Znak sprawy wop. 261. 23. 2015. Du specyfikacja istotnych warunków zamówienia
старонка1/2
Дата канвертавання22.04.2016
Памер201.59 Kb.
  1   2
Znak sprawy WOP.261.23.2015.DU

specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia przekraczającej kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), na usługę sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej czerwończyka fioletka Lycaena helle oraz siedlisk przyrodniczych w dolinie Jamicy w gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim.
Zatwierdzam

Jerzy Ptaszyk


Zastępca Regionalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska w Poznaniu

Regionalny Konserwator Przyrody

Poznań, 01.06.2015 r.
 1. Nazwa i adres zamawiającego

  1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań.

  2. Adres strony internetowej: http://poznan.rdos.gov.pl/
 1. Tryb udzielenia zamówienia

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” i przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, mają zastosowanie przepisy tej ustawy.

 2. Usługa sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej czerwończyka fioletka Lycaena helle oraz siedlisk przyrodniczych w dolinie Jamicy w gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach zadania pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze, monitoring oraz działania ochronne w rezerwatach przyrody i na obszarach Natura 2000”.
 1. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej czerwończyka fioletka Lycaena helle oraz siedlisk przyrodniczych w dolinie Jamicy w gminie Baranów, powiecie kępińskim, województwie wielkopolskim.

 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.

 3. Znak sprawy nadany przez zamawiającego: WOP.261.23.2015.DU

 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90720000-0 ochrona środowiska, 90721700 usługi ochrony gatunków zagrożonych.
 1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


 1. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa
  w art. 67 ust. 6 ustawy


Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.


 1. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia należy wykonać do dnia 30 września 2015 r.


 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;

 1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Zamawiający opisał sposób oceny warunku w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ;

 1. dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający opisał sposób oceny warunku w rozdziale VII ust. 3 pkt 2 SIWZ;

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

 1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia i dokumentów określonych w rozdziale VIII SIWZ, złożonych wraz z ofertą, na zasadzie Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 ustawy.

 2. Zamawiający uzna za spełniony warunek:

 1. w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy to w tym okresie:

 1. sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą gatunków owadów, w szczególności na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub

 2. sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację gatunków owadów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 1. w zakresie dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje minimum jedną osobą, która:

 1. posiada dyplom ukończenia studiów wyższych z dziedziny nauk biologicznych, dyscypliny biologii lub pokrewnej

lub


 1. wykaże się autorstwem/współautorstwem nie mniej niż jednej publikacji z zakresu entomologii opublikowanej w czasopiśmie recenzowanym

 2. oraz minimum jedną osobą, która sporządziła przynajmniej jedną inwentaryzację siedlisk przyrodniczych w szczególności na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia należy przedstawić w formularzu stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

 1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 1. Zamawiający wykluczy Wykonawców spełniających przesłanki określone w art. 24 ustawy.

 2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów wskazanych w rozdz. VIII ust. 2 SIWZ.

 3. Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zostanie dokonana na zasadzie Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne przesłanki określone
  w art. 24 ustawy.
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
  ust. 1 ustawy Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

      1. oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców odrębnie.

2) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności wykonawcy jest krótszy to w tym okresie: 1. sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację przyrodniczą gatunków owadów,w szczególności na potrzeby planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000 lub

 2. sporządził przynajmniej jedną inwentaryzację gatunków owadów w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzonego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie. Dowodami tymi w rozumieniu Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich mogą być składane (Dz. U. 2013 poz. 231), zwane dalej rozporządzeniem, są poświadczenia.

Wykonawca może złożyć oświadczenie, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.Wykonawca może również w miejsce poświadczeń przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług, określone w § 1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

 1. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z warunkami postawionymi w rozdziale VII ust. 3 pkt. 2, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ,

 2. pisemnego zobowiązania podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków oraz wykazu wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ustawy, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów:

 1. oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ oraz wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ,

 2. aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
  do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 3. aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 4. aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 5. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 6. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

 1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

 3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

 2. Forma składanych przez wykonawcę dokumentów:

  1. dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
   z oryginałem przez Wykonawcę,

  2. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w rozdz. VII ust. 4 SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty,

  3. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości,

  4. dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 3. W celu wykazania, że nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wraz z ofertą listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – treść stosownego oświadczenia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ.

 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wymagane jest:

  1. ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa),

  2. złożenie oferty podpisanej w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie,

  3. złożenie wraz z ofertą, przez każdego Wykonawcę występującego wspólnie, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa
   w art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 3 do SIWZ) wraz
   z dokumentami wykazującymi ich spełnienie, zgodnie z zapisami w rozdziale VIII SIWZ.

  4. złożenie wraz z ofertą, przez każdego Wykonawcę występującego wspólnie, oświadczenia o braku podstaw do ich wykluczenia z postępowania na podstawie
   art. 24 ustawy (wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ oraz Załączniku nr 8 do SIWZ) wraz z dokumentami wykazującymi brak podstaw do ich wykluczenia z postępowania, zgodnie z zapisami w rozdziale VIII SIWZ.

 5. Wykonawcy, wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Przepisy ustawy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 1. Podwykonawcy

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.


 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami
  1   2


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка