Учебная программа для специальностей: 1-24 01 01 Международное право 1 24/01/02 Правоведение
старонка4/5
Дата канвертавання01.05.2016
Памер0.56 Mb.
1   2   3   4   5

4.3. Дадатковая літаратура


 1. Адамушка У.I. Некаторыя праблемы даследвання палiтычных рэпрэсiй на Беларусi (20-50-я гг.) // Усебеларуская канферэнцыя гiсторыкаў. Мiнск. 3–5 лютага 1993 г. Тэзiсы дакладаў i паведамленняў. Ч.1. Мн.,1993.

 2. Адамушка У.I. Палітычныя рэпрэсіі 20–50-х гадоў на Беларусі. Мн., 1994.

 3. Адраджэнне: Гістарычны альманах. Вып.1. Мн., 1995.

 4. Агiнскага план / Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi (далей – ЭГБ): У 6 т. Т.1. Мн.,1993.

 5. Акiншэвiч Л. Парлямэнт Беларускай зямлi. // З гiсторыяй на «Вы». Вып.3.Мн.,1994. С.211–234.

 6. Василяускене А.У. Списки Второго Литовского Статута на старобелорусском языке. (Палеография, хронология, дипломатика). Автореф.дис.канд. ист. наук. Вильнюс, 1987.

 7. Великая Отечественная война Советского Союза. Краткая история. М.,1970.

 8. Віцьбіч Ю. У той самы дзень // Спадчына. 1997. № 1(120). С.4–5.

 9. Вишняков В. Панцырные бояре / Архив Калачова. 1860. №.4.

 10. Владимирский-Буданов М.Ф. Немецкое право в Польше и Литве. СПб, 1868. (Журнал Министерства народного просвещения. 1868. № 8–9, 11–12).

 11. Волацiч М. Лiнiя Кэрзона на фоне падзеяў i тэрытарыяльных зьменаў у Усходняй Еўропе// Спадчына. 1993. № 6. С.16-33.

 12. Волян А. Пра дзяржаўнага мужа i яго асабiстыя дабрачыннасцi // Спадчына. 1991. № 6. С.95–104.

 13. Восстание в Литве и Белоруссии 1863–1864. М.,1965.

 14. Врублевский А.П., Протько Т.С. Из истории репрессий против белорусского крестьянства, 1929–1934 гг. Мн.,1992.

 15. Гадлеўсі В., кс. на рубеже XIV–XV веков. М., 1975.

 16. Грицкевич А.П. Частновладельческие города Белоруссии в XVI–XVIII вв.: (социально-экономическое исследование истории городов). Мн., 1975.

 17. Грицкевич А.П. Социальная борьба горожан Белоруссии в XVI–XVIII вв. Мн., 1979.

 18. Грыгор’еў М. Войска ВКЛ ад Сасаў да Касцюшкі. Мн., 1994.

 19. Грыцкевiч А. Гiсторыя геапалiтыкi Беларусi // Спадчына. 1994. № 1. С.85-92.

 20. Грыцкевiч А. Беларуска-лiтоўскiя дачыненьнi: 1918–1922 гг.// Спадчына. 1994. № 5. С.58-63.

 21. Грыцкевiч А. Нацыянальнае пытанне ў праграме дзекабрыстаў // Лiтаратура i Мастацтва. 1990. 7.IX. С.6-7.

 22. Грушевский А.С. Города Великого княжества Литовского в XIV–XVI вв.: Их старина и борьба за старину. Киев, 1918.

 23. Грушевский М. Исторiя Украiни-Руси. В 11 т., 12 книгах. Киiв, 1991–1997.

 24. Да дню вызваленьня Беларусi ад белапалякаў (Злажылi П. Капаевiч, М.Сеўрук). Мн., 1927.

 25. Даўгяла Зьмітро. Літоўская Мэтрыка і яе каштоўнасьць для вывучэньня мінуўшчыны Беларусі // Cпадчына. 1997. № 4 (124). С. 85–95.

 26. Дербина Г.В. Право и семья Беларуси в эпоху Возрождения // Наш Радавод. Кн.3.Ч.3. С.545-550. Гродна, 1990.

 27. Джаксон Т

 28. Дружчыц В. Палажэнне Лiтоўска - Беларускай дзяржавы пасля Люблiнскай Унii // Працы БДУ. 1925. № 6-7. С.216-251.

 29. Дружчыц В. Места Менск у канцы XV i пачатку XVI ст. Мн., 1926.

 30. Дружчыц В. Войты i iх улада у беларускiх гаспадарчых местах з Майдэборскiм правам / Iнбелкульт.

 31. Захарка В. Галоўныя момэнты беларускага руху // Спадчына. 1997. № 5 (125). С. 3–17.

 32. З гiсторыi унiяцтва ў Беларусi (да 400-годдзя Брэсцкай унii). Мн.,1996.

 33. Iгнатоўскi У.М. Кароткi нарыс гiсторыi Беларусi / Уступ.арт.А.П.Грыцкевiч. Камент. i заўвагi Э.Н.Гнеўкi. 5-е выд. Мн., 1991.

 34. Игнатенко И.М. Февральская буржуазно-демократическая революция в Белоруссии. Мн.,1986.

 35. Игнатенко И.М. Октябрьская революция и самоопределение Белоруссии. Мн.,1992.

 36. Iгнаценка I.М. Кастрычнiцкая рэвалюцыя на Беларусi: асаблiвасцi i вынiкi. Мн.,1995.

 37. Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. Т.1. М.,1956.

 38. Iмя тваё Белая Русь1919.

 39. Карамзин Н.М. История государства Российского: В 4 книгах. / Репринтное издание. М.,1988–1989.

 40. Кароль А. Беларусiзацыя – палiтыка нацыянальнага адраджэння // Крыжовы шлях. Мн.,1993.

 41. Кароткая справаздача 3-га паседжаньня Рады Беларускае Народнае Рэспублiкi // Спадчына. 1997. № 1 (120). С.6–9.

 42. Келер Вольга. Магдэбургскае права // Спадчына. 1997. № 5 (125). С. 90–101.

 43. Кiпель В.Беларуская дзяржаўнасць: хрэстаматыя i бiблiяграфiя. Нью-Ёрк, 1988.

 44. Ключевский В.О.Сочинения: В 9 т. / Т.1-5. Курс русской истории. М., 1987–1989. Т.6. Специальные курсы. Терминология русской истории. М.,1989.

 45. Кониский Г. История русов или Малой России/ Репринтное воспроизведение издания 1846 года. Киев, 1991.

 46. Копысский З.Ю. Социально-политическое развитие городов Белоруссии в XVI — первой половине XVII вв. Мн., 1975.

 47. Коцель И.А. История Литвы. Ковно, 1921.

 48. Краткая история Польшы: С древнейших времён до наших дней. М.: Наука, 1993.

 49. Краўцоў Макар. Разгон (Успамiн); 20 гадоў назад (Успамiн пра Усебеларускi зьезд 1917 г.)// Спадчына. 1996. № 1. С.181–195.

 50. Краўцоў Макар. Усебеларускi зьезд 1917 г. (Рэферат чытаны ў Лодзі для афіцэраў Беларускіх Вайсковых Аддзелаў і служачых Беларускай Вайсковай Камісіі 27 кастрычніка 1920 г. // Наша Ніва. 1997. 20 кастрычніка. № 31 (92). С.6,11.

 51. Краўцэвіч А. Тэўтонскі ордэн: Ад Ерусаліма да Грунвальда. Мн., 1993.

 52. Круталевич В.А. Административно-территориальное устройство БССР. Мн., 1960.

 53. Круталевич В.А. Рождение Белорусской Советской Республики. На пути к провозглашению Республики. X.1917–XII.

 54. Лебедзева Валянціна. Камітэт Загранічных групаў Беларускае партыі сацыялістаў-рэвалюцыянэраў (1920–1923 гг.) // Cпадчына. 1997. № 4 (124). С. 22–47.

 55. Лiс.Я. Палiтык Мiхал Клеафас Агiнскi // Спадчына. 1996. № 2. С.30–35.

 56. Лойка П. Ад Крэва да Любліна // Беларуская мінуўшчына. 1997. № 4 (26). С.9–12.

 57. Лозицкий А.И. Пинск XVI столетия. Мн., 1994.

 58. Луцкевiч А. За двадцаць пяць гадоў (1903–1928). Успамiны аб працы першых беларускiх палiтычных арганiзацыяў: Беларуская Рэвалюцыйная Грамада, Беларуская Сацыялiстычная Грамада. Мн., 1991.

 59. Луцкевiч А. 25 марца 1918 году (З маiх успамiнаў) // Спадчына. 1997. № 1 (120). С.10–15.

 60. Мазец В. Межы БНР // Спадчына. 1993. № 2.

 61. Мараш Я.Н. Ватикан и католическая церковь в Белоруссии в 1569–1795 гг. Мн., 1971.

 62. Маргунский Н.П. Государственное строительство БССР в годы восстановления народного хозяйства (1921–1925). Мн.,1966.

 63. Маргунский С.П. Создание и упрочение белорусской государственности. Мн., 1958.

 64. Мартинович И.., 1969.

 65. Павлов Я.С. Советско-германские договоры 1939–1941 годов: трагедия тайных сделок. Мн.,1996.

 66. Павлова Л.В. Органы власти и управления БССР в период Великой Отечественной войны // Правоведение. 1979. № 1.

 67. Пазьняк З.С. Сапраўднае аблiчча.Мн.,1992.

 68. 1529-metu Pirmasis Lietuvos Statutas = Первый Литовский Статут 1529 года: Материалы республиканской научной конференции. Вильнюс, 1982.

 69. Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Репринтное воспроизведение текста издания 1981 года составления) // Исторические записки. 1945. Т.17.

 70. Подокшин С.А. Реформация и общественная мысль Белоруссии и Литвы.Мн., 1970.

 71. Полубян Б.,

 72. Чернин О. Брест-Литовск (из мемуаров...) / Архив Русской революции, издаваемый И.В.Гессеном. Т.2. Берлин,1921; М.,1991. С.108–132.

 73. Чибиряев С.А. Великий русский реформатор. Жизнь, деятельность, политические взгляды М.М.Сперанского. М.,1989.

 74. Чубаты Н. Огляд iсторii украiнського права. Iсторiя джерел та державного права. Т.2. Львов, 1921.

 75. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. Киев,1987.

 76. Шаўцоў Ю. “Лiтоўскi сэпаратызм” канца XVI стагоддзя // Спадчына. 1995. № 2. С.112–136.

 77. Шаўкапляс В.А. Асаблiвасцi арганiзацыi мясцовых органаў кiравання i суда ў Беларусi ў канцы XVIII — пачатку XIX ст. // Известия АН БССР. Серия общественных наук. № 2. Мн., 1972.

 78. Шелкопляс В.А. Минский городской магистрат (1795–1805) // Вестник БГУ им. В.И.Ленина. Серия общ.наук. № 1. Мн.,1971.

 79. Шелкопляс В.А. Местные органы государственного управления в Белоруссии в конце XVIII– начале XIX века. Автореф. дисс. канд. юр. наук. Мн., 1972.

 80. Шевалье Пьер. Генрих III. Шекспировский король. М.,1997.

 81. Ширяев Е.Е. Русь Белая,Русь Чёрная и Литва в картах. Мн., 1991.

 82. Штыхов Г.В. Древний Полоцк. Мн., 1975.

 83. Штыхов Г.В. Города Полоцкой земли (IX–XIII вв). Мн., 1978.

 84. Штыхов Г.В. Киев и города Полоцкой земли // Киев и западные земли Руси в IX–XIII вв. Мн., 1982.

 85. Шчарбакоў В.К. Нарыс гiсторыi Беларусi. Ч.1.Мн., 1934.

 86. Энцыклапедыя гiсторыi Беларусi: У 6-т. Т.1-3. Мн., 1993–1996.

 87. Юрыдычны энцыклапедычны слоўнiк. Мн.,1992.

 88. Юхо И.А. Правовое положение населения Белоруссии в ХVI в.Мн., 1978.

 89. Юхо Я. “кождому засобно нинешним и на потом будучим"// Беларуская мiнуўшчына. 1997. № 2–3.

 90. Юхо I.А. Грамадска-палiтычны лад i права Беларусi у XVI стагоддзi: Автореф.дис.канд.юр.наук. Киев, 1980.

 91. Юхо Я. Фармiраванне тэрыторыi беларусаў // Спадчына. 1991. № 6. С.2–11.

 92. Юхо Я. Беларускiя ўрады 1918–1921 гг. i iх паўнамоцтвы // Беларускi гiстарычны часопiс. 1993. № 4.

 93. Юхо Я., Емельянчык У. “Нарадзiўся я ліцьвінам...”. Тадэвуш Касьцюшка. Мн., 1994.

 94. Яковенко Н.Н. Эволюция органов власти и управления Великого княжества Литовского и её отражение в Литовских Статутах (на примере Киевской земли) // Третий Литовский Статут 1588 года: Материалы республиканской конференции. Вильнюс, 1989. С.127–134.

 95. Яковенко Н.М. Пiдкоморськi книги Правобережноi Украiни кiнця XVI – першоi половини XVII ст.// Книга Киiвського пiдкоморського суду (1584–1644). Киів, 1991.

 96. Яковенко Н.М. Украiнська шляхта з кiнця XIV до середини XVII ст. (Волинь i Центральна Украiна). Киів, 1993.

 97. Узаемаадносіны Беларуска-Літоўскага Княжства з Чэхіяй 500 гадоў таму назад // Cпадчына. 1997. № 2 (122). С. 46–60.


4.4. Крыніцы

 1. Белоруссия в эпоху феодализма: Сборник документов и материалов: В 4 т. Т.1: С древнейших времён до середины XVII века. Мн., 1959. Т.2. Мн., 1960. Т.3. Мн., 1961. Т.4. Мн., 1979.

 2. Белоруссия в эпоху капитализма. Т.1. Мн.,1983.

 3. Белорусский архив древних грамот. Т.1. М., 1824.

 4. Брэсцкi мiрны дагавор // Спадчына. 1993. №.2.

 5. Ведамасцi Вярхоўнага Савета Беларускай ССР.

 6. Вішнеўскі А.Ф., Юхо Я.А. Гісторыя дзяржавы і права Беларусі ў дакументах і матэрыялах (Са старажытных часоў да нашых дзен) Вучэбны дапаможнік. Мн. 1998.

 7. Гражданский кодекс Белорусской ССР. Гражданско-процессуальный кодекс Белорусской ССР. Приняты 3-й сессией Верховного Совета шестого созыва 11.06.1964 г. Мн., 1985.

 8. Дакументы да змовы Гiтлера i Сталiна да пачатку другой сусьветнай вайны // Спадчына. 1994. № 1. С.79–84.

 9. Дакументы i матэрыялы па гiсторыi Беларусi. Т.2. Мн., 1940.

 10. Документы и материалы по истории Белоруссии. Т.3. Мн., 1953.

 11. Джаксон Т.Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. М., 1993–1994.

 12. Збор законаў Беларускай ССР, Указаў Прэзiдыума Вярхоўнага Савета Беларускай ССР, пастаноў Савета Мiнiстраў Беларускай ССР.

 13. Канстытуцыя БССР 1927 г. Мн.,1928.

 14. Канстытуцыя БССР 1937 г. Мн.,1938.

 15. Канстытуцыя БССР 1978 г. Мн.,1978.

 16. Канстытуцыя Рэспублiкi Беларусь 1994 г. Мн.,1994.

 17. Кастрычнiк на Беларусi: Зборнiк артыкулаў i дакументаў: (Матэрыялы да гiсторыi Кастрычнiкавай рэволюцыi на Беларусi. Вып.1. Мн., 1927.

 18. Кодекс о браке и семье. С изменениями и дополнениями на 1.06.1986 г. Мн.,1987.

 19. Кодекс законов о труде. В редакции от 15.12.1992 г. Мн., 1993.

 20. Кодекс об административных правонарушениях БССР. Принят на 11 сессии Верховного Совета десятого созыва 6.12.1984 г. Мн.,1988.

 21. Кодэкс аб зямлi. Прыняты ІІІ сесiяй Вярхоўнага Савета 12 склікання 11.12.1990 г. Мн., 1991.

 22. Народное (Национальное) собрание Западной Белоруссии (28–30 октября 1939 года). Стенографический отчёт. Минск.,1946.

 23. Памятники русского права. Вып.2. М., 1953.

 24. Первый Литовский Статут = Pirmasis Lietuvos Statutas: В 2 т./ Составители Лазутка С., Гудавичюс Э. Т.I. Ч.I. Палеографический и текстологический анализ списков. V., 1983. Т.I. Ч.II. Факсимиле [3] списков. V.,1985. Т.II. Ч.I. Тексты на старобелорусском, латинском и старопольском языках. V.,1991.

 25. Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830–1916.

 26. Полное собрание русских летописей. Т.1. М., 1962. Т.8–9. М., 1965.

 27. Полное собрание русских летописей. Т.32. Хроника Литовская и Жмойтская. Хроника Быховца. Баркулабовская летопись. Летопись Аверки и Панцырного. М., 1975.

 28. Полное собрание русских летописей.Т.35. Летописи белорусско-литовские. Никифоровская летопись. Супрасльская летопись. Слуцкая летопись. Виленская летопись. Летопись Арх.общества. Академическая летопись. Волынская краткая летопись. Летопись Красинского. Летопись Рачинского. Ольшевская летопись. Румянцевская летопись. Евреиновская летопись. Могилёвская хроника Сурты и Трубницкого. М., 1980.

 29. Полоцкие грамоты XIII – начала XVI в.: В 5 ч. Под ред. Хорошкевич А.Л. М.,1977–1985.

 30. Прамовы дэпутатаў Беларускага Пасольскага клюбу ў Польскiм Сойме ў часе дыскусii аб бюджэце i законах аб мовах меншасьцяў. Паводле соймавых стэнограм. Вiльня, 1924.

 31. Пратакол з'езду беларускiх нацыянальных арганiзацый у Менску 25–27 сакавiка 1917 г.// Спадчына. 1990. №.4.

 32. Привилегия евреям Витаутаса Великого 1388 года. М., 1993.

 33. Российское законодательство X–XX вв: В 9 т. Т.1.

 34. Законодательство Древней Руси. М., 1984. Т.5.

 35. Законодательство периода расцвета абсолютизма. М., 1987. Т.6.

 36. Законодательство первой половины XIX века. М., 1988. Т.7.

 37. Документы крестьянской реформы. М., 1989. Т.8.

 38. Судебная реформа. Учреждение судебных установлений. Устав уголовного судопроизводства. Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями. М., 1991. Т.9.

 39. Законодательство эпохи империализма и буржуазно- демократических революций.

 40. Рыжская дамова 1921 г. (Мирный договор между Россией и Украиной, с одной стороны, и Польшей – с другой) // Спадчына. 1993. № 4. С.12-22.

 41. Сборник законов Белорусской ССР и указов Президиума Верховного Совета Белорусской ССР за 1938–1955 гг. Т.1. Мн.,1956.

 42. Сборник законов Белорусской ССР. 1936–1967 гг. Т.1. Мн.,1968.

 43. Слуцкi фронт збройнага змаганьня за незалежную Беларусь. Новыя крынiцы: Сяргей Бусел. Слуцкае паўстаньне. Успамiны; Лiст Васiля Русака Кастусю Езавiтаву.(Публiкацыя Уладзiмера Ляхоўскага) // Спадчына. 1995. № 6. С.9–36.

 44. Статут Великого княжества Литовского 1529 года / Под редакцией академика АН Литовской ССР К.И.Яблонскиса. Мн., 1960.

 45. Статут Вялiкага княства Лiтоўскага 1588 г.: Тэксты. Даведнiк. Каментарыi. Мн., 1989.

 46. Судебник Казимира 1468 г. Текст / Древнейшие государства на территории СССР (1988–1989). Старостина И.П. Судебник Казимира 1468 г. С.170–344.

 47. Судебно-правовая реформа: концепция и пути её реализации в Республике Беларусь. Материалы республиканской научно-практической конференции (26–28 февраля 1992 г.). Мн.,1992.

 48. Уголовный кодекс БССР. Мн., 1961.

 49. Уголовно-процессуальный кодекс БССР. Мн., 1961.

 50. Усебеларускi з'езд 1917 года: сведчанне сучаснiка // Беларускi гiстарычны часопiс. 1993. № 1,2.

 51. Устава на валокi гаспадара караля яго мiласьцi ўва ўсiм Вялiкiм Княстве Лiтоўскiм. // Спадчына. 1993. № 4. С.65 –78.

 52. Устаўныя граматы да народаў Беларусi // Беларускi гiстарычны часопiс. 1993. № 1, 2.

 53. Хрестоматия по истории государства и права СССР. Дооктябрьский период. М., 1990.

 54. Як адстойвалi ўсходнiя землi: Дакладная запiска У.Iгнатоўскага. М.Скарэўскi. Беларускi рух у Вiцебшчыне. (Публiкацыя Аляксандры Гесь) // Спадчына. 1995. № 6. С.37–53.


4.5. Тэматыка практычных (семінарскіх), лабараторных заняткаў

Дзённая форма навучання
Тэма 1. Старажытная дзяржавы-княствы. Прававая характарыстыка
1. Утварэнне старажытных дзяржаў на тэрыторыі Центральнай і Усходняй Еўропы. Асноўныя канцэпцыі паходжання беларускай дзяржаўнасці.

2. Грамадскі і палітычны лад старажытных дзяржаў-княстваў на тэрыторыі сучаснай Беларусі

3. Крыніцы права
Тэма 2. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага Рускага і Жамойцкага. Грамадскі і дзяржаўна-прававы лад. Судовая система.
1. Асноўныя канцэпцыі паходжання дзяржаўнасці Вялікага княства Літоўскага.

2. Грамадскі лад. Клас феадалаў і шляхецкі стан (саслоўе). Прававое становішча феадалаў і шляхты. Князі, паны-радныя, паны-харугоўныя, зямяне-шляхта і інш. Рымска-каталіцкае і праваслаўнае духавенства, яго прававое становішча. Гаспадарскі суд, яго склад(віды), парадак дзейнасці. Падсуднасць спраў.

3. Суд паноў - рады. Соймавы суд. Маршалкоўскі суд. Камісарскі суд.

4. Мясцовыя суды ВКЛ (замкавы, земскі і інш.) да судовай рэформы сярэдзіны XVI стагоддзя.

5. Судовая рэформа 60-х гг. XVI стагоддзя. Яе этапы. 5. Галоўны Літоўскі Трыбунал, парадак яго фарміравання, дзейнасці кампетэнцыя. Службовыя асобы. Духоўны Трыбунал.

Тэма 3. Крыніцы і асноўныя рысы права феадальнай Беларусі ў XIV-XVI стст.
1. Прывілеі як гістарычныя крыніцы.

2. Статуты

3. Магдэбургскае права

4. Асноўныя віды праваТэма 4. Грамадска-палітычны лад Беларусі ў складзе Расійскай імперыі
1. Змены ў сацыяльнай структуры насельніцтва.

2. Адміністрацыйна-тэрытарыяльны падзел Беларусі ў канцы XVIII - пачатку XIX стагоддзя.

3. Беларусь у часы вайны 1812 г.

4. Кадыфікацыя права Беларусі і Літвы.


Тэма 5. Станаўленне беларускай дзяржаўнасці ў 1917-1921 гг.

1. Лютаўская рэвалюцыя ў Рассіі і Беларусі. З’езд беларускіх нацыянальных арганізацый у Мінску 25 сакавіка 1917 г. і яго рашэнні

2. Усебеларускі з’езд (Кангрэс) у Мінску ў снежні 1917 г. Рада Ўсебеларускага з’езда і яе выканаўчы камітэт - Народны Сакратарыят Беларусі.

3. Абвяшчэнне Беларускай Народнай Рэспублікі. Устаўныя граматы БНР і іх гісторыка-прававы аналіз. Першы ўрад БНР, яго дзейнасць.

4. Брэст-Літоўскі мірны дагавор паміж Германіяй і РСФСР.

5. Гісторыка-правая ацэнка.

6. Першае і другое абвяшчэнне БССР.
Тэма 6. Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1921-1945 гг.
1. Узаемаадносіны РСФСР і БССР да 1923 г. Стварэнне СССР у 1922 г. Дапаўненні да Канстытуцыі БССР 1919 г. “Узбуйненні” БССР 1924 і 1926 гг. Новы адміністрацыйны падзел Беларусі. Канстытуцыя БССР 1927 г. Гісторыка-правая характарыстыка

2. Змены ў сістэме вышэйшых органаў улады і кіравання. Выбарчае права. Увядзенне абласнога адміністрацыйна-тэрытарыяльнага падзелу.

3. Пакт Рыбентропа-Молатава 23 жніўня 1939 г. Гітлераўская агрэсія і ўступленне Чырвонай Арміі на тэрыторыю Заходняй Беларусі. Перадача Віленскага краю Літоўскай Рэспубліцы 10 кастрычніка 1939 г. Стварэнне часовых органаў улады ў Заходняй Беларусі, іх структура і дзейнасць. Народны (Нацыянальны) Сход Заходняй Беларусі і яго заканадаўчыя акты. Прыняцце Заходняй Беларусі ў склад БССР і СССР. Стварэнне абласцей, раенаў, сельсаветаў.

4. Дзяржава і права Беларусі ў час Вялікай Айчыннай вайны


Тэма 7. Дзяржаўна-прававое становішча Беларусі ў 1945-канцы 1980-х гг.

1. Пашырэнне міжнароднай дзейнасці Рэспублікі. Стварэнне Народнага Камісарыята замежных спраў БССР. БССР - краіна-заснавальніца Арганізацыі Аб’яднаных Нацый (ААН).

2. Узнаўленне народнай гаспадаркі БССР. Органы дзяржаўнай улады. Мясцовыя органы ўлады. Змены ў адміністрацыйна-тэрытарыяльным падзеле Беларусі.

3. Органы суда і пракуратуры.

4. Актывізацыя праватворчай дзейнасці рэспублікі. Крымінальны і крымінальна-працэсуальны кодэксы 1961 г. Цывільны і цывільна- працэсуальны кодэксы 1964 г. Шлюбна-сямейны кодэкс 1969 г. Зямельны кодэкс 1970 г. Кодэкс закона аб працы 1972 г. Лясны кодэкс 1979 г. Жыллевы кодэкс 1983 г. Кодэкс аб адміністрацыйных правапарушэннях 1984 г.

5. Звод законаў БССР.

6. Канстытуцыя БССР 1978 г. Гісторыка-правая характарыстыка.

7. Міжнародныя сувязі БССР. БССР і ААН.


Тэма 8. Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці
1. З’езд Народных дэпутатаў СССР. Закон аб мовах БССР. Выбары ў Вярхоўны Савет БССР XII склікання. Змены ў Канстытуцыі БССР 1978 г. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце БССР 27 ліпеня 1990 г. Наданне Дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце статусу Канстытуцыйнага закона, абвяшчэнне незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Зацверджанне ў якасці дзяржаўных нацыянальных сімвалаў Рэспублікі Беларусь. Дэнансацыя Саюзнага дагавора 1922 г., распад СССР. Стварэнне Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД).

2. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 г. і яе характарыстыка.

3. Прэзідэнт . Вярхоўны Савет. Кабінет Міністраў.Канстытуцыйны Суд. Рэферэндум 14 мая 1995 г. Змена дзяржаўнай сімволікі Рэспублікі Беларусь.

4. Стварэнне Супольніцтва Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі 2 красавіка 1996 г. Дапаўненні і Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь паводле лістападаўскага 1996 г. агульнарэспубліканскага рэферэндуму. Стварэнне Саюза Рэспублікі Беларусь і Расійскай Федэрацыі. Рэферэндум 17 кастрычніка 2004 г.5. Судовы лад. Судова-прававая рэформа.
4.6. Прыкладныя тэмы па самастойнай (кіруемай) кантралюемай працы студэнтаў
Тэма 1. Пераход Беларусі да дзяржаўнай самастойнасці


 1. Палітыка “перабудовы” і яе асаблівасці на Беларусі.

 2. Вярхоўны Савет Беларусі XII скліканя і ягоная дзейнасць.

 3. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэніцеце БССР: гісторыя зацвярджэння

 4. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэніцеце БССР: асноўныя палажэнні.

 5. Жнівеньскі путч 1991 г. і яго вынікі для Беларусі.

 6. Распад СССР і яго вынікі для Беларусі.

 7. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 г.: гісторыя зацвярджэння.

 8. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь 15 сакавіка 1994 г.: асноўныя палажэнні.

 9. Першыя прэзідэнцкія выбары на Беларусі: ход і вынікі.

 10. Прэзідэнцкія выбары 9 верасня 2001 г. і іх вынікі.

 11. Прэзідэнцкія выбары 19 сакавіка і іх вынікі.

 12. Рэферэндум 14 мая 1995 г. і яго вынікі.

 13. Вярхоўны Савет Беларусі XIII склікання і ягоная дзейнасць.

 14. Беларуска-расійская інтэграцыя: прававы аспект.

 15. Рэферэндум 24 лістапада 1996 г. і яго вынікі.

 16. Статус і паўнамоцтвы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (рэдакцыя Канстытуцыі 1994 г.)

 17. Статус і паўнамоцтвы парламента Рэспублікі Беларусь (рэдакцыя Канстытуцыі 1994 г.)

 18. Статус і паўнамоцтвы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (рэдакцыі Канстытуцыі 1996 і 2004 гг.)

 19. Статус і паўнамоцтвы Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь.

 20. Статус і паўнамоцтвы Урада Рэспублікі Беларусь.

 21. Статус і паўнамоцтвы Савета Рэспублікі.

 22. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь: структура і функцыі (рэдакцыі Канстытуцыі 1994 г.)

 23. Канстытуцыйны Суд Рэспублікі Беларусь: структура і функцыі (рэдакцыі Канстытуцыі 1996 і 2004 гг.)

 24. Рэферэндум 17 кастрычніка 2004 г. і яго вынікі.

 25. Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь са змяненнямі і дапаўненнямі, прынятымі на рэспубліканскіх рэферэндумах: агульныя палажэнні.

 26. Палітычныя партыі Беларусі на сучасным этапе: агульная характарыстыка.

 27. Ліберальна-дэмакратычная партыя Беларусі і яе ідэалогія.

 28. Аб’яднаная грамадзянская партыя Беларусі і яе ідэалогія.

 29. Грамадскія аб’яднанні Беларусі на сучасным этапе.

 30. Першы Усебеларускі сход і ягоныя рашэнні.

 31. Другі Усебеоарускі сход і ягоныя рашэнні.

 32. Трэці Усебеларускі сход і ягоныя рашэнні.

 33. А.Р. Лукашэнка як палітычны і дзряжаўны дзеяч Беларусі.

 34. С.С. Шушкевіч як палітычны і грамадскі дзеяч Беларусі.

 35. Выбарчае права Рэспублікі Беларусь на сучасным этапе.
1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка