Тэматыка ўступнага экзамену ў магістратуру беларуская літаратурная мова І яе прыметы. Ступень тэрытарыяльнай варыятыўнасці літаратурных нор
Дата канвертавання27.03.2016
Памер29.89 Kb.
ТЭМАТЫКА ЎСТУПНАГА ЭКЗАМЕНУ Ў МАГІСТРАТУРУ
1. Беларуская літаратурная мова і яе прыметы. Ступень тэрытарыяльнай варыятыўнасці літаратурных норм.

2. Прынцыпы класіфікацыі часцін мовы. Сістэма часцін мовы ў беларускай мове.

3. Беларуска-руская міжмоўная інтэрферэнцыя і праблемы культуры маўлення.

4. Назоўнік як часціна мовы. Граматычныя катэгорыі роду і ліку назоўнікаў. Тыпы скланення назоўнікаў у сучаснай беларускай мове і іх гісторыя.

5. Зычныя гукі ў беларускай мове. Карэлятыўныя рады зычных гукаў.

6..Прыслоўе як часціна мовы. Безасабова-прэдыкатыўныя словы.

7. Галосныя гукі ў беларускай мове.

8. Прыметнік як часціна мовы. Лексіка-граматычныя разрады прыметнікаў. Скланенне прыметнікаў розных разрадаў.

9. Беларуская прасодыка: націск, інтанацыя, склад. Асноўныя акцэнтна-рытмічныя мадэлі слоў у беларускай мове.

10. Лічэбнік як часціна мовы. Разрады лічэбнікаў паводле значэння і структуры. Скланенне лічэбнікаў. Асаблівасці спалучэння лічэбнікаў у мове.

11. Беларуская арфаэпічная норма і культура маўлення. Адхіленні ад нормаў літаратурнага вымаўлення і іх прычыны.

12..Службовыя часціны мовы, іх класіфікацыя, функцыі ў арганізацыі тэксту.

13. Беларуская графіка і арфаграфія. Прынцыпы беларускай арфаграфіі.

14. Займеннік як часціна мовы. Разрады займеннікаў.

15. Слова як асноўная адзінка маўлення. Лексічнае і граматычнае значэнне слова. Тыпы лексічных значэнняў.

16. Скланенне займеннікаў розных разрадаў. Варыянты склонавых форм займеннікаў.

17. Амонімы. Тыпы амонімаў. Міжмоўныя амонімы ў беларускай мове.

18. Дзеяслоў як часціна мовы. Формы дзеяслова.

19. Адназначнасць і мнагазначнасць слова. Семантычная структура мнагазначнага слова.

20. Інфінітыў як форма дзеяслова, яго ўтварэнне, граматычнае значэнне, марфалагічныя адзнакі і сінтаксічныя функцыі.

21. Сучасная беларуская сінаніміка. Тыпы сінонімаў. Функцыі сінонімаў.

22. Простая, ускосная і няўласна-простая мова. Сінтаксічныя і пуктуацыйныя асаблівасці ўвядзення чужаслоўя ў кантэкст.

23. Актыўны і пасіўны слоўнік сучаснай беларускай мовы. Працэсы неалагізацыі ў беларускай мове.

24. Асновы дзеяслова. Спосабы вызначэння асноў, роля асноў дзеяслова ва ўтварэнні дзеяслоўных форм.

25. Беларуская фразеалогія і фразеаграфія.

26. Дзеепрыметнік, яго ўтварэнне і ўжыванне ў сучаснай беларускай мове.

27. Марфема. Яе інтэгральныя і дыферэнцыяльныя адзнакі.

28. Дзеепрыслоўе, яго ўтварэнне і ўжыванне ў сучаснай беларускай мове.

29. Асноўныя спосабы словаўтварэння ў сучаснай беларускай мове. Калькаванне як асобы від словаўтварэння.

30. Словазлучэнне як сінтаксічная адзінка. Класіфікацыя словазлучэнняў. Тыпы словазлучэнняў, сінтаксічная сувязь кампанентаў непрэдыкатыўных словазлучэнняў.

31. Словаўтваральная структура слова ў беларускай мове. Словаўтваральныя тыпы і мадэлі.

32. Катэгорыя ладу і часу дзеясловаў у беларускай мове.

33. Спрадвечна беларуская і запазычаная лексіка. Праблемы крыніц папаўнення слоўніка беларускай мовы.

34. Сказ, яго дыферэнцыяльныя прыметы. Класіфікацыя сказаў у мове.

35. Спецыяльная і тэрміналагічная беларуская лексіка. Праблемы станаўлення і развіцця беларускай нацыянальнай тэрміналогіі.

36. Галоўныя члены сказа. Каардынацыя выказніка з дзейнікам. Даданыя члены сказа і іх віды.

37. Асноўныя фанетычныя працэсы ў беларускай мове. Пазіцыйныя і гістарычныя чаргаванні гукаў у беларускай мове.

38. Складаны сказ. Тыпы складаных сказаў у мове.

39. Функцыянальна-стылістычныя разнавіднасці беларускай літаратурнай мовы.

40. Тэкст як сінтаксічная адзінка. Структурныя, камунікацыйныя і семантычныя аспекты тэксту.

Загадчык кафедры сучаснай беларускай мовыдацэнт З. І. Бадзевіч


База данных защищена авторским правом ©shkola.of.by 2016
звярнуцца да адміністрацыі

    Галоўная старонка