001(1902) Dziędzielewiczстаронка1/3
Дата17.04.2016
Памер232.62 Kb.
#7594
  1   2   3
001(1902)

Dziędzielewicz J. 1902. Ważki Galicyi i przyległych krajów polskich. (Odonata Haliciae)(reliquarumque provinciarum Poloniae). – [Dragonflies of the Galicia and the neighbouring Polish regions]. Muzeum imienia Dzieduszyckich we Lwowie, V, Lwów, 176 pp. + 3 Tab. (in Polish)
************************************

001(1917)

Scholz E.J.R. 1917. Beitrag zur Kenntnis der Odonaten Polens. Zeitschrift für Wissenschaftliche Insektenbiologie, 13 (3/4): 85-96 (in German)
************************************

001(1928)

Drescher E. 1928. Das Gebiet Ellguth Kreis Grottkau O/S/ Bericht der Wissenschaftlichen Gesellschaft Philomathie in Neisse, 39 (wissenschaftliche Sonderbeilage): 1-121 (strony/pages 1-9). (in German)
************************************

001(1930)

Fudakowski J. 1930. Beitrag zur Biologie einiger Odonaten-Arten. Konowia, 9 (1): 1-7 (in German)002(1930)

Schubert K. 1930. Weitere Beiträge zur Geradflügler- udn Libellenfauna der Umgegend von Neustadt in Oberschlesien. Konowia, 9 (3): 214-216 (in German)
************************************

001(1932)

Münchberg P. 1932. Beiträge zur Kenntnis der Biologie der Odonatenfamilie der Gomphidae Bks. Zeitschrift für Morphologie und Ökologie der Tiere, 24 (3/4): 704-735 (in German)
************************************

001(1948)

Urbański J. 1948. Krytyczny przegląd ważek (Odonata) Polski. – [Critical Review of Dragon-flies (Odonata) of Poland]. Ann. UMCS, sec. C, 3(11): 289-317. (in Polish with an English summary)
************************************

001(1958)

Urbański J. 1958. Ważki (Odonata) okolic Promna. [Dragon-flies (Odonata) from the environs of Promno]. Przyroda Polski Zachodniej, 2 (1): 75-76. (in Polish with an English summary)
************************************

001(1972)

Fisher Z. 1972. The energy budget of Lestes sponsa (Hans.) during its larval development. Pol. Arch. Hydrobiol., 19(2): 215-222. (in English)
002(1972)

Musiał J. 1972. Ważki (Odonata) południowej Wielkopolski. – [Dragonflies (Odonata) of Southern Great Poland]. Bad. Fizjogr. Pol. Zach., ser. B, XXV: 69-81. (in Polish with an English summary)
************************************

001(1984)

Łabędzki A., Łuszczak M. 1984. A new locality of Sympetrum fonscolombei (Sel.) in Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notul. Odonatol., 2 (3): 50-51 (in English)
************************************

001(1985)

Łabędzki A. 1985. Ważki Odonata rezerwatu Czartowe Pole na Roztoczu. [Dragonflies Odonata on the Czartowe Pole Reserve on Roztocze]. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 6 (2): 85-91 (in Polish with an English summary)
************************************

001(1989)

Łabędzki A. 1989. Ważki różnoskrzydłe (Odonata: Anisoptera) drzewostanów sosnowych a ich potencjalne możliwości regulacji liczebności szkodliwych owadów leśnych. [Dragonflies (Odonata: Anisoptera) of pine stands and their potential possibilities of regulating the number of forest insects]. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśnych Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 68: 39-45. (in Pilish with an English summary)
************************************

001(1992)

Świerczyński M., Matławski G. 1992. An attempt on naturalize acidified moutain waters an example of the investigated streams: the Czerwień, Myja and Podgórna. Acta Ichthyologica et Piscatoria, 22 (1): 75-95 (in English)
************************************

002(1994)

Buczyńśki P. 1994. Nowe stanowiska rzadkich gatunków ważek (Odonata) ze wschodniej Polski. – [New records of rare dragonflies (Odonata) from eastern Poland]. Wiad. entomol., 13 (2): 129-130. (in Polish)
003(1994)

Buczyński P. 1994. Interesujący przypadek teratologii skrzydła u ważki Sympetrum sanguineum (O.F. Mueller, 1764) (Odonata, Libellulidae). – [An interesting case of wing teratology in Sympetrum sanguineum (Odonata, Libellulidae)]. Wiad. entomol., 13 (4): 213-215. (in Polish, with an English abstract)
004(1994)

Czekaj A. 1994. New records of Crocothemis erythraea (Brulle) and Tarnetrum fonscolombii (Sel.) from Poland (Anisoptera: Libellulidae). Notulae Odonatologicae, 4 (3): 53 (in English)
001(1994)

Łabędzki A. 1994. Ważki (Odonata) rezerwatu „Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie” i okolic (Bory Tucholskie). – [Dragonflies (Odonata) of the reserve „Cisy Staropolskie im. L. Wyczółkowskiego w Wierzchlesie” and environs (Tuchola Forests)]. Acta Entomologica Silesiana, 2 (1): 7-12. (in Polish, with an English abstract)
005(1994)

Łabędzki A. 1994. Ważki różnoskrzydłe (Odonata, Anisoptera) jako czynnik redukujący szkodliwą entomofaunę leśną. [The dragonflies (Odonata, Anisoptera) as a factor controlling forest insect pests]. Wiadomości entomologiczne, 13 (1): 1-12 (in Polish, with an English abstract)
************************************

001(1995)

Buczyński P. 1995. Ważki (Odonata) wybranych torfowisk Poleskiego Parku Narodowego i jego okolic. – [Dragonflies (Odonata) of some peatbogs in the Poleski National Park and its vicinities] [w:] [in:] Materiały zjazdowe. 42 Zjazd Polskiego Towarzystwa Entomologicznego. – [Cogress materials. 42. Congress of the Polish Entomological Society] 8-10 IX 1995, Poznań: 10. (in Polish)
002(1995)

Buczyński P. 1995. Materiały do poznania ważek (Odonata) Lubelszczyzny. Cz. I. – [Materials to the knowledge of dragonflies (Odonata) of Lublin region. Part I.]. Wiad. entomol., 14 (2): 76-83. (in Polish, with an English abstract)
************************************

001(1996)

Buczyński P. 1996. Wstępne rozpoznanie składu gatunkowego ważek (Odonata) Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. – [Preliminary Recognition of the Species Composition of Dragonflies (Odonata) of the Landscape Park „Janów Forests”]. [w:] [in:] S. Radwan, B. Sałata, Z. Szunke (red.) (eds.), Walory Przyrodnicze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie. – [Nature values of the Landscape Park Janów Forests] Wydawnictwo UMCS, Lublin: 69-70. (in Polish with an English summary)
002(1996)

Buczyński P. 1996. Nowe stanowiska ważek (Odonata) ze wschodniej części Wyżyny Lubelskiej. – [New records of dragonflies (Odonata) from eastern part of Lubelska Upland]. Wiad. entomol., 15 (1): 5-11. (in Polish, with an English abstract)
************************************

001(1997)

Buczyński P. 1997. Ważki (Odonata) terenów źródliskowych Polski – stan poznania
i perspektywy dalszych badań. – [Dragonflies (Odonata) of spring areas in Poland – state of research and proposes of further studies] [w:] [in:] Źródła Polski – stan badań, monitoring i ochrona. – [Springs in Poland – State of knowldge, monitoring and protection]. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Zakład Ekologii i Ochrony Środowiska, Olsztyn, 10-12 października 1997 r.: 10-11. (in Polish)
002(1997)

Buczyński P. 1997. Ważki Odonata Poleskiego Parku Narodowego. – [Dragonflies Odonata of Polesie National Park]. Parki nar. Rez. przyr., 16 (2): 41-62. (in Polish, with an English abstract and summary)
003(1997)

Buczyński P., Tończyk G. 1997. Analiza zgrupowań ważek (Odonata) wód bieżących Polski. – [Analysis of dragonfly (Odonata) communities in Polish running waters] [w:] [in:] XVII Zjazd Hydrobiologów Polskich. Materiały zjazdowe. – [17th Congress of Polish Hydrobiologists. Congress materials]. Poznań, 8-11 września 1997: 95. (in Polish)


004(1997)

Cios S. 1997. O lipieniach Wdy. [About the graylings in the River Wda]. Cz. II. Pstrąg i lipień, 5 (1): 1-5. (in Polish)
************************************

001(1998)

Buczyński P. 1998. Ważki (Odonata) środkowo-wschodniej Polski: stan poznania, specyfika i zagrożenia. – [The dragonflies (Odonata) of the middle-eastern Poland: the state of research, specificity and threats]. [w:] [in:] I Krajowe Seminarium Odonatologiczne. Materiały zjazdowe. – [1st National Symposium of Odonatology. Congress materials]. Bromierzyk, 17-19 IV (1998): 7-9. (in Polish)
003(1998)

Buczyński P. 1998. Somatochlora arctica (Zett.) in the Janowskie Forests (Lasy Janowskie), SE Poland (Anisoptera: Corduliidae). Notul. odonatol., 5 (1): 8-9. (in English)
005(1998)

Buczyński P. 1998. Ważki Odonata rezerwatu „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym”
i okolic (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). – [Dragonflies (Odonata) of the „Peatbog at Czarne Lake” nature reserve and environs (Łęczna-Włodawa Lake District)]. Parki nar. Rez. przyr., 17 (2): 87-96. (in Polish, with an English abstract and summary)
008(1998)

Buczyński P. 1998. Wysychanie torfowisk sfagnowych a występowanie larw ważek (Odonata): obserwacje z Lasów Janowskich (Polska południowo-wschodnia). – [Drying out of Sphagnum fens and the occurrence if dragonfly larvae (Odonata): observations from Lasy Janowskie(SE Poland)]. Wiad. entomol., 17 (suppl.): 160-161. (in Polish)
007(1998)

Buczyński P., Czachorowski S. 1998. Przyczynek do poznania ważek (Insecta: Odonata) pojezierzy północno-wschodniej Polski. – [Contribution to the cognition of dragonflies (Insecta: Odonata) of lake districts in the north-eastern Poland]. Przegląd Przyrodniczy, 9 (3): 45-55. (in Polish, with an English abstract)
006(1998)

Buczyński P., Kseniak M., Martysiak B., Piotrowski W., Różycki A., Sołtys M. 1998. Poleski Park Narodowy. Przewodnik turystyczno-przyrodniczy. – [Poleski National Park. A tourist-natural guide]. Wydawnictwo „Promotor”, Lublin: 64 pp. (in Polish)
009(1998)

Buczyński P., Staniec B. 1998. Waloryzacja godnego ochrony torfowiska Krugłe Bagno (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie) w oparciu o wybrane elementy jego fauny. – [Environmental evaluation of the conservation worth Krugłe Bagno peatbog (the Łęczyńsko-Włodawskie Lake District) based on the selected elements of its fauna]. Rocz. Nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 2: 95-107. (in Polish, with an English abstract and summary)
002(1998)

Czachorowski S., Buczyński P. 1998. Preliminary evaluation of specify of aquatic insects of the Polesie based on dragonflies (Odonata) and caddisflies (Trichoptera).
[w:] [in:] Sovremennye problemy izučenja, ispolzovanija i ochrany prirodnych kompleksov Polessja. – [Modern Problems of Study Use and Protection of the Polessye Natural Complexes]. 22-25 sentabrija 1998, Minsk, Respublika Belarus': 204. (in English)
004(1998)

Czachorowski S., Buczyński P., Alexandrovitch O., Stryjecki R., Kurzątkowska A. 1998. Materiały do znajomości owadów i pajęczaków rezerwatu „Las Warmiński” (Pojezierze Olsztyńskie). – [Material required for knowledge of insects and arachnids of the „Warmiński Forest” nature reserve (The Olsztyn Lake District)]. Parki nar. Rez. przyr., 17(2): 75-86. (in Polish, with an English abstract and summary)
************************************

001(1999)

Buczyński P. 1999. Dragonflies (Odonata) of sand pits in south-eastern Poland. Acta hydrobiol., 41 (3/4): 219-230. (in English)
002(1999)

Buczyński P. 1999. Wykaz i „Czerwona lista” ważek (Insecta: Odonata) województwa lubelskiego. – [The checklist and the „Red list” of the dragonflies (Odonata) of the Lublin Province]. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 55 (6): 23-39. (in Polish, with an English summary)
003(1999)

Buczyński P. 1999. Libellen von Sandgrubengewässern im sϋdöstlichen Polen.
[w:] 18. Jahrestagung der Gesselschaft deutschsprachiger Odonatologen e.V., Münster, 19.-21. März 1999. Tagungsband: 13. (in German)
006(1999)

Buczyński P. 1999. Jödicke R., 1997: Recenzje – [Reviews]. Die Binsenjungfern und Winterlibellen Europas. Lestidae. Westarp Wissenschaften, Magdeburg. 277 ss. (Die Neue Brehm-Bücherei, Bd. 631). Wiad. entomol., 18 (1): 51-52. (in Polish)
008(1999)

Buczyński P. 1999. 18. Zjazd Towarzystwa Odonatologów Niemieckojęzycznych, Münster (Niemcy), 19-21 III 1999. – [18th Meeting of German speaking Odonatists, Münster (Germany)]. Wiad. entomol., 18 (2): 129-130. (in Polish)
010(1999)

Buczyński P. 1999. Ważki (Odonata) terenów źródliskowych Polski – stan poznania
i propozycje dalszych badań. – [Dragonflies (Odonata) of springs areas in Poland – state of research and proposes of further study]. [w:] [in:] S. Czachorowski, E. Biesiadka (red.) (eds.), Źródła Polski. Stan badań, monitoring i ochrona. – [Springs in Poland – State of knowldge, monitoring and protection]. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, Olsztyn: 31-36. (in Polish, with an English summary)
007(1999)

Buczyński P., Czachorowski S. 1999. Nowe stanowisko Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) (Odonata, Libellulidae) na Pojezierzu Pomorskim. – [New record of Sympetrum fonscolombii (Sélys, 1840) (Odonata, Libellulidae) from the Pomeranian Lakeland]. Wiad. entomol., 18 (1): 56. (in Polish)

004(1999)

Buczyński P., Łabędzki A., Tończyk G. 1999. Ważki (Odonata) torfowisk Polski: zagrożenia i ochrona. – [Dragonflies (Odonata) of Polish peatbogs: threats and protection] [w:] [in:] L. Bucholz, J. Nowacki (red.) (eds.), Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską”. – [Scientific Conference “Protection of insect in Poland – on the threshold of the integration with the European Union]. Kraków, 23-24. IX. 1999. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Poznań-Kraków: 24. (in Polish)
Czachorowski S., Buczyński P. 1999. Zagrożenia i potrzeby ochrony owadów wodnych w Polsce. – [Threats to and needs of protection of aquatic insects in Poland] [w:] [in:] L. Bucholz, J. Nowacki (red.) (eds.), Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską”. – [Scientific Conference “Protection of insect in Poland – on the threshold of the integration with the European Union]. Kraków, 23-24. IX. 1999. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Poznań-Kraków: 9-10. (in Polish)
Łabędzki A., Buczyński P., Tończyk G. 1999. Zagrożenia i ochrona ważek (Odonata) w Polsce. – [Threats to and protection of dragonflies (Odonata) in Poland] [w:] [in:] L. Bucholz, J. Nowacki (red.) (eds.), Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską”. – [Scientific Conference “Protection of insect in Poland – on the threshold of the integration with the European Union]. Kraków, 23-24. IX. 1999. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Poznań-Kraków: 21-23. (in Polish)
Tończyk G., Buczyński P., Łabędzki A. 1999. Zagrożenia i potrzeba ochrony ważek (Odonata) związanych z wodami płynącymi Polski. – [Threats to and protection of dragonflies (Odonata) connecting with running waters in Poland] [w:] [in:] L. Bucholz, J. Nowacki (red.) (eds.), Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce – u progu integracji z Unią Europejską”. – [Scientific Conference “Protection of insect in Poland – on the threshold of the integration with the European Union]. Kraków, 23-24. IX. 1999. Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Poznań-Kraków: 23. (in Polish)
005(1999)

Czachorowski S., Buczyński P. 1999. Wskaźnik naturalności biocenoz – potencjalne narzędzie w monitorowaniu stanu ekologicznego torfowisk Polski, na przykładzie Odonata i Trichoptera. – [Biocenosis naturality index – a prospective instrument in the evaluation of the ecological state of Polish peat-bogs, as examplified by Odonata and Trichoptera]. [w:] [in:] S. Radwan, R. Kornijów (red.) (eds.), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych (materiały międzynarodowej konferencji). – [Problems of active protection of water and peat bog ecosystems in Polish national parks (materials of the international cogress]. Okuninka n/Jeziorem Białym k. Włodawy, 8-9 X 1999 roku. Akademia Rolnicza w Lublinie, Poleski Park Narodowy, Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Lublin: 16-17. (in Polish)
009(1999)

Czachorowski S., Buczyński P. 1999. Wskaźnik naturalności biocenoz – potencjalne narzędzie w monitorowaniu stanu ekologicznego torfowisk Polski, na przykładzie Odonata i Trichoptera. – [Biocenosis naturality index – a prospective instrument in the evaluation of the ecological state of Polish peat-bogs, as examplified by Odonata and Trichoptera]. [w:] [in:] S. Radwan, R. Kornijów (red.) (eds.), Problemy aktywnej ochrony ekosystemów wodnych i torfowiskowych w polskich parkach narodowych. – [Problems of active protection of water and peat bog ecosystems in Polish national parks]. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 153-158. (in Polish, with an English abstract)

************************************001(2000)

Buczyński P. 2000. Zwischen Ost und West: Sympecma paedisca in Polen.
[w:] [in:] 19. Jahrestagung der Gesselschaft deutschsprachiger Odonatologen, 17-19. März 2000, Schwäbisch Hall. Tagungsband: 16. (in German)
002(2000)

Buczyński P. 2000. Grolibellen auf Kiefernadeln aufgespiet (Odonata: Libellulidae). Libellula, 19 (3/4): 213-216. (in German with an English summary)
006(2000)

Buczyński P. 2000. Ważki (Odonata) niektórych istniejących i projektowanych rezerwatów torfowiskowych Polesia Lubelskiego. – [Dragonflies (Odonata) of some existing and proposed peat bog reserves in the region Polesie Lubelskie]. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. „Salamandra”, 4: 89-101. (in Polish, with an English abstract and summary)
008(2000)

Buczyński P. 2000. Nowe dane o występowaniu Orthetrum brunneum (Fonsc.)
i O. coerulescens (Fabr.) (Odonata, Libellulidae) na Lubelszczyźnie. – [New data on theccurrence of Orthetrum brunneum (Fonsc.) and O. coerulescens (Fabr.) (Odonata, Libellulidae) in the Lublin region]. Wiad. entomol., 19 (1): 51-52. (in Polish)
010(2000)

Buczyński P. 2000. On the occurrence of Coenagrion armatum (Charpentier, 1840) in Poland (Odonata: Coenagrionidae). Opusc. zool. flumin., 179: 1-10. (in English)
005(2000)

Buczyński P. 2000. Jak larwy ważek (Odonata) przeżywają wysychanie drobnych zbiorników ? – [The survival of dragonfly larvae (Odonata) of drying out of water bodies] [w:] [in:] Czeczuga B., Rybak J. I. (red.) (eds.), XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku., 4-8 IX 2000. Materiały zjazdowe. [18th Congress of Polish hydrobiologists in Białystok, September 4-8, 2000. Congress materials]. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Zakład Biologii Ogólnej AM w Białymstoku, Białystok: 33-34. (in Polish)
Czachorowski S., Buczyński P., Majecki T., Małek J., Mońko M., Rudowska K., Rykowski D. 2000. Wstępne badania chruścików i ważek okolic Górowa Iławieckiego (północna Polska). – [Preliminary studies of caddisflies and dragonflies in the vicinity of Górowo Iławieckie (Northern Poland] [w:] [in:] Czeczuga B., Rybak J. I. (red.) (eds.), XVIII Zjazd Hydrobiologów Polskich w Białymstoku., 4-8 IX 2000. Materiały zjazdowe. [18th Congress of Polish hydrobiologists in Białystok, September 4-8, 2000. Congress materials]. Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne, Zakład Biologii Ogólnej AM w Białymstoku, Białystok: 40-41. (in Polish)
007(2000)

Buczyński P., Czachorowski S., Pakulnicka J. 2000. Czy drobne zbiorniki antropogeniczne mogą być siedliskiem zastępczym dla bentosu litoralowego? [Small water bodies as the surrogate habitat for the benthos of lake’s littoral ?] [w:] [in:] S. Cerbin (red.) (ed.), Fauna denna jezior. Materiały VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych. – [Bottom fauna of lakes. Materials of the 7th Polish Bentological Workshops]. Jeziory, Wielkopolski Park Narodowy. Poznań: 45-47. (in Polish)
003(2000)

Buczyński P., Pakulnicka J. 2000. Odonate larvae of gravel and clay pits in the Mazurian Lake District (ne Poland), with notes on extremely northern localities of some Mediterranean species. Notul. odonatol., 5 (6): 69-72. (in English)
004(2000)

Czachorowski S., Buczyński P., Walczak U., Pakulnicka J. 2000. Gatunki osłonowe (parasolowe) w ochronie owadów. – [Cover species (umbrella species) in the protection of insects]. Przegląd Przyrodniczy, 11 (2-3): 139-148. (in Polish with an English abstract)
009(2000)

Czachorowski S., Buczyński P. 2000. Zagrożenia i ochrona owadów wodnych w Polsce. – [Threats to and protection of water insects of Poland]. Wiad. entomol., 18 (supl. 2): 95-120. (in Polish with an English abstract and summary)
011(2000)

Domek P., Joniak T. 2000. Fauna bentosowa a trofia wód trzech jezior dystroficznych Drawieńskieho Parku Narodowego (północna Polska). [Benthic fauna agains trophy in three dytrophis lakes of the Drawieński National Park]. [w:] „Fauna denna jezior”. Materiły VII Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych, Poznań-Jeziory, 25-27 maja 2000: 81-84. (in Polish)

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3
База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2022
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка