مطالعه ريخت­شناسي و گرده­شناسي سه بخش از جنسMiller Onobrychis در ايران چکيده
старонка2/3
Дата канвертавання25.04.2016
Памер0.74 Mb.
1   2   3

تحليل فنتيكي

به منظور انجام تحليل فنتيكي، داده­هاي حاصل از دو مطالعه در فايل Microsoft office Exel 2007 وارد شدند. سپس ماتريس داده­هاي استاندارد شده به روش مولفه اصلي (PCO) با استفاده از نرم­افزار MVSP تحليل شدند. استاندارد سازی داده­ها به منظور حذف اثر مقياس­هاي متفاوت اندازه­گيري بر نتايج نهايي صورت گرفت. براي تحليل­هاي چند متغيره، ميانگين ويژگي­هاي كمي استفاده شد، در حالي كه ويژگي­هاي كيفي به صورت دو يا چندحالته كد داده شدند (Kovach, 1985-2004).


بحث و نتیجه­گیری

ریخت­شناسی

در مطالعه ريخت­شناسي بر اساس نتايج حاصل از آناليز PCO، گونه­هاي مورد مطالعه در 3 گروه اصلي قرار مي­گيرند. گروه اول شامل جمعيت­هاي مختلف گونه­هاي O. melanotricha، O. atropatana، O. scorbiculata،


O. buhseana، O. psoralifolia، O. heterophylla، O. oxyptera، O. heliocarpa و O. gaubae مي­باشد كه همگي متعلق به بخشHeliobrychis مي­باشند، تمام اين گونه­ها به استثناي O. helicarpa (221) و O. heliocarpa (208) چندساله مي­باشند. گروه دوم شامل جمعيت­هاي مختلف گونه­هاي O. micrantha، O. pulchella، O. crista-galli،
O. caput-galli و O. aequidentata مي­باشد كه همگي متعلق به بخش Lophobrychis و يك­ساله مي­باشند. گروه سوم شامل جمعيت­هايي از گونه­هاي O. iranensis، O. tavernieraefolia و O. aucheri مي­باشد كه دو گونه O. iranensis و O. tavernieraefolia متعلق به بخش Afghanica بوده، ولي گونه O. aucheri از گونه­هاي يك­ساله متعلق به بخش Heliobrychis مي­باشد كه به واسطه تشابه ظاهري مانند طول گياه، طول جام گل و ...در كنار گونه­هاي بخش Afghanica قرار مي­گيرد (شكل 2).شكل 2- گروه­بندي حاصل از تحليل PCO با استفاده از داده‏هاي ريخت­شناختي اجزاي گل در 3 بخش از جنس Onobrychis.
ريخت­شناسي دانه گرده

نتايج حاصل از مطالعه ريخت­شناسي دانه گرده نشان داد اگرچه دانه گرده گونه‏هاي مورد مطالعه از نظر ريخت­شناسي مشابه هستند، ليكن از نظر داده‏هاي کمي تنوع بسياري نشان مي‏دهند (جدول 3). دانه‏‏­هاي گرده در اين سه بخش سه­‏شياري و به شکل بيضوي کشيده با تزئينات مشبک مي‏باشند. رسته­بندي حاصل از تحليل مولفه اصلي داده‏ها در شکل 3 ارائه شده است که براساس آن سه تيپ دانه گرده قابل تشخيص است.

جدول 3- محدوده، ميانگين و انحراف معيار استاندارد داده‏هاي مربوط به دانه ‏گرده در گونه‏هاي مورد مطالعه*.

ويژگي­هاي گرده­شناختي

تاکسون

P

(μm)

E

(μm)

L

(μm)

S

(μm)

M

(μm)

TE

(μm)

P/E

Group 1


O. crista-galli (6144)

41-[1/1±45/39]-38

24-[1/1±47/21]-20

39-[6/0±45/37]-36

3/1-[1/0±12/1]-1

17-[1±35/15]-14

2/1-[05/0±95/0]-9/0

2-[1/0±7/1]-6/1

O. crista-galli (33282)

42-[5/1±2/39]-37

5/21-[3/1±1/19]-17

39-[3/3±34]-5/27

5/1-[2/0±1/1]-1

13-[4/0±5/12]-12

2/1-[05/0±1]-8/0

2/2-[1/0±2]-7/1

O. crista-galli (5264)

41-[6/1±1/39]-36

5/19-[9/0±5/18]-17

38-[8/0±36]-35

5/1-[2/0±13/1]-1

5/14-[1±5/13]-12

1/1-[03/0±1]-9/0

3/2-[08/0±01/2]-2

O. crista-galli (12743)

43-[6/1±40]-38

24-[4/0±6/23]-23

40-[3/1±38]-37

5/1-[2/0±12/1]-1

17-[2/1±6/15]-13

2/1-[08/0±99/0]-8/0

8/1-[07/0±5/1]-6/1

O. crista-galli (13674)

40-[3/0±3/39]-5/38

24-[1/1±47/21]-20

36-[1±86/34]-33

3/1-[1/0±16/1]-1

16-[1±42/14]- 13

2/1-[1/0±96/0]-8/0

2-[1/0±7/1]-7/1

O. caput- galli (5036)

5/43-[7/1±5/40]-38

5/24-[1±7/23]-20

40-[1±56/38]-5/37

3/1-[1/0±06/1]-1

5/15-[6/0±3/14]-13

2/1-[1/0±97/0]-8/0

2/2-[1/0±5/1]-6/1

O. caput- galli (13675)

39-[5/0±5/38]-38

19-[8/0±17]-16

36-[4/1±65/34]-32

5/1-[1/0±09/1]-1

14-[8/0±12]-11

2/1-[1/0±97/0]-8/0

3/2-[1/0±2/2]-2

O. micrantha (15217)

40-[1±67/38]-35

5/19-[5/0±58/18]-5/17

32-[7/0±17/30]-5/29

1/1-[03/0±01/1]-1

5/11-[4/0±17/11]-10

1/1-[04/0±95/0]-8/0

1/2-[07/0±9/1]-9/1

O. micrantha (15314)

5/39-[6/0±7/38]-5/37

5/18-[6/0±25/17]-16

5/32-[7/0±56/31]-30

5/1-[1/0±18/1]-1

5/12-[9/0±4/11]-10

4/1-[1/0±97/0]-8/0

1/2-[1/0±1/2]-2

O. micrantha (14766)

39-[5/0±5/38]-38

19-[4/0±6/18]-18

33-[9/0±32]-30

5/1-[2/0±12/1]-1

5/14-[4/1±25/12]-10

1/1-[02/0±1]-9/0

1/2-[04/0±2]-2

O. pulchella (15097)

39-[1/1±38]-36

21-[8/0±5/19]-17

36-[1/1±81/33]-5/32

5/1-[1/0±07/1]-1

5/12-[4/1±25/10]-8

2/1-[1/0±97/0]-8/0

1/2-[1/0±7/1]-7/1

O. aequidentata (9752)

5/39-[7/0±1/38]-37

20-[4/0±15/19]-18

5/34-[9/0±47/33]-32

3/1-[1/0±04/1]-1

5/12-[8/0±05/11]-10

2/1-[08/0±99/0]-8/0

1/2-[1/0±9/1]-8/1

Group 2


O. melanotricha (19208)

37-[5/0±5/36]-36

18-[8/0±8/16]-15

33-[2/1±98/31]-30

3/1-[1/0±07/1]-1

13-[1/1±82/10]-8

1/1-[04/0±99/0]-9/0

4/2-[1/0±07/2]-2

O. melanotricha (19268)

41-[2±6/36]-34

19-[7/0±6/17]-16

5/35-[5/0±58/34]-5/33

3/1-[1/0±08/1]-1

12-[1±37/10]-5/8

1/1-[02/0±01/1]- 1

3/2-[1/0±9/1]-9/1

O. psoraleifolia (902)

5/38-[5/0±75/37]-37

18-[5/0±5/17]-17

32-[2/1±73/30]-5/28

3/1-[1/0±2/1]-1

11-[1/1±37/9]-8

1/1-[02/0±01/1]-1

2/2-[1/0±1/2]-2

O. buhseana (83)

36-[3/0±3/35]-5/34

19-[6/0±18]-17

35-[9/0±38/33]-32

3/1-[1/0±05/1]-1

11-[3/0±3/10]-5/9

2/1-[1/0±96/0]-8/0

08/2-[05/0±9/1]-9/1ادامه جدول 3- محدوده، ميانگين و انحراف معيار استاندارد داده‏هاي مربوط به دانه ‏گرده در گونه‏هاي مورد مطالعه*.

ويژگي­هاي گرده­شناختي

تاکسون

P

(μm)

E

(μm)

L

(μm)

S

(μm)

M

(μm)

TE

(μm)

P/E

O. atropatana (19257)

5/36-[7/1±4/35]-34

20-[4/1±25/18]-17

33-[7/1±42/31]-30

5/1-[1/0±17/1]-1

12-[3/1±15/9]-8

2/1-[08/0±99/0]-8/0

1/2-[1/0±8/1]-8/1

O. heliocarpa (208)

38-[4/0±92/36]-36

18-[6/0±17]-16

34-[4/0±5/33]-33

5/1-[1/0±09/1]-1

5/11-[8/0±97/9]-5/8

2/1-[08/0±03/1]-1

4/2-[1/0±1/2]-2

O. heliocarpa (221)

5/38-[9/0±5/37]-36

5/18-[6/0±63/17]-5/16

5/36-[8/0±84/35]-34

3/1-[1/0±09/1]-1

10-[9/0±01/9]-8

3/1-[1/0±11/1]-1

3/2-[07/0±03/2]-2

O. gaubae (21)

6/37-[2/1±67/36]-34

5/16-[5/0±75/15]-15

5/35-[6/0±7/34]-5/33

5/1-[1/0±09/1]-1

11-[9/0±1/9]-8

2/1-[08/0±99/0]-8/0

5/2-[1/0±2/2]-2

O. heterophylla (6024)

37-[9/0±77/35]-34

21-[8/1±5/17]-5/15

32-[8/0±78/30]-29

5/1-[2/0±12/1]-1

5/10-[1/1±5/8]-7

1/1-[04/0±99/0]-9/0

3/2-[2/0±2]-6/1

O. scorbiculata (19273)

38-[1±85/35]-34

6/17-[2/1±7/16]-14

31-[4/0±6/30]-30

5/1-[1/0±08/1]-1

5/9-[6/0±27/8]-7

2/1-[08/0±99/0]-8/0

5/2-[2/0±07/2]-9/1

O. micrantha (15106)

38-[4/0±92/36]-5/35

18-[6/0±17]-16

34-[4/0±5/33]-33

5/1-[1/0±09/1]-1

5/11-[8/0±97/9]-8

1/1-[08/0±03/1]-1

4/2-[1/0±1/2]-8/1

O. micrantha (15302)

37-[9/0±77/35]-5/34

21-[8/1±5/17]-16

33-[8/0±78/30]-29

3/1-[2/0±12/1]-1

5/11-[1/1±5/8]-7

2/1-[04/0±99/0]-9/0

3/2-[2/0±2]-8/1

O. micrantha (19281)

37-[3/0±3/35]-5/34

20-[6/0±18]-5/16

35-[9/0±38/33]-33

5/1-[1/0±05/1]-1

5/10-[3/0±3/10]-5/9

2/1-[1/0±96/0]-8/0

5/2-[05/0±9/1]-8/1

O. pulchella (16776)

37-[5/0±5/36]-36

21-[1/1±8/19]-18

2/34-[1±68/32]-31

3/1-[1/0±05/1]-1

11-[6/0±9/9]-5/8

1/1-[02±01/1]-1

05/2-[1/0±8/1]-7/1

O. oxyptera (19255)

38-[4/1±92/35]-33

21-[1±5/19]-17

36-[1/1±81/33]-5/32

5/1-[1/0±07/1]-1

10-[6/0±15/8]-7

2/1-[07/0±1]-8/0

4/2-[1/0±1/2]-2

Group 3


O. tavernieraefolia (19261)

35-[1±34]-32

16-[6/0±15]-14

35-[6/0±33]-5/32

3/1-[1/0±08/1]-1

8-[5/0±5/7]-7

1/1-[02/0±1]-9/0

3/2-[1/0±2/2]- 2

O. aucheri (366)

31-[2/1±29]-28

5/14-[7/0±14]-5/12

34-[7/1±32]-28

5/1-[1/0±24/1]-1

9-[7/0±4/8]-7

1-[01/0±99/0]-9/0

5/2-[2/0±2]-08/1

O. aucher (18126)

32-[4/0±6/31]-31

5/16-[7/0±16]- 5/14

32-[5/1±6/29]-28

5/1-[1/0±04/1]-1

5/11-[7/0±7/9]-9

1-[03/0±99/0]- 8/0

01/2-[1/0±9/1]-9/1

O. aucheri (681)

33-[3/1±31]-29

5/17-[7/0±1/16]- 15

1/32-[2/1±94/30]-29

3/1-[1/0±05/1]-1

9/9-[8/0±63/8]-5/7

1-[08/0±94/0]- 8/0

1/2-[1/0±7/1]-9/1

O. aucheri (19264)

32-[3/0±3/31]-5/30

18-[1/1±16]- 15

5/32-[7/0±1/31]-30

3/1-[04/0±2/1]-2/1

12-[6/1±6/9]- 7

2/1-[09/0±02/1]- 8/0

09/2-[1/0±9/1]-8/1

O. aucheri (19253)

32-[8/1±30]-29

19-[1/1±2/15]- 13

33-[1/1±31]-30

3/1-[1/0±17/1]-1

12-[1±87/10]-8

2/1-[1/0±01/1]- 8/0

5/2-[1/0±2]-5/1ادامه جدول 3- محدوده، ميانگين و انحراف معيار استاندارد داده‏هاي مربوط به دانه ‏گرده در گونه‏هاي مورد مطالعه*.

ويژگي­هاي گرده­شناختي

تاکسون

P

(μm)

E

(μm)

L

(μm)

S

(μm)

M

(μm)

TE

(μm)

P/E

O. aucheri (19274)

33-[8/1±2/29]-26

15-[4/0±5/14]- 13

31-[1/1±29]-28

3/1-[1/0±16/1]-1

11-[1±97/8]-7

1/1-[04/0±99/0]- 8/0

1/2-[1/0±9/1]- 8/1

O. iranensis (13686)

35-[1±34]-32

5/17-[4/0±7/16]- 16

5/37-[3/0±53/36]-36

5/1-[1/0±08/1]-1

10-[1±25/7]-5

5/1-[2/0±95/0]- 8/0

1/2-[05/0±2]-9/1

O. iranensis (19983)

33-[3/1±31]-29

21-[7/1±05/18]-15

35-[1±52/33]-31

5/1-[2/0±09/1]-1

14-[7/1±5/11]-8

3/1-[1/0±92/0]-8/0

03/2-[1/0±6/1]-4/1

O. iranensis (17165)

5/35-[1/1±82/33]-32

22-[2±2/18]-15

35-[7/0±51/33]-33

3/1-[1/0±05/1]-1

8-[6/0±7]-5/6

3/1-[1/0±16/1]-1

1/2-[1/0±9/1]-5/1

O. iranensis (28309)

34-[6/0±33]-32

17-[3/0±3/16]-5/15

36-[5/0±45/34]-33

3/1-[1/0±07/1]-1

5/9-[9/0±5/8]-7

3/1-[1/0±06/1]-1

2-[04/0±2]-9/1

O. iranensis (18396)

33-[1±32]-30

19-[5/0±5/18]-18

32-[4/0±55/30]-30

3/1-[1/0±06/1]-1

8-[7/0±4/7]-6

1-[1/0±9/0]-8/0

3/2-[08/0±04/2]-2

O. iranensis (10259)

34-[4/0±2/33]-32

18-[9/0±2/16]-15

36-[3/0±3/35]-5/34

3/1-[1/0±07/1]-1

9-[6/0±42/7]-5/6

2/1-[09/0±02/1]-8/0

1/2-[1/0±2]-9/1
1   2   3


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка