ZAŁĄcznik nr 6 formularz cenowy dla częŚci 01 ubezpieczenie majątku, następstw nieszczęŚliwych wypadków I odpowiedzialności cywilnej
Дата канвертавання27.04.2016
Памер190.92 Kb.
ZAŁĄCZNIK NR 6
FORMULARZ CENOWY DLA CZĘŚCI 01 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU, NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJPrzedmiot ubezpieczenia

Jednostka organizacyjna/Lokalizacja

Suma Ubezpieczenia

Składka okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Składka okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

Składka okres od 01.01.2017 do 31.12.2017

1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Budynki, budowle, lokale, w tym mieszkalne

Gmina Baranów

Budynki i budowle zgodnie z Ankietą nr 1

11.477.889,00


Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Budynki i budowle zgodnie z Ankietą nr 1

1.018.517,00


Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

Budynki i budowle zgodnie z Ankietą nr 1

1.935.591,63


Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach

Budynki i budowle zgodnie z Ankietą nr 1

3.090.634,00


Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach

Budynki i budowle zgodnie z Ankietą nr 1

1.768.763,87


Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

Budynki i budowle zgodnie z Ankietą nr 1

1.533.023,46


Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat, księgozbiory

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BOŻEJ WOLI

Zgodnie z Ankietą nr 3

45.482,78


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BARANOWIE

Zgodnie z Ankietą nr 4

14.530,33


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KASKACH

Zgodnie z Ankietą nr 5

53.576,67


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W OSINACH

Zgodnie z Ankietą nr 6

48.976,20


Młodzieżowa Orkiestra

Zgodnie z Ankietą nr 7

82.811,43


Gmina Baranów

Zgodnie z Ankietą nr 8

219.592,17


Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

Zgodnie z Ankietą nr 9

85.835,54


Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach

Zgodnie z Ankietą nr 10

96.414,23


Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach

Zgodnie z Ankietą nr 11

41.674,98


Gminne Przedszkole w Cegłowie

Zgodnie z Ankietą nr 12

53.659,80


Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Zgodnie z Ankietą nr 13

70.283,83


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie

Zgodnie z Ankietą nr 14

61.884,00


Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli

Zgodnie z Ankietą nr 15

120.239,76


Budowle, obiekty małej architektury, urządzenia i wyposażenie zewnętrzne /place zabaw, boiska, stadiony, skwery, włazy do studzienek kanalizacyjnych, bramki, znaki drogowe, słupy i latarnie oświetleniowe, bramy wjazdowe, światła na skrzyżowaniach, znaki drogowe, tablice informacyjne, hydranty, fotoradary, kosze itp./, instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z przyłączami, studnie, ogrodzenia, elementy ogrodzenia ,przystanki, wiaty przystankowe itp.

Zewnętrzne elementy stałe i ruchome budynków i budowli oraz ich wyposażenia, anteny, siłowniki bram, szlabany, klimatyzatory, rynny, itp.

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych


100 000 zł


Nakłady adaptacyjne/inwestycyjne

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych50 000 zł


Środki obrotowe

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych30 000 zł


Mienie niskocenne pozostające poza ewidencją środków trwałych.

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych100 000 zł


Mienie pracownicze i uczniowskie /na 1osobę max. 500zł/.

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych40 000 zł


Mienie osób trzecich

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych20 000 zł


Wartości pieniężne

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych10 000 zł


2. Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizm w systemie na pierwsze ryzyko (wspólne limity dla wszystkich jednostek

Budowle, obiekty małej architektury, urządzenia i wyposażenie zewnętrzne /place zabaw, boiska, stadiony, skwery, włazy do studzienek kanalizacyjnych, bramki, znaki drogowe, słupy i latarnie oświetleniowe, bramy wjazdowe, światła na skrzyżowaniach, znaki drogowe, tablice informacyjne, hydranty, fotoradary, kosze itp./, instalacje wodno-kanalizacyjne wraz z przyłączami, studnie, ogrodzenia, elementy ogrodzenia ,przystanki, wiaty przystankowe itp.

Zewnętrzne elementy stałe i ruchome budynków i budowli oraz ich wyposażenia, anteny, siłowniki bram, szlabany, klimatyzatory, rynny, itp.50 000 zł


Maszyny, urządzenia, wyposażenie, w tym sprzęt elektroniczny powyżej 5 lat, księgozbiory

150 000 zł


Środki obrotowe

10 000 zł


Mienie niskocenne

50 000 zł


Mienie pracownicze i uczniowskie

5 000 zł


Mienie osób trzecich

10 000 zł


Gotówka od kradzieży z włamaniem

10 000 zł


Gotówka od rabunku

10 000 zł


Koszt naprawy zabezpieczeń

20 000 zł


Kradzież zuchwała/zwykła (nie nosząca znamion włamania)

10 000 zł


3.UBEZPIECZENIE GOTÓWKI W TRANSPORCIE w zakresie pełnym. (wspólne limity dla wszystkich jednostek)

Gotówka w transporcie

10.000zł


4. Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia i uszkodzenia (wspólne limity dla wszystkich jednostek)

Szyby i inne przedmioty szklane od stłuczenia

10.000zł


5.UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK /ALL RISK

Stacjonarny sprzęt elektroniczny

Gmina Baranów – zgodnie z Ankietą nr 16

91.419,70


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baranowie – zgodnie z Ankietą nr 17

3.020,00


Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie – zgodnie z Ankietą nr 18

30.122,37


Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie – zgodnie z Ankietą nr 19

7.909,45


Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach - zgodnie z Ankietą nr 20

14.689,99


Przedszkole w Cegłowie – zgodnie z Ankietą nr 21

12.003,42


Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach – zgodnie z Ankietą nr 22

8.183,00


Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli – zgodnie z Ankietą nr 23

26.260,28


Sprzęt przenośny elektroniczny

Gmina Baranów – zgodnie z Ankietą nr 16

18.724,43


Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

zgodnie z Ankietą nr 1816.230,99


Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

zgodnie z Ankietą nr 1928.329,25


Zespół Szkół im. Orła Białego w Kaskach

zgodnie z Ankietą nr 2022.508,33


Przedszkole w Cegłowie – zgodnie z Ankietą nr 21

7.963,99


Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Golach – zgodnie z Ankietą nr 22

3.748,00


Zespół Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli – zgodnie z Ankietą nr 23

10.029,97


Koszty odtworzenia danych

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych10 000 zł


Nośniki danych

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych10 000 zł


Oprogramowanie

Ubezpieczenie w systemie na I ryzyko - Limit wspólny dla wszystkich jednostek organizacyjnych50 000 zł


6.UBEZPIECZENIE MIENIA W TRANSPORCIE (OSP)

Ubezpieczenie mienia w transporcie

(ubrania i sprzęt OSP podczas transportu )

20.000 zł


7.UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH – podczas akcji ratowniczej, ćwiczeń, zawodów oraz w drodze na i drodze powrotnej z akcji, ćwiczeń, zawodów i innych imprez okolicznościowych

Liczba jednostek - 4

20.000 zł


UBEZPIECZENIE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH WŁĄCZONYCH DO KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Liczba strażaków – 53

Zgodnie z rozporządzeniem


UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA OSPÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, WOLONTARIUSZY, PAKTYKANTÓW, PRACOWNIKÓW SEZONOWYCH, STAŻYSTÓW, KIEROWCÓW i OPIEKUNÓW DZIECI

Liczba ubezpieczonych: 10 osób

10.000 zł


8. UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

OC deliktowo - kontraktowa oraz odpowiedzialność pozostająca w zbiegu z odpowiedzialnością deliktowo - kontraktową

500.000 zł


OC za szkody w nieruchomościach

200.000 zł


OC za szkody w rzeczach ruchomych

100.000 zł


OC za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wynajmowaniem obiektów, lokali itp. należących/zarządzanych przez Ubezpieczonego

500.000 zł


OC za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej, opiekuńczej, kulturalnej, rozrywkowej /w tym OC Szkół, nauczycieli i opiekunów/ itp.

500.000 złOC za szkody wyrządzone przez podopiecznych w czasie sprawowania nad nimi opieki

300.000 złOC za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem m.in. stołówek, bufetów i zatruciem pokarmowym, zakażeń bakteryjnych lub przeniesieniem chorób zakaźnych

300.000 zł


Odpowiedzialność cywilna Ubezpieczyciela z tytułu szkód osobowych lub rzeczowych powstałych w związku z organizowaniem imprez, które nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu OC w rozumieniu ustawy z dnia 22.08.1997 roku o bezpieczeństwie imprez masowych, bez względu na ich charakter, miejsce i liczbę uczestników.

500.000 zł
Limit na fajerwerki - 100.000zł


OC pracodawcy za wypadki przy pracy.

500.000 zł


OC za szkody wyrządzone przez podwykonawców

500.000 zł


OC za szkody wyrządzone wzajemnie

200.000 zł


OC za szkody wyrządzone przez drużyny OSP i MDP

500.000 zł


Odpowiedzialność Cywilna za szkody powstałe na skutek uszkodzenia, eksploatacji bądź zniszczenia materiałowego lub awarii urządzeń wodno- kanalizacyjnych, gaśniczych i centralnego ogrzewania, szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych/ m.in. gazowych, elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, światłowodowych/

500.000 zł


OC za szkody spowodowane przez pojazdy nie podlegające obowiązkowi rejestracji

200.000 zł


OC za szkody wyrządzone osobom trzecim przez sołtysów podczas wykonywania czynności służbowych na rzecz Gminy / przyjmowania opłat od rolników, organizowania zebrań wiejskich itp./

100.000 zł


OC za mienie osób trzecich znajdujących się w pieczy pod dozorem ubezpieczonego

20.000 złOC za szkody wyrządzone w instalacjach i urządzeniach podziemnych

300.000 zł


OC za szkody powstałe w mieniu pracowników lub innych osób, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność, w tym za szkody w pojazdach mechanicznych

100.000 zł


OC za szkody powstałe wskutek awarii urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz szkody powstałe na skutek cofnięcia się cieczy z rur systemu kanalizacji

500.000 zł


OC za szkody związane z niedostarczaniem wody i odprowadzeniem ścieków lub ich dostarczaniem o niewłaściwych parametrach (przerwy w dostawie, niezachowanie właściwych parametrów, uszkodzenia sieci itp.)

500.000 zł


OC za szkody w postaci czystych strat finansowych

300.000 zł


OC za szkody w środowisku naturalnym

200.000 zł


OC władzy publicznej za szkody rzeczowe, szkody osobowe oraz czyste straty finansowe powstałe w związku z wykonywaniem władzy publicznej

200.000 zł


OC za szkody wyrządzone przez bezpańskie psy

100.000 zł


Odpowiedzialność Cywilna deliktowo-kontraktowa z tytułu zarządzania i administrowania drogami gminnymi oraz innymi terenami będącymi w administrowaniu Gminy Baranów

500.000 zł


RAZEM SKŁADKA ZA ROCZNY OKRES UBEZPIECZENIA


ŁĄCZNIE ZA OKRES 36 MIESIĘCY
ŁACZNA SKŁADKA ZA 36 MIESIĘCY : …………………………………zł
SŁOWNIE ZŁOTYCH : …………………………...............................……………………………………..

w tym:


  1. za okres ubezpieczenia od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r ………............… zł

  2. za okres ubezpieczenia od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 ……..........…… zł

  3. za okres ubezpieczenia od 01.01.2017 do 31.12.2017r ……..........…… zł

......................................., dnia............................ (miejscowość)…………………………………..

Podpis osoby (osób) upoważnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy

(Czytelny podpis albo podpis

i pieczątka z imieniem i nazwiskiem)


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка