1/2 numarali tebliĞ (tebliĞ no: 2007/44)
Дата канвертавання24.04.2016
Памер165.94 Kb.


Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN

1/2 NUMARALI TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO:2007/44)
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması, buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 31/8/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.

Tanımlar

MADDE 2- (1) Genel tanımlar

a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,

b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,

c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu tebliğde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,

ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,

d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların tebliğde belirlenen kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,

e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede tebliğce ve güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,

f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,

g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,


ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,

h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,

ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,

i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim, yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,

j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,

k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde tebliğ kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,

l) Sportif balıkçılık: tebliğe uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,

m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet, dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri, balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla, bunlardan imal edilen ürünleri,

n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu tebliğde zaman yasaklarında belirtilen aylar, tebliğin geçerli olduğu yıllara ait ayları,

ifade eder.

(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları

a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,

b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış araçları,

c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay yemleri,

ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,

d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon yada elde üretilmiş gereçleri,

e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli takımı,

f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik yemleri,

g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta takımı elemanı parçasını,

ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,

h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,

ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak, iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını amaçlayan olta takımını,

i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,

j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes, tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,

k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,

l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,

m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi türünü,

n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama kabiliyeti olmayan materyali,

o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti olan vasıtayı,

ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık avcılığı aracını,

p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,

r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava basınçlı tüfekleri,

s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,

ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak değerlendirilir)

t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan fanyasız uzatma ağı türünü,

u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,

ifade eder.

(3) Türler ile ilgili tanımlar

a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.


Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar

Adı Latince adı Gerekçesi

Gökkuşağı alabalığı

Oncornhychus mykiss Ülkemiz iç sularının hiç birinin doğal türü değildir. Kültürü yapılan bu balık kendi kendine üreyemez. Doğal balık türlerinin yumurta ve yavrularını yok eder. Hastalıklara karşı son derece dayanıklı olup, özellikle hassas olan doğal alabalık türlerine hastalık bulaştırma riski taşır ve doğal türlere karşı yem rekabetini lehine geliştirir.

Turna

Esox lucius Bu tür tatlı su yaşam zincirinin en üst halkasındadır. Her türlü kirlilik ve yaşam şartına kolay adapte olabilir. Bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.
Tatlısu levreği

Perca fluviatilis Aşırı etçil bir türdür. Diğer balık türleri üzerinde baskı oluşturur. Bu tür ülkemizin doğal türü olmakla birlikte, bırakıldığı bir su havzasından temizlenmesi mümkün değildir.


b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.
Çizelge–2 İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar
Adı Latince adı Gerekçesi

Güneş levreği Lepomis gibbosus Yabancı kökenli etçil bir balıktır. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Tilapya azmanı Tilapia sp. Yabancı kökenlidir. Ekonomik değeri olmayıp yerli türlerimize ve ekonomik balık türlerine büyük zararlar verebilir.

Havuz balıkları Carassius sp. Sazan balığı ve bazı sazangiller türleriyle çiftleştiğinde kısır yavrular meydana gelir. Bu etkisi ile sazan ırkını yok edici özellik taşımaktadır. Hızla çoğalarak ortama hakim olur.

Gambusia Ghambussia sp. Ülkemizde de sivrisineklerle biyolojik mücadelede kullanılan ve zararsız olduğu düşünülen bu balık türü bırakıldığı sularda bazı balık türlerinin yumurtalarını yiyerek, zararlı olabilmektedir. Yerleştiği habitattan temizlenmesi çok zordur.
c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami 12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12 cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.
Çizelge–3 Yemlik Balıklar

Türkçe Adı Latince adı Türkçe Adı Latince adı

Bıyıklı balık Barbus barbus Ulubat balığı Acanthobrama mirabilis

Çaça Sprattus sprattus Noktalı inci balığı Alburnus bipunctatus

Çöpçü balığı Nemacheilus sp. Ot balığı Phoxinus phoxinus

Horozbina Blennius sp. Tirsi Alosa fallax nilotica

İnci balığı Alburnus alburnus Sardalya Sardinella sp. Sardine sp.

İstavrit Trachurus trachurus Tatlısu kaya balığı Proterorhinus marmoratus

İzmarit Maena smaris Tatlısu gümüşü Chalcalburnus mossulensis

Karaburun Chondrostoma sp. Gümüş Atherina boyeri

Kaya balığı Neogobius sp.
İKİNCİ BÖLÜM

Amatör Balıkçılık Yapılması


Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu tebliğ ile getirilen yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında bulundurulması zorunlu değildir.

(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca yaptırabilirler.

(3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi verilir.

(4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
Şekil 1- Amatör Balıkçı Belgesi
T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

AMATÖR

BALIKÇI BELGESİBelge No:

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Doğum Yeri

Mesleği

İkamet Adresi


Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları

MADDE 4- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler. Bu kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir. Misafir Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.


Şekil–2 Misafir Amatör Balıkçı Belgesi

T.C.


TARIM VE KÖYİŞLERİ

BAKANLIĞI

… …………. İl Müdürlüğü

MİSAFİR AMATÖR

BALIKÇI BELGESİ

Belge No:

Adı Soyadı

Doğum Tarihi

Uyruğu

Pasaport Noİkamet Adresi
(2) Yabancı turist amatör balıkçılar;

a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle, bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,

b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,

c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve tebliğde geçen kurallara uymak kaydı ile izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,

avlanabilirler.

Amatör balıkçılık turizm izni

MADDE 5- (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları amatör balık avcılarının tebliğde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından sorumludur. Tebliğ ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge verilmez.

(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:

Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni
T.C.

TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

…………… İl Müdürlüğü
AMATÖR BALIKÇILIK

TURİZM İZNİ

İzin No:

Belge Sahibinin Adı Soyadı

Ticari Unvanı (Şirketler için)

Vergi Dairesi ve Vergi Kimlik No.

Ticaret Sicil No (Şirketler İçin)

TC Kimlik No. (Gerçek Kişiler İçin)

Bu belge, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca yayımlanan Amatör (Sportif) Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ hükümleri gereğince, amatör avcılık yapılabilecek tüm alanlarda geçerli olmak üzere verilmiştir. Düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl geçerlidir..
...../………/20…

Adı Soyadı

Unvan-İmza-Mühür

Avlanma pulu

MADDE 6- (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15 YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.

(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.

(3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-4 Avlanma Pulu

T.C.


TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI

…………………. İl/İlçe Müdürlüğü


AVLANMA PULU

Pul No:


Amatör Balıkçılık Turizmi İzni Sahibinin

Adı


Belge Numarası ve Tarihi

Alındığı Yer

Avlanma Yeri

Avın Başlangıç Tarihi

Bu avlanma pulu Amatör Balıkçılık Turizmi kapsamında avın başlangıç tarihinden itibaren üç gün süre ile geçerli olmak üzere verilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar

MADDE 7- (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.


Çizelge-4 İçsu Balıkları
Türler Latince adı Boy Limiti

(en az) Miktar Limiti (en fazla)**** Kapalı sezon

Doğal alabalık (Bütün türler) 20 cm. 3 adet 01 Ekim-31 Mart

Gökkuşağı alabalığı O. mykiss Yok 10 adet *

Sazan C. carpio 30 cm. 10 adet **

Kadife Tinca tinca 22 cm. 10 adet **

Sudak S. lucioperca 22 cm 10 adet 15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu levreği P. fluviatilis 18 cm. kg 15 Mart - 30 Nisan

Tatlısu kefali Leuciscus cephalus 20 cm. kg ***

Şiraz Capoeta.sp 20 cm. kg **

Turna Esox lucius 40 cm. 10 adet 15 Aralık-31 Mart

Yayın Silurus glanis 70 cm. 1 adet **

Diğer türler ----- Yok kg **

% 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.

* Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.

**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.

*** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak dönemler uygulanır.

**** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.

Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları

İLLER YASAK DÖNEM

Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Batman, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kilis, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Osmaniye, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak 15 Mart –15 Haziran

Afyon, Aksaray, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Uşak, Yalova, Zonguldak 1 Nisan–30 Haziran

Artvin, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Malatya, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli,Yozgat 15 Nisan–15 Temmuz

Ağrı, Ardahan, Bayburt, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Iğdır, Kars, Muş, Van 15 Mayıs – 15 Ağustos


Denizlerde avlanabilecek türler

MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-6 Deniz Balıkları
Türler Latince adı Boy limiti (cm) (en az) Miktar limiti (en fazla)

Akya Lichia amia 30 3 adet

Barbunya -Tekir Mullus sp. 13 Kg

Çipura Sparus aurata 15 Kg

Deniz turnası Scomberesox saurus 60 1 adet

Gobene (Tombik) Auxis thazard 40 3 adet

İstavrit Trachurus trachurus 13 Kg

Kalkan Scopthalmus sp. 40 2 adet

Karagöz Diplodus vulgaris 15 Kg

Kefal Mugil sp. 20 Kg

Kılıç Xiphias gladius 130 1 adet

Kolyoz Scomber japonicus 18 Kg

Lagos Epinephelus spp. 30 3 adet

Levrek Dicentrarchus labrax 18 Kg

Lüfer Pomatomus saltatrix 14 Kg

Mercan Pagellus erythrinus 15 Kg

Orfoz Epinephelus gigas 40 3 adet

Orkinos (Ton) Thunnus thynnus 90 1 adet

Palamut -Torik Sarda sarda 25 Kg

Pisi Pleuronectes limanda 20 Kg

Sinagrit Dentex dentex 20 Kg

Uskumru Scomber scombrus 20 Kg

Uzun kanat orkinos Thunnus alalunga 60 1 adet

Yazılı orkinos Euthynnus alletteratus 45 2 adet

Diğer türler ----- Yok kg

% 5 küçük boylara izin verilir.

Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.

Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde kabul edilir.

Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.

Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.


Koruma altındaki türler

MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:


Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler

Türler Latince adı Türler Latince adı

Beni balığı Cyprinion macrostamus Kancalı ahtapot Elodone cirrhosa

Büyük camgöz

köpek balığı Carcharhinus plumbeus Kırmızı mercan Corallium rubrum

Kırmızı yıldız Asterina pancerii

Deniz alası Salmo trutta labrax Maya Maia squinado

Deniz atı Hippocampus hippocampus Mersin balıkları Acipencer sp

Deniz

kaplumbağaları Caretta caretta, Minare -Chelonia mydas Misk ahtapotu Elodone moschata

Dermachelys coricea Mühreler Lamellaridae

Trionyx triunguis Ot sazanı Ctenopharyngodon idella

Deniz kulağı Haliotis lamellosa Pervane balığı Mola mola

Deniz çayırları Posidonia oceanica Pina Pinna nobilis

Zostera nolti Şeytan minaresi Gourmya yulgata

Gümüş sazanı Hypophthalmichtys molitriks Siyah mercan Gerardia savaglia

Ticari deniz

süngerleri Spongia officinalis

Fil kulağı Spongia agaricina Spongia agaricina

Fok Monachus monachus Hippospongia communis

Güneşlenen

köpek balığı Cetorhimus maximus Triton Charonia lampas

Yağlı balık Garra rufa

Yunus Delphinidae

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yöntem ve Sınırlamalar

İçsularda amatör avcılık

MADDE 10- (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.

(2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6 adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.

(3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.

(4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter, çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.

(5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde, karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av mahallinde bulundurulması yasaktır.

(6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık yapılamaz.

(8) Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.

(9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.

(10) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve botla avlanmak yasaktır.

(11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir. Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.


Denizlerde amatör balıkçılık

MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.

(2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.

(3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.

(4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.

(5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.

(6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.

(7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.

(8) Bu tebliğde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı, öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç, balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde bulundurulması yasaktır.

(9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta kullanımı yasaktır.

(10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
BEŞİNCİ BÖLÜM

Alan Yasakları ve Sınırlamalar


Yer yasakları

MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları tebliğ ekinde Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.

Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, tebliğ ile getirilen zaman yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması serbesttir.

(2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi (Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m. genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.

(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.

(4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N - 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E) koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.

(5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı yasaktır.

(6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.


Diğer yasaklar

MADDE 13- (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması yasaktır.

(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.

(3) Tebliğde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.

(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın iznine tabidir.

(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük Avlanma Fişi” alması zorunludur.

(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.

(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.

(8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede avcılık yapılması yasaktır.

(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması yasaktır. Bu alanlarda istihsal, projede belirtilen esas ve usuller dâhilinde yapılabilir.

(10) Tırıvırı-paraşüt olarak adlandırılan av aracının üretimi, satışı, istihsal yerleri civarında bulundurulması ve su ürünleri avcılığında kullanılması yasaktır.

ALTINCI BÖLÜM

Yasal İşlemler


Cezalar

MADDE 14- (1) Bu Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.

Koruma ve kontrolle görevli olanlar

Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik, gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları, kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları 34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.

Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler

MADDE 16- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.

Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.

Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.

Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.

b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar yedieminde tutulur.

Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır. Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.

c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem uygulanır.

ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer işlemler yönetmelikle düzenlenir.


YEDİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler


Yasak kararları

MADDE 17- (1) Bu Tebliğde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları, özel ve tüzel kişiler bu Tebliğde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın, sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar, ilan edemezler.


GEÇİCİ MADDE-1 24 Ağustos 2006 tarih ve 26269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Denizlerde ve İçsularda Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 37/2 Numaralı Sirküler kapsamında düzenlenen belgeler, bu Tebliğ dönemi boyunca geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE-2 24 Ağustos 2006 tarih ve 26269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Denizlerde ve İçsularda Amatör (Sportif) Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 2006–2008 Av Dönemine Ait 37/2 Numaralı Sirküler yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek – 1


AVLANMANIN TAMAMEN YASAKLANDIĞI İÇ SULAR

İLİ İLÇESİ KAYNAK ADI

ADANA Akyatan, Tuzla gölleri.

ADIYAMAN Gölbaşı Gölbaşı, Azaplı, İnekli gölleri.

AFYON Eber, Karakuyu gölleri.

AĞRI Balık gölü.

AMASYA Borabay, Ziyaret göletleri.

ANKARA Beypazarı Sorgun, Eğriova göletleri.

Kızılcahamam Aşağıhöyük göleti

ANTALYA Merkez Düden çayı

Karaman Çayı

Kemer Kesme ve Göynük Çayı

ARDAHAN Posof Derindere, Kazankaya, Şuvaskal, Vahla dereleri.

Hanak Alabalık suyu (Kımılık çayı), Çengelek suyu. Kasrit deresi.

Merkez Alabalık deresi, Rum deresi, Toros deresi (Torodere)

ARTVİN Merkez Hatila Deresi

Borçka Başköy, İçkale (Düzköy), Kabaca, Karagöl, Uğur dereleri.

Ardanuç Meşeköy deresi , Curuspil deresi ve gölleri.

Yusufeli Barhal (Altıparmak), Bıçakcılar, Dokumacılar, Tekkale dereleri. Kobak çayı.

Şavşat Kirazlı gölleri.

Kaçkal, Papart,Tigrat dereleri.

Mansurat, Şartul Çayları

Arhavi Kapisre Deresi

BALIKESİR İvirindi Altıeylül, Çaparlı Patlak (Yeşilköy), Çarkacı Kınık, göletleri.

BARTIN Merkez Karadere.

Ulus Aksu deresi (Cırım çayı ve kolları),Derbent dere (Yemişen çayı).

BATMAN Dicle Nehri ile Garzan çayının birleştiği alanda İncirli, Danacı ve Kaşüstü köyleri arasında kalan alan.

BİTLİS Nemrut gölü.

BURSA Gölbaşı (Kuşkonmaz) göleti

Osmangazi Arasdere

BOLU Merkez Aladağ göleti, Gökbulutan göleti,

İncegöl, Küçükgöl, Nazlıgöl, Sazlıgöl, Seringöl, Elten Ayıkaya, Çal deresi ve kolları,

Merkez Büyükgöl, Deringöl Gölcük (özel avlanma izni hariç)

Mengen Geyik gölü. Şirinyazı göleti. Hızardere.

Kıbrıscık Karagöl.

Seben Kesenözü gölü, Kızık gölü.

Göynük Sünnet gölü.

Mudurnu Abant gölü, Sülüklü göl

ÇORUM Çorum, Atatürk barajları. Ahmetoğlan, Aksu, Gökçedoğan, Bozdoğan, Hüyük, Geykoca, Hıdırlık Kızılhamza göletleri.

DENİZLİ Gökpınar deresi.

DÜZCE Yığılca Karagöknar, Kez, Sarı, Vaylon, Karakaş, Yılançatı, Dibek, Boğabeli dereleri.

Merkez Yedigöller deresi.

ELAZIĞ Merkez Cip göleti.

ERZİNCAN Çayırlı Büyükyayla çayı.

Refahiye Akarsu, Kalkancı, Korundere göletleri. Karanlık, Koru dereleri. Çimensuyu, Dinasor, Hırdıç, ve Ilgarın çayları.

Merkez Mercan deresi

Kemah Edaşaron deresi

Tercan Aksu, Yaylım dereleri

ESKİŞEHİR Kanlıpınar, Özdenk göletleri.

GİRESUN Dereli Aygır gölü, Bağırsak gölü, Karagöl, Yücedere.

Görele Çömlekçi deresi.

Eynesil Derindere.

Tirebolu Kavraz deresi

Bulancak Pazarsuyu deresi.

GÜMÜŞHANE

Merkez Edire deresi.

Torul Nivene deresi ile Cizere deresi ve kolları

Kelkit Balahor deresi.

Kürtün Y.Kürtün deresi ve kolları ile Gelivera dereleri
ISPARTA

Keçiborlu Güneykent barajı

Eğirdir Kovada gölü

Merkez Gölcük gölü.

Sütçüler Yazılı dere.

Ş.karaağaç Hizarderesi. Pınargözü deresi.

Gönen Bağarası göleti.

İSTANBUL Göktürk göleti, Kömürcü, Odaiçi dereleri.

Büyükbent, Kirazlıbent, Topuzlubent, Valide Sultan 2. Bent, Sultan 2. Mahmut bentleri

İZMİR Selçuk Tahtalı barajı,

KARABÜK

Eflani Örencikdere.Yenice Doksan. Emine, Karataş, Kırgınlık, Koca dereleri.

Safranbolu Bent, Kaya, Sırçalı, Ayrık dere ve kolları

Aksu, Elmalı, Karataş dereleri.

KARS Sarıkamış Keklik deresi.

KASTAMONU Tosya Kösen çayır, Kas göletleri. Kös, çayları.

Küre Andaz, Küre dereleri

İnebolu Ezine, İlişi, Zerva, çayları.

Araç Tuzaklı göleti

Merkez Taşlık göleti

KAYSERİ Şeker fabrikası gölü. Akköy, Karakuyu, Zincidere göletleri.

KIRIKKALE Ahıllı, Beyobası, Cinali göletleri.
KIRKLARELİ

Merkez Ahmet Bey göleti, Dokuzhöyük köyü göleti.

Vize Kazandere.

Demirköy Akgöl, Kazan, Pabuç, Velika dereleri.

KOCAELİ Yuvacık göleti.

KÜTAHYA Dumlupınar Dumlupınar göleti.

Altıntaş Altıntaş-Çalköy göleti.

MALATYA Doğanşehir Karanlık dere

MERSİN Çamlıyayla Kadıncı deresi.

Anamur Anamur çayı, Sultansuyu çayı.

Bozyazı Bozyazı çayı.

MUŞ Bulanık Haçlı (Kazan) gölü .

Korkut Korkut göleti

NEVŞEHİR Acıgöl Tatların barajı.

Avanos Ayhanlar barajı.
ORDU

Kabadüz Çambaşı göleti. Tekmezar Derinçay, Gümüşdere, İkidere, Turnalık, Kurşunçal dereleri.

Fatsa Gaga gölü.

Gölköy Ulukavakta deresi

Akçova, Aydoğan,Gölköy, Kozören, Kırlı, Ortadere dereleri.

SAKARYA İmamlar, Aslanlar göletleri. Maden deresi.

SAMSUN Bafra Çernek gölü, Liman gölü, Gıcı gölü, Balık gölü, Uzungöl ile gölleri birbirine ve Karadeniz’e bağlayan kanallar.

Terme Gölardı, Simenlit gölleri.


SİVAS

Gürün Gökpınar gölü.

Zara Denizinyazı gölü. A.Çakmak, Çağlar, Deligazili, Doğupınar, Deliilyas, Harmancık, Karacaören, Keriminmümün, Kümbet, Kemeriz,Kurucagöl,Sahli (karagöl), Serpincik, Üçtepe göletleri.

SİNOP Erfelek Erfelek Şelaleleri ve kolları.

Dilbar deresi, Himmetoğlu çayları.

Merkez Sarıkum gölü. (TKA). Keçi deresi.

Ayancık Akgöl gölü, Yemişli çayı

RİZE İkizdere Cimil, Anzer dereleri, Yedigöller.

Güneysu Gürgen, Islahiye dereleri.

Çamlıhemşin Avusor, Balıklıgöller, Hala, Palakçur, Yukarı şimşirli,Tar dereleri.

At, Kumlu, Kapalı göllleri.

Fırtına deresi ve kolları, Vercenik deresi. İkizdere, Gürgendere, İslahiye, Avusor, Çağlayan, Çatal, Durak, Fındıklı, Kaloskori, Pishala, Tunca deresi ve kolları.

Palakçur, Uzun, Potomya çayları.

TEKİRDAĞ Saray Sultanbahçe barajı. Sultanbahçe deresi.

TOKAT

Ataköy barajı. Zinav gölü. Dutluca, Erkilet, A Güçlü, Gökçeyol, Artova Merkez göletleri.Koru ve Karanlık dereleri.

TRABZON


Çaykara Karagöl, Balıklıgöl, Binömer Deresi.

Aparsar, Ayeser, Balıklı, Çamlıdüz, Kirazlık, Maki, Manahoz, Paparza, Solaklı Yanbolu, Yeniköy, Zigana dereleri, Zarha deresi ve kolları.

TUNCELİ Munzur, Pülümür Mercan çayları.

YALOVA Termal Karapınar, Nacaklı, Samanlı dereleri.

Çınarcık Ortaburun göleti

ZONGULDAK Güllük, Ulutan göletleri.

Gümeli, Kaymak, Köpek, Manzut dereleri.

Dokuzsu dere ve kolları.


Ek - 2


AVLANMANIN KISMEN YASAKLANDIĞI İÇSULAR

İLİ İLÇESİ AKARSU ADI YASAK SINIRLARI

ADANA Pozantı Çakıt suyu Kaltaroğlu deresinin Çakıt suyuna birleştiği yerden- Kulmağara mevkiine kadar 8 km’ lik kısım.

ANTALYA Manavgat Köprüçayı Değirmenözü köyü Boğazkavak mah.deki ikizpınarı deresinin Köprüçayına birleştiği noktadan itibaren Köprüçayın yan dereleri dahil Karabük köyü köprüsüne kadar olan kısım

Alanya

Dimçayı Dimalacami köyünden bağlayıp, akış istikametinde Kuzyaka köyü alt kısmından Yemişlinin tepeden inen sırt ile Kızılca-şehir köyü Karaburun tepeden inen sırtın birleştiği noktaKargı Çayı Suyun gözünden başlayarak Cinali Mah. Köprüsüne kadar

Sapadere Çayı Suyun gözünden başlayarak Çakallıca tepeden inen sırtın kestiği noktaya kadar

Akseki Manavgat Çayı Üzümdere yaban Hayatı Geliştirme Sahası içinde kalan Gümüşdamla köyünden başlayıp Menteşbey Köyü Tepedağı eteklerinde biten 30 km. kısım

ARDAHAN Merkez Çatalsuyu dere Cingar Dağı eteğinden, eski Ardahan yaylasını takiben Değirmenliden Şavşat Köprüsüne birleştiği yere kadar 12 km' lik kısım.

Zenginyurdu dere Bülbülen yaylası, çataldere eteklerinden Günorta, Köprülü, Kuzu Pınarından Yalnızçam Kura nehrine birleştiği yere kadar 8 km. kısım

Alabalıkdere Gürcübeyden başlayıp Ardahan Köprüsünü takiben Kura nehrine birleştiği yere kadar 10 km. kısım.

Damal Seyitören yaylası ile Dağköprü ve Sivri tepeden başlayıp Seyitören, Y.Gündeş, Tepeköy, Dereköy, Burmadereden geçerek Çimliden Kura nehrine birleştiği yere kadar 21 km. kısım

ARTVİN Şavşat Kirazlıdere Kirazlı yaylasından- Kirazlı köyü köprüsüne kadar.

BARTIN Ulus Drahna Uluçayın Kozanlı köyünden- Ulukaya köyüne kadar 8 km’ lik kısım.

Katırova deresi Tepeliçek tepesinden Uluköy’e kadar 10 km’ lik kısım.

BATMAN Hasankeyf Dicle Nehri Irmak Köyü içinden İncilli ve Kaşüstü Köyü ile Garzan çayının birleştiği yere kadar

BALIKESİR Erdek Eğridere vadi deresi Kaynağından itibaren 7 km’ lik kısım. (Deretepealtı ve Makastarla mevkii)

BARTIN Ulus Uluçay Kozanlı köyünden Ulukaya köyüne kadar 8 km.lik kısmı.

Katırova deresi Tepelicek tepesinden başlayıp Uluköy köyüne kadar olan 10 km.lik kısmı.

BİNGÖL Solhan Murat nehri Halil mah.den başlayıp Düşmalan mezrasına kadar 25 km’lik kısım.

Kığı Peri çayı Topraklı köyünden başlayıp Selenk mah. kadar 15 km’lik kısım.

BİTLİS Merkez Bitlis çayı Bitlis-Bölükyazı yol ayrımını köprüsünden başlayıp Şekerim deresi ile birleştiği yere kadar

BOLU Dörtdivan Köroğlu deresi Devören yaylasından Tekkederesi köyü hizasına kadar 13. km.lik kısım yasaktır.

Dirgine Kozdere Çingene konağı mevkiinden- Büyük suyla birleştiği yer arasında kalan 21 km’ lik kısım.

Merkez Sarıçam deresi Gökbuladan gölünden başlayarak Karadere Orman İşletme Şefliği binası yakınında Büyüksu’ya birleştiği yere kadar 15 km,lik kısmı yasaktır.

Merkez Karadere Yedigöller Y.H.G.S. içerisinde Ahlatçı tepenin altından başlayarak Sivri tepeden Kocaçay ile birleştiği yere kadar 25 km’lik kısım.

Merkez Şimşirdere Yedigöller Y.H.G.S.İçerisinde, İğnekiriş tepe ile Hoçaş tepeden eteklerinden oluşan kaynakların oluşturduğu derenin Karadere ile birleştiği yere kadar 5 km’lik kısım.

Kıbrıscık Yayla çayı deresi Avlukaya derenin birleştiği yerden başlayarak, Örencik dere boyunca Yayladereye, orman toplu koruma merkezini takiben Yayla çayı boyunca Tazılar yaylasına kadar 15 km’lik kısım.

BURDUR Tefenni Bezirgan deresi Ecel deresini takiben Bezirgan deresi orman içi piknik alanına kadar 4 km. kısım

ÇANAKKALE Bayramiç Handere Gökiğrek bıçkısı mevki ile Dedebaşı tepe mevkii arasında kalan 6.4 km’lik kısım.

Ayazma deresi Kanlıdere mevkiinden - Suludereye birleştiği yere kadar, 4.1 km’ lik kısım.

Yenice Çelebi deresi

Ortaada mevkiinden-Kumeğrek deresine birleştiği yere kadar 3.9 km’lik kısım.

Boşnak deresi Çelebi ve Kumeğrek derelerinin birleştiği noktadan başlayıp Gavurharmanı tepe mevkii arasında kalan 2.1 km’ lik kısım.

Karakısık deresi Göl deresi ile Çınareğrek deresinin birleştiği yerden Kovanlık çayıyla birleştiği yere kadar 3,4 km’lik kısım.

Sarısu deresi Sarısu tepesi mevkiinden- Sarısu deresinin Kovanlık çayı ile birleştiği yere kadar 3.3 km’ lik kısım.

Kovanlık çayı Kirse ve Ayı derelerinin birleştiği yerden Sağırtaş mevkii arasındaki 7.4 km’lik kısım.

Ayı deresi Nane alanı mevkiinden Kirse deresine birleştiği yere kadar 3.7 km’lik kısım.

ÇANKIRI Çerkeş Horhor deresi Göynükçukuru köyü, Dağ Çukurören mah. Yol ayrımındaki köprüden güneye doğru, Horhor deresini takiben Ayıkayası Deresi ile Korta deresinin birleştiği noktaya kadar.

ELAZIĞ Karakoçan Peri suyu Huremkayak tepesinden başlayıp, Çarko mah. kadar 10 km’lik kısım.

Palu Murat nehri Bingöl il sınırından başlayıp Beyhan beldesine kadar olan 10 km.lik kısım.

ERZURUM

Şenkaya Karanlık dere Arzıel boğazı mevkisindeki kaynağından başlayıp, Kayalısu köyüne kadar devam eden 10 km'lik kısım.

Bardız çayı Gaziler köyünden başlayıp, Timirkışla yol ayrımına kadar olan 4 km'lik kısım

Sırlı dere Sırlı köyünden başlayıp, Aksar çayına kadar olan 5 km'lik kısım

Merkez Serceme çayı Aynalıkale köyünden başlayıp, Eğerti köyüne kadar olan olan 20 km'lik kısım

Garezdere Çıkrıklı köyü, Karataş tepesinden, Rizekent köyüne kadar olan 9 km'lik kısım.

Pasinler Demirdöven dere Timar yaylasından başlayıp, Tımar köyüne kadar olan 6 km'lik kısım

İspir Şahturuk deresi Kılıç tepe sırtlarından başlayıp, Aksu köyüne kadar olan 6 km'lik kısım.

Bağlar deresi Derinpınar köyünden, Şenyurt köyü Bağlar Mahallesine kadar olan 12 km'lik kısım.

Vihink dere Dikmen köyünden başlayıp, Tortum çayına kadar olan 18 km'lik kısım.

Akarsu deresi Çatakkaya köyünden başlayıp, Çoruh nehrine kadar olan 25 km'lik kısım.

Gökderesi Armutlu yaylasından başlayıp, Armutlu köyüne kadar olan 25 km'lik kısım.

Kanderesi Kandere tepesinden Çoruh nehrine kadar olan 25 km'lik kısım.

Oltu Alabalık deresi Altunkaya köyünden başlayıp Olur çayına kadar olan 24 km'lik kısım.

GİRESUN Merkez Baltama deresi Osmaniye beldesinden Boğazoba yaylasına kadar.

Keşap Karabulduk deresi Karabulduk beldesinden Geçit köyüne kadar.

Bulancak Damudere Pazarsuyu deresine birleştiği yerden Ezeltereye kadar.

Bayındır deresi Bayındır köyünden Ahırlı dere ile birleştiği yere kadar.

Piraziz Bozat deresi Bozat beldesinden Pazarsuyu deresi ile birleştiği yere kadar.

Dereli Aksu deresi İkisu mevkiinden Aksu köyüne kadar.

Uzundere Ş.Karahisar asfaltından Erikderesi yaylasına kadar.

Yağlıdere Yağlıdere Sınır köyünden Çakrak’a kadar.

Kepeç deresi Sevinçağzı mevkiinden Kepeç gözüne kadar.

Tirebolu Gelevera deresi Y.Boynuyoğun ve Hacılı dağ arası.

Doğankent Gavraz deresi Doğankentten Kazıkbeli yaylasına kadar.

Kuzan deresi Akak ormanından Harşit deresi ile birleştiği yere kadar

Çanakçı Çanakçı deresi Deregözünden Karabörk’e kadar.

Görele Hamzalı deresi Hamzalı’dan Yeşildere’ye kadar.

Ş.K.Hisar Çorak deresi Aslanşah köyü-Tutak dağı arası.

Asarcık deresi Asarcık köyü-Eğribel arası.

Dikkaya deresi Tamzara mahallesinden kaynağına kadar

Göynük deresi Şaplıca köyünden kaynağına kadar

Alucra Balcana deresi Balcana köyü–Gavur dağları arası.

Çamoluk Taşdemir deresi Taşdemir köyünden Kelkit çayına kadar.

ISPARTA Aksu Aksu çayı Sorkun yaylasıda kaynağından – Ayvalıpınar beldesi içine kadar

Yaka deresi Yaka köyü Ayıderesi mevkiinden - Karacahisar Köyü’ne kadar

K. MARAŞ Göksun Terbüzek çayı Kaynak ile Kayseri –Göksun regülatör köprüsü arasındaki 5 km’lik kısmı.

KARABÜK Merkez Örencik dere Suludere başlangıcından- Kırgınlık dereye döküldüğü yere kadar 6 km’ lik kısım.

KARS Sarıkamış Parmakdere Isuzu köyü- Parmakdere köyü arasındaki Parmakderenin Isuzu köyünden itibaren 5 km. kısmı

KASTAMONU Merkez Karanlık dere Kaynağından bostan köyüne kadar 8 km. kısım

Karasu çayı Kaynağından Terzi köyüne kadar 10 km. kısım

Kızılkese dere Kaynağından Ankara yoluna kadar 3,5 Km.’lik kısım

Çilekli dere Sarıçam mevkiinden Dereberçin arasındaki Km.’lik kısım

İhsangazi Ilgazdere Kaynağından Sökü sırtlarına kadar olan 2,5 Km.’lik kısım

KAYSERİ Pınarbaşı Zamatı ırmağı Uzunyayla alabalık çiftliği ile Şerefiye köyü arası.

KIRKLARELİ Merkez Dolapdere Uzunçayır mevkiinden- Kocadere ile birleştiği yere kadar 5.2 km’ lik kısım.

KOCAELİ İzmit Yanıkdere Altınoluk yaylasından Karadere’ye birleştiği noktaya kadar 4 km. kısım

İzmit Serindere Tahtalı yaylasından Yuvacık barajına kadar 15 km. kısım

İzmit Sıcakdere Yalova-Kocaeli il sınırından soğuk dere ile birleştiği noktaya kadar 5 km. kısım

İzmit Soğukdere İzmit Büyükşehir Belediyesi içme suyu deposundan Değirmendüzü mahallesine kadar

Balıklaya Deresi Denizli ve Mollafeneri köyünün güneyinden Dilovasına doğru Balıklayalar Piknik alanının bir km. güneyine kadar

KÜTAHYA Domaniç Körkuyu Pazar alanı deresi Kaynağı olan Bozkulak yayla sırtı mevkiinden başlayıp, Körkuyu Deresi ve daha sonra Pazar alanı deresi olarak Pınarlık sırtı bitiminde Bıçkı deresi ile birleştiği yere kadar 6.5 km. kısım.

Karıncalısu deresi Kaynağı olan Üçtepe ile Tuzla mevkiinden Karıncalısu dere ve daha sonra karıncalı dere adıyla devam edip Muhacieahmet deresiyle birleştiği yere kadar 4.5 km. kısım.

MALATYA Arguvan Şotik çayı Elmadağ Mah. Güzelce Mevkiindeki Kaynağından, Tahran Köyü Yarhan Deresi ile birleştiği yere kadar 25 km. kısım.

Pütürge Şiro çayı Hamo mahallesi ile Tepehan Karayolu köprüsü arasında kalan kısım

Arapgir


Kozluk çayı Aşağışıhlar mahallaesi mevkiinden itibaren, Keban baraj gölüne kadar

Söğütlü dere Sipahiuşağı köyü mevkiinden itibaren Keban baraj gölüne kadar

Hekimhan Hırın çayı Aksütlü köyü ile Boztepe barajı arasında kalan kısım

Doğanşehir Kapıdere Küçüklü köyünden K.Maraş il sınırına kadar

Sürgü Barajdan itibaren Polatdere mevkiine kadar

Akçadağ-Darende Tohma çayı Darende-Akçadağ Yazı köy hisarcık arası

Akçadağ Sultansuyu Barajdan itibaren, Aksaray köyüne kadar

Merkez Beyler deresi Kaynağından itibaren Şahnahana kadar olan kısım

Hekimhan-Yazıhan Kuruçay Yazıhan Sarsap istasyonundan itibaren Çiftlik mahallesine kadar olan kısım

MARDİN Midyat Karasu Karasunun çıktığı noktadan çağ ççağ suyu ile birleştiği yere kadar 6 km.kısım

Midyat Çağ çağ suyu Çıkış noktasından başlayarak akarsuyun Taşlıburçun batı ekseni ile kesiştiği yere kadar 1,5 km. kısım

MERSİN Mut Ermenek çayı Yerköprü Şelalesi Tabiat Anıtı içerisinde kalan kısım.

Çamlıyayla Cehennemdere Cocak deresi ve Cehennem derenin su gözlerinin çıktığı yerden Pınarlıbük Köprüsüne kadar olan kısım.

Kadıncık deresi Kaynağından Olukkoyağı köyüne geçen patika yoldaki ağaç köprüye kadar.

MUĞLA Köyceğiz Dalyan Kanalı Köyceğiz gölünün kanal girişi olan boğaz ağzı mevkii ile Dışbük dalyanı arasındaki kanal sahasında

ORDU Mesudiye Tekke/baldıran deresi Baldıran deresi takiben tekke deresi Ortakent yolu üzerindeki Koyulhisar sınırındaki Tekke köprüsüne kadar olan 10 km.lik kısmı.

Handere ve Soğukpınar dereleri Aydoğan tepeden Handere’yi takiben Soğukpınar deresi ile Bayırköy köprüsüne (Melet ırmağı birleşme yerine) kadar

Şıhdere Kürt Mehmet boğazından Melet ırmağına kadar 9 km.lik kısım.

Muzadere Başlangıcından Melet ırmağına kadar.

Akkuş Gökçebayır ve Tifi dereleri Akkuş Höcek Karaca Üretme İstasyonundan, Karaçal Sapağından Gökçebayır deresi ve takiple Tifi deresi birleşme yerini takiple 5 km.lik kısım.

Kabadüz Maden deresi Giresun il sınırına kadar olan 3 km’lik kısmı.

Ulubey Karadere deresine akan dereler Karadere deresine akan kollarının 10 km. lik kısmı.


RİZE Fındıklı Çağlayan deresi Membaından itibaren Çağlayan köye kadar

Çınar ve Meyvalı kolları

Yaylacılar köyü ve Gürsu köyünden Arılı köyüne kadar olan bölge

İkizdere İkizdere deresi İkizdere’nin Kabahor deresi ile birleştiği yerden Ovit Dağı’na kadar

Bıçkı tepesinden- Sarmaşık dere ile birleştiği yere kadar 5 km’ lik kısım.

İkizdere İkizdere deresi Kaynağından – Erdemli köyü Köyiçi mevkiine kadar 5 km’ lik kısım.

SİNOP Ayancık Kepez çayı Yenicealtı-İbrahimoğlu yaylası arası 20 km. kısım

Göğez çayı İki havuz-Dört havuz arası

SİİRT


Eruh Zarova çayı Kuşdalı köyü içinden Sağlarca köyü Botan çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Pervari Uluçay (Botan) çayı Belenoluk köyü içinden Sağlarsa köyü Dicle nehri ile birleştiği yere kadar olan kısım

Şirvan Pınarca (Kezer) çayı Bayındır köyü içinden Uluçay (Botan) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Baykan Başur çayı Demirışık köyü içinden Pınarca (Kezer) çayı ile birleştiği yere kadar olan kısım

Kurtalan Dicle nehri Çeltikbaşı köyü içinden Kayıklı köyü içine kadar olan kısım

SİVAS Koyulhisar Tekkederesi Kaynağı olan Saçkaya deresinden baldıran mevkiinde kadar 6 km.lik kısmı.

Suşehri Geminderesi Geminderesi tepesi mevkiindeki Membaından Suşehri-Sivas karayolunun Şarköy yol ayrımına kadar 10 km.lik kısmı.

Gürün Hurman çayı Göl mevkiindeki kaynağından Akdere köyü köy altı mevkiine kadar 5 km.lik kısmı.

ŞIRNAK Cizre Kızılsu çayı Kızılsu Köyü Cemituti tepesinden Dicle nehrine kadar 20 km’ lik kısım.

Uludere Günyüzü deresi Günyüzü deresinin Harşihan tepesinden Habur çayına birleştiği yere kadar 14 km’ lik kısım.

Hezil çayı Hezil çayının Şenoba Beldesinde Meryemsuyu deresi ile birleştiği yerden, Siyahkaya köyüne kadar 27 km’ lik kısım.

TEKİRDAĞ Saray Elmalı deresi Yarımdağ ile Bahçedağ arasında kalan kısım

TRABZON Çaykara Balkodu deresi Uzuntarla köyü Zuyamlı mah.den Göknar köyü Voyvorim mah.ne kadar. 8 km. kısım

Haldizan deresi Yaylaönü köyü haroskomları mevkiinde Haldizar deresinin Baça deresi ile birleştiği noktadan Uzungöl' e kadar.

Of Baltacı deresi ve Yeniköy deresi Karayemiş mezrası (Ancumah) şehir mahallesinden Karadeniz’e kadar 30 km’lik kısım.

Araklı Karaderesi ve kolları (Pazarlık ve Yağmur deresi) Bahçecik köyünden geçen Karaderesini oluşturan kollardan Pazarcık deresinin Güegenlik mevkii Kurt sırtından başlayarak Çatak mevkiine kadar 6 km. ve Yağmur deresinin yapaklı mevkii Suiçmez sırtından başlayarak Taşbaşı mahallesine kadar 5 km.lik kısmı.

Maçka Kalyan deresi Şimşirli köyü Kalea mah.den - Maçka çayına kadar 11 km’ lik kısım.

Hamsiköy deresi Güzelyayla köyü Mat mezrasından- Çatak mevkiine kadar 15 km.lik kısım.

Akçaabat Ormancı-Ohan deresi Sevinç köyü boğazından başlayıp, Kalaycı deresi ile birleştiği noktaya kadar

Akçaabat Kalaycı deresi Mavna obasından başlayıp Cevizlik deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar

Akçaabat Cevizlik deresi Uçarsu şelalesinden başlayıp Kalaycı deresi ile birleştiği Kasabın Değirmeni mevkiine kadar

VAN Çatak Çatak çayı Mezra deresinin Çatak çayı ile birleştiği yerden Sinebel deresi ile birleştiği yere kadar.

YALOVA Çınarcık Değirmendere Menbaından Şenköy mezarlığına kadar olan kısım

Karpuzdere Kaynağından Armutdere mevkiine kadar.

YOZGAT Çayıralan A.Tekke deresi 0-10 km.lik kısım.

İlik buydurun deresi 0-25 km.lik kısım.

Kanakboğazı deresi 0-20 km.lik kısım.

Çulhalı deresi Yukarı Çulhalı ve Aşağı Çulhalı arasındaki kısım.ZONGULDAK Devrek-Dirgine Bolu çayı Bolu çayının Karadere mahallesinden Tohumlar mahallesi alt kısmına kadar 5 km’ lik kısı


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка