov na Slovensku. Pravidelný monitoring je vykonávaný aj v rámci Čiastkového monitorovacieho systému Biota (spolu 20 pravidelne sledovaných lokalít s výskytom netopierov), ktorý je koordinovaný Štátnou ochranou prírody SR. Slovensko sa aktívne zapája okrem iného aj do krúžkovania netopierov a sledovania ich migračných trás. Od roku 2003 sú všetky údaje o krúžkovaní a výskyte takto označených netopierov zhŕňané a spracovávané v rámci centrálnej databázy Slovenskej krúžkovacej centrály. Z množstva na Slovensku realizovaných alebo prebiehajúcich chiropterologických projektov možno spomenúť nasledovné: „Active Bat Conservation“ zameraný na aktívnu ochranu netopierov (koord. Centrum environmentálnej výchovy BAMBI), štvorcové mapovanie netopierov s použitím ultrazvukových detektorov (CEV BAMBI a ŠOP SR, S CHKO Záhorie), výskum ekto- a endoparazitov u netopierov (Ústav zoologie UK v Bratislave, Parazitologický ústav v košiciach), výskum zameraný na ekológiu lesných druhov netopierov vyskytujúcich sa v dutinách stromov (Ústav ekológie lesa SAV vo Zvolene), faunistické výskumy v jednotlivých regiónoch Slovenska (napr. Muránska planina, južné Slovensko) v rámci Akčného plánu na implementáciu Národnej stratégie na ochranu biodiverzity na Slovensku, výskum sezónnej dynamiky populácií netopierov napr. v Dobšinskej ľadovej jaskyni, jaskyni Domica, Jasovskej jaskyni (Slovenská správa jaskýň, ŠOP SR a Bat Conservation International), výskum netopierov na území NP Slovenský raj (s podporou BP Conservation Programme), výskum potravných biotopov a aktivity netopierov v lesoch (Lesnícka fakulta TU vo Zvolene) a mnohé ďalšie.

V roku 1995 začal na Slovensku vychádzať medzinárodný chiropterologický časopis „Netopiere“, ktorý od roku 1997 vychádza pod názvom „Vespertilio“. Obsahom jednotlivých čísel sú okrem aktuálnych informácií o aktivitách a činnostiach jednotlivých chiropterologických skupín aj vedecké príspevky orientované na biológiu, ekológiu a rozšírenie netopierov. Vydavateľmi časopisu sú spoločne Česká společnost na ochranu netopýrů (ČESON) a Skupina na ochranu netopierov (SON) na Slovensku. V roku 2002 bolo zostavené špeciálne číslo (6/2002) – ako katalóg zimovísk netopierov na Slovensku – obsahujúce informácie o viac ako 660 zimoviskách, na ktorého tvorbe sa spolupodieľalo 46 spoluautorov.

Dôležitú úlohu pri monitoringu a sledovaní početnosti netopierov na vybraných lokalitách zohrávajú aj špeciálne záznamové knihy vedené Slovenskou správou jaskýň (SSJ), ktoré sú samostatne vedené pre jaskyne s výskytom netopierov a obsahujú najmä údaje o biológii a ochrane netopierov na danej lokalite.


Praktická ochrana

Na území Slovenska boli z dôvodu ochrany netopierov vyhlásené dve chránené územia: Dubnícke bane (východné Slovensko) – rozľahlý komplex opustených baní s vysokou diverzitou a početnosťou netopierov a Dielik (stredné Slovensko) – opustený železničný tunel s početnou zimnou kolóniou večernice malej (Pipistrellus pipistrellus), lietavca sťahovavého (Miniopterus schreibersii) a uchane čiernej (Barbastella barbastellus).

Počas uplynulých 15 rokov bolo zabezpečených a zrealizovaných množstvo manažmentových opatrení zameraných na ochranu netopierov a ich úkrytov (napr. rekonštrukcia vchodu do bane Malá Šimonka, odvodnenie štôlne na Dubníku, čistenie podkrovných priestorov v kostoloch v Príbovciach, Dolnom Hričove, Hrboltove a pod.). V decembri 2005 členovia SON v spolupráci s pracovníkmi ŠOP SR odstránili neuveriteľné množstvo viac ako 10 ton netopierieho trusu z povalových priestorov kostolíka v obci Ratková. Množstvo akcií bolo uskutočnených aj v úzkej spolupráci s členmi speleologických skupín. Išlo napr. o vyčistenie a špeciálne uzavretie podzemných priestorov s ponechaním vletových otvorov pre netopiere, minimalizácia negatívnych činností spôsobujúcich rušenie netopierov v ich úkrytoch (napr. na lokalite Čertova diera blízko jaskyne Domica, v Belianskej jaskyni, Bystrinaskej jaskyni) a mnohé ďalšie. Tak dobrovoľní ako aj profesionálni chiropterológovia sa podieľali aj na riešení v súčasnej dobe najmä vo väčších mestách čoraz častejšej problematiky výskytu netopierov v panelových domoch. Jedným z možných riešení je aj, v prípade možnosti, odchyt problémovej kolónie netopierov a jej presun do nových a vhodnejších úkrytov.
Spolupráca s verejnosťou

SON v spolupráci s ďalšími organizáciami (ŠOP SR, SSJ, ZOO Bratislava, múzeá) a dobrovoľníkmi organizuje pre verejnosť tzv. „Európska noc netopierov“, ktoré sú podporované aj zo strany Sekretariátu EUROBATS. Z množstva týchto stretnutí môžeme spomenúť napr. Európsku noc netopierov v Novej Sedlice (v r. 1998), Revúcej (1999, 2004), na Sliači (2003), v Bratislave (2005) a regióne Liptova (2005). Pre verejnosť boli zorganizované aj rôzne besedy, prednášky a výstavy (napr. putovná výstava „Špirhač – Gacek – Trúlelek“ organizovaná Východoslovenským múzeom v Košiciach), ktorých cieľom bolo pútavým spôsobom informovať o biológii a ekológii netopierov a problematike ich ochrany. Za týmto účelom boli vydané aj rôzne propagačné a informačné materiály – skladačky („Netopiere NP Slovenský raj“, „Ochrana netopierov na Slovensku“), kalendáriky, pohľadnice a iné. Na internetovej stránke www.netopiere.sk sú dostupné informácie o biológii a ekológii netopierov, aktivitách zameraných na ich ochranu a možnostiach, ako sa aj verejnosť môže aktívne spolupodieľať na ochrane týchto zaujímavých živočíchov a ich biotopov. Pre verejnosť je určená aj publikácia Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň, ktorú vydala SSJ v roku 2000. Pod rovnakým názvom bol v spolupráci SSJ a Slovenskej televízie – štúdio Košice natočený aj dokumentárny film, odvysielaný v roku 2003. Výsledky z výskumu a monitoringu netopierov za uplynulé obdobie boli prezentované na viacerých národných ale aj medzinárodných konferenciách a v rôznych vedeckých časopisoch. Získané údaje budú zahrnuté aj do pripravovanej publikácie o rozšírení a ekológii cicavcov na Slovensku.


Rôzne

Aktivity a činnosti súvisiace s výskumom a ochranou netopierov na Slovensku sú zabezpečované z veľkej časti predovšetkým dobrovoľníkmi (najmä členmi SON a pracovníkmi rôznych vedeckých inštitúcií) v spolupráci so ŠOP SR a SSJ, keďže u nás neexistuje žiadna inštitúcia zameraná špeciálne na výskum a ochranu netopierov. V súvislosti s implementáciou usmernení a odporúčaní v rámci EUROBATS, hlavný problém je v nedostatku kvalifikovaných a skúsených ľudí. Ako sme už spomenuli vyššie, všetky aktivity sú realizované najmä dobrovoľníkmi a to vo väčšine prípadov v ich voľnom čase a bez zodpovedajúcej finančnej podpory zo strany štátu a štátnych inštitúcií. Jedným z riešení tejto neuspokojivej situácie by mohla byť aj intenzívnejšia medzinárodná spolupráca (napr. v rámci medzinárodných projektov), ktorej pozitívnym prínosom by mohol byť okrem iného aj vyšší záujem verejnosti o výskum a ochranu netopierov a teda možnosť vychovávať si do budúcnosti špecialistov na túto problematiku.

Aj napriek týmto negatívnym faktorom – najmä nedostatku ľudí - by sme ešte raz chceli zdôrazniť, že za uplynulé obdobie 7 rokov od prijatia Dohovoru zo strany SR bolo zrealizované až neuveriteľné množstvo aktivít s výrazným pozitívnym prínosom z hľadiska ochrany netopierov. Aj na tomto mieste sa chceme poďakovať všetkým zainteresovaným za ich obetavú a prínosnú prácu a dúfame, že táto spolupráca bude úspešne fungovať aj v budúcnosti.
Poďakovanie: Chceme sa poďakovať všetkým kolegyniam a kolegom, ktorí poskytli podklady a informácie k spracovaniu tohto príspevku.

Ľ. Vavrová, M. Uhrin & P. Kaňuch


Literatúra:

Benda P., Ruedi M. & Uhrin M., 2003: First record of Myotis alcathoe (Chiroptera: Vespertilionidae) in Slovakia. Folia Zoologica, 52: 359-365.

Kaňuch, P., Ceľuch, M., Lehotská, B., Matis, Š. & Danko, Š. 2005: Netopiere [Bats]. Pp.: 516–541. In: Polák P. & Saxa A. (eds): Priaznivý stav biotopov a druhov európskeho významu [Favourable Conservation Status of Habitats and Species of European Importance]. Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica, 736 pp. (in Slovak)

Lehotská B. & Lehotský R., 2005: Večernica Saviova (Hypsugo savii) už aj na Slovensku. Chránené územia Slovenska, Banská Bystrica, 66: 19.

Limpens H.J.G.A., 2001: Report on the program of bat detector training workshops in Lithuania/Baltic region, Slovakia and Yugoslavia in 2001. Report to the German federal agency for nature conservation, Eco Consult & Project management, Wageningen, 28 pp.

Polláková K., Sanitrár A., Medveďová E., Žiačiková R., Vavrová Ľ., Rajtar R. & Pastorek P., 2005: Odborné semináre k manažmentu chránených území. Chránené územia Slovenska, Banská Bystrica, 65: 33-36.

Žiak, D. & Urban, P., 2001: Red (Ecosozological) List of Mammals (Mammalia) of Slovakia. – In: Baláž, D., Marhold, K. & Urban, P. eds., Red List of Plants and Animals of Slovakia, Ochr. Prír. 20 (Suppl.): 154-156. (in Slovak)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка