Зацвярджаю прарэктар па вучэбнай рабоце бду (назва вышэйшай навучальнай установы) А. В. Данільчанка (подпіс)
старонка3/3
Дата канвертавання01.05.2016
Памер0.52 Mb.
1   2   3

Агульнае паняцце пра план мастацкага твора


 • Слова і яго значэнне. Сінонімы і амонімы, архаізмы і неалагізмы, гульня слоў. (Прывесці прыклады з твораў У.Караткевіча , з сучасных літаратурна-мастацкіх выданняў –“Наша Ніва”, “Дзеяслоў” і інш.).

 • Падрабязны план уласнага мастацкага твора. Назваць некалькі прыёмаў падтрымлівання чытацкай зацікаўленасці.

 • Паняцце нацыянальнай афарбоўкі слова. Роля дыялектызмаў ў творчасці І.Мележа, В.Адамчыка, І.Пташнікава.

 • Размеркаванне фабульнага часу ў творы і яго віды. Прывесці прыклады на аснове мастацкіх твораў.

 • Агульнае паняцце аб тропах і іх ролі ў мастацкай творчасці.

 • Прааналізаваць размеркаванне фабульнага часу ў драме А.Курэйчыка “Загублены рай (Полымя, 1, ).

 • Канкрэтна-пачуццёвыя і ўмоўна-асцыятыўныя тропы. Прыклады з твораў сучаснай літаратуры.

 • Прыём забягання наперад і правалы ў часе. На прыкладзе “Палескай хронікі” І.Мележа” альбо іншага твора.

 • Метафара і спосабы яе ўтварэння. Нацягнутыя і састарэлыя метафары.

 • Роля фабульнай прасторы ў сюжэце. Прывесці прыклады апісання прасторы ў творах сучасных беларускіх пісьменнікаў (Апавяданне Адама Глобуса “Менскія вар´яты”).

 • Метанімія. Прывесці прыклады разгорнутых метанімій.

 • Прыём апісання прасторы: працэс вырабу прадмета, разглядванне, працэс руху, вылучэнне якой-небудзь адной рысы і г.д. Прывесці прыклады з мастацкай літаратуры.

 • Сімвал і яго роля ў сучаснай літаратуры. Аналіз верша “Снег” Янкі Купалы.

 • Параўнанне ў якасці прыёму апісання абстаноўкі і пейзажу. Нечаканыя параўнанні. Прывесці прыклады з мастацкай літаратуры.

 • Паняцце алегорыі. Аналіз верша А.Вярцінскага “Вялікі атракцыён”.

 • Паняцце пра жанры і формы. Дынаміка жанравых структур у сучаснай літаратуры. Прывесці прыклады.

 • Напісаць уласны тэкст з выкарыстаннем сімвалу.

 • Агульная характарыстыка эпічных жанраў. Ахарактарызаваць асаблівасці іх развіцця на сучасным этапе.

 • Тэма мастацкага твора. Агульнае паняцце.

 • Уласны мастацкі твор у выглядзе мініяцюры.

 • Прааналізаваць тэму, унутраныя падтэмы і састаўныя тэмы “Палескай хронікі” І.Мележа.

 • «Тэхніка вершаскладання. Класічны верш: агульная характарыстыка.

 • Паняцце ідэі ў мастацкім творы. Вызначыць ідэю верша М.Багдановіча “Дзед”.

 • Рыфма і асаблівасці яе ўжывання. Рыфмы складавай, гукавой і граматычнай будовы.

 • Агульнае паняцце фабулы. Фабула верша М.Багдановіча “Змяіны цар”

 • Два ўласныя мастацкія творы ў галіне паэзіі: традыцыйнае рыфмаванае чатырохрадкоўе і эксперыментальны паэтычны тэкст.

 • Сітуацыя, матыў, завязка, развязка — як элементы фабулы. (На прыкладзе апавядання У.Караткевіча “Паляшук”).

 • Драматычныя жанры. Асаблівасці сцэнічнага часу і сцэнічнай прасторы.

 • Сюжэт. Агульнае паняцце пра размяшчэнне і змест.

 • Уласны драматычны абразок на вольную тэму.

 • Перадаць сюжэт апавядання М.Багдановіча “Апокрыф”.

 • Творчая лабараторыя пісьменніка. Спецыфіка працы пісьменніка ў сучасны перыяд.

 • Будова апавядання М.Гарэцкага “Інтэлігенты”: тэма, ідэя, фабула, сюжэт.

 • Мастак і грамадства. Праекцыя праблемы ўзаемаадносін на ўласны творчы шлях.


  ПРЫКЛАДНЫЯ ТЭМЫ РЭФЕРАТАЎ І ЭСЭ

  ПА ДЫСЦЫПЛІНЕ

  АСНОВЫ ЛІТАРАТУРНА-МАСТАЦКАЙ ТВОРЧАСЦІ”:  Частка І

  1. Тэкст у постмадэрністычнай канцэпцыі: на прыкладзе сусветнай і айчыннай літаратуры

  2. Канцэпцыя смерці аўтара і сучасны літаратурны працэс

  3. Мастацтва і яго прызначэнне ў ХХІ стагоддзі

  4. Канцэпцыя крызісу мастацтва і сучасная літаратурная сітуацыя

  5. Літаратура і сродкі масавай інфармацыі

  6. Чытач і аўтар у ХХІ стагоддзі ( на прыкладзе Токарчук, О. Открой глаза, ты умер / О. Токарчук // Игра на разных барабанах : пер. с пол. / О. Токарчук. – М., 2006. − С. 11−50).

  7. .Культурная традыцыя і яе значэнне для літаратуры

  8. Літаратура масавая і элітарная: сціранне межаў

  9. Дынаміка і стабільнасць беларускай літаратуры ў складзе сусветнай

  10. Літаратурныя накірункі (мастацкія сістэмы) ХХ— ХХІ стст.

  11. Нацыянальная спецыфіка беларускай літаратуры

  12. Прызначэнне мастацтва. Літаратура і грамадства

  13. Літаратура як спроба самапазанння аўтара.

  14. Сімвалы і архетыпы ў сучаснай беларускай літаратуры

  15. Міжнародныя літаратурныя сувязі і ўплывы: уплыў заходнееўрапейскай літаратуры на беларускую.

  16. Міжнародныя літаратурныя сувязі і ўплывы: уплыў рускай літаратуры на беларускую.

  17. Белетрыстыка. Эпігонства. Графаманія.

  18. Культурна-гістарычная літаратуразнаўчая школа

  19. Сацыялагічная літаратуразнаўчая школа

  20. Фармальная літаратуразнаўчая школа

  21. Міфалагічная літаратуразнаўчая школа

  22. Псіхалагічная літаратуразнаўчая школа

  23. Сучасная беларуская літаратура і рынак

  24. Жанравыя тэндэнцыі сучаснай беларускай літаратуры

  25. Сучасныя выдавецкія стратэгіі на Беларусі

  Частка ІІ

  1. Літаратурныя рэпутацыі і міфы (на прыкладзе айчыннай літаратуры).

  2. Літаратура і грамадства: папулізм і масавая літаратура

  3. Новыя стратэгіі пісьменніцкіх паводзін (на прыкладзе сучаснай літаратурнай сітуацыі)

  4. Стылізацыя як выяўленчы сродак сучаснай літаратуры

  5. Фельетон як жанр сучаснай журналістыкі

  6. Жанр эсэ: асаблівасці развіцця на сучасным этапе

  7. Паэт і літаратурны рэдактар

  8. Кіно і літаратура: культура ўзаемадзеяння.

  9. Цэнзура і яе віды: гістарычны ракурс

  10. Сучасны беларускі раман: жанрава-стылявыя асаблівасці

  11. Роля натхнення ў творчасці постмадэрністаў

  12. Інтэрпрэтацыя мастацкіх твораў у музыцы, кіно, выяўленчым мастацве

  13. Праявы аўтарскай суб’ектыўнасці ў мастацкім творы ( на прыкладзе 1-2 аўтараў на выбар)

  14. Масавая літаратура як гісторыка-культурная праблема

  15. Дакументальны пачатак у сучаснай літаратуры

  16. Псіхалагізм у літаратуры ХХ-ХХІ стст. (аўтары і творы на ўласны выбар)

  17. Вобраз аўтара ў творах дакументальнага жанру (аўтары і творы на ўласны выбар)

  18. Анталагічная і антрапалагічная праблематыка ў сучаснай беларускай літаратуры (аўтары і творы на ўласны выбар)

  19. Будучыня літаратуры ў сістэме гуманітарных ведаў

  20. Сучасныя тэорыі жанра ў замежнай літаратуры

  21. Папулярызацыя сучаснай беларускай літаратуры: шляхі і метады.

  22. Выдавецкія стратэгіі на Беларусі

  23. Сучасныя выдавецкія стратэгіі на сусветным кніжным рынку


 • 1   2   3


  База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
  звярнуцца да адміністрацыі

      Галоўная старонка