Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
старонка23/23
Дата канвертавання14.03.2016
Памер3.21 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23
Беларускiя летапiсы / М. Прыгодзіч // Роднае слова. – 1993. – № 5. – С. 24–26.

 • Рагойша В. Бацька нацыі / В. Рагойша // Полымя. – 1992. – № 6. – С. 178–192.

 • Рагойша, У. Этапы Алеся Гаруна / У. Рагойша // Полымя. – 1990. – № 7. – С. 180–188.

 • Родчанка, Р. Альгерд Абуховіч: Нарыс жыцця і творчасці / Р. Родчанка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1984. – 167 с.

 • Сабалеўскі, А. В. Кандрат Крапіва : постаць і творы / А. Сабалеўскі. — 2-е выд., дапрац. і дап. — Мн. : Беларуская навука, 2003. – 214 с.

 • Саверчанка, I. Aurea mediocritas : кніжна-пісьмовая культура Беларусі : Адраджэнне i ранняе барока / I. Саверчанка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1998. – 319 с.

 • Саверчанка, І. В. Старажытная паэзія Беларусі : ХVI — першая палова ХVII ст. / І. В. Саверчанка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1992. – 320 с.

 • Саверчанка, І. В. Сымон Будны – гуманіст і рэфарматар / І. В. Саверчанка. – Мн. : Універсітэцкае, 1993. – 224 с.

 • Санюк, Дз. Эстэтыка творчасці Янкі Купалы / Дз. Санюк . – Мн. : Беларускі кнігазбор, 2002. – 212 с.

 • Семяновіч, А. А. Гісторыя беларускай драматургіі ХІХ – пачатак 20 ст. / А. А. Семяновіч. – Мн. : Вышэйшая школа, 1985. – 167 с.

 • Семяновіч, А. А. Гісторыя беларускай савецкай драматургіі : 1917—1955 гг. — Мн. : Вышэйшая школа, 1990. – 293 с.

 • Сіненка, Г. Іван Навуменка : нарыс творчасці / Г. Сіненка. — Мн. : Народная асвета, 1981. – 189 с.

 • Сіненка, Г. Ніл Гілевіч : нарыс творчасці / Г. Сіненка. — Мн. : Народная асвета, 1981. – 182 с.

 • Скарына і яго эпоха / В. А. Чамярыцкі [і інш.]; рэд. В. А. Чамярыцкі. – Мн. : Навука і тэхніка, 1990. – 340 с.

 • Стральцоў, М. Выбранае / М.Стральцоў. – Мн. : Мастацкая літаратура, 1987. – 406 с.

 • Таранеўскі, В. У. Ад летапісаў да мемуараў : вучэбны дапаможнiк па гiсторыi беларускай лiтаратуры XII – XVII стст. / В. У. Таранеўскі. – Віцебск : Выдавецтва ВДУ, 2005. – 120 с.

 • Тарасаў, К. Памяць пра легенды / К. Тарасаў. – Мн. : Полымя, 1994. – 270 с.

 • Тарасюк, Л. Апалогія красы : кніга пра беларускую паэзію. — Мн. : Беларуская навука, 2003. – 214 с.

 • Тарасюк, Л. К. Мастацкія кірункі і плыні ў беларускай паэзіі ХІХ — пачатку 20 стст. — Мн. : Навука і тэхніка, 1999. – 222 с.

 • Тарасюк, Л. Набліжэнне да Багушэвіча / Л. Тарасюк // Роднае слова. – 2000. – №3 – 4.

 • Тычына, М. Карані і крона : фальклор i нацыянальная спецыфiка лiтаратуры / М. Тычына. – Мн. : Навука i тэхнiка, 1991. – 208 с.

 • Тычына, М. Кузьма Чорны : эвалюцыя мастацкага мыслення. — 2-е выд., выпр. і дап. — Мн. : Беларуская навука, 2004. – 168 с.

 • Усікаў, Я. Андрэй Макаёнак : нарыс жыцця і творчасці / Я. Усікаў. — Мн.: Народная асвета, 1984. – 198 с.

 • Усікаў, Я. Беларуская камедыя / Я. Усікаў. — Мн. : Вышэйшая школа, 1979. – 192 с.

 • Філаматы і філарэты : зборнік / уклад. К. Цвірка. – Мн. : “Беларускі кнігазбор”, 1998. – 400 с.

 • Фіцнер, Т. А. Гендэрны аспект у беларускай літаратуры 20 ст. : курс лекцый па спецкурсе / Т. Фіцнер. – Гомель : ГДУ імя Ф. Скарыны, 2005. – 183 с.

 • Францішак Багушэвіч : Вершы. Артыкулы аб жыцці і творчасці. Успаміны сучаснікаў // Крыніца. – 1995. – №11 – 12.

 • Ханеня, С. Амплiтуда мастацкасцi : умоўнасць у беларускай прозе канца 20 стагоддзя / С. Ханеня. – Гомель : ГДУ iмя Ф.Скарыны, 2001. – 117 с.

 • Хаўстовіч, М. Гісторыя беларускай літаратуры 30 – 40-х гг. ХІХ ст. / М.Хаўстовіч. – Мн. : БДУ, 2001. – 171 с.

 • Хаўстовіч, М. На парозе забытае святыні / М. Хаўстовіч – Мн. : ВТАА “Права і эканоміка, 2002. – 186 с.

 • Цвірка, К. Вечны выгнаннік і пілігрым: жыццё і творчасць Т. Зана / К. Цвірка // Роднае слова. – 1994. – №2.

 • Цвірка, К. А. Слова пра Сыракомлю: быт і культура беларусаў у творчасці “вясковага лірніка” / К. А. Цвірка. – Мн. : Навука і тэхніка, 1975. – 199 с.

 • Чабан, Т. Космас “Вянка” // Максім Багдановіч. Поўны збор твораў : у 3 т. Т.1. Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 752 с.

 • Чамярыцкі, В. А. Беларускія летапісы як помнікі літаратуры / В. А. Чамярыцкі. – Мн. : Навука і тэхнікак, 1969. – 191 с.

 • Чарота, I. Пошук спрадвечнай iснасцi : беларуская літаратура 20 стагоддзя ў працэсах нацыянальнага самавызначэння / І. Чарота. – Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 159 с.

 • Чыгрын, І. Рэальнае і магчымае. Проза Я.Коласа / І. Чыгрын – Мн. : Навука і тэхніка, 1991. – 224 с.

 • Чыгрын, І. П. Паміж былым і будучым : проза Максіма Гарэцкага. — 2-е выд., выпр. — Мн. : Беларуская навука, 2003. – 232 с.

 • Чыгрын, І. П. Крокі : проза “Узвышша” / І. Чыгрын. – Мн. : Навука і тэхніка, 1989. – 144 с.

 • Чыгрын, І. П. Проза “Маладняка” : дарогамі сцвярджэння / І. П. Чыгрын. – Мн. : Навука і тэхніка, 1985. – 144 с.

 • Шаблоўская, І. Драма абсурду ў славянскіх літаратурах і еўрапейскі вопыт. Паэтыка. Тыпалогія / І. Шаблоўская. – Мн. : БДУ, 1998. – 20 с.

 • Шалькевич, В. Кастусь Калиновский: страницы биографии / А. Шалькевич. – Мн. : Універсітэцкае, 1988. – 240 с.

 • Шамякіна, А. І. “Вобразы мілыя роднага краю...” : прастора і час у трылогіі Я. Коласа “На ростанях” / А. І. Шамякіна. — Мн. : Беларуская навука, 2004. – 228 с.

 • Шамякіна, Т. І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія / Т. І. Шамякіна. — Мн. : Беларуская навука, 2001. – 262 с.

 • Шаўлякова, І. Сентыментальнае паляванне, або У крытычных сутарэннях / І. Шаўлякова. – Мн. : Дзяржаўнае прадпрыемства “Дом прэсы”, 2000. – 96 с.

 • Штэйнер, І. Балада: генезіс, эвалюцыя, перспектывы жанру / І. Штэйнер. — Мн. : Навука і тэхніка, 2003. – 196 с.

 • Штейнер, И. Кому без человека нужно слово: перспективы литературы в III тысячелетии / И. Штейнер. – Мн. : Книгосбор, 2008. – 60 с.

 • Штэйнер, І. Польскамоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя / І. Штэйнер. – Гомель : ГДУ імя Ф.Скарыны, 2004. – 183 с.

 • Штэйнер, І. “Свае руны мне не вышыць…” : спадчына Анатоля Сыса / І. Штэйнер. – Мн. : Кнігазбор, 2008. – 40 с.

 • Штэйнер, І. “Свет шчодры. Свет мяне паўторыць…” : паэзія У.Караткевіча і класічныя традыцыі / І. Штэйнер. – Мн. : Кнігазбор, 2008. – 120 с.

 • Штэйнер, І. Споведзь перад Богам і людзьмі : беларуская паэзія на стыку тысячагоддзяў / І. Штэйнер. – Гомель : КВПУП “Сож”, 2007. – 174 с.

 • Штэйнер, І. Ф. Шматмоўная літаратура Беларусі ХІХ стагоддзя / І. Ф. Штэйнер. – Мн. : Беларуская навука, 2002. – 171 с.

 • Штэйнер, І. De profundis clamavi: смех і роспач у нацыянальнай мастацкай традыцыі / І. Штэйнер. – Гомель : УА “ГДУ імя Ф.Скарыны”, 2008. – 87 с.

 • Штэйнер, І. Deja vu, або Успамiн пра будучыню / І. Штэйнер. – Мн. : ЛМФ “Нёман”, 2003. – 144 с.

 • Штейнер, И. Ex promtu – ex propositо / И. Штейнер – Гомель : “СОЖ”, 2008.– 360 с.

 • Штэйнер, І. Super flumina Babylonis : біблейскія міфалагемы ў паэзіі Рыгора Барадуліна / І. Штэйнер. – Мн. : Кнігазбор, 2008. – 76 с.

 • Шынкарэнка, В. К. Нястомных пошукаў дарога : праблемы паэтыкі сучас. бел. гістарычнай прозы / В. К. Шынкарэнка. — Мн. : Беларуская навука, 2002. – 208 с.

 • Шынкарэнка, В. К. Пад ветразем дабра і прыгажосці : жанрава-стылявыя асаблівасці прозы У. Караткевіча / В. К. Шынкарэнка. — Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 175 с.

 • Янушкевіч, Я. Неадменны сакратар Адраджэння: В. Ластоўскі / Я. Янушкевіч. — Мн. : Навука і тэхніка, 1995. – 36 с.

 • Яскевіч, А. Падзвіжнікі і іх святыні / А. Яскевіч. – Мн. : Полымя, 2001. – 367 с.

 • Яфімава, М. Б. Цэлы свет — дзецям: Творч. партрэт Я. Маўра / М. Б. Яфімава — Мн. : Народная асвета, 1983. – 188 с.


 • 1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


  База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
  звярнуцца да адміністрацыі

      Галоўная старонка