Зацвярджаю загадчык кафедры
Дата канвертавання24.03.2016
Памер71.35 Kb.

ЗАЦВЯРДЖАЮ

Загадчык кафедры

беларускага мовазнаўства

і дыялекталогіі

_________________ Л.В. Леванцэвіч

«13» снежня 2013 г.

СПРАВАЗДАЧА АБ РАБОЦЕ


Праблемы этналінгвістыкі і лінгвакраязнаўства”

(Склад групы: І семестр: Ваўранюк С., Салавей Г., Гарбунова Г.; ІІ семестр – Салавей Г., Чанчавік Н., Гугнюк Я.)


за 2013 навучальны год

І. Вынікі працы СНДГ: Даследаваны пытанні: матываванасць безэквіваленткай лексікі ў дыялектнай мове; лінгвакраязнаўчы змест батанічнай наменклатуры ў моўным кантэксце; этымалагічны змест манушак; семантыка-спалучальныя сквязі лексемы “хлеб”; лінгвакультуралагічны змест моўных адзінак. Па выніках даследавання падрыхтаваны выступленні на канферэнцыі (21 выступленне) і публікацыі ў зборнікі артыкулаў (4 публікацыі).

ІІ. Апрабацыя вынікаў работы.


1. Даклады, прачытаныя студэнтамі-членамі СНДГ на навукова-практычных канферэнцыях, у тым ліку:

1.1 міжнародных:

Слова ў мове, маўленні, тэксце : Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных філолагаў. – 25 красавіка, Брэст, 2013 г. (3 даклады)

1. Салавей Г. Лексема “ліха” ў беларускамоўным кантэксце // Слова ў мове, маўленні, тэксце : Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных філолагаў. – 25 красавіка, Брэст, 2013 г.

2. Гарбунова Г. Мянушкі як аб’ект даследавання // Слова ў мове, маўленні, тэксце : Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных філолагаў. – 25 красавіка, Брэст, 2013 г.

3. Ваўранюк С. Безэквівалентная лексіка ў гаворках Піншчыны // Слова ў мове, маўленні, тэксце : Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя маладых вучоных філолагаў. – 25 красавіка, Брэст, 2013 г.

Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий : Междунар научн-практ. студ конф – 14–15 февраля 2013 г.( 1 даклад)

Салавей Г. Канцэпт “бяда” ў беларускамоўным кантэксце // Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий : Междунар научн-практ. студ конф – 14–15 февраля 2013 г.

1.2 рэспубліканскіх:

Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян (да 70-годдзя Ніны Мацяш) ІІ Рэспубл. студ. навукова-практ. канф. 22 кастрычніка 2013 г. (2 даклады)

1. Салавей Г.Сэнсава-функцыянальны аспект лексічнай адзінкі “бяроза” / Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян (да 70-годдзя Ніны Мацяш) ІІ Рэспубл. студ. Навукова-практ. канф. 22 кастрычніка 2013 г.

2. Чанчавік Н. Семантыка-спалучальныя сувязі лексемы “хлеб” / Фальклор, гісторыя і літаратура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян (да 70-годдзя Ніны Мацяш) ІІ Рэспубл. студ. Навукова-практ. канф. 22 кастрычніка 2013 г.

Берасцейшчына: моўна-культурная прастора : Рэспубл. навукю-практ. канф. – 21 сакавіка 2013 г.(3 даклады)

1. Салавей Г. Канцэпт “лёс” у беларускамоўным кантэксце // Берасцейшчына: моўна-культурная прастора : Рэспубл. навукю-практ. канф. – 21 сакавіка 2013 г.

2. Ваўранюк С. Безэквівалентная лексіка ў гаворках БПП // Берасцейшчына: моўна-культурная прастора : Рэспубл. навукю-практ. канф. – 21 сакавіка 2013 г.

3. Гарбунова Г. Неафіцыйныя найменні асобы ў гаворках БПП // Берасцейшчына: моўна-культурная прастора : Рэспубл. навукю-практ. канф. – 21 сакавіка 2013 г.

1.3 універсітэцкія і рэгіянальныя:

Экологическая культура: университетская студенческая научно-практическая конференция. – Ьрэст, 29 марта 2013 г. (2 даклады)

1. Ваўранюк С. Структурна-семантычны аналіз тэматычнай групы “экалогія”// Экологическая культура: университетская студенческая научно-практическая конференция. – 29 марта 2013 г.

2. Салавей Г. “Экалогія” зносінаў на Палессі ў ХІХ стагоддзі // Экологическая культура: университетская студенческая научно-практическая конференция. – 29 марта 2013 г.

Биологически активные соединения в повседневной жизни человека: университетская студенческая научно-практическая конференция – Брэст, 15 марта 2013г. (3 даклады)

1. Гарбунова Г., Запазычанні сярод наменклатуры біялагічна актыўных злучэнняў // университетская студенческая научно-практическая конференция «Биологически активные соединения в повседневной жизни человека», 15 марта 2013 г.

2. Салавей Г. Канцэпт “камень” у моўным кантэксце // университетская студенческая научно-практическая конференция «Биологически активные соединения в повседневной жизни человека», 15 марта 2013 г.

3. Ваўранюк С. Структурна-семантычны аналіз назваў мінералаў // университетская студенческая научно-практическая конференция «Биологически активные соединения в повседневной жизни человека», 15 марта 2013 г.

Паветра і жыццёвая прастора чалавека : універсітэцкая студэнцкая навукова-метадычная канф., Брэст, 22 кастрычніка 2013 г. (4 даклады)

1. Салавей Г. Семантыка вобраза “паветра” ў славянскай традыцыйнай культуры // Паветра і жыццёвая прастора чалавека : універсітэцкая студэнцкая навукова-метадычная канф., Брэст, 22 кастрычніка 2013 г.

2. Чанчавік Н. Сэнссава-этымалагічны кантэкст моўнай адзінкі “паветра” //Паветра і жыццёвая прастора чалавека : універсітэцкая студэнцкая навукова-метадычная канф., Брэст, 22 кастрычніка 2013 г.

3. Салавей Г. Этналінгвістычны змест лексемы “паветра” // Паветра і жыццёвая прастора чалавека : універсітэцкая студэнцкая навукова-метадычная канф., Брэст, 22 кастрычніка 2013 г.

4. Гугнюк Я. “Паветра” ў кантэксце беларускага выслоўя // Паветра і жыццёвая прастора чалавека : універсітэцкая студэнцкая навукова-метадычная канф., Брэст, 22 кастрычніка 2013 г.

Мова і культура : рэгіян. навукова-практ. канф – 24 кастрычніка 2013 г. Брэст (1 даклад)

1. Салавей Г. Здаровы лад жыцця і культура зносінаў //
1.4 факультэцкіх:

Грамадства і моўная палітыка : міжфак. навук.-практ. канф. – 21 лістапада 2013 г. (2 даклады)

1. Салавей Г., Беларуская мова і моўная палітыка напачатку ХХ стагоддзя.

2. Чанчавік Н., Хлеб у культуры беларусаў


2. Публікацыі, самастойна падрыхтаваныя студэнтамі – членамі СНДГ.

2.3. матэрыялы і тэзісы канферэнцый


1.  Салавей Г. Семантыка вобраза “паветра” ў славянскай традыцыйнай культуры // Паветра і жыццёвая прастора чалавека : зборнік матэрыялаў універсітэцкай / рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч, Н.С. Ступень ; пад агульнай рэд. Л.В. Леванцэвіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 29–31.

2. Салавей Г. Канцэпт “лёд” у беларускім моўным кантэксце Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: В.Б. Пераход [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2013. – С.295–297.

3. Салавей Г. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “бяда” // Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий : сборнік матер. Конф. – Брест, 2013. – С 162–165.

4. Салавей Г. Лексема “ліха” у беларускамоўным кантэксце // Моўна-культурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна, каф. гісторыі беларус. мовы і дыялекталогіі ; рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2013. – С. 150–151.


5. Удзел студэнтаў – члненаў СНДГ у праектах:

5.1 Салавей Ганна – “Лінгвагеаграфія гаворак Брэсцка-Пінскага Палесся”; 03.01.2011– 31.12.2013; № дзярж. рэг. 20111409 от 13. 06. 2011.


Навуковы кіраўнік Л.В. Леванцэвіч
6. Маюцца наступныя публікацыі:

1.  Салавей Г. Семантыка вобраза “паветра” ў славянскай традыцыйнай культуры // Паветра і жыццёвая прастора чалавека : зборнік матэрыялаў універсітэцкай / рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч, Н.С. Ступень ; пад агульнай рэд. Л.В. Леванцэвіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2013. – С. 29–31.

2. Салавей Г. Канцэпт “лёд” у беларускім моўным кантэксце Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: В.Б. Пераход [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2013. – С.295–297.

3. Салавей Г. Лінгвакультуралагічны змест моўнай адзінкі “бяда” // Классика и современность в изящной словесности ХІХ–ХХІ столетий : сборнік матер. Конф. – Брест, 2013. – С 162–165.

4. Салавей Г. Лексема “ліха” у беларускамоўным кантэксце // Моўна-культурная прастора Брэсцка-Пінскага Палесся : зборнік навуковых артыкулаў / М-ва адукацыі Рэсп. Беларусь, Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна, каф. гісторыі беларус. мовы і дыялекталогіі ; рэдкал.: М.М. Аляхновіч [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2013. – С. 150–151.

Акрамя гэтага, у час кансультацый былі разгледжаны пытанні: матываванасць безэквіваленткай лексікі ў дыялектнай мове; лінгвакраязнаўчы змест батанічнай наменклатуры ў моўным кантэксце; этымалагічны змест манушак; семантыка-спалучальныя сквязі лексемы “хлеб”; лінгвакультуралагічны змест моўных адзінак.

1. Салавей Г. Этналінгвістычны змест лексемы “агонь” // Агонь і жыццёвая прастора чалавека : зборнік матэрыялаў міжфакультэцкай студэнцкай навукова-метадычнай канф., Брэст, 18 кастрычніка 2012 г. / рэдкал.: Л.В. Леванцэвіч, М.М. Аляхновіч, Н.С. Ступень ; пад агульнай рэд. Л.В. Леванцэвіч ; Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна. – Брэст : БрДУ, 2012. – С. 21–23.

2. Салавей Г. Канцэпт “хата” ў моўным кантэксце Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук; рэдкал.: В.Б. Пераход [і інш.]. – Брэст : БрДУ, 2012. – С. 301–303.

3. Салавей Г. Этналінгвістычны змест моўнай адзінкі “блін” // Фальклор, гісторыя і культура беларусаў у кантэксце культурнай спадчыны славян : матэрыялы рэсп. студ. навук.-практ. канф., Брэст, 19 кастрычніка 2011 г. / рэд. кал.: З.П. Мельнікава [і інш.]. – Брэст : Альтернатива, 2012. – С. – 81–82.4. Салавей, Г. С. Лiнгвакультуралагiчныкампанент у змесцеўрокабеларускаймовы ў пачатковай школе / Г.С. Салавей//MediaLex–2012 : Материалы Республиканской научно-методической интернет-конференции молодых исследователей, 14.03.2012 г., г. Брест [Электронный ресурс] / Брест, УО «Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина, 2012. – Режим доступа: http://medialex.ucoz.ru/2012/SoloveyAS.htm


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка