Установа адукацыі “Гомельскі дзяржаўны універсітэт імя Францыска Скарыны” зацвярджаю
старонка21/23
Дата канвертавання14.03.2016
Памер3.21 Mb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23

2.2.4

К.Каліноўскі і паўстанне 1863 года

1 Этапы станаўлення асобы К.Каліноўскага і яго лёс.

2 Гісторыя стварэння, матывы і паэтыка верша “Марыська чарнаброва, галубка мая...”

3 Майстэрства К.Каліноўскага – публіцыста.2

2

-

-

-

Цыфравы праектар,

метадычны дапаможнік[5]

[116]


[194]

[218]

Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзелу № 3


Тэст

2.3

Новая беларуская літаратура першай паловы ХІХ стагоддзя

4

22


2.3.1

Феномен Францішка Багушэвіча

1 Фарміраванне асобы пісьменніка.

2 Значэнне публіцыстыкі Ф.Багушэвіча.

3 Ідэйна-мастацкія адметнасці паэзіі Ф.Багушэвіча і спецыфіка творчага метаду.

4 Роля Ф.Багушэвіча ў зараджэнні беларускай нацыянальнай прозы.


2

2

-

-

-

Цыфравы праектар,

метадычны дапаможнік[5]

[49]


[115]

[197]


2.3.2

Прадвеснікі нацыянальнага адраджэння

1 Асноўныя ідэйна-эстэтычныя плыні ў беларускай літаратуры канца ХІХ ст.

2 Грамадскія і культурныя праблемы ў “Мемуарах” А.Абуховіча.

3 Псіхалагізм і філасафічнасць як вызначальныя рысы паэзіі Я. Лучыны.

4 Мастацкая шматграннасць паэтычнай спадчыны А. Гурыновіча.


2

-

-

-

2

Цыфравы праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[5]


[101]

[181]Тэст
Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзелу № 5


Кантрольная работа

3

Гісторыя беларускай літаратуры 20-20І ст.

152

90

62

-

20


3.1

Беларуская літаратура перыяду нацыянальнага адраджэння (1900—1930)

34

18

14

-

2


3.1.1

Творчасць Ядвігіна Ш.

1 Біяграфія пісьменніка.

2 Ідэйна-мастацкі змест зборнікаў прозы “Бярозка” і “Васількі”.

3 “Золата” як адзін з першых буйных твораў беларускай прозы.

4 Паэма “Дзед Завала”, нарысы, успаміны, артыкулы


2

2

-

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[63]


[67]

[144]


3.1.2

Творчасць Цёткі

1 Біяграфія, творчая і грамадская дзейнасць.

2 Паэзія Цёткі: традыцыі і наватарства.

3 Проза і публіцыстыка Цёткі.

4 Значэнне дзейнасці Цёткі ў развіцці беларускай культуры і літаратуры.


2

2

-

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[26]


[31]

[67]


[126]

[144]


[203]
3.1.3

Творчасць Янкі Купалы

1 Біяграфія; набыткі і дасягненні купалазнаўства.

2 Мастацкая эвалюцыя Я.Купалы ў зб-ках “Жалейка”, “Гусляр”, “Шляхам жыцця”, “Спадчына”.

3 Рамантычныя паэмы 1910–1913 гг., іх мастацкія адметнасці.

4 Драматычныя паэмы: праблематыка, мастацкія асаблівасці; драматургія: літаратурныя традыцыі і эстэтычныя вытокі.


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[17]


[31]

[32]


[55]

[58]


[72]

[74]


[144]

[168]


[186]
3.1.4

Творчасць Якуба Коласа

1 Біяграфія, крытычныя і літаратуразнаўчыя працы аб жыцці і творчасці пісьменніка.

2 Лірыка Я.Коласа: асноўны пафас, этапы развіцця, мастацкія асаблівасці.

3 Паэмы “Новая зямля” і “Сымон-музыка”: творчая гісторыя, характар аўтабіяграфізму, праблематыка, ідэйны змест.

4 Проза Я.Коласа: жыццёвыя і літаратурна-фальклорныя вытокі, эвалюцыя Коласа-празаіка; Трылогія “На ростанях”.


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[17]


[31]

[55]


[88]

[144]


[167]

3.1.5

Творчасць Максіма Багдановіча

1 Біяграфія паэта, вытокі яго творчасці, значэнне дзейнасці.

2 Мастацкая канцэпцыя кнігі паэзіі “Вянок”.

3 Проза М.Багдановіча.

4 М.Багдановіч – як літаратуразнаўца, крытык і перакладчык.


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[31]


[55]

[122]


[144]

3.1.6

Творчасць Максіма Гарэцкага

1 Біяграфія, асноўныя перыяды творчасці, мастацка-светапоглядныя прынцыпы.

2 Апавяданні М.Гарэцкага: разнастайнасць тэматыкі і жанрава-стылёвых форм.

3 Гарэцкі-драматург ( “Антон”, “Жартаўлівы Пісарэвіч”, “Чырвоныя ружы”).

4 Дакументальна-мастацкія запіскі “На імперыялістычнай вайне”, аповесці “Меланхолія”, “У чым яго крыўда”, “Ціхая плынь”, “Дзве душы”.

5 Творчая гісторыя рамана “Віленскія камунары”; “Камароўская хроніка” як эпапея4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[55]


[69]

[78]


[79]

[144]


[214]
3.1.7

Творчасць Змітрака Бядулі

1 Біяграфія: умовы фарміравання і асаблівасці таленту

2 Паэзія З.Бядулі “нашаніўскага” перыяду і 20-х гг. (зб-к “Пад родным небам”); лірычныя імпрэсіі (зб-к “Абразкі”); апавяданні 1912 - 1915 гг.

3 Апавяданні 20-х гг.; аповесць “Салавей” і аўтабіяграфічныя аповесці “Набліжэнне” і “У дрымучых лясах”.

4 “Язэп Крушынскі” як сацыяльна-псіхалагічны раман; праблематыка, сістэма вобразаў.


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[67]


[96]

[128]


[144]

3.1.8

Творчасць Алеся Гаруна

1 Біяграфія паэта: асноўныя перыяды жыцця і творчасці.

2 Зборнік “Матчын дар” як найбольш поўная мастацкая выява творчай індывідуальнасці паэта; вершы 1917-1920 гг.

3 Праблематыка і мастацкія асаблівасці апавяданняў А.Гаруна.

4 Дзіцячая драматургія (зб-к “Жывыя казкі”).


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[55]


[67]

[87]


[104]

3.1.9

Творчасць Вацлава Ластоўскага

1 Біяграфія пісьменніка.

2 Разнастайнасць тэматыкі і жанрава-стылёвых форм у прозе В.Ластоўскага.

3 Аповесць “Лабірынты”: спецыфіка мастацка-філасофскага ўвасаблення ідэі беларускага нацыянальнага быцця.

4 Роля В.Ластоўскага ў станаўленні нацыянальнай крытыкі і публіцыстыкі..


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[55]


[67]

[87]


3.1.10

Творчасць Ц. Гартнага

1 Асоба пісьменніка і грамадскага дзеяча Цішкі Гартнага.

2 Празаічныя творы: аналіз зборнікаў.

3 Раман “Сокі цаліны”, яго значэнне для беларускай раманістыкі.

4 Драмы Ц.Гартнага.


2

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[8]

[34]


[67]

[215]


[216]
Экзамен

3.2

Беларуская літаратура 30-х – першай паловы 50-х гадоў

34

18

14

-

2


3.2.1

Асноўныя заканамернасці развіцця беларускай літаратуры 20-30-х гг .

 1. 1 Беларуская адраджэнская ідэя і “нашаніўскія” літаратурныя традыцыі.

 2. Палітыка “карэнізацыі” і “беларусізацыі” і яе ўплыў на працэс духоўна-культурнага адраджэння

 3. Беларуская літаратура 20-х гадоў як адкрытая эстэтычная сістэма

 4. Лiтаратурна-мастацкiя аб'яднаннi 20-х гг.
4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[8]


[18]

[31]


[143]

3.2.2

Літаратура Заходняй Беларусі

 1. Лiтаратурна-фiласофскае эсэ І. Абдзiраловiча (І. Канчэўскага) “Адвечным шляхам”

 2. Беларускi перыядычны друк

 3. Багацце кiрункаў, формаў, iдэй, эстэтычных канцэпцый

 4. Паэзія У. Жылкі ў нацыянальным і еўрапейскім літаратурным кантэксце

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[8]


[20]

[105]


[106]

[107]


3.2.3

Творчасць Кузьмы Чорнага

 1. Гуманістычны пафас, псіхалагізм і філасафічнасць апавяданняў К. Чорнага.

 2. Раманы К. Чорнага 20-х гг.:жанр, праблематыка, паэтыка.

 3. Раманы К. Чорнага 20-х гг.:жанр, праблематыка, паэтыка.

 4. Філасофскае асэнсаванне лёсу беларусаў

у раманах 40-х гадоў


4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[8]


[17]

[156]


[198]

[199]


[215]

3.2.4

Творчасць Кандрата Крапівы

 1. Кандрат Крапіва - адзін са стваральнікаў беларускай сатыры

 2. Сатырычныя паэмы К. Крапівы

 3. Раман “Мядзведзічы”: праблемнае поле і паэтыка

 4. Драматургія К. Крапівы

4

2

-

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[43]


[131]

[143]


[182]
3.2.5

Творчасць М. Лынькова

 1. Праблематыка і мастацкія асаблівасці зборнікаў “Апавяданні”, “Гой”.

 2. Раман “На чырвоных лядах”: праблемнае поле

 3. Праблематыка рамана “Векапомныя дні”

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[10]

[130]


[143]

[120]


3.2.6

Творчасць Ул. Дубоўкі

 1. Асоба і лёс Ул. Дубоўкі

 2. Паэтыка вершаў Ул. Дубоўкі

 3. Фармальныя пошукі Ул. Дубоўкі ў жанры паэмы

 4. Творчасць пасля 1958 года

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[10]


[31]

[46]


[142]

[143]

3.2.7

Творчасць М. Зарэцкага

 1. Праблематыка, вобразы і мастацкія асаблівасці апавяданняў М. Зарэцкага

 2. Аповесць “Голы звер”: праблемнае поле і паэтыка

 3. Раман “Сцежкі-дарожкі”: лёс і духоўныя пошукі інтэлігенцыі

 4. Драматургія М. Зарэцкага.

 5. Глыбіня ў паказе трагізму масавай калектывізацыі

ў рамане “Вязьмо”

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12]

[9]


[162]

[216]


3.2.8

Творчасць Я. Пушчы

 1. Раннія вершы Я. Пушчы: адлюстраванне ў іх свету прыроды і чалавечых пачуццяў.

 2. Элегізм і трагічны пафас у зборніках “Дні вясны” і “Песні на руінах”.

 3. Грамадзянская пазіцыя паэта ў цыклах“Лісты да сабакі” і “Асеннія песні”

 4. Праблемнае поле паэм “Цень Консула”, “Крывавы плакат”, “Сады вятроў”

 5. Ідэйна-тэматычная і жанравая характарыстыка паэзіі 50-х — першай паловы 60-х гг.

2

2

-

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[2]


[9]

[31]


[85]

[143]

3.2.9

Творчасць А. Мрыя

 1. Ранняя творчасць празаіка як мастацкая школа

 2. Сатырычнае выкрыццё абывацельшчыны і правінцыялізму ў рамане «Запіскі Самсона Самасуя»

 3. Рамане«Запіскі Самсона Самасуя» ў нацыянальным і сусветным літаратурным кантэксце

4

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[3]


[83]

[84]


[87]

[143]


[215]

3.2.10

Творчасць Л. Калюгі

 1. Навелістыка Л. Калюгі як узор так званай нораваапісальнай прозы.

 2. Аналіз сацыяльных і псіхалагічных працэсаў у  аповесці “Ні госць, ні гаспадар”

 3. Мастацкія прынцыпы паказу народнага жыцця ў аповесці “Нядоля Заблоцкіх

 4. Незавершаныя творы Лукаша Калюгі

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[2]


[83]

[84]


[215]
Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзелу № 2


Кантрольная работа
Залік

3.3

Беларуская літаратура другой паловы 50-х — 60-х гадоў

34

18

14

-

2


3.3.1

Творчасць Янкі Маўра

 1. Станаўленне мастацкай індывідуальнасці

 2. Аповесці “Чалавек ідзе”: пазнаваўча-прыгодніцкі характар твора.

 3. Экзатычны матэрыял аповесцей “У краіне райскай птушкі”, “Сын вады”, “Палескія рабінзоны”

 4. Навукова-фантастычны твор “Фантамабіль прафесара Цылякоўскага”

2

2

-

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[11]


[77]

[237]


3.3.2.

Творчасць М. Танка

 1. Эвалюцыя мастацкага мыслення М. Танка

 2. Адметнасць мастацкага свету і наватарства паэта.

 3. Пошукі і эстэтычныя адкрыцці ў ліра-эпасе

 4. Верлібры М. Танка ў кантэксце сусветнай паэтычнай традыцыі

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[2]


[45]

[63]


[70]

[91]


[106]

[159]


3.3.3

Творчасць А.Куляшова

 1. Эвалюцыя мастацкага мыслення А. Куляшова 

 2. Маштабнасць і філасафізм думкі А. Куляшова

 3. Канкрэтыка жыцця і філасафічнасць, інтэлектуальны пошук у кнігах паэзіі “Сасна і бяроза”, “Хуткасць”

 4. Перакладчыцкая дзейнасць

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[53]


[63]

[70]


[129]

[142]


[161]
3.3.4

ТворчасцьЯ. Брыля

 1. Станаўленне творчай індывідуальнасці

 2. Маральна-этычныя пошукі герояў ранняй прозы Я. Брыля

 3. Раман “Птушкі і гнёзды”: творчая гісторыя, аўтабіяграфічныя элементы

 4. Я. Брыль як майстар лірычнай мініяцюры.

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[10]


[108]

[110]


[112]

3.3.5

Творчасць П. Панчанкі

 1. Станаўленне творчай індывідуальнасці

 2. Адметнасць вершаванага цыкла “Iранскi дзённiк”

 3. Ідэйна-эстэтычнае развіццё паэзіі П. Панчанкі ў 70 — першай палове 80-х гг.

 4. Матывы віны і пакаяння ў паэзіі другой паловы 80-х — 90-х гг.

2

2

-

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[8]


[161]

[142]


3.3.6

Творчасць І. Мележа

 1. Станаўленне творчай індывідуальнасці

 2. Мастацкія набыткі, складанасці творчага росту

 3. Раман “Мінскі напрамак”: праблемнае поле

 4. “Палеская хроніка” як галоўная кніга І. Мележа: творчая гісторыя, задума

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[42]


[82]

[68]


[198]
3.3.7

Творчасць А. Макаёнка

 1. Станаўленне творчай індывідуальнасці

 2. Творчыя пошукі А. Макаёнка ў канцы 60--70-я гг.

 3. Эксперыменты драматурга.

 4. Значэнне А. Макаёнка як аднаго з лепшых сусветных драматургаў 20 ст. у развіцці камедыяграфіі

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12]

[188]


[200]

[201]3.3.8

Творчасць М. Стральцова

 1. Канцэптуальнасць зборніка апавяданняў “Сена на асфальце”

 2. Аповесць “Адзін лапаць, адзін чунь”: праблематыка і паэтыка

 3. Адметнасць паэтычнага бачання свету М. Стральцова.

 4. М. Стральцоў — крытык і літаратуразнаўца

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[2]


[1161]

[192]


3.3.9

Беларуская паэзія 50-80-х гг

 1. Шматграннасць асобы і творчай дзейнасці Н. Гілевіча

 2. Раман у вершах “Родныя дзеці”: жанравая адметнасць, сюжэт і кампазіцыя, канфлікт, сістэма вобразаў, праблематыка твора.

 3. Маральны ідэал у творчасці А. Вярцінскага

 4. Прырода і чалавек у паэзіі А. Вярцінскага

2

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[10]


[19]

[41]


3.3.10

Творчасць В. Быкава

 1. Паэтыка твораў В. Быкава

 2. Мастацкая спецыфіка “франтавых” аповесцей В. Быкава

 3. “Партызанскія аповесці”: выхад за межы аўтабіяграфізму і пашырэнне фактычнай асновы

4.Значэнне творчасці В. Быкава ў гісторыі беларускай і сусветнай літаратуры

4

2

2

--

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[41]


[90]

[30]


[29]

[123]


[161]Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзелу № 1


Кантрольная работа
залік

3.4

Беларуская літаратура 70-х — першай паловы 80-х гадоў

20

8

8

-

4


3.4.1

Творчасць І. Навуменкі

 1. І. Навуменка як вядомы літаратар і навуковец

 2. Юнацкі свет у ранніх творах.

 3. Эпічнасць мыслення І. Навуменкі ў раманнай трылогіі

 4. Аўтабіяграфічная трылогія “Дзяцінства; Падлетак; Юнацтва”

2

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[10]


[137]

[189]


[59]

3.4.2

Творчасць А. Адамовіча

 1. Асоба Алеся Адамовіча - пісьменніка, даследчыка літаратуры, публіцыста, грамадскага дзеяча

 2. Аўтабіяграфізм рамана-дылогіі “Партызаны”

 3. Дакументалізм у творах А. Адамовіча (“Хатынскай аповесці”, “Я з вогненнай вёскі...” і “Блакаднай кнізе”, іх унікальнасць, “Карнікі”)

 4. Актуалізацыя рысаў народнай трагедыі ў аповесцях “Венера, або Як я быў прыгоннікам” “Нямко”

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[2]


[10]

[30]


[156]

[230]


3.4.3

Творчасць У. Караткевіча

 1. Аповесці У. Караткевіча: праблематыка і мастацкая спецыфіка

 2. Раман “Хрыстос прызямліўся ў Гародні”, яго месца ў кантэксце еўрапейскіх літаратур

 3. Раман “Каласы пад сярпом тваім”: творчая гісторыя і праблематыка

 4. Мастакая спецыфіка паэзіі Ул. Караткевіча

 5. Драматургія У. Караткевіча, яе вобразы, праблематыка, жанрава-стылёвыя асаблівасці

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[2]


[62]

[226]


[233]

[234]

3.4.4

Беларуская паэзія з сярэдзіны 80-х

 1. Шматграннасць асобы і творчай дзейнасці Н. Гілевіча

 2. Раман у вершах “Родныя дзеці”: жанравая адметнасць, сюжэт і кампазіцыя, сістэма вобразаў, праблематыка твора.

 3. Маральны ідэал у творчасці А. Вярцінскага

 4. Прырода і чалавек у паэзіі А. Вярцінскага
2

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[37]


[63]

[70]


[190]

[161]

3.4.5

Творчасць І. Пташнікава

 1. Сацыяльны характар канфліктаў у ранніх творах І. Пташнікава:

 2. Раман “Мсціжы”: праблематыка і паэтыка

 3. Супярэчнасці часу ў рамане “Алімпіяда”

Творы 90-х гг., іх жанравая разнастайнасць

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[11]

[35]


[37]

[137]


3.4.6

Творчасць В. Адамчыка

 1. Станаўленне творчай індывідуальнасці

 2. Эпічнае і лірычнае ў апавяданнях В. Адамчыка

 1. Тэтралогія “Чужая бацькаўшчына”, “Год нулявы”, “І скажа той, хто народзіцца” “Голас крыві брата твайго”

 2. Аповесці “падарожжа на Буцафале”,  “Развітальная аповесць”

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[30]


[37]

[133]


[137]
Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзелу №


Кантрольная работа
Экзамен

3.5

СУЧАСНАЯ ЛІТАРАТУРА БЕЛАРУСІ
(З СЯРЭДЗІНЫ 80-Х ГАДОЎ)


30

12

12

-

6


3.5.1

Творчасць І. Шамякіна

 1. Станаўленне творчай індывідуальнасці

 2. Раман І. Шамякіна “Глыбокая плынь” як эпічная карціна пра народны подзвіг у гады Вялікай Айчыннай вайны.

 3. Творчасць І. Шамякіна другой паловы 60-х — 80-х гг.

 4. І. Шамякін як актыўны летапісец сучаснасці

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[10]

[93]


[113]

[142]


3.5.2

Творчасць І. Чыгрынава

 1. Спецыфіка жанру апавяданняў-вандровак, апавяданняў-даследаванняў.

 2. Пенталогія пра вайну, яе жанравая адметнасць. Асаблівасці мастацкага хранатопу.

 3. Драматургія І. Чыгрынава.

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[11]

[35]


[37]

[150]


3.5.3

Творчасць Я. Сіпакова

 1. Наватарскі характар кнігі “Веча славянскіх балад”

 2. Навізна кнігі прытчаў “Тыя, што ідуць”

 3. Паэмы ў прозе з кніг “Ахвярны двор”

4Праблема наступстваў чарнобыльскай катастрофы ў паэме “Одзіум”.

2

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12]

[35]


[37]

[63]

3.5.4

Творчасць Р. Барадулiна

 1. Багацце і разнастайнасць творчых набыткаў

 2. Эстэтычная адметнасць кнігі “Ксты”

 3. Феномен паэтычнага майстэрства Р. Барадуліна

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12]

[35]


[66]

[70]


[232]
3.5.5

Творчасц Віктара Казько

 1. Мастацкае адлюстраванне біяграфіі

 2. Праблемы экалогіі прыроды

 3. Раман “Хроніка дзетдомаўскага саду”: праблемнае поле і мастацкая спецыфіка

 4. Драматызацыя жанру і паглыбленне філасафізму ў аповесцях В. Казько

 5. Гісторыя ў рамане “Бунт незапатрабаванага праху” і ў аповесці “Час збіраць косці”

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[2]

[11]


[28]

[30]


[59]

3.5.6

Творчасць Р. Баравіковай

 1. Рамантычны характар паэтычнага светаадчування.

 2. Біяграфізм інтымнай лірыкі, яе псіхалагічная заглыбленасць.

 3. Гісторыка-культуралагічная аснова паэтычнага мыслення Р. Баравіковай.

 4. Проза Р. Баравіковай.

2

-

-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік


[11]


[35]

[37]


3.5.7

Творчасць Я. Янішчыц

 1. Духоўна-творчая эвалюцыя Я. Янішчыц.

 2. Рэалістычна-зямная аснова паэзіі.

 3. Музычна-песенная прасодыя верша Я. Янішчыц.

4 Інтымная лірыка Я. Янішчыц.

2
-

-

2

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12] [35] [37] [63]
3.5.8

Творчасць А.Разанава

 1. Алесь Разанаў — творца “новай паэзіі”, эксперыментатар і шукальнік

 2. Ідэйна-мастацкія прыярытэты творчай манеры А. Разанава.

 3. Эсэістыка А. Разанава

 4. Пераклады А. Разанава

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12]

[39]


[40]

[111]


[156]

3.5.9

Творчасць А. Дударава

 1. Асоба і творчасць А. Дударава ў кантэксце сучаснай беларускай драматургіі.

 2. П’есы “Выбар”, “Апошні ўзлёт”, “Парог”: актуальнасць маральна-этычнай праблематыкі

 3. П’еса “Радавыя” (1984), яе сцэнічны поспех.

 4. Зварот да нацыянальнай гісторыі

4

2

2

-

-

Цыфравы
праектар,

метадычны дапаможнік[12]

[57]


[60]
Бягучы кантроль паспяховасці студэнтаў па раздзелу №5


Пісьмовае тэсціраванне
Экзамен

ІНФАРМАЦЫЙНА-МЕТАДЫЧНАЯ ЧАСТКА
Пералік практычных заняткаў


 1. Арыгінальная літаратура ранняга усходнеславянскага Сярэднявечча.

 2. Дзейнасць Францішка Скарыны ў кантэксце беларускага Адраджэння

 3. Беларуская лацінамоўная літаратура 16 ст.

 4. Беларуская польскамоўная літаратура 16 ст.

 5. Беларуска-літоўскія хронікі.

 6. Старабеларуская палемічная літаратура

 7. Літаратурная спадчына С. Полацкага.

 8. Летапісная, гістарычна-мемуарная і публіцыстычна-эпісталярная літаратура 17 – 18 стст.

 9. Парадыйна-сатырычная літаратура.

 10. Адметнасці старабеларускага тэатра.

 11. Беларуская паэзія 17 – 18 стст.

 12. Творчасць Вацлава Ластоўскага.

 13. Творчасць Алеся Гаруна.

 14. Творчасць Змітрака Бядулі.

 15. Творчасць Максіма Гарэцкага.

 16. Творчасць Максіма Багдановіча.

 17. Творчасць Якуба Коласа.

 18. Творчасць Янкі Купалы.

 19. Асноўныя заканамернасці развіцця беларускай літаратуры 20-30-х гг .

 20. Літаратура Заходняй Беларусі.

 21. Творчасць Кузьмы Чорнага.

 22. Творчасць М. Лынькова.

 23. Творчасць Ул. Дубоўкі.

 24. Творчасць М. Зарэцкага.

 25. Творчасць Л. Калюгі.


Формы кантролю ведаў

 1. Тэставыя заданні.

 2. Рэфератыўныя работы.

 3. Кантрольныя работы.

 4. Групавая кансультацыя

 5. Індывідуальная кансультацыя


Тэмы тэставых заданняў

 1. Эвалюцыя жанру летапісання ў старабеларускай літаратуры.

 2. Творчасць Ц. Гартнага

 3. Творчасць А. Мрыя

 4. Беларуская паэзія 50-80-х гг

 5. Беларуская паэзія з сярэдзіны 80-х гг.


Тэмы рэфератыўных работ


 1. Антычныя традыцыі ў старабеларускай літаратуры.

 2. Асоба чалавека ў свецкай літаратуры Кіеўскай Русі.

 3. Манументалізацыя вобраза як дамінантны стылёвы прыём мастацтва слова Кіеўскай Русі.

 4. Умоўнасць мастацкіх форм, сімволіка старабеларускай літаратуры.

 5. Жанравая разнастастайнасць старабеларускай перакладной літаратуры.

 6. Падзеі сусветнай вайны ў хроніках ў хроніках Іаана Малалы і Георгія Амартала.

 7. Мастацкія асаблівасці “Гісторыі Іўдзейскай вайны” Іосіфа Флавія.

 8. Характарыстыка і віды апокрыфаў.

 9. Падзеі антычнай гісторыі ў аповесцях “Троя” і “Александрыя”.

 10. Першыя помнікі пісьменства на Беларусі (Тураўскае і Полацкае Евангелле).

 11. “Аповесць мінулых гадоў” як гістарычная энцыклапедыя жыцця ўсходніх славян.

 12. Кіеўскі летапіс як помнік літаратуры пачатку феадальнай раздробленасці.

 13. Жанрава-стылёвыя адметнасці творчасці Кырылы Тураўскага.

 14. Праблема арыгінальнасці твора“Слова пра паход Ігаравы”.

 15. Сюжэтна-кампазіцыйнае, ідэйна-тэматычнае адзінства “Слова пра паход Ігаравы”

 16. Вобразы-архетыпы ў “Слове пра паход Ігаравы”.

 17. Мастацкая спецыфіка старабеларускай арыгінальнай жыційнай літаратуры.

 18. Жыццёвы і творчы шлях Рыгора Цымблака.

 19. Беларуска-літоўскія летапісы і іх гісторыка-літаратурнае значэнне.

 20. Асоба чалавека ў беларускім летапісанні.

 21. Філасофскія погляды і арыенціры Ф. Скарыны.

 22. Вобраз Скарыны ў беларускім мастацтве 20 ст.

 23. Карціна жыцця ВКЛ у “Песні пра постаць, дзікі нораў зубра і паляванне на яго” М. Гусоўскага.

 24. Мастацкая спецыфіка “Прускай вайны” Я. Вісліцкі.

 25. Мастацкія вартасці “Радзівіліяды” Я. Радвана.

 26. Жыццёвы і творчы шлях Сымона Буднага.

 27. Культурная і асветніцкая дзейнасць Васіля Цяпінскага.

 28. Сілабічная сістэма вершаскладання ў старажытнай беларускай літаратуры.

 29. Гуманістычны пафас творчасці А.Рымшы.

 30. Адметнасці паэтыкі прадстаўнікоў Нясвіжскага літаратурнага гуртка.

 31. Куцэінская літаратурная школа.

 32. Трэнас” М. Сматрыцкага як выдатны ўзор царкоўна-палемічнай публіцыстыкі ХVІІ ст.

 33. Літаратурная, грамадска-палітычная дзейнасць Афанасія Філіповіча.

 34. Адметнасці палемічнай публіцыстыкі ў творчасці І. Пацея.

 35. Навукова-публіцыстычная дзейнасць Л.Карповіча.

 36. Мастацкія асаблівасці парадыйна-сатырычнага твора "Ліст да Абуховіча".

 37. Жанрава-стылёвыя адметнасці паэзіі С. Полацкага.

 38. Прамова Мялешкі” як твор палітычнай сатыры.

 39. Характарыстыка гісторыка-мемуарнай і эпісталярна-дзённікавай літаратура 2-ой паловы 16 – 17 стст.

 40. Школьны тэатр на Беларусі ў 1718 стст.

 41. Народны і прыдворны тэатр на Беларусі.

 42. Беларуская паэзія 18 ст.

 43. Літаратура Заходняй Беларусі.

 44. Творчасць А.Разанава.

 45. Творчасць У. Караткевіча.


Тэмы кантрольных работ


 1. Жанравая спецыфіка арыгінальнай літаратуры ранняга ўсходнеславянскага Сярэднявечча.

 2. Апазіцыя праваслаўя і уніяцтва ў старабеларускай палемічнай літаратуры 17 ст.

 3. Творчасць Ул. Дубоўкі

 4. Творчасць А.Куляшова

 5. Творчасць І. Мележа

 6. Творчасць В. Быкава
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   23


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка