Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт
Дата канвертавання09.05.2016
Памер159.83 Kb.


Упаўнаважаны па справах рэлігій і нацыянальнасцей

Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь
Гродзенскі абласны выканаўчы камітэт
Грамадскае аб’яднанне «Саюз палякаў на Беларусі»
Беларускае грамадска-культурнае таварыства ў Польшчы
Установа адукацыі «Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт

імя Янкі Купалы»
Кафедра беларускай філалогіі ўніверсітэта ў Беластоку

ПРАГРАМА
XХ Міжнароднай навуковай канферэнцыі

«ШЛЯХ ДА ЎЗАЕМНАСЦІ»

23 - 24 кастрычніка 2014 года

Рэспубліка Беларусь

Гродна

Гродна 2014

ПАРАДАК РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫІ
22 кастрычніка 2014 г.

Заезд і размяшчэнне ўдзельнікаў канферэнцыі
23 кастрычніка 2014 г.


9.00 — 9.50
Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі і ганаровых гасцей (вул. Леніна, 32, II паверх, вестыбюль)

10.00 — 10.30
Урачыстае адкрыццё канферэнцыі (вул. Леніна, 32,
II паверх, актавая зала)

10.30 — 13.00
Пленарнае пасяджэнне

13.00 — 14.00
Абед

14.00 — 18.30
Работа ў секцыях


24 кастрычніка 2014 г.


9.30 — 11.00
Падвядзенне вынікаў канферэнцыі (вул. Леніна, 32,
аўд. № 3а)Рэгламент:
 • пленарнае пасяджэнне — даклады да 20 хвілін;

 • выступленні на секцыйных пасяджэннях — да 15 хвілін;

 • выступленні ў дыскусіях — да 5 хвілін.


Рабочыя мовы: беларуская, руская, польская.

Праграма міжнароднай навуковай канферэнцыі

«шлях да Ўзаемнасці»
23—24 кастрычніка 2014 г.
г. Гродна

вул. Леніна, 32

актавая зала
Рэгістрацыя ўдзельнікаў

9.00 — 9.50
Адкрыццё канферэнцыі

10.00 — 10.30
Пленарнае пасяджэнне

10.30 — 13.00
Аляксандр Лукашанец д. ф. н., прафесар, Мінск

«Сучасныя тэндэнцыі і прыярытэты славянскага ўзаемадзеяння і супрацоўніцтва»


Лидия Лукьянова к. и. н., профессор, Гродно

«Общественное сознание пограничья: состояние и доминирующие тенденции»


Алесь Бельскі д. ф. н., прафесар, Мінск

«Адам Міцкевіч і станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі»


Antoni Miranowicz profesor dr hab., Białystok

«Polacy i Białorusini w I wojnie światowej»


Мікалай Даніловічд. ф. н., прафесар, Гродна

«Этнонімы ў структуры фразеалагізмаў беларускай дыялектнай мовы»РАБОТА ў секцыях

14.00 — 18.30

Секцыя «Літаратуразнаўства. дыялог праз стагоддзі: Літаратурная спадчына, Традыцыі, наватарства»

АЎД. № 3


Кіраўнікі:
Галіна Тварановіч д. ф. н., прафесар, Беласток

Дзмітрый Лебядзевіч к. ф. н., дацэнт, Гродна
 1. Уладзімір Каяла — к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Гуманістычна-прававая думка ў кантэксце беларускай літаратуры ХVІ стагоддзя»

 1. Дзмітрый Лебядзевічк. ф. н., дацэнт, Гродна

«Антычная матывы ў творчасці Уладзіслава Сыракомлі»

 1. Мікалай Грынько магістр гуманітарных навук, Гродна

«Творчасць Элізы Ажэшкі ў беларускім адукацыйным кантэксце»

 1. Галіна Тварановіч д. ф. н., прафесар, Беласток

«Новая тэматыка ў “белавежскай” прозе: аповесці Віктара Стахвюка»

 1. Ала Петрушкевіч к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Вобраз горада ў паэзіі белавежцаў»

 1. Анатоль Брусевічк. ф. н., дацэнт, Гродна

«Песня ў польскай і беларускай паэзіі XIX і ХХ стагоддзя»

 1. Тамара Симонова к. ф. н., доцент, Гродно

«Польские мотивы в русской литературе»

 1. Вольга Нікіфаравак. ф. н., дацэнт, Гродна

«Асабістае — нацыянальнае — агульначалавечае ў аповесці Янкі Брыля “Золак”»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі
Секцыя «Літаратуразнаўства. Рэфлексіі Мастака: Аўтарскае САМАВЫРАЖЭННЕ, Матывы, вобразы і Жанравая сістэма»

аўд. № 9


Кіраўнікі:
Марина Иоскевич к. ф. н., доцент, Гродно

Евгений Паньков — к. ф. н., доцент, Гродно

 1. Святлана Грымутастаршы выкладчык, Гродна

«Традыцыі Максіма Багдановіча ў творчасці паэтаў Беласточчыны»

 1. Надзея Чукічовамагістр гуманітарных навук, Гродна

«Анатомія адной авантуры (С. Пільштынова)»

 1. Ирина Хлистовскаяпреподаватель, Гродно

«Новеллистика, роман, дневник в творчестве Марии Домбровской»

 1. Марина Иоскевич к. ф. н., доцент, Гродно

«Социальное пространство трилогии И. Мележа «Полесская хроника»: классовые оппозиции»

 1. Евгений Паньковк. ф. н., доцент, Гродно

«Образно-суггестивный план повести “Дикая охота короля Стаха” Владимира Короткевича»

 1. Аліна Сабуцьк. ф. н., дацэнт, Гродна

«Шлях самапазнання ў духоўнай паэзіі Галіны Тварановіч»

 1. Святлана Тарасавастаршы выкладчык, Гродна

«Спецыфіка аўтарскага самавыяўлення ў паэмах беларускіх пісьменнікаў Польшчы»

 1. Валянцін Смаль к. ф. н., дацэнт, Брэст

«Гісторыя Брэста ў міжваенны перыяд у дакументальна-мастацкай прозе»

 1. Людміла Іконнікавамалодшы навуковы супрацоўнік, Мінск

«Спалучэнне язычніцкіх і хрысціянскіх матываў у п’есах Г. Марчука і А. Дударава»

Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі
Секцыя «Мовазнаўства. Намінацыя: прынцыпы, асаблівасці і нацыянальныя элементы»

аўд. № 15


Кіраўнікі:
Leonarda Dacewiczprofesor dr hab., Białystok

Людмила Рычкова — к. ф. н., доцент, Гродно
 1. Michał Kondraciukprofesor dr hab., Warszawa

«Wpływ miejscowych języków i gwar na formy nazwisk regionu białostockiego»

 1. Leonarda Dacewiczprofesor dr hab., Białystok

«Sposoby identyfikacji mieszkańców Grodna i Białegostoku w księgach metrycznych parafii katolickich w II połowie XIX wieku»

 1. Станіслаў Янушкевіч — к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Новая ўрбанімія г. Гродна: беларуска-польскія ўзаемаадносіны»

 1. Людмила Смольскаяк. ф. н., доцент, Гродно

«Системная организация наименований лица в русских и белорусских говорах»

 1. Feliks Czyżewskiprofesor dr hab., Lublin

«Zróżnicowanie słowotwórcze nazwisk na pograniczu polsko-wschodniosłowiańskim w świetle inskrypcji nagrobkowych»

 1. Жанна Грушэўскаяк. ф. н., Гродна

«Найменні страў з агародніны на Гродзеншчыне: лінгвістычны і этнаграфічны аспект»

 1. Walentyna Mieszkowskadoktor, Białystok

«Семантическая номинация как способ обогащения экономической терминологии (на материале русского и белорусского языков)»

 1. Agnieszka Góraldoktor, Lublin

«Neologizmy słowotwórcze w powieści T. Bołdak-Janowskiej “Rzeczy uprzyjemniające. Utopia”»

 1. Алеся Станкевичстарший преподаватель, Гродно,

Людмила Рычкова — к. ф. н., доцент, Гродно

«Словообразовательные гнёзда лексем межа/мяжа (на материале корпуса региональных СМИ Гродненщины)» 1. Святлана Ляскевічк. ф. н., дацэнт, Гродна

«Запазычанні з польскай мовы ў складзе лексікі адзення Гродзеншчыны»

 1. Людмила Рычкова к. ф. н., доцент, Гродно

«Пограничье в аспекте трансграничного (на материале корпуса региональных СМИ Гродненщины)»


 1. Ірына Чэпікава — к. ф. н., дацэнт, Гродна,

Людміла Рычковак. ф. н., дацэнт, Гродна

«Шлях vs путь у тэкстах СМІ Гродзеншчыны» 1. Сергей Милюченковк. и. н., доцент, Минск

«Репрезентация хозяйственных сооружений легкого типа в деловой письменности ВКЛ XVI—XVIII вв. на старобелорусском и польском языках»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі

Секцыя «Мовазнаўства. Праблемы моўнага Ўзаемадзеяння. Этналінгвістычная мадэль свету»

аўд. № 5


Кіраўнікі:
Іна Лісоўскаяк. ф. н., дацэнт, дэкан філалагічнага факультэта, Гродна

Regina Wyżkiewicz-Maksimowprofesor dr hab., Gdańsk
 1. Аксана Кавальчукк. ф. н., дацэнт, Гродна

«Адлюстраванне польскамоўнага ўплыву ў дыялектных найменнях катэгорыі асобы»

 1. Дзмітрый Томчык — загадчык кафедры агульнага і прыкладнога мовазнаўства, Баранавічы

«Ветлівасць як лінгвістычная катэгорыя ў беларускай і польскай мовах»

 1. Agnieszka Dudek-Szumigajdoktor, Lublin

«Prośba o modlitwę w inskrypcjach nagrobnych nekropolii prawosławnych pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego»

 1. Валерый Варановіч к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Карэляцыі беларускага гука ў з яго адпаведнікамі ў польскіх словах і іх фаналагічны статус»

 1. Irena Łukaszukdoktor, Białystok

«Kombinatoryka cech percepcyjnych w znaczeniu leksykalnym rzeczowników współczesnego języka rosyjskiego»

 1. Жанна Сіплівеня — к. ф. н., дацэнт, Гродна,

Іна Бубновіч к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Паланізмы ў мове юрыдычна-справавых помнікаў Гродзеншчыны» 1. Ганна Аўчыннікава к. ф. н., старшы выкладчык, Гродна

«Асаблівасці ўтварэння прафесійных найменняў тэхнічнай сферы ў беларускай, рускай і польскай мовах»

 1. Regina Wyżkiewicz-Maksimow profesor dr hab., Gdańsk

«Analogie kulturowe w słowiańskim wizerunku smoka»

 1. Алена Садоўская к. ф. н., дацэнт, Гроднa

«Граматычная характарыстыка фразеалагізмаў, агульных для беларускай і польскай моў»

 1. Alina Pawlukiewicz starszy wykładowca, Grodno

«Czarna owca i biały kruk (kilka uwag na temat poprawności frazeologicznej)»

 1. Марыя Якалцэвіч к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Беларуска-польскія ўзаемасувязі ў парэміялогіі»

 1. Наталья Куреннаяд. ф. н., ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН, Москва

«Рождение белорусского литературного языка: Купала, Колос, Богушевич. Проблемы национальной идентификации»

 1. Аксана Шаўцовастаршы выкладчык, Гродна

«Асаблівасці анамастычнай лексікі ў рамане Э. Ажэшкі “Над Нёманам”»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі

Секцыя «Лінгвакультурная адукацыя.

Пытанні Полікультурнай камунікацыі»

аўд. № 16


Кіраўнікі:
Jan Turkielprofesor dr hab., Słupsk

Olga Pańkowadocent, dr, Grodno
 1. Jan Turkiel profesor dr hab., Słupsk

«Pokój (eirene) drogą do wzajemności»

 1. Жанна Короткевичк. п. н., доцент, Гродно

«Формирование поликультурной личности обучающегося в процессе овладения иноязычным общением»

 1. Лілія Кавалёвак. ф. н., дацэнт, Гродна

«Аб монасеміі тэрмінаў і яе выяўленні ў складзе англіцызмаў беларускай мовы»

 1. Olga Pańkowadr, docent, Grodno

«Motyw „słońca, souńca, sołnyszka” w przestrzeni lingwokulturowej twórczości Z. Żakiewicza»

 1. Елена Ясюкевич к. ф. н., доцент, Гродно

«Синтаксические средства генерализации суждений в народной афористике»

 1. Алена Мачалавак. ф. н., дацэнт, Гродна

«Беларуска-англійскія міжмоўныя адпаведнікі (на матэрыяле назваў асобы)»

 1. Jerzy Marian Kopaniaprofesor dr hab., Białystok

«Odzwierciedlenie kryzysu wiary w języku polskim»

 1. Кацярына Шчаснаяк. ф. н., Мінск

«Дынаміка словаўжывання ў выданнях для моладзі»

 1. Нона Шандрохак. п. н., дацэнт, Гродна

«Метад актыўнай ацэнкі ў сучаснай адукацыйнай прасторы Беларусі і Польшчы»

 1. Ірына Хлусевіч — к. ф. н., дацэнт, Гродна

«Арфаграфічныя варыянты слоў у сучаснай беларускай літаратурнай мове»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі

СЕКЦЫЯ «СЛАВЯНСКІЯ НАРОДЫ Ў ГІСТАРЫЧНЫХ ПРАЦЭСАХ ХV — пачатку ХХ стст.»

аўд. № 14


Кіраўнікі:
Сергей Пивоварчик д. и. н., доцент, Гродно

Lilia Citko profesor dr hab., Białystok
 1. Lilia Citko profesor dr hab., Białystok

«Identyfikacja szlachty polskiej i bojarów ruskolitewskich w Aktach Horodelskich 1413 r.»

 1. Сергей Заневский к. и. н., Гродно

«“Путешествия…” английского дипломата Р. Джонстона как источник по истории польских и белорусских земель начала ХІХ века»

 1. Сяргей Грэсь к. г. н., дацэнт, Гродна,

Сяргей Сіткевіч к. г. н., дацэнт, Гродна

«Паўстанне 1830—1831 гг. на тэрыторыі Ваўкавыскага ўезда: асаблівасці, ход, вынікі» 1. Наталля Анофранка — к. г. н., Мінск

«Каталіцкае і ўніяцкае духавенства беларуска-літоўскіх губерніяў
у паўстанні 1830—1831 гг.»

 1. Алена Сакольчык — к. г. н., Мінск

«Паўночна-Заходні Край у прававым полі Расійскай імперыі падчас паўстання 1863—1864 гг.»

 1. Елена Серак — Минск

«Интеграционная стратегия адаптации ссыльных участников восстания 1863—1864 гг. в Сибири»

 1. Кшиштоф Лятавец — доктор, Люблин

«Роль Гродно в специальной администрации Царства Польского и белорусских губерний во второй половине ХIХ и начале ХХ века»

 1. Раіса Зянюк — Мінск

«Выдавецкая дзейнасць рымска-каталіцкай царквы ў беларуска-літоўскіх губернях (1772—1914 гг.)»

 1. Сергей Омелько к. и. н., доцент, Гродно,

Натэлла Малкарова Владикавказ

«К вопросу о воссоздании родословных дворянства северо-западных губерний Российской империи: Кликсы — дворяне, купцы и военные» 1. Сергей Пивоварчик д. и. н., доцент, Гродно

«Российские крепости на территории Беларуси, Польши и Литвы в боях Великой войны»

 1. Dariusz Tarasiuк doкtor, Lublin

«Wpływ rewolucji lutowej 1917 r. na relacje polsko-białoruskie»


Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі

СЕКЦЫЯ «ГІСТАРЫЧНЫЯ ПАДЗЕІ ХХ ст.

НА БЕЛАРУСКІХ І ПОЛЬСКІХ ЗЕМЛЯХ»

аўд. № 8


Кіраўнікі:
Святлана Сілава к. г. н., дацэнт, Гродна

Alfons Bobowik doktor, Białystok
 1. Ks. Wojciech Guzewicz profesor, Białystok

«Prasa katolicka na Grodzieńszczyźnie w latach 1918—1939»

 1. Alfons Bobowik doktor, Białystok

«Szkolnictwo w Okręgu Szkolnym Poleskim (Brzeskim) w latach 1932—1939 (cz. II)»

 1. Аляксандр Горны Гродна

«Удзел беларускіх паланафілаў у польскіх парламенцкіх выбарах 1928 года»

 1. Аляксандр Цымбал к. г. н., дацэнт, Мінск

«Праблема нацыянальнай ідэнтычнасці і палітыка польскіх улад
у адносінах да праваслаўнай царквы ў Заходняй Беларусі (1921—1939 гг.)»

 1. Святлана Сілава к. г. н., дацэнт, Гродна

«Уплыў падзей 1939—1941 гг. у Заходняй Беларусі на Праваслаўную Царкву»

 1. Валерий Черепицак. и. н., профессор, Гродно

«Уроженцы Гродненщины — жертвы политических репрессий
в Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) в 1937—1938 гг.»

 1. Владислав Кривчиков к. и. н., Гродно

«Проблемы размещения воинских частей на территории Западной Беларуси в начале 1940-х гг.»

 1. Владимир Гуленко к. и. н., доцент, Минск

«Движение сопротивления и национальный вопрос в Беларуси
в годы нацистской оккупации: вопросы изучения и освещения»

 1. Станислав Сильванович — к. и. н., доцент, Гродно

«Проблема ответственности за Холокост в восприятии еврейского узника Аушвитц—Биркенау (на примере записок Залмана Градовского)»

 1. Maria Nowacka — profesor dr hab., Białystok

«Tadeusz Kielanowski — lekarz-humanista»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі

СЕКЦЫЯ «МІЖДЗЯРЖАЎНЫЯ АДНОСІНЫ І СУПРАЦОЎНІЦТВА»

аўд. № 3а


Кіраўнікі:
Марина Колоцей — к. и. н., доцент, Гродно

Zbigniew Antoszewski profesor dr hab.,Warszawa
 1. Татьяна Волокитинад. и. н., ведущий научный сотрудник, Москва

«Из истории интеграционных процессов в Восточной Европе: проекты конфедерации социалистических стран в 1960-е годы»

 1. Jolanta Dziuba doktor, Gdańsk

«Wspólna Europa w zapiskach Vladety Jeroticia»

 1. Марина Колоцей — к. и. н., доцент, Гродно

«Формирование договорно-правовой базы белорусско-польских отношений в 1991—1996 гг.»

 1. Денис Бутонкинм. п. н., Минск

«Белорусско-польские отношения конца ХХ — начала ХХI вв. и их роль в реализации национальных интересов Республики Беларусь»

 1. Дмитрий Карев д. и. н., профессор, Гродно

«Белорусско-польское сотрудничество в области исторических исследований конца ХХ — начала ХХI веков: наработанные традиции и нереализованные перспективы»

 1. Алена Бурык — к. г. н., дацэнт, Брэст

«Прыгранічнае супрацоўніцтва Беларусі і Польшчы: формы і этапы развіцця»

 1. Zbigniew Antoszewski profesor dr hab., Warszawa

«Problematyka mniejszości polskiej na Białorusi w pracach polskiego parlamentu»

 1. Эдмунд Ярмусик — д. и. н., доцент, Гродно

«Развитие межконфессионального диалога и социального служения Римско-католической Церкви»

 1. Святлана СамковаМінск

«Да пытання аб дзейнасці Міністэрства Адукацыі Рэспублікі Беларусь па падтрымцы суайчыннікаў у Польшчы»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыі

СЕКЦЫЯ «ЭТНАКУЛЬТУРНЫЯ ПРАЦЭСЫ
Ў ТРАНСГРАНІЧНЫХ РЭГІЁНАХ.


ТУРЫСТЫЧНЫ ПАТЭНЦЫЯЛ»

аўд. № 7


Кіраўнікі:
Сергей Донскихк.к., доцент, Гродно

Jolanta Chomko doktor, Białystok
 1. Аляксей Загідулін — к. г. н., дацэнт, Гродна

«Помнікі і мемарыяльныя комплексы Польскай дзяржавы як фактар фарміравання архітэктурнай прасторы Заходняй Беларусі»

 1. Ирина ВавренюкБрест

«Театральное искусство евреев Западной Беларуси (1921—1939 гг.)»

 1. Юлія Пракоф’ева м. г. н., малодшы навуковы супрацоўнік, Мінск

«Этнакультурныя сувязі беларусаў з рускім этнасам ў традыцыйных уяўленнях аб сакральных элементах культурнага ландшафта
канца ХХ—пачатку ХХІ стагоддзяў»

 1. Святлана Чувак Гродна

«Беларуская культура як аб’ект міжнароднай камунікацыі
ў турызме»

 1. Сергей Донскихк. к., доцент, Гродно

«Потенциал этнокультурных традиций Принеманского края
в развитии событий туризма»

 1. Уладзімір Люкевіч к. ф. н., дацэнт, Брэст

«Дынаміка турыстычнай актыўнасці на беларуска-польскім памежжы (беларуская афіцыйная статыстыка
тэрыторыі Брэсцкага рэгіёна)»

 1. Jolanta Chomko doktor, Białystok

«Etykiety alkoholowe jako specjalny rodzaj reklamy (na przykładzie produkcji zakładu OAO “Минск- Кристалл”)»

 1. Алена Макрушычк. г. н., Гродна

«Культурнае жыццё польскай этнічнай супольнасці ў Беларусі
ў канцы ХХ—пачатку ХХІ стст.»

 1. Татьяна БоярчукГродно

«Формирование и реализация культуры межэтнической толерантности в условиях Пограничья (на примере Западного региона Беларуси)»
Перапынак — 16.00 — 16.30

Дыскусіі — падчас працы канферэнцыіБаза данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка