Zápisnica č. 22/2009 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 08. 12. 2009 o 09: 30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
старонка2/15
Дата канвертавання24.04.2016
Памер1.33 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

K bodu 1/


Kontrola plnenia úloh:

Celkom bolo Radou od začiatku roka uložených 1026 úloh. Všetky úlohy termínované ku dňu konania zasadnutia sú splnené.


Uznesenie č. 09-22/1.837: Rada zobrala informáciu o plnení úloh na vedomie.

Uznesenie bolo prijaté.


K bodu 2/

SK č.: 350-PLO/D-4754/2009 zo dňa 12.11.2009

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č.TKR/101

ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza číslo licencie : TKR/101


Uznesenie č. 09-22/2.838: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) s pôsobnosťou podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 308/2000 Z.z.“), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov, v správnom konaní č. 350-PLO/D-4754/2009 zo dňa 12.11.2009 vo veci žiadosti o zmenu údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/101 účastníka konania:
Jana Revická – INŠTAL

Koncová 48

971 01 Prievidza
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa ustanovenia § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
rozhodnutie:
Rada podľa ustanovenia § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
mení
registráciu retransmisie č. TKR/101 takto:
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/101/1997 zo dňa 09.10.1997 v znení neskorších zmien a doplnkov v časti 4 znejú:
4. Ponuka programových služieb:
4.1. KDS Prievidza:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, DOMA, JOJ, TA 3, TV Prievidza, Music Box, ČT 1, ČT 2, SPEKTRUM, MINIMAX, HALLMARK, RTL, VIVA, EURONEWS, Eurosport, AXN, Animal Planet, Disney Channel, TELEVÍZO, Discovery Channel, TV NOE, Trojka, JOJ PLUS, Televízia AVT Prievidza

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, rádio OKEY, Beta Rádio


4.2. KDS Dolné Vestenice:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, DOMA, ČT 1, SAT 1, RTL 2, PRO 7, VIVA, Super RTL, ČT 2, TA3, JOJ, Discovery Channel, Trojka, JOJ PLUS, Televízia AVT Prievidza

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, rádio OKEY, Beta Rádio
4.3. KDS Malá Čausa:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV Markíza, DOMA, PRO 7, VIVA, TELEVÍZO, ČT 1, ČT 2, TA3, JOJ, Trojka, JOJ PLUS

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM; VIVA, rádio OKEY, Beta Rádio“.
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1027: V súlade s ustanovením § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie v správnom konaní č. 350-PLO/D-4754/2009 a zašle ho účastníkovi konania Jana Revická – INŠTAL, Prievidza spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO

K bodu 3/

SK č.: 373-PLO/D-4900/2009 zo dňa 20.11.2009

vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103

ÚK: Stavebné bytové družstvo II. Košice, Košice číslo licencie: TKR/103
Uznesenie č. 09-22/3.839: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”) postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 373-PLO/D-4900/2009 zo dňa 20.11.2009, posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/103, doručené z dôvodu zmeny ponuky programových služieb v meste Košice, účastníka konania:
Stavebné bytové družstvo II. Košice

Bardejovská 3

040 01 Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/103 zo dňa 12.11.1997 nasledovne:

Bod 4. Televízne a rozhlasové programové služby znie:

4.1 KDS Starozagorská:

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS ,M1, M2, TV VÝCHOD, DOMA

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_ FM, Rádio Regina
b) rozšírený súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno, Super RTL, PRO 7, DOMA, Eurosport, Discovery,Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe, Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV VÝCHOD, Trojka

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio _FM, Rádio Regina
4.2 KDS Hemerkova:

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS , M1, M2, TV VÝCHOD, DOMA

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio _FM, Rádio Regina


b) rozšírený súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno,Super RTL, PRO 7, DOMA, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe, Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV VÝCHOD, Trojka

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_ FM, Rádio Regina
4.3 KDS Čordákova:

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, M1, M2, TV VÝCHOD, DOMA

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM, Rádio Regina

b) rozšírený súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS , TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno, Super RTL, PRO7,DOMA, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe, Viasat History, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV VÝCHOD, Trojka

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_ FM, Rádio Regina

4.4 KDS Wurmova:

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, M1, M2, TV VÝCHOD, DOMA

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_ FM, Rádio Regina


b) rozšírený súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, TV MARKÍZA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, M1, M2, ČT1, ČT2, Rai uno,Super RTL, PRO 7,DOMA, Eurosport, Discovery Channel, Zone Reality, Hallmark, Animal Planet, MTV Europe, Viasat history, Viasat Explorer/SPICE, Film+, TV VÝCHOD, Trojka

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio _FM, Rádio Regina.“
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1028: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia v SK č.: 373-PLO/D-4900/2009 zo dňa 20.11.2009 zašle ho účastníkovi konania, SBD II. Košice spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO

K bodu 4/

SK č.: 247-PLO/D-3461/2009 zo dňa 27.08.2009

vo veci žiadosti o registráciu retransmisie

ÚK: GeCom, s.r.o., Michalovce
Uznesenie č. 09-22/4.840: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len „Rada“ ) ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z.z“ ) postupom podľa § 71 citovaného zákona v správnom konaní č. 247-PLO/D-3461/2009 zo dňa 27.08.2007, posúdila žiadosť o registráciu retransmisie prostredníctvom systému IPTV v meste Michalovce, účastníka konania:
GeCom, s.r.o.

Námestie Osloboditeľov 22

071 01 Michalovce
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie v súlade s § 46 a nasled. zák. č.71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa § 59 zákona č. 308/2000 Z.z.   vydáva

rozhodnutie o registrácii retransmisie č. TKR/302
za nasledovných podmienok :
1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: IPTV

Hlavná stanica: Námestie Osloboditeľov 22, Michalovce2. Územný rozsah retransmisie: Michalovce

3. Počet prípojok: 101

4. Ponuka programových služieb:

základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV Markíza, DOMA, TA 3, JOJ, JOJ PLUS, ČT 1, ČT 2, ČT 24, TV LUX, Musiq 1, TV Patriot, TV NOE

rozhlasové programové služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio_FM, Rádio Regina Rádio Patria; FUN RADIO, rádio OKEY, VIVA, Rádio EXPRES, Jemné Melódie, Rádio KISS

rozšírený súbor: -
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1029: V súlade s § 4 ods. 4 a § 13 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. Kancelária Rady vyhotoví rozhodnutie o registrácii retransmisie v SK č. 247-PLO/D-3461/2009 a zašle ho účastníkovi konania ( spol. GeCom, s.r.o., Michalovce.) spolu s výzvou na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO
K bodu 5/

SK č.: 377-PLO/D-4779/2009 zo dňa 13.11.2009

vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41

ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica číslo licencie: TKR/41


Uznesenie č. 09-22/5.841: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „Rada“) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len “zákon č. 308/2000 Z. z.”), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 377-PLO/D-4779/2009 zo dňa 13.11.2009, posúdila žiadosť o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/41 z dôvodu zmeny ponuky programových služieb a z dôvodu zmeny počtu pripojených účastníkov, účastníka konania:
KATES, s.r.o.

Zámostie 2792

017 01 Považská Bystrica
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie podľa § 46 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto

rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í
údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/41/1995 zo dňa 21.06.1995 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:

1. Bod 3. Počet prípojok :

„Považská Bystrica a priľahlé časti: 3886

Domaniža, Sádočné: 399

Prečín 246

Udiča 287

Dolná Maríková, Hatné, Klieština 541

Dolný Liesok 103

Trstie 57Bodiná 105

Počet prípojok celkom: 5624“
2. Bod 4. Ponuka programových služieb:

4.1 KDS Považská Bystrica

a) základný súbor ( Mini ponuka):

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV LUX, DOMA, TV Považie, TV Marika, ČT 1,ČT 2, JOJ PLUS

b) rozšírený súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, JOJ, TA3, TV LUX, DOMA, JOJ PLUS, TV PATRIOT, TV Považie, TV Marika, TELEVÍZO, ČT1,ČT 2, ÓČKO, TV 5, BBC World, MusicBox, Eurosport, NOVA Sport, Hallmark, Spektrum, CNN, Blue Hustler, Viasat History, Viasat Explorer, Minimax, Discovery Channel, DISNEY CHANNEL, MGM, ZONE Reality

c) prémiový súbor: HBO

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio Expres, FUN RADIO4.2 KDS Prečín

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, TA3, JOJ, JOJ PLUS, TV Považie, DOMA, ČT 1, ČT 2, TV LUX, DISCOVERY, Film+,

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio Expres, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -
4.3 KDS Domaniža

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, TA3, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ÓĆKO, JOJ, JOJ PLUS, Spektrum

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -
4.4 KDS Hatné

(Dolná Maríková , Klieština)

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, TA3, JOJ, JOJ PLUS, TV Považie, TV Patriot, Televízo, TV LUX, ČT 1, ČT 2, ÓČKO, Spektrum

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio Expres, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -


4.5 KDS Udiča

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, TA3, DISCOVERY, ČT 1, ČT 2, TV LUX, TV Považie

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -
4.6 KDS Dolný Liesok

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, ČT 1, TV LUX

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -
4.7 KDS Trstie

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, ČT 1

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -
4.8 KDS Bodiná

a) základný súbor:

televízne programové služby: STV 1, STV 2, Trojka, TV MARKÍZA, DOMA, JOJ, JOJ PLUS, TA3, ČT 1, ČT 2,

rozhlasové program. služby: Slovenský rozhlas: Rádio Slovensko, Rádio_FM; Rádio ZET, rádio OKEY, Rádio EXPRES, FUN RADIO

b) rozšírený súbor: -„
Uznesenie bolo prijaté.
Úloha č. 09-22/1030: Kancelária Rady vyhotoví v správnom konaní č. 377-PLO/D-4779/2009 zo dňa 13.11.2009 písomné znenie rozhodnutia, zašle ho účastníkovi konania (KATES, s.r.o., Považská Bystrica) a vyzve ho na úhradu správneho poplatku.

T: 08.01.2010 Z: PLO

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка